Loading
 

tour-cambodia-angkor-wat-angkor-thom-ton-le-sab-3-days

tour-information

tour-price ราคาท่านละ 7,840.-
tour-date

18-20 สิงหาคม 2560, 15-17 กันยายน 2560
20-22 ตุลาคม 2560

tour-inquery

inquiry

inquiry-2

 

download-booking-program-tour

 

download-program-tour

tour-code JKHG1-3BKK
tour-program

ทัวร์กัมพูชา นครวัด นครธม โตนเลสาป 3 วัน (เริ่มกรุงเทพ) (รถตู้)

โปรแกรมทัวร์กรุงเทพฯ - สระแก้ว - ปอยเปต – เมืองเสียมเรียบ – โตนเลสาบ - นครธม – ปราสาทตาพรหม –นครวัด - ช้อปปิ้งตลาดเก่า – หมู่บ้านแกะสลักหินทราย – อ. อรัญประเทศ จ. สระแก้ว

tour-data

ข้อมูลประกอบการท่องเที่ยวประเทศกัมพูชา

tour-payment

method-of-payment

tour-itinerary

ทัวร์วันที่ 1) กรุงเทพฯ - สระแก้ว - ปอยเปต – เมืองเสียมเรียบ – โตนเลสาบ (-/L/D)

04.00

พร้อมกัน ณ ปั้ม ปตท. วิภาวดี รังสิต ตรงข้ามมหาวิทยาลัยหอการค้า เจ้าหน้าที่ของทางบริษัทให้การต้อนรับ นำท่านขึ้นรถตู้ปรับอากาศ VIP เดินทางสู่ อ.อรัญประเทศ จ. สระแก้ว

08.00

ถึงด่านอ. อรัญประเทศ จ. สระแก้ว นำท่านผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองข้ามด่านสู่ ปอยเปต ประเทศกัมพูชา นำท่านขึ้นรถปรับอากาศท้องถิ่นเดินทางสู่เมืองเสียมเรียบระยะทาง 150 กม. ใช้เวลาเดินทางประมาณ 2 ชั่วโมงครึ่ง

12.00

บริการอาหารกลางวัน (มื้อที่ 1) ณ ร้านอาหาร
จากนั้น สักการะ ศาลเจ้าเจ๊ก – เจ้าจอม สิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมือง นำท่านเดินทางสู่ โตนเลสาบ ทะเลสาบน้ำจืดที่ใหญ่ที่สุดในเอเชียอาคเนย์ให้ท่านได้ล่องเรือชมภาพวิถีชีวิตความเป็นอยู่ของชาวประมงพื้นเมืองเขมรที่อาศัยอยู่ในทะเลสาบ

ค่ำ

รับประทานอาหารค่ำ (มื้อที่ 2) ณ ร้านอาหาร

นำท่านเข้าสู่ที่พัก ณ โรงแรม ......... (3 ดาวหรือเทียบเท่า)

ทัวร์วันที่ 2) ท่องเที่ยวนครธม – ปราสาทตาพรหม – นครวัด (B/L/D)

เช้า

อรุณสวัสดิ์ยามเช้า พร้อมบริการอาหารเช้า (มื้อที่ 3) ณ ห้องอาหารโรงแรม
หลังอาหาร เดินทางสู่ เมืองพระนครธม นำท่านเข้าชม ปราสาทบายน สัมผัส"รอยยิ้มบายน"เป็นศูนย์กลางของนครธมเป็นสุดยอดปราสาทของเขมรในยุคเสื่อมคือในรัชสมัยของเจ้าชัยวรมันที่ 7 ยอดปราสาทขนาดยักษ์ทุกหลังจะแกะเป็นเทวพักตร์ 4 หน้า หันออกไปทอดพระเนตรความสุขความทุกข์ของประชาชน

12.00

บริการอาหารกลางวัน (มื้อที่ 4) ณ ร้านอาหาร

หลังอาหาร เดินทางสู่ ปราสาทตาพรหม ที่สร้างโดยพระเจ้าชัยวรมันที่ 7 เพื่ออุทิศให้แก่พระมารดา ชมต้นสะปงขนาดใหญ่ที่แผ่รากเกาะกุมระเบียงคต ดูลึกลับเหมือนอยู่ในเขาวงกต เดินทางสู่ "มหาปราสาทนครวัด"หนึ่งในเจ็ดสิ่งมหัศจรรย์ของโลกในรอบพันปีชมภาพแกะสลักหินทรายนูนต่ำที่ระเบียงคตทั้ง 4 ด้าน ซึ่งแกะสลักเป็นเรื่องราวต่าง ๆ มากมาย อาทิเช่น การยกทัพของชาวขอม, ภาพการกวนเกษียรสมุทร
จากนั้นเชิญท่านขึ้น เขาพนมมาเก็ง ชมพระอาทิตย์ตกที่สวยงาม และยังเป็นจุดชมวิวที่สวยที่สุด

18.00

บริการอาหารเย็น (มื้อที่ 5) ณ ภัตตาคารบริการอาหารแบบ บุฟเฟต์ แบบอินเตอร์เนชั่นแนล
พร้อมชม การแสดงชุดระบำอัปสร ศิลปะพื้นบ้านที่สวยงามและการแสดงอื่นอีกมากมายให้ทุกท่านได้ถ่ายภาพไว้เป็นความทรงจำ

นำท่านเข้าสู่ที่พัก ณ โรงแรม ......... (3 ดาวหรือเทียบเท่า)

ทัวร์วันที่ 3) ท่องเที่ยวช้อปปิ้งตลาดเก่า – หมู่บ้านแกะสลักหินทราย – อ. อรัญประเทศ จ.สระแก้ว (B/L/D)

เช้า

อรุณสวัสดิ์ยามเช้า พร้อม บริการอาหารเช้า (มื้อที่ 6) ณ ห้องอาหารโรงแรม

นำท่านช้อปปิ้งที่ ตลาดซาจ๊ะ (ตลาดเก่า) ให้ท่านเลือกซื้อของฝากอาทิ ผ้าพื้นเมือง, เสื้อยืดลายนครวัด,ผ้าพันคอ, ปลากรอบ

12.00

บริการอาหารกลางวัน (มื้อที่ 7) ณ ร้านอาหารโตนเลแม่โขง

จากนั้นออกเดินทางกลับสู่ด่านชายแดนปอยเปตระหว่างเส้นทางให้ท่านได้ชม หมู่บ้านแกะสลักหินทราย ที่ขึ้นชื่อของกัมพูชาซึ่งแกะสลักหินทรายได้สวยงามที่สุด

16.00

ถึงด่านชายแดนนำท่านผ่านด่าน ไทย-กัมพูชา ผ่านพิธีตรวจคนเข้าเมือง ณ ด่านปอยเปต อ. อรัญประเทศ จ. สระแก้ว
จากนั้นให้ท่านช้อปปิ้งตลาดโรงเกลือ อ. อรัญประเทศ

18.00

รับประทานอาหารเย็น (มื้อที่ 8) แบบกล่อง

22.00

เดินทางถึงกรุงเทพฯ รถจอด ณ ปั้ม ปตท. วิภาวดี รังสิต โดยสวัสดิภาพ ขอขอบพระคุณที่ใช้บริการ

 

หมายเหตุ :
1. ขอสงวนสิทธิ์เปลี่ยนแปลงเวลานัดหมายตามความเหมาะสมในช่วงวันหยุดเทศกาล โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
2. มิได้ระบุที่นั่งบนรถ ท่านที่มาถึงที่รถก่อน สามารถเลือกที่นั่งได้เลย

 

tour-prices

ผู้ใหญ่พักห้องละ 2 ท่าน 7,840 บาท
เด็กพักกับผู้ใหญ่ไม่มีเตียง 2 ท่าน 5,500 บาท
ผู้ใหญ่พักเดี่ยว เพิ่มท่านละ 1,500 บาท

 

tour-condition

อัตราค่าบริการนี้รวม
1. ค่ารถปรับอากาศนำเที่ยวตลอดการเดินทางตามรายการ
2. ค่าโรงแรมที่พักตามที่ระบุในโปรแกรม (พักห้องละ 2 ท่าน)
3. ค่าอาหารและเครื่องดื่มตามที่ระบุในโปรแกรม
4. ค่าประกันอุบัติเหตุระหว่างการเดินทาง 1,000,000 บาท (ขึ้นอยู่กับเงื่อนไขของกรมธรรม์)
5. ค่ารักษาพยาบาลระหว่างการเดินทาง 500,000 บาท (ขึ้นอยู่กับเงื่อนไขกรมธรรม์)
6. น้ำเปล่าและน้ำแข็งตลอดการเดินทางบนพาหนะ
7. ค่าพาหนะท้องถิ่น ตามรายการที่ระบุ
8. ค่าธรรมเนียมสถานที่ท่องเที่ยวตามรายการที่ระบุ
9. ค่ามัคคุเทศก์ไทยนำเที่ยวตลอดการเดินทาง
10. ค่ามัคคุเทศก์ท้องถิ่น
11. ค่า Snack เสิร์ฟวันละครั้ง
12. ฟรีหมวกท่านละ 1 ใบ

 

อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม
1. ค่า Stamp VIP 300 บาทต่อท่าน
2. ค่าธรรมเนียมวีซ่าประเทศกัมพูชาสำหรับต่างชาติ (20 USD)
3. ค่าเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ และมินิบาร์
4. ค่าอื่น ๆ ที่ไม่ได้ระบุไว้ในรายการ
5. อัตราค่าบริการอาจมีการเปลี่ยนแปลงอันเนื่องมาจากค่าเชื้อเพลิงและค่าประกันวินาศภัยเพิ่มขึ้น
6. ค่าวีซ่าสำหรับชาวต่างชาติ ( กรุณาสอบถาม )
7. ค่าทิป หัวหน้าทัวร์ไทย ไกด์ท้องถิ่นและคนขับรถ

 

เอกสารในการยื่นวีซ่า
 1. หนังสือเดินทางที่มีอายุใช้งานเหลือไม่น้อยกว่า 6 เดือน
2. รูปถ่ายหน้าตรง 2 นิ้ว 1 รูป พื้นฉากหลังสีขาวเท่านั้น รูปฟิล์มโพราลอยใช้ไม่ได้
หมายเหตุ : โปรดส่งเอกสารก่อนการเดินทางล่วงหน้าอย่างน้อย 20 วัน

 

สำรองที่นั่ง
- สำรองที่นั่งสมบูรณ์เมื่อวางเงินมัดจำ ที่นั่งละ 2,000 บาท
- ชำระเงินส่วนที่เหลือครบทั้งหมด ก่อนการเดินทางอย่างน้อย 15 วัน

 

method-of-payment

 

กรณียกเลิกการเดินทาง
1. แจ้งล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 10 ก่อนการเดินทาง หักค่าดำเนินการ 10% ของราคาทัวร์ทั้งหมด
2. แจ้งล่วงหน้าน้อยกว่า 10 วันแต่เกิน 7 วันก่อนการเดินทาง หักค่าดำเนินการ 30% ของราคาทั้งหมด
3. แจ้งล่วงหน้าน้อยกว่า 7 วันแต่เกิน 3 วัน หักค่ามัดจำ 50%
4. บอกยกเลิกการเดินทาง 3 วันก่อนการเดินทาง หรือถูกปฏิเสธการเข้าเมือง จะไม่มีการคืนเงินทั้งหมด

 

หมายเหตุ : บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายการดังกล่าวข้างต้น และไม่รับผิดชอบต่อเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น นอกเหนือจากความควบคุมของบริษัทฯ เช่น การนัดหยุดงาน ภัยธรรมชาติ เป็นต้น กรณีที่ท่านถูกปฏิเสธไม่ให้เข้าเมืองหรือออกเมืองจากเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองและเจ้าหน้าที่แรงงานไทยไม่ให้เข้าหรือออกเมืองจากเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองและเจ้าหน้าที่แรงงานไทย และต่างประเทศ ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่คืนค่าบริการทั้งหมด

 

โปรแกรมอื่นๆสำหรับทัวร์ประเทศกัมพูชา

 

http://www.newviewtour.com