Loading
 

tour-xi-an-luoyang-shaolin-turk-fong-5-days-fd

TAG: ทัวร์จีน, ท่องเที่ยวเมืองซีอาน, นั่งรถไฟหัวจรวดเมืองลั่วหยาง, ตระการตาโชว์วิทยายุทธ กังฟู 18 อรหันต์วัดเส้าหลิน, แพคเกจทัวร์, ทัวร์ต่างประเทศ

tour-information

tour-price ท่านละ 33,900 บาท
tour-date กำลังอัพเดทข้อมูล
tour-inquery

inquiry

inquiry-2

 

download-booking-program-tour

 

download-program-tour

tour-code CHAJ23-5BKK
tour-program

ทัวร์ซีอาน-ลั่วหยาง-เส้าหลิน-เติงฟง 6 วัน (FD)

โปรแกรมทัวร์ซีอาน - วัดลามะ– รถไฟความเร็วสูง – ลั่วหยาง – ถ้ำประตูมังกรมรดกโลก หลงเหมินสือคู (รวมรถไฟฟ้า) –ศาลเจ้ากวนอู – สวนดอกไม้โบตั๋น – เจียวจั้ว - อุทยานหยุนไถซาน – เติงเฟิง - วัดเส้าหลิน (รวมรถไฟฟ้า) – ป่าเจดีย์ – โชว์กังฟู – ลั่วหยาง – รถไฟความเร็วสูง – ซีอาน - พิพิธภัณฑ์กองทัพทหารม้าจิ๋นซีฮ่องเต้ – จัตุรัสหอกลอง – จัตุรัสหอระฆัง - เกี๊ยวซีอาน + โชว์ราชวงศ์ถัง - เจดีย์ห่านป่าใหญ่ – กำแพงเมืองซีอาน – วัดลามะ – กรุงเทพฯ

tour-starting-transportation กรุงเทพมหานคร / เครื่องบิน
tour-contact-meeting หัวหน้าทัวร์ : --- // ไกด์ : --- // จุดนัดพบ : ณ สนามบินดอนเมือง อาคาร 1 สายการบิน THAI AIRASIA
tour-note รายการท่องเที่ยวในโปรแกรม อาจมีการเปลี่ยนแปลงหรือสลับกันได้ตามความเหมาะสม เพื่อประโยชน์และความปลอดภัยของท่านโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
tour-data

ข้อมูลประกอบการท่องเที่ยวประเทศจีน

tour-payment

method-of-payment

tour-itinerary

ทัวร์วันที่ 1) สนามบินดอนเมือง กรุงเทพฯ – ซีอาน - วัดลามะ

13.30

คณะพร้อมกันที่ สนามบินดอนเมือง อาคาร 1 สายการบิน THAI AIRASIA โดยมีเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ คอยต้อนรับและอำนวยความสะดวกให้แก่ท่าน

16.25

เหินฟ้าสู่เมืองซีอาน โดย สายการบิน THAI AIRASIA เที่ยวบินที่ FD 588 ( บริการอาหารชุดบนเครื่อง) (น้ำหนักกระเป๋า 20 กิโลกรัม

21.35

ถึงสนามบิน เมืองซีอาน เมืองนี้ตั้งอยู่กลางลุ่มแม่น้ำฮวงโห และเป็น 1 ใน 10 เมืองที่ใหญ่ที่สุดทางภาคตะวันตกเฉียงเหนือของประเทศจีน มีชื่อเดิมว่า “ฉางอาน” เป็นเมืองหลวงของมณฑลส่านซี อีกทั้งยังเป็นเมืองสำคัญในประวัติศาสตร์จีนที่มีชื่อเสียงเมืองหนึ่งของโลก ในอดีตซีอานเคยเป็นเมืองหลวงของ 13 ราชวงศ์ อาทิ โจว ฉิน ฮั่น ถัง ฯลฯ นอกจากนี้ยังเป็นเมืองปลายทางของเส้นทางสายไหม ซึ่งมีประวัติศาสตร์ยาวนานกว่า 3,100 ปี หลังผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองและด่านศุลกากรเป็นที่เรียบร้อยแล้ว
จากนั้นนำท่านชม วัดลามะ นมัสการสิ่งศักดิ์สิทธิ์ภายในวัดเพื่อเสริมศิริมงคลให้แก่ท่าน

นำท่านเข้าสู่ที่พัก SHANGRI-LA GOLDEN FLOWER HOTEL หรือเทียบเท่า 5*

ทัวร์วันที่ 2) ท่องเที่ยวซีอาน – รถไฟความเร็วสูง – ลั่วหยาง – ถ้ำประตูมังกรมรดกโลก หลงเหมินสือคู (รวมรถไฟฟ้า) –ศาลเจ้ากวนอู – สวนดอกไม้โบตั๋น – เจียวจั้ว

เช้า

บริการอาหารเช้า ณ โรงแรม
หลังอาหารนำท่านเข้าสู่ ร้านกระเบื้องสามสี จากนั้นชม สถานีรถไฟความเร็วสูง โดยสารรถไฟความเร็วสูงหัวจรวดเข้าสู่ เมืองลั่วหยาง ที่มีความเร็วสูงสุด 350 กม. ต่อ ชม. ขบวนที่ G654 (08.50-10.36 น.) หรือขบวนที่มีเวลาใกล้เคียงกัน) **ย่นระยะเวลาจากเดิมที่ต้องเดินทางประมาณ 6 ชั่วโมงเหลือเพียงแค่ 1 ชั่วโมง 51 นาที**

 

คำแนะนำ ในการเดินทางโดยรถไฟด่วนหัวจรวดภายในประเทศจีน ผู้เดินทางจะต้องดูแลและหิ้วกระเป๋าลากขึ้น-ลงสถานีด้วยตนเอง ดังนั้นเพื่อความสะดวกและรวดเร็ว ท่านควรใช้กระเป๋าเดินทางแบบคันชักที่มีล้อลากขนาดพอสมควรไม่ใหญ่จนเกินไป

เที่ยง

บริการอาหารเที่ยง ณ ภัตตาคาร
หลังอาหารนำท่านเดินทางเข้าสู่ สถานที่ทางประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมอันวิจิตรตระการตาและสุดยอดมรดกโลกที่หาชมยากยิ่งนั่นคือ หลงเหมินสือคูหรือประตูมังกรฟ้าพันปี (ผาพระพุทธรูป ซึ่งสร้างขึ้นในช่วงศตวรรษที่ 5–7 โดยช่างฝีมือทางด้านศิลปกรรม มีคูหาต่างๆ กว่า 1,300 คูหา ซึ่งยังมีคูหาย่อยลงไปอีก 700 แห่ง งานเขียนโบราณ 2,780 ชิ้น งานประติมากรรม กว่า 10,000 ชิ้น ตั้งแต่สมัยราชวงศ์เว่ยเหนือ ซึ่งมีพระพุทธรูปที่ใหญ่ที่สุดมีความสูงถึง 17 เมตร ส่วนองค์เล็กที่สุดมีความสูงเพียง 2 ซม. โดยการขุดเจาะแกะสลักที่มีความยิ่งใหญ่หนึ่งในสามของจีนตั้งอยู่บนชะง่อนผาสองฟากฝั่งแม่น้ำยี มีความยาวรวม 1,000 เมตรภายในถ้ำมีพระแท่น 2,100 ตัว พระเจดีย์ 40 กว่ารูป มีศิลาจารึก ซึ่งบันทึกเรื่องราวต่างๆ ไว้รวมกว่า 3,100 เรื่อง และยังมีพระพุทธรูปแกะสลัก 100,000 กว่าองค์
จากนั้นนำท่านสู่ ศาลเจ้าขุนพลกวนอู ตั้งอยู่ทางใต้ของเมืองลั่วหยาง ภายในบริเวณมีรูปปั้นกวนอูแม่ทัพผู้ยิ่งใหญ่ในสมัยสามก๊ก (ค.ศ.220-265) ผู้ซึ่งได้รับสมญานามให้เป็นถึงมหาเทพแห่งความจงรักภักดี คุณธรรมและความกล้าหาญของชาวจีน อีกทั้งยังเป็นที่ฝังศีรษะของกวนอูซึ่งโจโฉเป็นผู้ที่จัดพิธีฝังให้อย่างสมเกียรติ
จากนั้นชม เทศกาลโบตั๋น บานที่ลั่วหยาง ดอกโบตั๋นนับเป็นสัญลักษณ์ของเมืองลั่วหยาง มณฑลเหอหนาน ถือกันว่าดอกโบตั๋นที่นี่สวยที่สุดในโลก ท่านจะได้ชมโบตั๋นกว่า 500,000 ต้น 350 สายพันธุ์ที่ปลูกในเมืองนี้ อาทิ เย่าหวง (พันธุ์สีเหลือง) เว่ยจี (พันธุ์สีม่วง) จัดเป็นราชาและราชินีของดอกไม้จีน เทศกาลโบตั๋นบานเริ่มจัดเมื่อปี ค.ศ.1983 และจัดติดต่อกันมาทุกปี ภายในงานนอกจากการแสดงไม้ดอกยังมีโชว์โคมไฟ นิทรรศการงานเขียนอักษร ภาพวาดและภาพถ่ายของจีน ดอกโบตั๋นจะออกดอกและบานในช่วงเดือนเมษายน ดอกโบตั๋นดอกหนึ่งจะมีอายุการผลิบานอยู่ราว 7-10 วัน ที่เมืองงบั่วหยางถือว่าเป็นจุดชมดอกบั๋นที่สวยงามที่สุดในประเทศจีน ให้ท่านได้เพลิดเพลินกับการชมความงามของดอกโบตั๋นและถ่ายภาพเก็บไว้เป็นที่ระลึก

เย็น

บริการอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร

หลังอาหาร นำท่านเข้าสู่ที่พัก GLOSIA PLAZA HOTEL หรือเทียบเท่า 4*

ทัวร์วันที่ 3) ท่องเที่ยวอุทยานหยุนไถซาน – เติงเฟิง

เช้า

บริการอาหารเช้า ณ โรงแรม
หลังอาหารนำท่านสู่ อุทยานสวรรค์ หยุนไถซาน อุทยานที่สวยงามที่สุด ของมณฑลเหอหนาน ระดับ 4A ของประเทศจีน สวยไม่แพ้จิ่วจ้ายโกว นำท่านสัมผัสธรรมชาติที่ได้บรรจงสร้างอย่างงดงาม ท่านจะได้เห็นน้ำตกที่มีฟองน้ำใสสะอาดกระจายดุจดังสำลียามบ่ายล่องลอยตามสายลม ให้ท่านเดินผ่านโตรกเขาและชมสายน้ำอย่างใกล้ชิดถ้าเดินทางช่วงหน้าหนาวโชคดีอาจได้เห็นการ์เซียน้ำแข็งเกาะตามต้นไม้และริมลำธารและน้ำตกอาจเกาะตัวเป็นน้ำแข็ง
ชมความงามของหน้าผางามของเขาแห่งสายลมที่งดงามแห่งนี้ให้ท่านได้สัมผัสความสวยที่ผสานกับความเสียวของโตรกผาแห่งนี้ แล้วให้ท่านชมความสวยงามของทะเลสาบมรกตของหยุนไถ่ซานที่ใสจนเห็นถึงก้นของทะเลสาบ ซึ่งถือเป็นความมหัศจรรย์ที่หาชมได้ยากยิ่งนัก

เที่ยง

บริการอาหารเที่ยง ณ ภัตตาคารจากนั้นนำท่านเดินทางสู่ เมืองเติงเฟิง

เย็น

บริการอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร

หลังอาหาร นำท่านเข้าสู่ที่พัก โรงแรม CHAN WU HOTEL หรือเทียบเท่า

ทัวร์วันที่ 4) ท่องเที่ยววัดเส้าหลิน (รวมรถไฟฟ้า) – ป่าเจดีย์ – โชว์กังฟู – ลั่วหยาง – รถไฟความเร็วสูง – ซีอาน

เช้า

บริการอาหารเช้า ณ โรงแรม
หลังอาหาร นำท่านเดินทางเข้าสู่ เมืองเติงฟงหรือเมืองหยางเฉิง อดีตราชธานีในสมัยราชวงศ์เซี่ย จากนั้นนำท่านชม อารามเส้าหลิน สร้างขึ้นเมื่อ ปี ค.ศ. 495 ซึ่งเป็นอารามแห่งแรกการเผยแพร่บุกเบิกพุทธศาสนา ผู้นำมาเผยแพร่จาก ประเทศอินเดียคือ “พระโพธิธรรมตั๊กม้อ” ภายในสิ่งก่อสร้างเป็นสถาปัตยกรรมโบราณ เช่นศาลาตั๊กม้อ, ตำหนักไป๋อี ตำหนักพันพระพุทธเป็นต้น
จากนั้นชม ป่าเจดีย์ (ถ่าหลิน) ซึ่งเป็นหมู่เจดีย์ 200 กว่าองค์ ที่ฝังศพผู้ออกบวชบำเพ็ญในสมัยอดีต ที่หลากหลายรูปแบบ เป็นแหล่งโบราณสถาน ที่มีวัตถุก่อสร้างสถาปัตยกรรม และประติมากรรมอันควรค่าแก่การศึกษาค้นคว้า
จากนั้น นำชม การแสดงโชว์วิทยายุทธ กังฟู 18 อรหันต์ ศิลปะการต่อสู้อันเลื่องชื่อของวัดเส้าหลิน ท่านจะตกตะลึงอยู่ในห้วงแห่งความสนุกในวิทยายุทธสะท้านฟ้าที่ยังหลงเหลืออยู่ ณ โรงเรียนสอนฝึกกังฟู

เที่ยง

บริการอาหารเที่ยง ณ ภัตตาคาร
หลังอาหารนำท่านเดินทางสู่สถานีรถไฟความเร็วสูงโดยสารรถไฟความเร็วสูงหัวจรวดเข้าสู่ เมืองซีอาน ที่มีความเร็วสูงสุด 350 กม. ต่อ ชม. ขบวนที่ G 659 (16.04 – 17.35น.) หรือขบวนที่มีเวลาใกล้เคียงกัน) **ย่นระยะเวลาจากเดิมที่ต้องเดินทางประมาณ 6 ชั่วโมงเหลือเพียงแค่ 1 ชั่วโมง 51 นาที**

 

คำแนะนำ ในการเดินทางโดยรถไฟด่วนหัวจรวดภายในประเทศจีน ผู้เดินทางจะต้องดูแลและหิ้วกระเป๋าลากขึ้น-ลงสถานีด้วยตนเอง ดังนั้นเพื่อความสะดวกและรวดเร็ว ท่านควรใช้กระเป๋าเดินทางแบบคันชักที่มีล้อลากขนาดพอสมควรไม่ใหญ่จนเกินไป

เย็น

บริการอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร
หลังอาหาร นำท่านเข้าสู่ที่พัก SHANGRI-LA GOLDEN FLOWER HOTEL หรือเทียบเท่า 5*

ทัวร์วันที่ 5) ท่องเที่ยวพิพิธภัณฑ์กองทัพทหารม้าจิ๋นซีฮ่องเต้ – จัตุรัสหอกลอง – จัตุรัสหอระฆัง - เกี๊ยวซีอาน + โชว์ราชวงศ์ถัง

เช้า

บริการอาหารเช้า ณ โรงแรมหลังอาหาร นำท่านชมความยิ่งใหญ่ของ กองพลทหารม้า ซึ่งถูกจัดให้เป็นสิ่งมหัศจรรย์อันดับ 8 ของโลก และองค์การยูเนสโก้กำหนดให้เป็นแหล่งต้นกำเนิดอารยธรรมโลก ตั้งอยู่ที่ตำบลหลินถง บริเวณเชิงเขาหลีซาน ห่างจากตัวเมืองซีอานไปทางทิศตะวันออกประมาณ 35 กิโลเมตร สุสานแห่งนี้ใช้แรงงาน 726,000 คนและใช้เวลาในการก่อสร้างถึง 38 ปีตั้งแต่ปี 246 - 208 ก่อนคริสตกาล และได้ถูกขุดค้นพบโดยบังเอิญเมื่อ 29 มี.ค ค.ศ. 1974โดยชาวนาในหมู่บ้านซีหยาง ส่วนอาณาเขตพื้นที่ของสุสานรวมทั้งสิ้น 2,180 ตารางกิโลเมตร โดยแบ่งออกเป็นพระราชฐานชั้นในและชั้นนอก ภายในจะมีรูปปั้นกองทหารอารักขาที่ถูกฝังราว 6,000 ตัว ท่านจะได้พบกับความอลังการ งดงาม ตระการตาอันน่าอัศจรรย์ใจยิ่ง ต่อมาภายหลังสุสานกองพลทหารม้าจิ๋นซีฮ่องเต้ได้รับการคัดเลือกให้เป็นมรดกโลกทางวัฒนธรรมในปีพ.ศ. 2530

เที่ยง

หลังอาหารนำท่านชม จัตุรัสหอกลอง ตั้งอยู่ใจกลางเมืองซีอานบนถนนซีต้าเจี้ย ตรงข้ามเป็น จัตุรัสหอระฆัง หอระฆังโบราณ เป็นสถาปัตยกรรมสมัยราชวงศ์หมิง ต่อมาในสมัยราชวงศ์ชิงได้ทำการบูรณะขึ้นมาใหม่สองครั้ง โดยรักษารูปแบบเดิมไว้ มีความสูง 33 เมตร หน้ากว้าง 9 เมตร และลึก 3 เมตร โครงสร้างหลังคาเป็นไม้ 3 ชั้น ฐานอิฐสูง 77 เมตรกว้าง 52.6 เมตร ยาว 38 เมตร ประตูด้านเหนือและใต้สูงและกว้าง 6 เมตรชั้นล่างก่อเป็นผนังอิฐและประตูทางเข้าชั้นที่สอง และชั้นที่สามเป็นเครื่องใม้หลังคามุงด้วยกระเบื้องเคลือบ สร้างขึ้นในปีที่17 แห่งการครองราชย์ของ พระจักรพรรดิหงหวู่(จูหยวนจาง) เป็นพระจักรพรรดิองค์แรกของราชวงศ์หมิงเดินผ่านประตูปูด้วยหินแกรนิต มีความคงทนแข็งแรงทนทาน เชิญท่านอิสระถ่ายภาพไว้เป็นที่ระลึก จากนั้นนำท่านเข้า ร้านผ้าไหม

เย็น

บริการอาหารเย็น ณ ภัตตาคารเมนูพิเศษ ฟงวุ่ยเกี้ยวน้ำซีอาน
หลังอาหารเชิญท่านตื่นตา ตื่นใจ ระบบแสงสีเสียง อันตระการตากับการแสดง โชว์ย้อนยุคสมัยราชวงศ์ถัง อันเลื่องชื่อทั้งในและนอกประเทศ
หลังการแสดง นำท่านเข้าสู่ที่พัก SHANGRI-LA GOLDEN FLOWER HOTEL หรือเทียบเท่า 5*

ทัวร์วันที่ 6) ท่องเที่ยวเจดีย์ห่านป่าใหญ่ – กำแพงเมืองซีอาน – กรุงเทพฯ

เช้า

หลังอาหาร นำท่านชม ต้าเยี่ยนถ่า เจดีย์ห่านป่าใหญ่ โบราณสถานสำคัญที่สร้างขึ้นราวปี ค.ศ. 648 มีความสูง 64 เมตร สถานที่แห่งนี้ พระถังซำจั๋ง ใช้ในการแปลพระคัมภีร์ไตรปิฎก หลังจากที่ท่านได้เดินทางกลับจากประเทศอินเดีย มีประวัติที่จดบันทึกไว้กล่าวว่า เดิมเคยมีฝูงห่านหงส์บินผ่านมาและห่านหงส์ตัวหนึ่งพลัดฝูงปีกหักตกลงมาตาย ผู้บำเพ็ญบุญที่พำนักอยู่ที่นี่เข้าใจว่าห่านหงส์คือพระโพธิสัตว์ จึงได้ก่อเจดีย์เพื่อเป็นที่ระลึกแก่ห่านหงส์ตัวดังกล่าว
ต่อจากนั้นนำท่านผ่านชม หอระฆัง ซึ่งตั้งอยู่ใจกลางเมืองซีอาน มีระฆังแขวนไว้บนยอดหอเพื่อตีบอกเวลาในตอนเช้า มีความสูง 36 เมตร อาคารมีลักษณะแบบจีนสร้างขึ้นด้วยไม้ทั้งหมด ภายในจัดแสดงเครื่องเรือน เครื่องลายครามและของมีค่าตั้งแต่ราชวงศ์หมิง-ราชวงศ์ซิงและนำท่านแวะชม ร้านบัวหิมะและร้านหยก
จากนั้นผ่านชม กำแพงเมืองเก่าฉางอาน หรือซีอานในปัจจุบัน กำแพงเมืองสร้างขึ้นในปีที่ 3 ของรัชสมัยหงหวู่ฮ่องเต้ (พ.ศ.1913) และเป็นหนึ่งในปราการป้องกันทางทหารที่ใหญ่ที่สุดในโลก มีซุ้มประตูนอก ตึกธนูและซุ้มประตูด้านใน สามารถปิดล้อมปราบเมื่อข้าศึกบุกเข้ามาในประตู มีประตูเมืองอยู่ 6 ประตู โดยกำแพงด้านทิศเหนือและทิศใต้มีประตูด้านละ 1 ประตู ส่วนด้านทิศตะวันออกและทิศตะวันตกมีด้านละ 2 ประตู ทำให้กำแพงเมืองมีลักษณะเหมือนเต่า ตัวกำแพงสูงประมาณ 12 เมตร ความยาวโดยรอบ 6,000 เมตร นอกกำแพงมีคูเมืองกว้าง 4 เมตร และลึก 4 เมตร บนกำแพงมีป้อมปราการตั้งที่มุมกำแพงทั้งสี่ และหอสังเกตการณ์ 72 หลัง อายุของกำแพงราว 500 ปี

เที่ยง

บริการอาหารเที่ยง ณ ภัตตาคาร
หลังอาหารนำท่านชม วัดลามะ นมัสการสิ่งศักดิ์สิทธิ์ภายในวัดเพื่อเสริมสิริมงคลให้แก่ท่าน

เย็น

บริการอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร
หลังอาหารนำท่านเข้าสู่ สนามบินซีอาน

22.25

เหินฟ้าสู่มหานครกรุงเทพฯ โดย สายการบิน THAI AIRASIA เที่ยวบินที่ FD 589 ( บริการอาหารชุดบนเครื่อง) (น้ำหนักกระเป๋า 20 โล / ท่าน)

01.40

เดินทางถึง สนามบินดอนเมือง กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ..พร้อมความประทับใจ

 

tour-prices

ผู้ใหญ่ พักห้องคู่ ท่านละ 33,900 บาท

เด็กต่ำกว่า 12 ปี ไม่มีเตียง ท่านละ 32,900 บาท

พักเดี่ยว เพิ่มท่านละ 6,500 บาท

บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ออกเดินทางตั้งแต่ 15 ท่านขึ้นไป มีหัวหน้าทัวร์

 

tour-condition

อัตรานี้รวม
1. ค่าตั๋วเครื่องบินชั้นทัศนาจร ไป-กลับ (ตามกรุ๊ป)
2. ค่าวีซ่าจีน 4 วันทำการ
3. ภาษีสนามบินไทย-จีน
4. ค่าที่พัก 2 ท่าน ต่อ 1 ห้องคู่
5. ค่าธรรมเนียมเข้าชมสถานที่ต่างๆ
6. ค่าอาหารทุกมื้อที่ระบุในรายการ
7. ค่าประกันอุบัติเหตุระหว่างการเดินทาง 1,000,000 บาท (ตามข้อตกลงระหว่างบริษัทฯ กับบริษัทประกัน)

 

อัตรานี้ไม่รวม
1. ค่าหนังสือเดินทาง และเอกสารต่างด้าวต่างๆ
2. ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 % ภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3 % ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่นอกเหนือจากรายการระบุ อาทิเช่น เครื่องดื่ม, ค่าอาหาร, ค่าโทรศัพท์,วีดีโอ
3. ค่าทิปไกด์วันละประมาณ 10 หยวน/วัน/คน, ทิปคนขับรถวันละประมาณ 10 หยวน/วัน/คน, ทิปเด็กยกกระเป๋า ประมาณ 5 หยวน/ห้อง

 

การชำระเงิน
- กรุณาจองล่วงหน้าอย่างน้อย 3 สัปดาห์ ก่อนการเดินทาง พร้อมชำระมัดจำท่านละ 10,000 บาท
- ส่วนที่เหลือชำระก่อนการเดินทาง 15 วัน
method-of-payment

 

หมายเหตุ
1. เวลาเดินทางไป-กลับ ในรายการโดยประมาณอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ ขึ้นอยู่กับสายการบินกำหนด
2. กรณีเกิดโรคระบาด, ภัยธรรมชาติ, สถานการณ์ทางการเมือง, สายการบินยกเลิกเที่ยวบินหรือเหตุสุดวิสัยใดๆ ที่ทำให้มิสามารถเดินทางได้ รวมถึงกรณียื่นวีซ่าแล้ว ทางบริษัทฯ ขอพิจารณาในการคืนค่าใช้จ่ายเป็นกรณีตามที่เห็นสมควร
3. บริษัทขอสงวนสิทธิ์ เลื่อน, เปลี่ยนแปลง, สับเปลี่ยนรายการได้ตามความเหมาะสม ในกรณีที่มีผู้ร่วมคณะไม่ถึง 15 ท่าน หรือเกิดปัญหาทางการเมืองจนไม่สามารถออกเดินทางได้
4. ราคาอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ ขึ้นอยู่กับอัตราแลกเปลี่ยนค่าเงินตราต่างประเทศและการเปลี่ยนแปลงทางสายการบิน
5. ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ การไม่เที่ยวบางรายการหรือไม่ทานอาหารบางมื้อ ไม่สามารถขอหักค่าบริการคืนได้
6. หากผู้เดินทางถูกปฏิเสธ เข้า-ออกเมือง ของเจ้าหน้าที่ ต.ม. อันเนื่องมาจากมีสิ่งผิดกฎหมายหรือ เอกสารการเดินทางไม่ถูกต้อง หรือการถูกปฏิเสธในกรณีอื่นๆ บริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น
** ก่อนขึ้นเครื่องโปรดตรวจดูว่ากระเป๋าถือของท่านไม่มีของเหลว สเปรย์ เจล ไฟแช็ค มีด กรรไกรตัดเล็บ รวมทั้งครีมและเครื่องสำอางค์ กรุณานำใส่กระเป๋าเช็คอิน หากจำเป็นต้องถือขึ้นเครื่องกรุณานำใส่ถุงพลาสติกใสที่มีซิปล็อกขนาด 20*20 ซม. แต่ละชิ้นมีขนาดไม่เกิน 100 มล.**
**รายการนี้เข้าร้านรัฐบาล อาทิเช่น บัวหิมะ ไข่มุก ฯลฯ ปราณ 4-5 ร้าน ใช้เวลาร้านละประมาณ 45 นาที - 1 ชั่วโมง**

 

การยกเลิกการเดินทาง
1. ยกเลิกก่อนการเดินทาง 14 วัน เก็บค่าเสียหาย ท่านละ 10,000 บาท
2. ยกเลิกก่อนการเดินทาง 7 –13 วัน เก็บค่าเสียหาย 50% ของราคาทัวร์
3. ยกเลิกก่อนการเดินทางภายใน 6 วัน เก็บค่าเสียหายทั้งหมด
4. เมื่อท่านเดินทางไปกับคณะแล้ว ท่านงดการใช้บริการรายการใดรายการหนึ่ง หรือไม่เดินทางพร้อมคณะถือว่าท่านสละสิทธิ์ไม่อาจเรียกร้องค่าบริการ และเงินมัดจำคืนได้ ไม่ว่ากรณีใด ๆ ทั้งสิ้น
5. กรณีที่การตรวจคนเข้าเมืองทั้งที่กรุงเทพฯและในต่างประเทศปฏิเสธมิให้ท่านเดินทางออกหรือเข้าประเทศที่ระบุในรายการเดินทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่ไม่คืนค่าบริการไม่ว่ากรณีใด ๆ ทั้งสิ้น
** บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายการท่องเที่ยวได้ตามความเหมาะสม กรณีเกิดเหตุจำเป็นหรือ เหตุสุดวิสัย ในช่วงระหว่างการเดินทาง โดยขอความคิดเห็นจากส่วนรวมของคณะเดินทาง เป็นเกณฑ์ในการเปลี่ยนแปลงเพื่อประโยชน์ของคณะ และความเหมาะสมทั้งปวง แต่ยังคงรักษามาตรฐานการบริการที่ดี เพื่อให้เกิดประโยชน์ ของคณะ **

 

โปรแกรมอื่นๆสำหรับทัวร์ประเทศจีน

 

http://www.newviewtour.com