Loading
 

tour-beijing-tiananmen-square-goo-palace-dorm-far-tian-tan-great-wall-of-china-5-days-ca

TAG: โปรแกรมทัวร์ต่างประเทศ, ทัวร์ปักกิ่ง, ตื่นตาจตุรัสเทียนอันเหมิน, ตื่นเต้นกับการชมพระราชวังต้องห้าม, พิชิตกำแพงเมืองจีน

tour-information

tour-price ท่านละ 21,900 บาท
tour-date กำลังอัพเดทข้อมูล
tour-inquery

inquiry

inquiry-2

 

download-booking-program-tour

 

download-program-tour

tour-code CHAJ28-5BKK
tour-program

ทัวร์ปักกิ่ง-จัตุรัสเทียนอันเหมิน-พระราชวังกู้-หอฟ้าเทียนถาน-กำแพงเมือง 5 วัน (CA)

โปรแกรมกรุงเทพฯ - ปักกิ่ง – จัตุรัสเทียนอันเหมิน – พระราชวังกู้กง – หอฟ้าเทียนถาน – กายกรรมปักกิ่ง - พระราชวังฤดูร้อน – ผ่านชมสนามกีฬา+Water Cube – ถนนหวังฝู่จิ่ง – ตลาดตงเหมิน – The Place - กำแพงเมืองจีน (ด่านเจวียงกวน) – พิพิธภัณฑ์หุ่นขี้ผึ้ง – สวนผลไม้ - พิพิธภัณฑ์ผีเซี๊ยะ – ตลาดรัสเซีย – กรุงเทพฯ

tour-starting-transportation กรุงเทพมหานคร / เครื่องบิน
tour-contact-meeting หัวหน้าทัวร์ : --- // ไกด์ : --- // จุดนัดพบ : ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ เคาน์เตอร์ U1-U5 ชั้น 4 สายการบินแอร์ไชน่า
tour-note รายการท่องเที่ยวในโปรแกรม อาจมีการเปลี่ยนแปลงหรือสลับกันได้ตามความเหมาะสม เพื่อประโยชน์และความปลอดภัยของท่านโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
tour-data

ข้อมูลประกอบการท่องเที่ยวประเทศจีน

tour-payment

method-of-payment

tour-itinerary

ทัวร์วันที่ 1) สนามบินสุวรรณภูมิ - ปักกิ่ง

17.00

พร้อมกันที่ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ เคาน์เตอร์ U1-U5 ชั้น 4 สายการบินแอร์ไชน่า โดยมีเจ้าหน้าที่บริษัทฯอำนวยความสะดวกตรวจเอกสารและที่นั่งก่อนการเดินทาง

19.15

ออกเดินทางสู่กรุงปักกิ่ง โดย เที่ยวบิน CA…

00.45

เดินทางถึงปักกิ่งผ่านพิธีการตรวจเอกสารการเข้าเมืองแล้ว นำท่านเข้าสู่ที่พัก โรงแรม HOLIDAY INN HOTEL 4* หรือเทียบเท่า

ทัวร์วันที่ 2) ท่องเที่ยวปักกิ่ง – จัตุรัสเทียนอันเหมิน – พระราชวังกู้กง – หอฟ้าเทียนถาน – กายกรรมปักกิ่ง

เช้า

หลังอาหาร นำท่านชม จัตุรัสเทียนอันเหมิน ซึ่งเป็นจัตุรัสที่กว้างที่สุดในโลก ชมศาลาประชาคมที่สามารถบรรจุคนได้นับหมื่นคน ชมอนุสาวรีย์วีรชนพร้อมถ่ายภาพไว้เป็นที่ระลึก

จากนั้น นำท่านชม พระราชวังกู้กงหรือพระราชวังต้องห้าม ซึ่งเคยเป็นที่ประทับของจักรพรรดิแห่งราชวงศ์หมิงและราชวงศ์ซิง รวม 24 ราชกาล ภายในประกอบด้วยห้องต่างๆ ถึง 9,999 ห้อง บนเนื้อที่กว่า 720,000 ตารางเมตร

เที่ยง

รับประทานอาหารเที่ยง ณ ภัตตาคาร

บ่าย

หลังอาหาร นำท่านเดินทางสู่ หอบวงสรวงฟ้าเทียนถาน ซึ่งก่อสร้างขึ้นด้วยสถาปัตยกรรมที่สง่างาม มีความสูง 38 เมตร และมีเส้นผ่าศูนย์กลางกว้าง 30 เมตร ถูกสร้างขึ้นในปี ค.ศ.1420 ช่วงเวลาเดียวกันกับพระราชวังต้องห้าม และใช้เวลาในการสร้างถึง 14 ปี ที่นี่เคยถูกใช้เป็นสถานที่ประกอบพิธีบวงสรวงเทพยาดาฟ้าดินของจักรพรรดิสมัยโบราณ เพื่อคุ้มครองเหล่าปวงชนชาวจีน ให้มีความสมบูรณ์ทางพืชพันธุ์ธัญญาหาร

ค่ำ

รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร

หลังอาหารนำท่านชม กายกรรมปักกิ่ง เป็นการแสดงความสามารถของนักแสดงในการโชว์หวาดเสียวและ ความยืดหยุ่นของร่างกาย มีการแสดงหลายหลายชุดแต่ละการแสดงจะแตกต่างกันไปโชว์ความสามารถหลายๆด้าน เช่น โชว์หมุนจาน, โชว์ควงของ เป็นต้น กายกรรมปักกิ่งนั้น ยังเป็นโชว์กายกรรมที่มีชื่อเสียงดังก้องโลกอีกด้วย

พักที่ โรงแรม HOLIDAY INN HOTEL 4* หรือเทียบเท่า

ทัวร์วันที่ 3) ท่องเที่ยวพระราชวังฤดูร้อน – ผ่านชมสนามกีฬา+Water Cube – ถนนหวังฝู่จิ่ง – ตลาดตงเหมิน – The Place

เช้า

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

หลังอาหารนำท่านชม พระราชวังฤดูร้อนหรืออุทยานอี้เหอหยวน ซึ่งเป้นพระราชวังที่พระนางซูสีไทเฮาทรงโปรดปรานมาก อีกทั้งเป็นสถานที่สถานที่ว่าราชการของพระนางด้วย ท่านจะได้ชมความงามของทะเลสาบคุนหมิง ทะเลสสาบยักษ์ที่ขุดด้วยแรงงานคน ภูเขาจำลอง ศาลาแบบต่างๆ ซึ่งล้วนแล้วแต่สวยงามตระการตา แวะซื้อ ครีมไข่มุก บำรุงผิวที่ทำจากไข่มุกน้ำจือที่เพาะเลี้ยงในทะเลสาบ
จากนั้นชม โรงงานผ้าไหม ที่ขึ้นชื่อของประเทศจีน ให้ท่านเลือกซื้อสินค้าที่ทำจากผ้าไหม อาทิ ผ้าห่ม เสื้อผ้า รองเท้า ผ้าพันคอ เป็นต้น

กลางวัน

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

บ่าย

หลังอาหาร ให้ท่านได้ลอง ชิมชาอวู่หลง ของปักกิ่ง และชาที่มีชื่อเสียงต่างๆ จากนั้น นำท่านชม (ด้านนอก) สนามกีฬาโอลิมปิกแห่งชาติ 2008 หรือ รังนก ตั้งอยู่ใจกลางโอลิมปิก คอมเพล็กซ์ ในกรุงปักกิ่ง ซึ่งจะเป็นที่จัดพิธีเปิดและปิด จุผู้ชมในช่วงแข่งขันโอลิมปิกได้ 100,000 คน รวมพื้นที่ทั้งหมด 250,000 ตารางเมตร โครงสร้างลักทำด้วยเหล็กความยาวรวม 36 กิโลเมตร สานเป็นใยและกระจก ส่วนของหลังคากันน้ำฝนเพื่อนำไปใช้ใหม่ได้ และยังกันแสงแดดผ่านลงมาได้ถึง 50 เปอร์เซ็นต์ ลักษณะเปิด-ปิด ได้ พื้นที่ภายใน นอกจากล็อบบี้ ร้านอาหาร และร้านค้าทั่วไป ยังติดตั้งจอแอลซีดีขนาดใหญ่ พร้อมทั้งระบบดิจิตอลที่นำสมัย มูลค่าการก่อสร้างรวม 3,500 ล้านหยวน
จากนั้นนำท่านชม ศูนย์วิจัยทางการแพทย์แผนโบราณ ฟังเรื่องราวเกี่ยวกับแพทย์แผนโบราณตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน

จากนั้นอิสระช้อปปิ้ง ย่านถนนหวั่งฝู่จิ่ง ในยามค่ำคืน เป็นถนนคนเดินที่มีบรรยากาศแบบยุโรปมีตึกที่ทันสมัยสวยงามมากมายและเป็นแหล่งช้อปปิ้งสินค้านานาชนิด
นำท่านเที่ยวชม ตลาดตงหัวเหมิน ถนนสายอาหารที่มีอาหารพื้นเมืองปักกิ่งรวมตัวกันอยู่มากมาย

เย็น

นำท่านชมความอลังการยิ่งใหญ่ของเพดานจอ LCD ขนาดจอกว้าง 6,000 ตารางงเมตร จัดแต่งตามฤดูกาล เปิดไฟอย่างสวยงาม ที่ตั้งอยู่บริเวณ The place หรือ ซื่อ เม่า เทียน เจีย บนถนนตงต้าเฉียวลู่ ให้ท่านได้ถ่ายรูปเก็บความประทับใจ

ค่ำ

รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร

หลังอาหาร นำท่านกลับสู่ที่พัก โรงแรม HOLIDAY INN HOTEL 4*หรือเทียบเท่า

ทัวร์วันที่ 4) ท่องเที่ยวกำแพงเมืองจีน (ด่านเจวียงกวน) – พิพิธภัณฑ์หุ่นขี้ผึ้ง – สวนผลไม้

เช้า

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

หลังอาหารนำท่านชมแวะชมสินค้าที่มีชื่อของจีนที่ โรงงานหยก หยกจีนที่ขึ้นชื่อ ซึ่งเป็นเครื่องประดับนำโชค ให้ท่านมีโอกาสเลือกซื้อเป็นของล้ำค่า
จากนั้น นำท่านชม กำแพงเมืองจีน 1ใน7 สิ่งมหัศจรรย์ของโลก ซึ่งสร้างในสมัยจักรพรรดิฉินซีฮ่องเต้มีความยาว 10,000 ลี้ มีความยาว 6,788 กิโลเมตร ใช้แรงงาน 300,000 คน ใช้เวลาสร้างนับ 10 ปี

กลางวัน

รับประทานอาหารเที่ยง ณ ภัตตาคาร

บ่าย

นำท่านชม พิพิธภัณฑ์หุ่นขี้ผึ้ง ของกรุงปักกิ่ง ชมเรื่องราวประวัติศาสตร์จีนในพิพิธภัณฑ์แห่งนี้ได้ ซึ่งสร้างไว้ใหญ่โตและงดงาม ก่อนเดินทางกลับเข้าเมืองปักกิ่ง นำท่านแวะซื้อยาแก้น้ำร้อนลวกเป่าฟู่หลิง ยาบัวหิมะ ยาประจำบ้านที่มีชื่อเสียง มีสรรพคุณรักษาผิว
จากนั้นนำท่านสู่ สวนผลไม้ (เดือนเมษายนถึงเดือนมิถุนายน ชมสวนสตรอเบอรี่, เดือนกรกฎาคมถึงสิงหาคมชมสวนลูกท้อ) ซึ่งสตรอเบอรี่และลูกท้อถือเป็นผลไม้พื้นเมืองชนิดหนึ่งของกรุงปักกิ่ง ทุกท่านจะได้สัมผัวบรรยากาศการเก็บผลไม้ในช่วงฤดูใบไม้ผลิด้วยตัวเอง

ค่ำ

รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร พิเศษ!! อาหารปุฟเฟ่ต์นานาชนิด GOLDEN JAGUAR ระดับ 6 ดาว ที่อยู่ย่านช้อปปิ้งชื่อดัง เพื่อให้ท่านจะได้ชิมอาหารกว่า 200 ชนิด และเครื่องดื่มไม่อั้น

หลังอาหาร นำท่านเข้าสู่ที่พัก โรงแรม HOLIDAY INN HOTEL 4*หรือเทียบเท่า

ทัวร์วันที่ 5) ท่องเที่ยวพิพิธภัณฑ์ผีเซี๊ยะ – ตลาดรัสเซีย – กรุงเทพฯ

เช้า

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
หลังอาหารนำท่านฟังความเป็นมาและความเชื่อเรื่องเกี่ยวกับฮวงจุ้ยและผีเซี๊ยะ สิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่เกี่ยวกับโชคลาภเงินทองของจีนที่ พิพิธภัณฑ์ผีเซี๊ยะ

เที่ยง

รับประทานอาหารเที่ยง ณ ภัตตาคาร

บ่าย

หลังอาหาร นำท่านช้อปปิ้งที่ ตลาดรัสเซีย ซึ่งเป็นตลาดขายสินค้านานาชนิดราคาถูกทั้งขายส่งและขายปลีก
สมควรแก่เวลานำท่านเดินทางสู่สนามบิน

19.35

บินลัดฟ้ากลับสู่กรุงเทพฯ โดย สายการบิน AIR CHINA เที่ยวบินที่ CA 979

23.45

เดินทางกลับถึงท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพฯ...พร้อมความประทับใจ

 

โปรแกรมการเดินทางเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม หรือเปลี่ยนแปลงรายการท่องเที่ยวบางรายการหรือทดแทนรายการท่องเที่ยวบางรายการและจะต้องมีจำนวนผู้โดยสารจำนวน 15 ท่านขึ้นไป จึงออกเดินทางในกรณีที่มีจำนวนผู้โดยสารไม่ถึง 15 ท่านไม่มีหัวหน้าทัวร์ไทย

 

ข้อควรทราบ : ตามนโยบายของรัฐบาลจีน ร่วมกับการท่องเที่ยวแห่งเมืองจีน ทุกเมือง กำหนดให้มีการประชาสัมพันธ์สินค้าพื้นเมืองให้นักท่องเที่ยวทั่วไปได้รู้จัก ในนามของร้านรัฐบาล คือ บัวหิมะ , หยก , ใบชา , นวดฝ่าเท้า , ไข่มุก , ผ้าไหม , ผีชิว ซึ่งจำเป็นต้องบรรจุในโปรแกรมทัวร์ด้วย เพราะมีผลกับราคาทัวร์ จึงเรียนให้กับนักท่องเที่ยวทุกท่านทราบว่า ร้านรัฐบาลทุกร้านจำเป็นต้องรบกวนทุกท่านแวะชม โดยจะใช้เวลาร้านละประมาณ 45 นาที ซื้อหรือไม่ซื้อขึ้นอยู่กับความพอใจของลูกค้าเป็นหลัก ไม่มีการบังคับใดๆ ทั้งสิ้น
ข้อควรระวัง!!! ท่านใดที่ต้องออกตั๋วภายในประเทศ (เครื่องบิน, รถทัวร์, รถไฟ) กรุณาสอบถามที่เจ้าหน้าที่ก่อนทุกครั้ง

 

tour-prices

ผู้ใหญ่ (นับอายุ 18 ปีขึ้นไป) พักห้องละ 2 ท่าน ท่านละ 21,900 บาท

พักเดี่ยวจ่ายเพิ่ม ท่านละ 4,500 บาท

 

กรุณาเตรียมทิปไกด์จีน และคนขับรถ 10 หยวนต่อท่านต่อวัน
ราคาโปรโมชั่น!! ไม่แจกกระเป๋า
(ชาวต่างชาติโปรดสอบถาม)

 

tour-condition

อัตราค่าบริการนี้รวม
1. ค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลับ โดยสายการบินแอร์ ไชน่า (CA)
2. ค่าโรงแรมที่พักตามรายการที่ระบุ (สองท่านต่อหนึ่งห้อง)
3. ค่าเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามรายการที่ระบุ
4. ค่าอาหารและเครื่องดื่มตามรายการที่ระบุ
5. ค่ารถรับส่งและระหว่างนำเที่ยวตามรายการที่ระบุ
6. ค่าไกด์ท้องถิ่นบรรยายภาษาไทย
7. ค่าภาษีสนามบินทุกแห่งที่มี
8. ค่าธรรมเนียมการยื่นขอวีซ่าเข้าประเทศจีน
9. ค่าประกันอุบัติเหตุระหว่างการเดินทาง ท่านละไม่เกิน 1,000,000 บาท (ค่ารักษาพยาบาล 200,000 บาท) ทั้งนี้ย่อมอยู่ในข้อจำกัดที่มีการตกลงไว้กับบริษัทประกันชีวิต

 

อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม
1. ค่าทิปไกด์ท้องถิ่นวันละ 10 หยวน ต่อลูกค้า 1 ท่าน
2. ค่าทิปคนขับรถวันละ 10 หยวน ต่อลูกค้า 1 ท่าน
3. ค่าทิปหัวหน้าทัวร์วันละ 10 หยวน ต่อลูกค้า 1 ท่าน
4. ค่าทิปบริการ ยกกระเป๋าของโรงแรม ใบละ 5 หยวน
5. กระเป๋าเดินทางในกรณีที่น้ำหนักเกินกว่าที่สายการบินกำหนด 20 กิโลกรัมต่อท่าน
6. ค่าทำหนังสือเดินทาง
7. ค่าใช้จ่ายส่วนตัวนอกเหนือจากรายการ เช่น ค่าเครื่องดื่ม, ค่าอาหารที่สั่งเพิ่มเอง, ค่าโทรศัพท์, ค่าซักรีด ฯลฯ
8. ค่าอาหารที่ไม่ได้ระบุไว้ในรายการ
6. ค่าทำใบอนุญาตที่กลับเข้าประเทศของคนต่างชาติหรือคนต่างด้าว
9. ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% (กรณีต้องการใบกำกับภาษี) และค่าภาษีบริการหัก ณ ที่จ่าย 3%

 

กรณีคณะออกเดินทางได้
1. คณะจองจำนวนผู้ใหญ่ 10 ท่านออกเดินทาง (ไม่มีหัวหน้าทัวร์)
2. คณะจองจำนวนผู้ใหญ่ 15 ท่านขึ้นไปออกเดินทาง (มีหัวหน้าหัวหน้าทัวร์)
3. คณะจองไม่ถึงจำนวนผู้ใหญ่ 10 ท่าน ไม่ออกเดินทาง

 

การสำรองที่นั่ง
1. กรุณาสำรองที่นั่ง+ชำระเงินมัดจำท่านละ 10,000 บาท พร้อมแจ้งชื่อ+สกุล เป็นภาษาอังกฤษตามหนังสือเดินทาง
2. ส่วนที่เหลือ ชำระทั้งหมดก่อนการเดินทาง 15 วัน

 

method-of-payment

 

การยกเลิก
1. ยกเลิกก่อนการเดินทาง 30 วันขึ้นไป คืนเงินทั้งหมด
2. ยกเลิกก่อนการเดินทาง 15 วันขึ้นไป เก็บค่าใช้จ่าย ท่านละ 10,000 บาท
3. ยกเลิกก่อนการเดินทาง 7-14 วัน เก็บค่าใช้จ่าย 50% ของราคาทัวร์
4. ยกเลิกการเดินทางน้อยกว่า 1-6 วัน เก็บค่าใช้จ่ายทั้งหมด 100% ของราคาทัวร์
5. ยกเว้นกรุ๊ปที่เดินทางช่วงวันหยุดหรือเทศกาลที่ต้องการันตีมัดจำกับสายการบินหรือค่ามัดจำที่พักโดยตรงหรือโดยการผ่านตัวแทนในประเทศหรือต่างประเทศและไม่อาจขอคืนเงินได้ รวมถึงเที่ยวบินพิเศษเช่น Extra Flight และ Charter Flight จะไม่มีการคืนเงินมัดจำ หรือค่าทัวร์ทั้งหมดเนื่องจากค่าตั๋วเป็นการเหมาจ่ายในเที่ยวบินนั้นๆ

 

หมายเหตุ
1. บริษัทฯ มีสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวร์นี้ เมื่อเกิดเหตุสุดวิสัยจนไม่อาจแก้ไขได้
2. บริษัทฯ ไม่รับผิดชอบค่าเสียหายในเหตุการณ์ที่เกิดจากสายการบิน ภัยธรรมชาติ ปฏิวัติและอื่นๆที่อยู่นอกเหนือการควบคุมของทางบริษัทฯหรือค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมที่เกิดขึ้นทางตรงหรือทางอ้อม เช่น การเจ็บป่วย, การถูกทำร้าย, การสูญหาย, ความล่าช้า หรือจากอุบัติเหตุ
3. หากท่านถอนตัวก่อนรายการท่องเที่ยวจะสิ้นสุดลง ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านสละสิทธิ์และจะไม่รับผิดชอบค่าบริการที่ท่านได้ชำระไว้แล้วไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น
4. บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบต่อการห้ามออกนอกประเทศ หรือ ห้ามเข้าประเทศ อันเนื่องมาจากมีสิ่งผิดกฎหมาย หรือเอกสารเดินทางไม่ถูกต้อง หรือ การถูกปฏิเสธในกรณีอื่นๆ
5. รายการนี้เป็นเพียงข้อเสนอที่ต้องได้รับการยืนยันจากบริษัทฯ อีกครั้งหนึ่ง หลังจากได้สำรองที่นั่งบนเครื่อง และโรงแรมที่พักในต่างประเทศเป็นที่เรียบร้อย แต่อย่างไรก็ตามรายการนี้อาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม
6. ราคานี้คิดตามราคาตั๋วเครื่องบินในปัจจุบัน หากราคาตั๋วเครื่องบินปรับสูงขึ้น บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ที่จะปรับราคาตั๋วเครื่องบินตามสถานการณ์ดังกล่าว
7. กรณีเกิดความผิดพลาดจากตัวแทน หรือ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จนมีการยกเลิก ล่าช้า เปลี่ยนแปลง การบริการจากสายการบินบริษัทฯขนส่ง หรือ หน่วยงานที่ให้บริการ บริษัทฯจะดำเนินโดยสุดความสามารถที่จะจัดบริการทัวร์อื่นทดแทนให้ แต่จะไม่คืนเงินให้สำหรับค่าบริการนั้นๆ
8. มัคคุเทศก์ พนักงาน และตัวแทนของบริษัทฯ ไม่มีสิทธิ์ในการให้คำสัญญาใดๆ ทั้งสิ้นแทนบริษัทฯ นอกจากมีเอกสารลงนามโดยผู้มีอำนาจของบริษัทฯ กำกับเท่านั้น
9. หากไม่สามารถไปเที่ยวในสถานที่ที่ระบุในโปรแกรมได้ อันเนื่องมาจากธรรมชาติ ความล่าช้า และความผิดพลาดจากทางสายการบิน จะไม่มีการคืนเงินใดๆทั้งสิ้น แต่ทั้งนี้ทางบริษัทฯจะจัดหารายการเที่ยวสถานที่อื่นๆมาให้ โดยขอสงวนสิทธิ์การจัดหานี้โดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า
10. เมื่อท่านออกเดินทางไปกับคณะแล้ว ท่านงดการใช้บริการรายการใดรายการหนึ่ง หรือไม่เดินทางพร้อมคณะถือว่าท่านสละสิทธิ์ ไม่อาจเรียกร้องค่าบริการ และเงินมัดจำคืน ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น
11.ในกรณีที่ลูกค้าต้องออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่ของบริษัท ฯ ก่อนทุกครั้ง มิเช่นนั้นทางบริษัท ฯ จะไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น

 

เอกสารในการทำวีซ่าจีนสำหรับหนังสือเดินทาง
1. หนังสือเดินทางที่มีอายุการใช้งานไม่ต่ำกว่า 6 เดือน และมีสภาพสมบูรณ์ไม่ชำรุด
2. หนังสือเดินทางต้องมีหน้าว่าง สำหรับประทับตราวีซ่าและตราเข้า-ออก อย่างน้อย 2 หน้าเต็ม
3. รูปถ่ายหน้าตรง รูปสี 2 นิ้ว ถ่ายไม่เกิน 6 เดือน 2 ใบ และต้องไม่ใช่สติ๊กเกอร์ หรือรูปพริ้นจากคอมพิวเตอร์
4. ยื่นวีซ่าด่วน 2-3 วัน เสียค่าใช้จ่ายเพิ่มท่านละ 1,200 บาท
5. สำหรับหนังสือเดินทางของคนต่างชาติ บริษัทฯ ไม่สามารถยื่นวีซ่าจีนให้ได้ กับหนังสือเดินทางต่างชาติทุกสัญชาติ และหนังสือเดินทางต่างด้าว (เล่มเหลือง) ได้ เนื่องจากผู้เดินทางจะต้องไปแสดงตนที่สถานทูตจีน
6. สำหรับผู้ที่ถือหนังสือเดินทางต่างด้าว จะต้องทำเรื่องแจ้ง เข้า-ออกหรือ Re-Entry ด้วยตนเองเท่านั้นก่อนการส่งเอกสารยื่นวีซ่า
7. สำเนาบัตรประชาชน
8. เอกสารที่ให้กรอกท้ายโปรแกรมทัวร์ กรุณากรอกให้ครบเพื่อประโยชน์ของตัวท่านเอง
9. เอกสารทุกอย่างต้องจัดเตรียมพร้อมล่วงหน้าก่อนยื่นวีซ่า ดังนั้นกรุณาเตรียมเอกสารพร้อมส่งให้บริษัททัวร์ อย่างน้อย 5-7 วันทำการ (ก่อนออกเดินทาง)
10. โปรดทำความเข้าใจว่าสถานทูตจีนอยู่ในระหว่างจัดระเบียบการยื่นวีซ่าใหม่ การเรียกขอเอกสารเพิ่มเติมหรือเปลี่ยนระเบียบการยื่นเอกสาร เป็นเอกสิทธิ์ของสถานทูต และบางครั้งบริษัททัวร์ไม่ทราบล่วงหน้า
11. ผู้ที่ประสงค์จะใช้หนังสือเดินทางราชการ หรือ ใช้บัตร APEC ในการเดินทางและยกเว้นการทำวีซ่า ท่านจะต้องรับผิดชอบในการอนุญาตให้เข้า-ออกเมืองด้วยตนเอง เนื่องจากบริษัททัวร์ฯ ไม่ทราบกฎกติกา การยกเว้นวีซ่าในรายละเอียด / ผู้ใช้บัตร APEC กรุณาดูแลบัตรของท่านเป็นอย่างดี หากท่านทำบัตรหายในระหว่างเดินทาง ท่านอาจต้องตกค้างอยู่ประเทศจีนอย่างน้อย 2 อาทิตย์

 

สถานฑูตจีนอาจปฏิเสธไม่รับทำวีซ่าให้ท่าน ในกรณีดังต่อไปนี้
1. ชื่อเป็นชาย แต่ส่งรูปถ่ายที่ดูเป็นหญิง เช่น ไว้ผมยาว หรือแต่งหน้าทาปาก
2. นำรูปถ่ายเก่า ที่ถ่ายไว้เกินกว่า 6 เดือนมาใช้
3. นำรูปถ่ายที่มีวิวด้านหลัง ที่ถ่ายเล่น หรือรูปยืนเอียงข้าง มาตัดใช้เพื่อยื่นทำวีซ่า
4. นำรูปถ่ายที่เป็นกระดาษถ่ายสติกเกอร์ หรือรูปที่ปริ้นจากคอมพิวเตอร์

 

ประกาศ : เนื่องจากสภาวะน้ำมันโลกที่มีการปรับราคาสูงขึ้น ทำให้สายการบินอาจมีการปรับราคาภาษีน้ำมันขึ้นในอนาคต ซึ่งทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์เก็บค่าภาษีน้ำมันเพิ่มตามความเป็นจริง

 

อัตราค่าวีซ่าด่วน ที่ต้องจ่ายเพิ่มให้สถานฑูตจีน เมื่อท่านส่งหนังสือเดินทางล่าช้า
ต่างชาติต้องการขอวีซ่าด่วนกรุณาเช็คข้อมูลกับทางเจ้าหน้าที่ก่อน
ยื่นวีซ่าด่วน 2 วัน เสียค่าใช้จ่ายเพิ่มท่านละ 800 บาท
**การขอวีซ่าเข้าประเทศจีน สถานทูตจีนอาจเปลี่ยนกฎเกณฑ์การยื่นวีซ่าโดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า**

 

**ก่อนทำการจองทัวร์ทุกครั้ง กรุณาอ่านโปรแกรมอย่างละเอียดทุกหน้า และทุกบรรทัด เนื่องจากทางบริษัทฯ จะอิงตามรายละเอียดของโปรแกรมที่ขายเป็นหลัก**

 

โปรแกรมอื่นๆสำหรับทัวร์ประเทศจีน

 

http://www.newviewtour.com