Loading
 

tour-yangon-hong-sa-sirium-3-days-tg

 

tour-information

tour-price 17,400 ต่อท่าน
tour-date

18-20 สิงหาคม 2560, 15-17 กันยายน 2560
20-22 ตุลาคม 2560

tour-inquery

inquiry

inquiry-2

 

download-booking-program-tour

 

download-program-tour

tour-code JMMA2-3BKK
tour-program

ทัวร์ย่างกุ้ง – หงสาวดี – สิเรียม 3 วัน 2 คืน (TG)

กรุงเทพฯ – ย่างกุ้ง – หงสาวดี – เจดีย์ชเวมอดอว์ – พระราชวังบุเรงนอง – พระพุทธไสยาสน์ชเวตาเลียว – พระเจดีย์ไจ๊ปุ่น - ย่างกุ้ง – เจดีย์เจ๊าทัตจี – พระเจดีย์โบตะตอง – มหาเจดีย์ชเวดากอง - ย่างกุ้ง – สิเรียม – ช้อปปิ้งตลาด สก๊อต – กรุงเทพฯ

tour-data

ข้อมูลประกอบการท่องเที่ยวประเทศพม่า

tour-payment

method-of-payment

tour-itinerary

ทัวร์วันที่ 1) กรุงเทพฯ – ย่างกุ้ง – หงสาวดี – เจดีย์ชเวมอดอว์ – พระราชวังบุเรงนอง – พระพุทธไสยาสน์ชเวตาเลียว – พระเจดีย์ไจ๊ปุ่น (-/L/D)

05.00

เช็คอินอิสระ ที่ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออก ชั้น 4

07.55

ออกเดินทางจากกรุงเทพฯ สู่เมืองย่างกุ้ง โดยเที่ยวบินที่ TG303

08.50

ถึงสนามบินกาลาดอน เมืองย่างกุ้ง ประเทศพม่า (เวลาพม่าช้ากว่าประเทศไทย 30 นาที) ผ่านพิธีการ ตรวจคนเข้าเมืองและด่านศุลกากร จะพบไกด์ท้องถิ่นชูป้าย Grouping Group รอรับ หลังจากนำท่าน เดินทางสู่เมืองหงสาวดี (BAGO)ซึ่งอยู่ห่างจากย่างกุ้ง ประมาณ 80 กม.ใช้เวลาเดินทาง 2 ชั่วโมง นำท่านนมัสการเจดีย์ชเวมอดอว์ (Shwemawdaw Pagoda) คนไทยนิยมเรียกว่าพระมหาเจดีย์มุเตา ซึ่งเป็นเจดีย์ใหญ่คู่บ้านคู่เมืองที่สูงที่สุดของหงสาวดี และยังเป็นที่เคารพสักการะของชาวมอญและพม่ามาช้านาน

12.00

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
นำชมเมืองหงสาวดีซึ่งเป็นเมืองหลวงเก่าแก่ของอาณาจักรมอญโบราณที่มีอายุเก่าแก่กว่า 400 ชมวัดและโบราณสถานที่สำคัญในหงสาวดี นำท่านชมพระราชวังบุเรงนองซึ่งเพิ่งเริ่มขุดค้นและบูรณปฏิสังขรณ์เมื่อปี 2533 จากซากปรักหักพังที่ยังหลงเหลืออยู่ทำให้สันนิษฐานได้ว่าโบราณสถานแห่งนี้เป็นพระราชวังของพระเจ้าหงสาวดีบุเรงนองปัจจุบันการขุดค้นยังไม่เสร็จสิ้นสมบูรณ์แต่ก็พอจะมองเห็นได้ว่าบริเวณของพระราชวังแห่งนี้กว้างใหญ่เพียงใด หลังจากนั้นนำคณะไปนมัสการ พระพุทธไสยาสน์ชเวตาเลียว ซึ่งเป็นพระนอนที่งดงามที่สุดของเมืองหงสาวดี อีกทั้งยังสามารถเลือกซื้อของฝาก อาทิ ไม้แกะสลัก ผ้าปักพื้นเมือง ผ้าพื้นเมือง เป็นของฝากคนทางบ้านจากนั้นชม พระเจดีย์ไจ๊ปุ่น ซึ่งบูรณะเมื่อพ.ศ.2019 มีพระพุทธรูปปางประทับนั่งโดยรอบทิศประกอบด้วยสมเด็จพระสมณโคดมสัมมาสัมมาพุทธเจ้า (ผินพระพักตร์ไปทางทิศเหนือ) กับพระพุทธเจ้าในอดีต 3 พระองค์ คือ พระพุทธเจ้าโกนาคม์ (ทิศใต้)พระพุทธเจ้ากุสันธะ (ทิศตะวันออก) และพระพุทธเจ้ามหากัสสปะ (ทิศตะวันตก) สร้างโดยสี่สาวพี่น้องที่อุทิศตนให้กับพระพุทธศาสนาสร้างพระพุทธรูปแทนตนเองและสาบานตนไม่ข้องแวะกับบุรุษเพศ ได้เวลาสมควรนำท่านเดินทางกลับกรุงย่างกุ้ง

ค่ำ

รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร
นำท่านเข้าสู่ที่พัก ณ โรงแรม ......... (3 ดาวหรือเทียบเท่า)

ทัวร์วันที่ 2) ย่างกุ้ง – เจดีย์เจ๊าทัตจี – พระเจดีย์โบตะตอง – มหาเจดีย์ชเวดากอง (B/L/D)

6.00

รับประทาน อาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรมที่พัก
จากนั้น ชมเจดีย์กาบาเอ ( KaBa Aye Pagoda ) ซึ่งสร้างขึ้นเพื่อใช้เป็นสถานที่สักการะพระไตรปิฎกครั้งที่ 6 ในระหว่างปีพ.ศ. 2497 – 2499โดยฯพณฯ นายกรัฐมนตรีอูนุ แห่งสหภาพพม่าในสมัยนั้น นอกจากนั้นเจดีย์แห่งนี้มีจุดประสงค์เพื่อก่อให้เกิดสันติสุขแก่ชาวโลก เจดีย์แห่งนี้มีความสูงและเส้นผ่าศูนย์กลางอย่างละ 34 เมตร และเป็นที่ประดิษฐานของพระอรหันต์สาวก 2 องค์ นำท่านชม เจดีย์ เจ๊าทัตจี (Kyauk Htat Gyi) หรือ พระนอนตาหวาน ซึ่งเป็นพระที่มีความสวยงาม ที่สุด มีขนตาที่งดงาม พระบาทมีภาพมงคล 108 ประการ และพระบาทซ้อนกันซึ่งแตกต่างกับศิลปะ ของไทยที่ประดิษฐานพระพุทธไสยาสน์ เป็นศิลปะพม่าที่งดงามโดยมีขนาดความยาวขององค์ 70 เมตร หลังจากนั้นขับรถชมตัวเมืองย่างกุ้ง ชมวิถีชีวิตความเป็นอยู่ของชาวบ้านย่านใจกลาง

12.00

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
จากนั้นนำชม พระเจดีย์โบตะตอง ซึ่งเป็นเจดีย์ที่สร้างขึ้นเพื่อรับพระเกศาธาตุก่อนที่นาไปบรรจุใน พระเจดีย์ชเวดากอง เมื่อพระเกศาธาตุได้ถูกอัญเชิญขึ้นจากเรือ ได้นำมาประดิษฐานไว้ที่พระเจดีย์โบ ตะตองแห่งนี้ ก่อนพระเจดีย์แห่งนี้ได้ถูกทำลายในระหว่างสงครามโลกครั้งที่ 2 และได้รับการ ปฏิสังขรณ์ขึ้นมาใหม่ โดยมีความแตกต่างกับพระเจดีย์ทั่วไปคือ ออกแบบให้ใต้ฐานพระเจดีย์มี โครงสร้างโปร่งให้คนเดินเข้าไปภายในได้ โดยอัญเชิญ พระบรมธาตุไว้ในผอบทองคำให้ผู้คนได้เข้ามา กราบไหว้มองเห็นได้ชัดเจน ส่วนผนังใต้ฐานเจดีย์ ได้นำทองคำและของมีค่าต่างๆ ที่มีพุทธศาสนิกชน ชาวพม่านำมาถวายแก่องค์พระเจดีย์ มาจัดแสดงไว้ นำท่านสักการะขอพรจาก “เทพทันใจ” (นัต โบโบยี) ซึ่งชาวพม่าให้ความเคารพอย่างมากและนิยมมาขอพร ด้วยเชื่อว่าอธิฐานสิ่งใดจะสมความปรารถนา

17.30

นำท่านเข้าชม มหาเจดีย์ชเวดากอง (Shawedagon Pagoda) พระมหาเจดีย์คู่บ้านคู่เมืองพม่า ตั้งอยู่บริเวณเนินเขาเชียงกุตระ เมืองย่างกุ้ง ประเทศพม่าเชื่อกันว่าเป็นมหาเจดีย์ที่บรรจุพระเกศาธาตุ ของพระพุทธเจ้าจานวน 8 เส้น บนยอดสุดของพระเจดีย์ มีเพชรอยู่ 5,448เม็ดโดยเฉพาะชิ้นข้างบนสุด มีเพชรเม็ดใหญ่อยู่ 72กระรัต และทับทิม 2,317เม็ด ซึ่งมีทั้งผู้คนชาวพม่าและชาวต่างชาติมากมายที่พา กันเที่ยวชมและนมัสการทั้งกลางวันและกลางคืนอย่างไม่ขาดสาย โดยกล่าวขานกันว่าทองคำที่ใช้ใน การก่อสร้างซ่อมแซมพระมหาเจดีย์แห่งนี้มีจานวนมากมายมหาศาลกว่าทองคำที่เก็บอยู่ที่ธนาคาร ชาติอังกฤษเสียอีกและนับเป็นมหาเจดีย์ที่งดงามมากที่สุดแห่งหนึ่งของโลก

ค่ำ

รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร
พร้อมชมการแสดงนาฎศิลปะของพม่าอันงดงามอ่อนช้อย ที่ภัตตาคารการะเวก บนทะเลสาบหลวง ซึ่งภัตตาคารนี้ สร้างขึ้นในปี 2513 โดยเลียนแบบเรือกัญญา หัวเรือเป็นรูปนกการะเวก สัตว์ป่าในหิมพานต์พร้อมทิวทัศน์ของมหาเจดีย์ชเวดากอง ซึ่งมีความงด งามน่าประทับใจอย่างยิ่ง
นำท่านเข้าสู่ที่พัก ณ โรงแรม ......... (3 ดาวหรือเทียบเท่า)

ทัวร์วันที่ 3) ย่างกุ้ง – สิเรียม – ช้อปปิ้งตลาด สก๊อต – กรุงเทพฯ (B/L/-)

07.00

รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พัก
นำท่านเดินทางสู่ เมืองสิเรียม ซึ่งอยู่ห่างจากย่างกุ้งประมาณ 45 กิโลเมตร เดินทางถึงสิเรียม ชม ความสวยงามแปลกตาของเมือง ซึ่งเมืองนี้เคยเป็นเมืองท่าของโปรตุเกสในสมัยโบราณ ตั้งอยู่ริมฝั่ง แม่น้ำย่างกุ้งที่เชื่อมต่อกับแม่น้ำอิระวดี นำท่านชม พระเจดีย์เยเลพญา บนเกาะกลางน้ำอายุนับพันปี เป็นที่สักการะของชาวสิเรียม ที่บริเวณท่าเทียบเรือบนเกาะ สามารถซื้ออาหารเลี้ยงปลาดุกตัวขนาด ใหญ่นับร้อย ๆ ตัวที่ว่ายวนเวียนให้เห็นครีบหลังที่โผล่เหนือผิวน้ำ จากนั้นนำท่านเดินทางกลับกรุงย่างกุ้ง

12.00

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

หลังจากไป ช้อปปิ้ง ตลาดโบโจ๊ก (Bogyoke Market) ซึ่งเป็นตลาดที่ใหญ่ที่สุดของพม่าความหลากหลายของสินค้าของฝากของที่ระลึกมากมายราคาถูก อาทิ อัญมณี ทับทิม ไพลิน หยก ไข่มุก เครื่องเงิน เครื่องหวาย งานฝีมือ เช่น ผ้าปูโต๊ะที่มีความสวยงามและราคาถูกมาก ผ้าโสร่งหญิงชายที่มี ลวดลายงามมาก ปิดท้ายด้วยการนำท่านสักการะ พระหินอ่อน (เจ๊าดอจี) ซึ่งเป็นพระพุทธรูปที่ แกะสลักจากหินอ่อนที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในพม่ามีน้ำหนักถึง 60 ตัน สูง 37 ฟุต แกะสลักโดยช่าง ชาวเมืองมัณฑะเลย์ ซึ่งถือว่าเป็นช่างที่ฝีมือดีที่สุดของพม่า แล้วไปนมัสการวัดพระเขี้ยวแก้ว (Tooth RelicsPagoda) ซึ่งสร้างขึ้นเพื่อเป็นที่ประดิษฐานพระเขี้ยวแก้วเมื่อครั้งอัญเชิญจากประเทศจีนเป็น องค์เดียวกับที่อัญเชิญมาที่พุทธมณฑล ชมปางช้างเผือกที่เป็นช้างคู่บ้านคู่เมืองของพม่ามีสีขาวเผือก ตลอดทั้งตัวจำนวน 5เชือก ต้องตามคชลักษณะของช้างเผือกทุกประการ จากนั้นนำทุกท่านเดินทาง ไปยังสนามบิน เพื่อเตรียมตัว เดินทางกลับ กรุงเทพฯ

19.40

เดินทางออกจากสนามบินกลับ กรุงเทพฯ โดยเที่ยวบิน TG 306

21.40

ถึงสนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ โดยสวัสดิ์ภาพ และประทับใจในบริการ

 

โปรแกรมและราคาสามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสมโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า ทางบริษัทจะยึดผลประโยชน์ของลูกค้าเป็นสำคัญ
(อัตราค่าบริการนี้สำหรับกรุ๊ปเดินทาง 10 ท่านไม่มีหัวหน้าทัวร์//กรุ๊ปเดินทาง 15 ท่าน มีหัวหน้าทัวร์)
หมายเหตุ : สำหรับผู้เดินทางที่อายุไม่ถึง 18 ปี และไม่ได้เดินทางกับบิดา มารดา ต้องมีจดหมายยินยอมให้บุตรเดินทางไปต่างประเทศจากบิดาหรือมารดาแนบมาด้วย

 

tour-prices

ผู้ใหญ่ พักห้องละ 2 ท่าน ท่านละ 17,400 บาท

เด็กอายุต่ำกว่า 11 ปีพักรวมกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน(ไม่มีเตียง) ท่านละ 15,250 บาท

ผู้ใหญ่พักเดี่ยว เพิ่มท่านละ 2,200 บาท

 

*** ผู้ที่ถือหนังสือเดินทางต่างชาติต้องจ่ายเพิ่ม โปรดสอบถาม ***

 

tour-condition

อัตราค่าบริการรวม
1. ค่าตั๋วเครื่องบิน ไป-กลับ
2. ค่าพาหนะนำเที่ยว ตามที่ระบุในรายการ
3. ค่าโรงแรมที่พัก 2 คืนตามที่ระบุในรายการเดินทาง
4. ค่าอาหารทุกมื้อตามที่ระบุในรายการ
5. ค่าเข้าชมสถานที่ต่าง ๆ ตามรายการ
6. ค่ามัคคุเทศก์ท้องถิ่นพูดภาษาอัีงกฤษ / ไทย
7. น้ำดื่มวันละ 2 ขวด ต่อท่าน
8. ค่าประกันอุบัติเหตุระหว่างการเดินทาง ท่านละไม่เกิน 1,000,000 บาท (ค่ารักษาพยาบาล 200,000 บาท) ทั้งนี้ย่อมอยู่ในข้อจำกัดที่มีการตกลงไว้กับบริษัทประกันชีวิต
9. เที่ยวแบบส่วนตัว ไม่รวมกับใคร
10. ฟรีหมวก ท่านละ 1 ใบ 

 

อัตราค่าบริการไม่รวม
1. ค่าอาหารและเครื่องดื่ม ค่าใช้จ่ายส่วนต่าง ๆ นอกรายการ
2. ค่าใช้จ่ายหัวหน้าทัวร์ต่าง ๆ
3. ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และหัก ณ ที่จ่าย 3% (ในกรณีขอใบกำกับภาษี)
4. ค่าทิปไกด์ ท้องถิ่น และคนขับรถ (ไกด์+คนขับรถ วันละ 100 บาท ต่อลูกค้า 1 ท่าน)
5. ค่าธรรมเนียม กล้องถ่ายรูป ทุกสถาณที่ ที่มีการเก็บค่าธรรมเนียม 

 

เอกสารที่ใช้ในการทำวีซ่าพม่า : *หนังสือเดินทางที่มีวันกำหนดอายุใช้งานเหลือไม่น้อยกว่า 6 เดือน นับจากวันที่จะออกเดินทาง
* รูปถ่ายสี ขนาด 2 นิ้ว จำนวน 3 รูป พื้นหลังสีขาวเท่านั้น (ห้ามแม็กซ์รูปใส่พาสปอร์ตค่ะ)
*กรุณาถอดปกพาสปอร์ตของท่าน ก่อนจัดส่งเล่มพาสปอร์ตให้กับทางบริษัท
**กรุณาส่งเอกสารก่อนการเดินทางอย่างน้อย 10 วันทำการ**

 

อัตราค่าวีซ่าด่วนในกรณีที่ท่านส่งหนังสือเดินทางล่าช้า
*ยื่นวีซ่า ด่วน 4 วัน เสียค่าใช้จ่ายเพิ่มท่านละ 500 บาท
*ยื่นวีซ่า ด่วน 1 วัน และ 2 วัน ลูกค้าต้องไปยื่นด้วยตัวเอง เพื่อโชว์ตัวที่สถานฑูตพม่า

 

เงื่อนไขการจอง และการสำรองที่นั่ง
จองและชำระมัดจำท่านละ 10,000 บาท ภายใน 2 วัน นับแต่วันจอง พร้อมแจ้งชื่อภาษาอังกฤษตามหน้าหนังสือเดินทาง เพื่อยืนยันการเดินทางและรักษาสิทธิ์ตั๋วโดยสาร หากเกินกำหนดภายใน 2 วัน บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการจองโดยอัตโนมัติชำระส่วนที่เหลือทั้งหมดก่อนเดินทาง ไม่น้อยกว่า 15 วันทำการ (ไม่นับรวม เสาร์-อาทิตย์ และวันหยุดราชการ)
มิฉะนั้นทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านสละสิทธ์การจองทุกกรณี (ไม่คืนเงินมัดจำ)
กรณีที่ มีการยกเลิกการเดินทางทุกกรณีหลังจากการจองและชำระเงิน บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนค่าใช้จ่ายทั้งหมด
พร้อมส่ง Fax สำเนา Passport หรือเล่มตัวจริง มาที่บริษัท ชำระส่วนที่เหลือทั้งหมดพร้อมส่งเอกสารประกอบการเดินทาง ประมาณ 15 วันก่อนเดินทางหรือตามที่ บริษัทแจ้งรับเอกสาร การโอนเงิน

 

method-of-payment

 

หมายเหตุ
1. บริษัทฯ มีสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวร์นี้ เมื่อเกิดเหตุสุดวิสัยจนไม่อาจแก้ไขได้
2. บริษัทฯ ไม่รับผิดชอบค่าเสียหายในเหตุการณ์ที่เกิดจากสายการบิน ภัยธรรมชาติ ปฏิวัติและอื่นๆที่อยู่นอกเหนือการควบคุมของทางบริษัทฯหรือค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมที่เกิดขึ้นทางตรงหรือทางอ้อม เช่น การเจ็บป่วย, การถูกทำร้าย, การสูญหาย, ความล่าช้า หรือจากอุบัติเหตุต่างๆ
3. หากท่านถอนตัวก่อนรายการท่องเที่ยวจะสิ้นสุดลง ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านสละสิทธิ์และจะไม่รับผิดชอบค่าบริการที่ท่านได้ชำระไว้แล้วไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น
4. บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบต่อการห้ามออกนอกประเทศ หรือ ห้ามเข้าประเทศ อันเนื่องมาจากมีสิ่งผิดกฎหมาย หรือเอกสาร เดินทางไม่ถูกต้อง หรือ การถูกปฏิเสธในกรณีอื่นๆ
5. รายการนี้เป็นเพียงข้อเสนอที่ต้องได้รับการยืนยันจากบริษัทฯ อีกครั้งหนึ่ง หลังจากได้สำรองที่นั่งบนเครื่อง และโรงแรมที่พักในต่างประเทศเป็นที่เรียบร้อย แต่อย่างไรก็ตามรายการนี้อาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม
6. ราคานี้คิดตามราคาตั๋วเครื่องบินในปัจจุบัน หากราคาตั๋วเครื่องบินปรับสูงขึ้น บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ที่จะปรับราคาตั๋วเครื่องบิน ตามสถานการณ์ดังกล่าว
7. กรณีเกิดความผิดพลาดจากตัวแทน หรือ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จนมีการยกเลิก ล่าช้า เปลี่ยนแปลง การบริการจากสายการบินบริษัทฯขนส่ง หรือ หน่วยงานที่ให้บริการ บริษัทฯจะดำเนินโดยสุดความสามารถที่จะจัดบริการทัวร์อื่นทดแทนให้ แต่จะไม่คืนเงินให้สำหรับค่าบริการนั้นๆ
8. มัคคุเทศก์ พนักงาน และตัวแทนของบริษัทฯ ไม่มีสิทธิ์ในการให้คำสัญญาใดๆ ทั้งสิ้นแทนบริษัทฯ นอกจากมีเอกสารลงนาม โดยผู้มีอำนาจของบริษัทฯ กำกับเท่านั้น
9. หากไม่สามารถไปเที่ยวในสถานที่ที่ระบุในโปรแกรมได้ อันเนื่องมาจากธรรมชาติ ความล่าช้า และ ความผิดพลาดจากทางสายการบิน จะไม่มีการคืนเงินใดๆทั้งสิ้น แต่ทั้งนี้ทางบริษัทฯจะจัดหารายการเที่ยวสถานที่อื่นๆมาให้ โดยขอสงวนสิทธิ์การจัดหานี้โดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า

 

****หมายเหตุ ราคาและรายการที่เสนอมานี้ อาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม โปรแกรมนี้ไม่เหมาะสมสำหรับสตรีที่ตั้งครรภ์****

 

โปรแกรมอื่นๆสำหรับทัวร์ประเทศพม่า

 

http://www.newviewtour.com