Loading
 

tour-lalu-khueanphapong-buntedmar-3-days

tour-information

tour-price 7,100 บาทต่อท่าน
tour-date

18-20 สิงหาคม 2560, 15-17 กันยายน 2560
20-22 ตุลาคม 2560

tour-inquery

inquiry

inquiry-2

 

download-booking-program-tour

 

download-program-tour

tour-code JKHG2-3BKK
tour-program

ทัวร์ละลุ เขื่อนพระปรง บันเตียชมาร์ 3 วัน (เริ่มกรุงเทพ) (รถตู้)

โปรแกรมทัวร์กรุงเทพฯ - สระแก้ว - ละลุ แกรนด์แคนยอนเมืองไทย - เขื่อนพระปรง - ปราสาทสด๊กก๊อกธม - อ. อรัญประเทศ - อำเภอตาพระยา – ปราสาทบันเตียชมาร์ - อ.อรัญประเทศ - ตลาดโรงเกลือ – กรุงเทพฯ

tour-data

ข้อมูลประกอบการท่องเที่ยวประเทศกัมพูชา

tour-payment

method-of-payment

tour-itinerary

ทัวร์วันที่ 1) กรุงเทพฯ - สระแก้ว - ละลุ แกรนด์แคนยอนเมืองไทย - เขื่อนพระปรง - ปราสาทสด๊กก๊อกธม - อ. อรัญประเทศ (-/L/D)

05.00

คณะพร้อมกันที่จุดนัดหมาย ณ ปั้มปตท. วิภาวดี รังสิต เจ้าหน้าที่ให้การต้อนรับ และอำนวยความสะดวกเรื่องสัมภาระ

06.00

ออกเดินทางสู่จังหวัดสระแก้ว โดยรถบัสปรับอากาศ วีไอพี พร้อมอาหารเช้าและเครื่องดื่มบนรถ

10.00

นำทุกท่านสู่ ละลุ แกรนด์แคนยอนเมืองไทย ประติมากรรมเสาดินธรรมชาติยิ่งใหญ่ กำเนิดได้จากน้ำที่กัดเซาะ ดินจนกลายเป็นรูปลักษณ์แปลกตาน่าอัศจรรย์ เรียงรายเป็นบริเวณกว้าง อยู่กลางทุ่ง เต็มไปด้วยซอก หลืบคูหา คล้ายกับว่าเป็นเมืองแห่งตำนาน เทพนิยาย ใครจะเชื่อว่า น้ำเซาะดินกลายเป็นสิ่งมหัศจรรย์ ของเมืองไทย ยิ่งใหญ่ไม่แพ้เมืองนอก ได้เวลาพอสมควร ออกเดินทางต่อไปยังเขื่อนพระปรง

12.00

เดินทางถึงเขื่อนพระปรง
รับประทานอาหารเที่ยง (1) ร้านอาหาร ณ เขื่อนพระปรง (เมนูจากปลาน้ำจืดหลายชนิด)
นำทุกท่าน เที่ยวชมเขื่อนพระปรง เป็นเขื่อนสำหรับการชลประทาน ที่มีขนาดใหญ่ที่สุด ในจังหวัดสระแก้วตั้งอยู่ในพื้นที่หมู่ 3 บ้านระเบาะหูกวาง และหมู่ 6 บ้านห้วยชัน ตำบลช่องกลุ่ม พื้นที่ส่วนใหญ่เป็นป่า ในเขตอุทยานแห่งชาติปางสีดา ที่ถูกน้ำท่วม ทำให้มีทิวทัศน์สวยงาม เป็นแหล่งอาศัยของนกหลายชนิด และยังอุดมสมบูรณ์ไปด้วยปลาน้ำจืดนานาชนิด เหมาะสำหรับการท่องเที่ยว

13.00

หลังจากทานอาหาร ออกเดินทางไปชม ปราสาทสด๊กก๊อกธม เป็นปราสาทที่สร้างด้วยหินทราย หันหน้าไปทางทิศตะวันออก "สด๊กก๊อกธม" เป็นภาษาเขมรแปลว่า "แหล่งของต้นกก" มีอาณาบริเวณกว้างขวาง โบราณสถานแห่งนี้ ประกอบด้วยองค์ปราสาท 3 หลัง มีกำแพงศิลา 2 ชั้น คูน้ำล้อมรอบชั้นในยังหลงเหลือโคปุระหรือซุ้มประตู ด้านทิศตะวัน ออกและทิศตะวันตกมีวิหารคด บรรณาลัย 2 หลัง และมีปราสาทหลังกลางเป็นปรางค์ประธาน สันนิษฐานว่าสร้างขึ้นในพุทธศตวรรษที่ 15 ปราสาท สด๊กก๊อกธม สร้างขึ้นเพื่อใช้ประดิษฐานรูปเคารพ และใช้ประกอบพิธี กรรมตามคติความเชื่อในลัทธิศาสนาฮินดู นอกจากนี้ยังพบศิลาจารึกสด๊กก๊อกธม 2 หลัก ปัจจุบันนี้ศิลาจารึกสด๊กก๊อกธมเก็บรักษาไว้ที่หอสมุดแห่งชาติ กรมศิลปากร ที่ปราสาทด้านขวามีสิ่งที่น่าสนใจคือ หน้าบันที่มีลวดลายจำหลักเป็นรูปพระโพธิสัตว์ประทับนั่งเหนือเกียรติมุข ที่เชิงชาย เป็นรูปนาคปรก ซุ้มประตูทางเข้า ด้านหน้ามีขนาดใหญ่เกือบเท่าซุ้มประตูทางเข้าที่ปราสาทหินพิมาย จังหวัดนครราชสีมา ส่วนปราสาทด้านซ้ายและปราสาทองค์ประธานอยู่ในสภาพที่ปรักหักพัง ห่างจากกำแพงด้านนอกเล็กน้อยทางทิศตะวันออก จะพบสระน้ำขนาดใหญ่ กว้างประมาณ 200 เมตรยาวประมาณ 300 เมตร ได้เวลาพอสมควร นำท่านออกเดินทางกลับ . อรัญประเทศ

18.30

รับประทานอาหารเย็น (2) ร้านอาหาร ณ เวียดนาม ร้านยายต๊าม

นำท่านเข้าสู่ที่พัก ณ โรงแรมอินโดจีน หรือเทียบเท่า

ทัวร์วันที่ 2) อำเภอตาพระยา – ปราสาทบันเตียชมาร์ - อ.อรัญประเทศ (B/L/D)

07.00

รับประทานอาหารเช้า (3) ณ โรงแรมที่พัก

08.00

นำท่านออกเดินทางไปอำเภอตาพระยา ผ่านชายแดน ออกเดินทางสู่ ปราสาทบันเตียชมาร์ หรือ บันทายชมาร์ อยู่ในอำเภอทมอพวก จังหวัดบันเตียนเมียนเจย ของกัมพูชา เป็นโบราณสถานที่มีอยู่บริเวณชายแดนกัมพูชาใกล้ไทย โดยเฉพาะใกล้กับอำเภอตาพระยาจังหวัดสระแก้วมากที่สุด ปราสาทบันเตียฉมาร์หรือบันทายฉมาร์ เป็นปราสาทขนาดใหญ่ ที่สร้างหันหน้าไปทางทิศตะวันออกประกอบด้วยสิ่งก่อสร้างที่สลับซับซ้อนล้อมรอบด้วยกำแพง 4 ชั้นและกำแพงรอบนอกอีก 1 ชั้นเรียงจากศูนย์กลาง ส่วนตัวปราสาทเองยังอยู่ระหว่างการรื้อเพื่อบูรณะตามหลักวิชาการ มีภาพแกะสลักหินทรายที่สวยงามน่ามอง พระพุทธรูปที่พักคนเดินทาง สระน้ำ และอโรคยาศาลาหรือโรงพยาบาล ซึ่งเป็นสิ่งมหัศจรรย์สมัยทศวรรษที่สองแห่งคริสต์ศตวรรษ

12.00

รับประทานอาหารเที่ยง (4) ณ ร้านอาหาร .....อ.ตาพระยา

15.30

เดินทางถึง อ.อรัญประเทศ เพื่อเดินทางกลับโรงแรม

18.00

รับประทานอาหารเย็น (5) ณ ร้านอาหาร .....

นำท่านเข้าสู่ที่พัก ณ โรงแรมอินโดจีน หรือเทียบเท่า

ทัวร์วันที่ 3) ตลาดโรงเกลือ – กรุงเทพฯ (B/L/D)

08.00

รับประทานอาหารเช้า (6) ณ โรงแรมที่พัก พร้อมเช็คเอ้าท์
หลังจากนั้น นำท่าน ช้อปปิ้งที่ตลาดโรงเกลือ เป็นตลาดการค้าใหญ่ที่สุด ซึ่งมีสินค้ามากมายจากทั่วโลก หากท่านเลือกจะได้ของที่มีคุณภาพ และราคาถูกให้ท่านเลือกซื้อได้อย่างจุใจ

12.00

รับประทานอาหารเที่ยง (7) ณ ร้านอาหาร .....

13.00

เดินทางกลับจังหวัดกรุงเทพฯ

18.00

ถึงกรุงเทพฯโดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจ

 


หมายเหตุ
:
1. ขอสงวนสิทธิ์เปลี่ยนแปลงเวลานัดหมายตามความเหมาะสมในช่วงวันหยุดเทศกาล โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
2. มิได้ระบุที่นั่งบนรถ ท่านที่มาถึงที่รถก่อน สามารถเลือกที่นั่งได้เลย

 

tour-prices

ผู้ใหญ่พักห้องละ 2 ท่าน 7,100 บาท
เด็กพักกับผู้ใหญ่ไม่มีเตียง 2 ท่าน 5,000 บาท
ผู้ใหญ่พักเดี่ยว เพิ่มท่านละ 1,200 บาท

 

tour-condition

อัตราค่าบริการนี้รวม
1. ค่ารถปรับอากาศนำเที่ยวตลอดการเดินทางตามรายการ
2. ค่าโรงแรมที่พักตามที่ระบุในโปรแกรม (พักห้องละ 2 ท่าน)
3. ค่าอาหารและเครื่องดื่มตามที่ระบุในโปรแกรม
4. ค่าประกันอุบัติเหตุระหว่างการเดินทาง 1,000,000 บาท (ขึ้นอยู่กับเงื่อนไขของกรมธรรม์)
5. ค่ารักษาพยาบาลระหว่างการเดินทาง 500,000 บาท (ขึ้นอยู่กับเงื่อนไขกรมธรรม์)
6. น้ำเปล่าและน้ำแข็งตลอดการเดินทางบนพาหนะ
7. ค่าพาหนะท้องถิ่น ตามรายการที่ระบุ
8. ค่าธรรมเนียมสถานที่ท่องเที่ยวตามรายการที่ระบุ
9. ค่ามัคคุเทศก์ท้องถิ่น
10.ค่า Snack เสิร์ฟวันละครั้ง
11. ฟรีหมวกท่านละ 1 ใบ

 

อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม
1. ค่า Stamp VIP 300 บาทต่อท่าน
2. ค่าธรรมเนียมวีซ่าประเทศกัมพูชาสำหรับต่างชาติ (20 USD)
3. ค่าเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ และมินิบาร์
4. ค่าอื่น ๆ ที่ไม่ได้ระบุไว้ในรายการ
5. อัตราค่าบริการอาจมีการเปลี่ยนแปลงอันเนื่องมาจากค่าเชื้อเพลิงและค่าประกันวินาศภัยเพิ่มขึ้น
6. ค่าวีซ่าสำหรับชาวต่างชาติ ( กรุณาสอบถาม )
7. ค่าทิป หัวหน้าทัวร์ไทย ไกด์ท้องถิ่นและคนขับรถ (ไกด์+คนขับรถ วันละ 100 บาท ต่อลูกค้า 1 คน)

 

เอกสารในการยื่นวีซ่า
 1. หนังสือเดินทางที่มีอายุใช้งานเหลือไม่น้อยกว่า 6 เดือน
2. รูปถ่ายหน้าตรง 2 นิ้ว 1 รูป พื้นฉากหลังสีขาวเท่านั้น รูปฟิล์มโพราลอยใช้ไม่ได้
 
หมายเหตุ : โปรดส่งเอกสารก่อนการเดินทางล่วงหน้าอย่างน้อย 20 วัน

 

สำรองที่นั่ง
- สำรองที่นั่งสมบูรณ์เมื่อวางเงินมัดจำ ที่นั่งละ 2,000 บาท
- ชำระเงินส่วนที่เหลือครบทั้งหมด ก่อนการเดินทางอย่างน้อย 15 วัน

 

method-of-payment

 

กรณียกเลิกการเดินทาง
1. แจ้งล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 10 ก่อนการเดินทาง หักค่าดำเนินการ 10% ของราคาทัวร์ทั้งหมด
2. แจ้งล่วงหน้าน้อยกว่า 10 วันแต่เกิน 7 วันก่อนการเดินทาง หักค่าดำเนินการ 30% ของราคาทั้งหมด
3. แจ้งล่วงหน้าน้อยกว่า 7 วันแต่เกิน 3 วัน หักค่ามัดจำ 50%
4. บอกยกเลิกการเดินทาง 3 วันก่อนการเดินทาง หรือถูกปฏิเสธการเข้าเมือง จะไม่มีการคืนเงินทั้งหมด

 

หมายเหตุ : บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายการดังกล่าวข้างต้น และไม่รับผิดชอบต่อเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น นอกเหนือจากความควบคุมของบริษัทฯ เช่น การนัดหยุดงาน ภัยธรรมชาติ เป็นต้น กรณีที่ท่านถูกปฏิเสธไม่ให้เข้าเมืองหรือออกเมืองจากเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองและเจ้าหน้าที่แรงงานไทยไม่ให้เข้าหรือออกเมืองจากเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองและเจ้าหน้าที่แรงงานไทย และต่างประเทศ ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่คืนค่าบริการทั้งหมด

 

โปรแกรมอื่นๆสำหรับทัวร์ประเทศกัมพูชา

 

http://www.newviewtour.com