Loading
 

tour-north-laos-world-heritage-site-luang-prabang-2-nights-3-days-qv

TAG: ทัวร์ลาวเหนือ, ชมเมืองมรดกโลก, ทัวร์หลวงพระบาง, แพคเกจทัวร์ลาว, ทัวร์ต่างประเทศ

tour-information

tour-price ท่านละ (เช็คใต้รายละเอียดโปรแกรม) 
tour-date เดินทางได้ทุกวัน (มิถุนายน-กันยายน 2558)
tour-inquery

inquiry

inquiry-2

 

download-booking-program-tour

 

download-program-tour

tour-code LAAJ9-3BKK
tour-program

ทัวร์ลาวเหนือ-มรดกโลก-หลวงพระบาง 2 คืน 3 วัน (QV)

โปรแกรมทัวร์กรุงเทพฯ – หลวงพระบาง – วัดใหม่สุวันพูมาราม – พิพิธภัณฑ์หลวงพระบาง (พระราชวังเก่า) – พระธาตุพูสี - ตลาดไนท์บาร์ซา - ตักบาตรข้าวเหนียว – ตลาดเช้า – วัดเชียงทอง – บ้านช่างไห – ล่องเรือน้ำโขง – ถ้ำติ่ง – น้ำตกตาดกวางซี – บ้านผานม – วัดวิชุนราช - พระธาตุหมากโม - หลวงพระบาง - กรุงเทพฯ

tour-starting-transportation กรุงเทพ / เครื่องบิน
tour-contact-meeting หัวหน้าทัวร์ : --- // ไกด์ : --- // จุดนัดพบ : ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออกต่างประเทศ ชั้น 4 ประตูทางเข้าที่ 8 เคาน์เตอร์ R แถว R1-3
tour-note รายการท่องเที่ยวในโปรแกรม อาจมีการเปลี่ยนแปลงหรือสลับกันได้ตามความเหมาะสม เพื่อประโยชน์และความปลอดภัยของท่านโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
tour-data

ข้อมูลประกอบการท่องเที่ยวประเทศลาว

tour-payment

method-of-payment-northeast

tour-itinerary

ทัวร์วันที่ 1) กรุงเทพฯ – หลวงพระบาง – วัดใหม่สุวันพูมาราม – พิพิธภัณฑ์หลวงพระบาง (พระราชวังเก่า) – พระธาตุพูสี - ตลาดไนท์บาร์ซา

08.30

พร้อมกันที่ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออกต่างประเทศชั้น 4 ประตูทางเข้าที่ 8 เคาน์เตอร์ R แถว R1-3 สายการบินลาว(QV) เจ้าหน้าที่บริษัทฯ คอยต้อนรับและเช็คเอกสาร

10.05

เหินฟ้าสู่เมืองหลวงพระบาง โดยสายการบินลาว เที่ยวบิน QV634

11.55

ถึง หลวงพระบาง อดีตราชธานีของอาณาจักรล้านช้าง เดิมชื่อ “ศรีสัตนาคนหุตมะราชธานี” เจริญ รุ่งเรืองมากในสมัยพระเจ้าฟ้างุ้ม ปัจจุบันเป็น 1 ใน 17 ของของสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว อยู่ทางตอนเหนือของประเทศ ผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมือง

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ร้านหลวงพระบาง

บ่าย

หลังอาหาร นำท่านชม วัดใหม่สุวันนะพูมาราม ซึ่งอยู่ถนนศรีสว่างวงศ์ติดกับพระราชวังหลวง สร้างในสมัยพระเจ้าอนุรุท ในปี พ.ศ.2337 หรือชื่อสั้นๆว่า วัดใหม่ วัดนี้เคยเป็นที่ประทับของสมเด็จพระสังฆราชบุญทัน นับเป็นสังฆราชองค์สุดท้ายของลาว มีอุโบสถที่สวยงามด้วยศิลปะแบบอูบมุง และปัจจุบันใช้เป็นโรงเรียนปริยัติธรรม

แล้วชม พิพิธภัณฑ์หลวงพระบาง อดีตเป็นพระราชวังหลวงซึ่งเป็นที่ประทับของเจ้ามหาชีวิตลาว สร้างขึ้นในปี ค.ศ.1904(พ.ศ.2447) โดยสถาปนิกชาวฝรั่งเศสเป็นผู้ออกแบบ เมื่อปี ค.ศ.1975 (พ.ศ.2519) จากนั้นนำท่านกราบไหว้พระบาง พระพุทธรูปปางห้ามสมุทร สูง 1.14 เมตร หนัก 54 กิโลกรัม กล่าวกันว่า ทำด้วยทองคำ 90 เปอร์เซ็นต์เป็นพระพุทธรูปคู่บ้านคู่เมืองหลวงพระบางและของชาวลาว ซึ่งเป็นที่มาของชื่อเมืองหลวงพระบาง เดิมเมืองนี้ชื่อเมืองขวา แล้วเปลี่ยนมาเป็น เชียงดง เชียงทอง ตามลำดับ

17.00

นำท่านไปสักการะ พระธาตุพูสี ที่ตั้งอยู่บนเนินเขาสูง 150 เมตร ใจกลางเมืองหลวงพระบาง นักท่องเที่ยวที่มาเยือนหลวงพระบาง หากไม่ได้ขึ้นไปก็เหมือนมาไม่ถึงหลวงพระบาง สองข้างทางขึ้นพระธาตุร่มรื่นและหอมอบอวลไปด้วยดงดอกจำปาลาวหลากสีสัน(ช่วง กพ.-มีค.) มองจากยอดพูสีคือภาพพานอรามาของราชธานีเก่าแก่ริมแม่น้ำโขง ล้อมรอบด้วยทิวเขาสลับซับซ้อนสมกับนามว่า บ้านผา เมืองภูอูอารยะธรรมล้านช้าง

ชมพระอาทิตย์อัสดงและตัวเมืองหลวงพระบางในมุมสูง ซึ่งเบื้องล่างจะมองเห็นพิพิธภัณฑ์ โดยมีแม่น้ำโขงเป็นฉากหลัง และอีกด้านหนึ่งจะเห็นน้ำคานที่ไหลมาบรรจบกับแม่น้ำโขง

จากนั้นให้ท่านช้อปปิ้งสินค้าพื้นเมืองที่ ถนนคนเดิน หรือ ตลาดไนท์บาร์ซา เป็นถนนคนเดินตอนเย็นตั้งแต่เวลา 5 โมงเย็นถึงประมาณ 4 ทุ่ม ก็จะมีชาวลาวสูง ลาวเทิง ลาวม้ง ชาวบ้านผานม แม้นแต่ชาวหลวงพระบางเองก็จะนำสินค้าพื้นเมือง ไม่ว่าจะเป็นผ้าปัก ผ้าทอมือ ผ้านุ่ง ผ้าซิ่น เครื่องเงิน เครื่องไม้ สินค้ามากมายถูกวางอยู่บนถนนและริมทางเดินตั้งแต่หน้าพระราชวังจนสุดหัวถนน อิสระตามอัธยาศัย

19.00

รับประทานอาหารค่ำ ณ ร้านนางไก่ อนงเดด

หลังอาหารเข้าที่พัก ณ โรงแรม BUALUNG HOTEL / SUNWAY HOTEL / XANGKHAM HOTEL (3 ดาว) หรือเทียบเท่า

ทัวร์วันที่ 2) ท่องเที่ยวตักบาตรข้าวเหนียว – ตลาดเช้า – วัดเชียงทอง – บ้านช่างไห – ล่องเรือน้ำโขง – ถ้ำติ่ง – น้ำตกตาดกวางซี – บ้านผานม – วัดวิชุนราช - พระธาตุหมากโม

05.30

ตื่นแต่เช้าร่วม ทำบุญใส่บาตร กับชาวเมืองหลวงในวัฒนธรรมของชาวพุทธแบบดั้งเดิม ทุกเช้า ชาวหลวงพระบางทุกบ้านจะพากันออกมานั่งรอตักบาตรพระสงฆ์ ที่เรียงแถวเดินมาตามถนนเป็นร้อยๆ รูป เป็นภาพยามเช้าที่มีชีวิตชีวา ซึ่งสะท้อนถึงวิถีชีวิตของสังคมอันสงบสุข ความเลื่อมใสศรัทธาที่มีต่อพุทธศาสนาที่หยั่งรากลึกลงในวัฒนธรรมชาวล้านช้าง นับว่าเป็นภาพที่หาดูได้ไม่ง่ายนัก จากนั้นไปชม ตลาดเช้า พื้นบ้านริมฝั่งแม่น้ำโขง

07.00

รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม

หลังอาหาร ชม วัดเชียงทอง ซึ่งเป็นวัดหลวงคู่เมืองหลวงพระบาง โดยพระเจ้าไชยเชษฐาธิราชได้โปรดให้สร้างขึ้น และได้รับการอุปถัมภ์จากเจ้ามหาชีวิตศรีสว่างวงศ์ และเจ้าชีวิตศรีสว่างวงศ์วัฒนามากเป็นพิเศษ บริเวณที่ตั้งของวัดอยู่ตอนหัวโค้งของแผ่นดินที่แม่น้ำคานมาบรรจบกันกับแม่น้ำโขง เป็นศูนย์ศิลปกรรมล้านช้าง ความงามของวัดอยู่ที่ความสงบ สง่า สะอาด มีการวางผังออกแบบ และบำรุงรักษาอย่างดีเยี่ยม ชมสิมหรือโบสถ์ ซึ่งเป็นต้นกำเนิดของศิลปะสกุลช่างล้านช้าง

จากนั้นเดินทางสู่ บ้านช่างไห สัมผัสวิถีชีวิตของชาวบ้านที่อาศัยอยู่ริมแม่น้ำโขง มีอาชีพในการหมักสาโทและต้มเหล้าโรง และยังเป็นแหล่งรวมสินค้าพื้นเมืองจำพวกผ้าทอลวดลายสวยงามมากมายวางจำหน่าย แล้วลงเรือล่องน้ำโขงสู่ ถ้ำติ่ง ชมวิวทิวทัศน์และวิถีชีวิตสองฝั่งแม่น้ำโขง ถึงถ้ำติ่งซึ่งเป็นถ้ำอยู่บนหน้าผาริมแม่น้ำโขง เดิมเคยมีพระพุทธรูปทอง เงิน นาก ปัจจุบันเหลือพระพุทธรูปไม้จำนวนนับพันองค์

12.00

รับประทานอาหารกลางวันร้านมะนีวัน ปากอู

บ่าย

เดินทางไป น้ำตกตาดกวางซี ระหว่างทางผ่านหมู่บ้านชนบทชมวิถีชีวิตของชาวบ้าน ถึงน้ำตกตาดกวางซีซึ่งเป็นน้ำตกที่สวยที่สุดในเขตหลวงพระบาง ชมความงามของน้ำตกที่ลดหลั่นเป็นชั้นๆ อย่างสวยงาม แต่ละชั้นเกิดจากการสะสมของหินปูนที่ไหลปะปนมากับน้ำ พร้อมกับชมความร่มรื่นเขียวชอุ่มรอบๆ บริเวณ

ได้เวลาสมควร นำท่านเดินทางกลับหลวงพระบางแวะช้อปปิ้งผ้าพื้นเมืองที่ บ้านผานม หมู่บ้านทอผ้าด้วยมือของชาวไทลื้อที่อพยพมาจากสิบสองปันนา ที่มีฝีมือในการทอผ้าสวยงาม

ชม วัดวิชุนราช สร้างขึ้นในสมัยพระเจ้าวิชุนราช ในปี พ.ศ.2046 สร้างขึ้นเพื่อเป็นที่ประดิษฐานพระบาง ซึ่งอาราธนามาจากเมืองเวียงคำ มีเจดีย์ปทุมหรือพระธาตุดอกบัวใหญ่ วัดนี้มีพระธาตุเจดีย์องค์ใหญ่รูปทรงคล้ายแตงโมผ่าครึ่ง ทำให้ชาวลาวเรียกกันว่า พระธาตุหมากโม เป็นทรงโอคว่ำ ยอดพระธาตุลักษณะคล้ายรัศมีแบบเปลวไฟของพระพุทธรูปแบบลังกาหรือสุโขทัย เจดีย์นี้อาจดูทรุดโทรมมากแม้จะมีการปฏิสังขรณ์มา 2 ครั้งแล้วในปี พ.ศ.2402 ในสมัยพระเจ้าสักกรินทร์(คำสุก) ซึ่งเป็นพระราชบิดาของเจ้ามหาชีวิตศรีสว่างวงศ์ ได้โปรดให้มีการบูรณะใหม่และได้มีการบูรณะครั้งใหญ่ในปี พ.ศ.2457 ในรัชสมัยของเจ้ามหาชีวิตศรีสว่างวงศ์ ได้ค้นพบโบราณวัตถุมีค่ามากมาย เช่น เจดีย์ทองคำ พระพุทธรูปหล่อสำริด พระพุทธรูปทองคำ ปัจจุบันนำไปเก็บไว้ในหอพิพิธภัณฑ์หลวงพระบาง ในพระราชวังหลวงจนปัจจุบัน

19.00

รับประทานอาหารร้านปากห้วยมีไช

หลังอาหารอิสระ เข้าพัก ณ โรงแรม BUALUANG HOTEL / XANG KHAM HOTEL (3 ดาว) หรือเทียบเท่า

ทัวร์วันที่ 3) ท่องเที่ยวหลวงพระบาง - กรุงเทพฯ

06.00

รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม

หลังอาหารอำลาเมืองหลวงพระบาง เดินทางไปสนามบิน

07.40

เหินฟ้ากลับกรุงเทพฯ โดย สายการบินลาว เที่ยวบินที่ QV 633

09.20

ถึงท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ จังหวัดสมุทรปราการ โดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจ

 

หมายเหตุ : โปรแกรมการเดินทางข้างต้น อาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม

ทั้งนี้ บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการแจ้งให้ทราบล่วงหน้า โดยยึดถือและคำนึงถึงประโยชน์ท่านเป็นสำคัญ

 

tour-prices

สำหรับแพ็กเก็จทัวร์ 2-9 ท่าน (ไม่มีหัวหน้าทัวร์ไทย) 16-20 ท่าน มีหัวหน้าทัวร์ไทย
รวมค่าใช้จ่ายทุกอย่างแล้ว (ตั้งแต่วันนี้–25 กย.58 เท่านั้น)

พค.- กย.58 2-3 ท่าน 4-5 ท่าน 6-7 ท่าน 8-9 ท่าน 10-12 ท่าน 16-20 ท่าน พักเดี่ยวเพิ่ม
ราคา/ท่าน
ไม่มีราคาเด็ก
18,900.- 15,900.- 14,900.- 13,900.- 14,500.- 14,900.- 1,600.-

 

ต้องจองทัวร์ล่วงหน้า อย่างน้อย 10 วัน ***ยกเว้น วันนักขัตฤกษ์ ***

หนังสือเดินทางไทยต้องมีอายุการเดินทางเหลือไม่น้อย กว่า 6 เดือน
มิฉะนั้น บริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆทั้งสิ้น กรณีด่านตรวจคนเข้าเมืองปฏิเสธการเดินทางของท่าน

 

tour-condition

อัตราค่าบริการนี้รวม
1. ค่าตั๋วเครื่องบินกรุงเทพฯ-หลวงพระบาง-เวียงจันทน์-กรุงเทพฯ
2. ค่าภาษีสนามบิน
3. ค่าที่พัก 3 คืน (ห้องละ 2-3 ท่าน)
4. ค่าบัตรเข้าชมสถานที่
5. ค่าอาหารตามระบุในรายการ
6. ค่ารถท่องเที่ยว
7. ค่าล่องเรือน้ำโขง
8. ค่ามัคคุเทศก์ท้องถิ่น
9. ค่าประกันการเดินทางและรักษาพยาบาลในวงเงินท่านละ 1,000,000/500,000 บาท(เงื่อนไขตามกรมธรรม์)
10. บริการน้ำดื่มและผ้าเย็น

 

อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม
1. ค่าอาหารและเครื่องดื่มนอกเหนือรายการ
2. ค่าใช้จ่ายส่วนตัวทุกชนิด
3. ค่าข้าวเหนียวตักบาตร
4. ค่าทิปมัคคุเทศก์ และพนักงานขับรถ
5. ค่าธรรมเนียมวีซ่าสำหรับผู้เดินทางชาวต่างชาติและผู้ถือเอกสารต่างด้าว
6. ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และหัก ณ ที่จ่าย 3%
7. และอื่นๆ ที่มิได้ระบุในรายการ

 

เอกสารพาสปอร์ต : มีอายุใช้งานเหลือมากกว่า 6 เดือน และมีหน้าว่างอย่างน้อย 2 หน้า

 

เงื่อนไขการจอง : ค่ามัดจำ ท่านละ 10,000/5,000 บาท ส่วนที่เหลือชำระก่อนเดินทาง 15 วัน

 

method-of-payment-northeast

 

โปรแกรมอื่นๆสำหรับทัวร์ประเทศลาว

 

http://www.newviewtour.com