Loading
 

tour-laos-wat-phu-lee-pee-khon-pha-pheng-5-days

tour-information

tour-price ท่านละ 6,500 บาท
tour-date

16-20 สิงหาคม 2560, 13-17 กันยายน 2560
18-22 ตุลาคม 2560

tour-inquery

inquiry

inquiry-2

 

download-booking-program-tour

 

download-program-tour

tour-code JLAG1-5BKK
tour-program

ทัวร์ลาวใต้ ปราสาทวัดพู น้ำตกหลี่ผี น้ำตกคอนพะเพ็ง 5 วัน (รถตู้)

โปรแกรมกรุงเทพฯ – จ.อุบลราชธานี - อด่านช่องเม็ก-วังเต่า – ปราสาทวัดพู - ปากเซ – น้ำตกคอนพะเพ็ง – น้ำตกหลี่ผี – ต้นมณีโคตร – วัดพูเสร่า - ตลาดดาวเรือง - น้ำตกตาดเยือง - น้ำตกตาดฟาน - น้ำตกตาดผาส้วม - หมู่บ้านชนเผ่า - ไร่ชา-กาแฟ - ตลาดปลอดภาษี – วังเต่า – ด่านช่องเม็ก - กรุงเทพฯ

tour-data

ข้อมูลประกอบการท่องเที่ยวประเทศลาว

tour-payment

method-of-payment-northeast

tour-itinerary

ทัวร์วันที่ 1) กรุงเทพฯ – อุบลราชธานี (-/-/-)

18.00

พร้อมกันที่ ปั้ม ปตท. วิภาวดี รังสิต ตรงข้ามมหาวิทยาลัยหอการค้า โดยเจ้าหน้าที่ให้การต้อนรับและอำนวยความสะดวก...

19.00

นำท่านออกเดินทางโดยรถตู้ปรับอากาศ VIP สู่ด่านชายแดนช่องเม็ก จ.อุบลราชธานี

ทัวร์วันที่ 2) อุบลฯ - ด่านช่องเม็ก-วังเต่า – ปราสาทวัดพู (B/L/D)

06.30

ถึงปั้ม ปตท. อ. พิบูลมังสาหาร จ. อุบลราชธานี นำท่านทำภารกิจส่วนตัว พร้อมล้างหน้า ณ ปั้ม ปตท. จากนั้นเดินทางต่อไปยังด่านชายแดนช่องเม็ก อ. สิรินธร จ. อุบลราชธานี
รับประทานอาหารเช้า (1) ณ ร้านอาหาร...

08.00

นำท่านออกเดินทางสู่ ด่านชายแดนช่องเม็ก – วังเต่า ดำเนินพิธีการตรวจคนเข้าเมืองด่านฝั่งไทยและด่านฝั่งลาว พร้อมนำท่านเดินทางสู่ แขวงจำปาสัก ตั้งอยู่ทางตอนใต้สุดของประเทศลาว ติดชายแดนประเทศไทยและกัมพูชา มีเมืองปากเซเป็นเมืองหลักของแขวง และเป็นเมืองใหญ่อันดับ 3 ของลาว (รองจากเวียงจันทน์และเมืองไกสอน พมวิหาน)

12.00

รับประทานอาหารเที่ยง (2) ณ ร้านอาหาร...

13.00

นำท่านออกเดินทางสู่ ปราสาทวัดพู โบราณสถานในประเทศลาว ซึ่งเป็นมรดกโลกแห่งที่สองของประเทศลาว ตั้งอยู่บนเนินเขาภู หรือเรียกกันว่า ภูควาย ห่างจากตัวเมืองเก่าจำปาสักประมาณ 6 กิโลเมตร ลักษณะของปราสาทเป็นเทวสถานขอม คล้ายกับ เขาพระวิหาร สร้างในราวพุทธศตวรรษที่ 12 ในสมัยของพระเจ้ามเหนทรวรมัน สมควรแก่เวลากลับสู่เมืองปากเซ แขวงจำปาสัก

18.00

รับประทานอาหารเย็น (3) ณ ร้านอาหาร...

19.00

นำท่านเข้าพัก ณ โรงแรม... (3 ดาวหรือเทียบเท่า)...คืนนี้หลับฝันดี...ราตรีสวัสดิ์...

ทัวร์วันที่ 3) ท่องเที่ยวปากเซ – น้ำตกคอนพะเพ็ง – น้ำตกหลี่ผี – ต้นมณีโคตร – วัดพูเสร่า

07.00

รับประทานอาหารเช้า (4) ณ ห้องอาหารของโรงแรม

08.00

เนำท่านออกเดินทางเดินทางสู่ น้ำตกคอนพะเพ็ง (ไนแองการ่าเอเชีย) เป็นน้ำตกที่ขนาดใหญ่ที่สุดในเขตแม่น้ำโขงตอนล่าง ตั้งอยู่บนแก่งหินขนาดใหญ่ขวางกั้นเส้นทางการไหลของแม่น้ำโขงทั้งสาย มีลักษณะต่างระดับกันสูงประมาณ 10 เมตร ซึ่งแม้จะมีชั้นของหินไม่สูงมากนัก แต่กระแสน้ำที่ไหนถามโถมลงมามีความรุนแรงมาก ด้วยแม่น้ำโขงทั้งสายไหลลงมา พร้อมชมความแข็งแรงของ ต้นมณีโคตร ที่ตั้งตระหง่านอยู่กลางน้ำตก ต้นไม้นี่เป็นต้นไม้ศักดิ์สิทธิ์ที่คนลาวให้ความเชื่อถือในการเสียงทาย

12.30

รับประทานอาหารเที่ยง (5) ณ ร้านอาหาร...

13.30

ออกเดินทางสู่ท่าเรือนากระสัง เพื่อต่อนั่งเรือหางยาวลัดเลาะแม่น้ำโขงสู่บ้านดอนคอน จากนั้นต่อรถห้าแถวเดินทางเลาะริมแม่น้ำโขงไปอีกประมาณ 2 กิโลเมตรก็จะพบกับความมหัสจรรย์กับธรรมชาติกับ น้ำตกหลี่ผี พร้อมชม มหานทีสี่พันดอน ซึ่งที่นี่ท่านจะเห็นสายน้ำจำนวนมากในแก่งหลี่ผีที่ไหลถาโถมผ่านเนินหินโขดหินลงมาด้วยกำลังแรงแตกเป็นละอองสีขาวไปทั่วแก่งดูสวยงามตื่นตามาก

พาท่านแวะ วัดพูเสร่า ซึ่งเป็นวัดที่สวยงามมาก มีพระเรียงรายอยู่มากมายหลายองค์ พร้อมกับพระอาทิตย์ยามเย็นบนการบรรจบกันระหว่างแม่น้ำเซโดนกับแม่น้ำโขง หรือที่เรียกกันว่าแม่น้ำสองสี

18.00

รับประทานอาหารเย็น (6) ณ ร้านอาหาร...

19.00

นำท่านเข้าพัก ณ โรงแรม...(3 ดาวหรือเทียบเท่า) คืนนี้หลับฝันดี...ราตรีสวัสดิ์...

ทัวร์วันที่ 4) ท่องเที่ยวตลาดดาวเรือง - น้ำตกตาดเยือง - น้ำตกตาดฟาน - น้ำตกตาดผาส้วม - หมู่บ้านชนเผ่า - ไร่ชา-กาแฟ - ตลาดปลอดภาษี – วังเต่า – ด่านช่องเม็ก - กรุงเทพฯ (B/L/D)

07.00

รับประทานอาหารเช้า (7) ณ ห้องอาหารของโรงแรม

08.00

นำท่านเยี่ยมชมบรรยากาศตลาดเช้า เมืองปากเซ แขวงจำปาสักชาวลาวที่ ตลาดดาวเรือง ที่ตลาดแห่งนี้ขายสินค้าพื้นเมืองต่างๆ ร่วมทั้งอาหารการกิน พืช ผัก ผลไม้ เสื้อผ้า ฯลฯ และที่นี่ยังเป็นศูนย์กลางการค้าที่ใหญ่ที่สุดของลาวใต้ มีสินค้า อาทิ เครื่องเงิน เครื่องทอง ทับทิม สินค้าจากเมืองจีน ฯลฯ
ออกเดินทางสู่ น้ำตกตาดเยือง อันเป็นน้ำตกที่ที่ท่านสามารถดินชมความงามได้ใกล้ชิดถึงตัวน้ำตก ชื่นชมความงดงามของสายน้ำสีขาวที่ไหลออกมาตกกระทบกับโขดหินสีดำได้อย่างละลานตา และได้รับสมญานามว่าน้ำตก "ขาอ่อนสาวลาว"
จากนั้นนำท่านออกเดินทางสู่ น้ำตกตาดฟาน ซึ่งเป็นน้ำตกที่สูงที่สุดของแขวงจำปาสักสูงราว 120 เมตร ได้รับสมญานามว่าเป็น น้ำตก "น้องเมีย" เป็นอย่างไรต้องลองไปชม
สมควรแก่เวลานำท่านออกเดินทางชม ไร่ชา-กาแฟ ชมการสาธิตการคั่วชา ฯลฯ จากนั้นนำท่านออกเดินทางสู่ น้ำตกตาดผาส้วม จุดมุ่งหมายที่ทุกท่านรอคอย

12.00

บริการอาหารเที่ยง (8) ณ ร้านอาหาร...

นำท่านชม น้ำตกตาดผาส้วม น้ำตกแห่งนี้มีน้ำไหลตลอดทั้งปีและมีธรรมชาติป่าไม้ที่ให้ร่มเงา ความชุ่มชื่นและร่มเย็น ให้นักท่องเที่ยวได้สัมผัสไอน้ำอันเย็นฉ่ำ นำชม หมู่บ้านชนเผ่า ซึ่งอนุรักษ์ วิถีชีวิตของชาวเขาเผ่าต่าง ๆ ไว้อย่างดี ทั้งเผ่าจก เผ่ากระเต็น ฯลฯ ภายในบริเวณน้ำตก

15.00

นำท่านเดินทางกลับสู่ด่านวังเต่า และนำท่านช้อปปิ้งที่ตลาดชายแดนวังเต่า ตลาดปลอดภาษี (Duty Free) พร้อมทั้งนำท่านผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองกลับสู่ฝั่งไทย

18.00

เดินทางกลับสู่กรุงเทพฯ พร้อม บริการอาหารแบบกล่องและเครื่องดื่มบนรถ

ทัวร์วันที่ 5) กรุงเทพฯ (-/-/-)

05.00

เดินทางถึงกรุงเทพฯ รถจอด ณ ปั้ม ปตท. วิภาวดี รังสิต โดยสวัสดิภาพ ขอขอบพระคุณที่ใช้บริการ

 

tour-prices

ผู้ใหญ่ ท่านละ 6,500 บาท พักห้องละ 2 ท่าน

เด็กอายุต่ำกว่า 10 ปีพักรวมกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน(ไม่มีเตียง) ท่านละ 5,400 บาท

ผู้ใหญ่พักเดี่ยว เพิ่มท่านละ 1,500 บาท

 

tour-condition

อัตราค่าบริการนี้รวม
1. ค่าอาหารและเครื่องดื่มตามที่ระบุ
2. ค่ารถปรับอากาศ VIP จากกรุงเทพฯ
3. ค่าที่พักโรงแรมตามที่ระบุ
4. น้ำเปล่าและน้ำแข็งตลอดการเดินทางบนพาหนะ
5. ค่าพาหนะท้องถิ่น ตามรายการที่ระบุ
6. ค่าประกันอุบัติเหตุระหว่างการเดินทาง 1,000,000 บาท (ขึ้นอยู่กับเงื่อนไขของกรมธรรม์)
7. ค่ารักษาพยาบาลระหว่างการเดินทาง 500,000 บาท (ขึ้นอยู่กับเงื่อนไขกรมธรรม์)
8. ค่ามัคคุเทศก์ไทยนำเที่ยวตลอดการเดินทาง
9. มัคคุเทศก์ฝั่งลาว, ค่าเอกสารผ่านด่าน, ค่าธรรมเนียมสถานที่ท่องเที่ยวตามรายการที่ระบุ
10. ค่า Snack เสิร์ฟวันละครั้ง
11. ฟรีหมวกท่านละ 1 ใบ

 

อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม
1. ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3% (กรณีต้องการออกใบกำกับภาษี)
2. ค่าอาหารและเครื่องดื่มที่สั่งนอกเหนือจากรายการที่ระบุ
3. ค่าอาหาร เครื่องดื่ม และมินิบาร์ในห้องพัก / ค่าซักรีดในโรงแรม / ค่าโทรศัพท์

 

สิ่งที่ควรนำติดตัว
ยาประจำตัว , ชุดที่สวมใส่สบาย , รองเท้าที่สวมใส่สบาย, เสื้อกันหนาว , กล้องถ่ายรูป , อุปกรณ์กันแดด , ร่มพับ

 

เอกสารเดินทาง
1. ผู้ใหญ่ ใช้สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน 1 ชุด (พร้อมบัตรประจำตัวประชาชน ตัวจริง)
2. เด็กที่ยังไม่มีบัตรประชาชน ให้ใช้รูปถ่ายผู้ปกครองขนาด 2 นิ้ว 2 ใบ, สำเนาทะเบียนบ้าน 2 ชุด, สำเนาสูติบัตร 2 ชุด, พร้อมรูปถ่ายของเด็กขนาด 2 นิ้ว 2 ใบ

 

สำรองที่นั่ง
- สำรองที่นั่งสมบูรณ์เมื่อวางเงินมัดจำ ที่นั่งละ 2,000 บาท
- ชำระเงินส่วนที่เหลือครบทั้งหมด ก่อนการเดินทางอย่างน้อย 15 วัน

 

ท่านสามารถโอนเงินเข้าบัญชีของบริษัทฯ ดังรายละเอียดดังนี้
method-of-payment-northeast

 

หมายเหตุ
- ชาวต่างชาติ ที่เดินทางกับทัวร์จะต้องชำระเพิ่มค่าธรรมเนียมสถานที่ท่องเที่ยวในเขตอุทยานแห่งชาติ สถานที่ละ 300 บาทต่อท่าน
- รายการท่องเที่ยวในโปรแกรมอาจมีการเปลี่ยนแปลงหรือสลับกันได้ตามความเหมาะสม เพื่อประโยชน์และความปลอดภัยของท่าน โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
- บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเลื่อนวันเดินทางหรือยกเลิกการเดินทาง ในกรณีที่มีจำนวนผู้เดินทางไม่ถึง 10 ท่านรถตู้ หรือ 50 ท่านรถโค้ช โดยทางบริษัทจะแจ้งให้ลูกค้าทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 10-15 วันก่อนการเดินทาง (กรณีรวมกรุ๊ป)
- บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงราคา หากต้นทุนมีการเปลี่ยนแปลง

 

โปรแกรมอื่นๆสำหรับทัวร์ประเทศลาว

 

http://www.newviewtour.com