Loading
 

tour-south-pakse-wat-phu-tat-pha-surm-3-days-dd

TAG: ทัวร์ลาวใต้, ทัวร์ 3 วัน 2 คืน, โปรแกรมเที่ยวลาวใต้, แพคเกจทัวร์, ปากเซ, วัดพู, ตาดฟาน, ตาดผาส้วม

tour-information

tour-price ท่านละ (กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่)
tour-date ลูกค้าจัดกรุ๊ปส่วนตัว สามารถกำหนดวันที่เดินทางเองได้
tour-inquery

inquiry

inquiry-2

 

download-booking-program-tour

 

download-program-tour

tour-code LAAJ5-3BKK
tour-program

ทัวร์ลาวใต้-ปากเซ-วัดพู-ตาดฟาน-ตาดผาส้วม 3 วัน (DD)

โปรแกรมทัวร์ลาวใต้ สนามบินดอนเมือง กรุงเทพฯ - อุบลราชธานี – ปากเซ – จำปาสัก - ปราสาทหินวัดพู - อลังการน้ำตกหลี่ผี - น้ำตกคอนพะเพ็ง(ไนแองการ่าแห่งเอเชีย) - น้ำตกตาดฟาน – ชนเผ่ากะตู้ – น้ำตกผาส้วม – ปากเซ – อุบลฯ - กรุงเทพฯ

tour-starting-transportation สนามบินดอนเมือง กรุงเทพฯ / เครื่องบิน
tour-contact-meeting หัวหน้าทัวร์ : --- // ไกด์ : --- // จุดนัดพบ : สนามบินดอนเมือง กรุงเทพฯ
tour-note รายการท่องเที่ยวในโปรแกรม อาจมีการเปลี่ยนแปลงหรือสลับกันได้ตามความเหมาะสม เพื่อประโยชน์และความปลอดภัยของท่านโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
tour-data

ข้อมูลประกอบการท่องเที่ยวประเทศลาว

tour-payment

method-of-payment-northeast

tour-itinerary

ทัวร์วันที่ 1) สนามบินดอนเมือง กรุงเทพฯ – อุบลราชธานีปากเซจำปาสัก - ปราสาทหินวัดพู

05.00

คณะพร้อมที่ท่าอากาศยานดอนเมือง กรุงเทพฯ อาคาร 1 (ขาออกต่างประเทศเก่า) ชั้น 3 ประตูทางเข้าที่ 6 เคาน์เตอร์สายการบินนกแอร์(DD) เจ้าหน้าที่บริษัทฯ คอยต้อนรับและตรวจเช็คเอกสารการเดินทาง

06.05

เดินทางสู่จังหวัดอุบลราชธานี โดย สายการบินนกแอร์ เที่ยวบินที่ DD9301

07.10

ถึงสนามบินอุบลราชธานี นำท่านขึ้นรถตู้ปรับอากาศท้องถิ่น และ รับประทานอาหารเช้าแบบไข่กะทะ หรือข้าวต้มพร้อมชา-กาแฟ หลังอาหารออกเดินทางสู่ด่านช่องเม็ก

09.30

ถึงพรมแดนไทย-ลาว (ด่านช่องเม็ก-วังเตา) ผ่านพิธีการตรวจคนเข้า-ออกเมือง ฝั่งไทย-ลาว จากนั้นเดินทางไป เมืองปากเซ แขวงจำปาสัก โดยข้ามสะพานข้ามแม่น้ำโขง เข้าสู่ภาคใต้ของประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว(สปป.ลาว) ชมวิวทิวทัศน์และวิถีชีวิตพื้นเมืองของชาวบ้านระหว่างทาง

11.30

ถึงเมืองปากเซ รับประทานอาหารกลางวันร้าน...

หลังอาหารนำ เข้าที่พัก ณ โรงแรมจำปาสักแกรนด์ หรือ เทียบเท่า

บ่าย

เดินทางไป ปราสาทหินวัดพู ซึ่งอยู่ห่างจากเมืองปากเซประมาณ 46 กิโลเมตร ถึงบ้านม่วงนำรถลงแพขนานยนต์ ข้ามแม่น้ำโขงสู่เมืองจำปาสัก รถวิ่งผ่านเขตชุมชนเก่าแก่ของเมืองจำปาสัก ชมตึกแถวของเศรษฐีชาวจีน และวังของเจ้าบุญอุ้มผู้ทิ้งแผ่นดิน ช่วงเปลี่ยนแปลงการปกครองเมื่อ พ.ศ. 2518 ชมปราสาทหินวัดพู โดยองค์การยูเนสโกได้ประกาศให้เป็นมรดกโก ซึ่งสร้างปี พ.ศ.1145 ก่อนพระเจ้าชัยวรมันที่ 1 ซึ่งตั้งอยู่ริมหน้าผาภูศิวลิงค์ สัมผัสกับร่องรอยอารยธรรมอันยิ่งใหญ่ๆ ประทับใจกับลวดลายแกะสลักบนหินที่สวยงาม ชัดเจนกว่าปราสาทหินใดๆ ที่พบเห็นในเมืองไทย เช่น รูปพระศิวะ พระนารายณ์ พระกฤษณะ นางอัปสรและภาพการกวนเกษียร สมุทร ฯลฯ ได้เวลาสมควรเดินทางกลับเมืองปากเซ

19.00

รับประทานอาหารค่ำร้าน...

หลังอาหารพักผ่อนอิสระ หรือจะเที่ยวชม แสง สี เสียง เมืองปากเซ ยามราตรี ตามอัธยาศัย

ทัวร์วันที่ 2) อลังการน้ำตกหลี่ผี - น้ำตกคอนพะเพ็ง(ไนแองการ่าแห่งเอเชีย)

06.00

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม

07.00

ออกเดินทางสู่ น้ำตกหลี่ผี ชมวิวทิวทัศน์และวิถีชีวิตความเป็นอยู่ของชาวบ้านระหว่างทาง ถึงบ้านนากะสังนำท่านลงเรือล่องมหานที สีพันดอน สู่ น้ำตกหลี่ผี ผ่านเกาะดอนเดช ดอนคอน ชม ซากหัวรถจักรไอน้ำ และสะพานรถไฟ ชม น้ำตกหลี่ผี หรือตาดสัมพะมิต เป็นน้ำตกที่ไหลผ่านกลางแม่น้ำโขงไหลรวมกันจนเป็นแรงแม่น้ำกระทบ(มหานที สีพันดอน) แก่งหินต่างๆ อันเกิดจากพื้นของแม่น้ำโขงได้เกิดการยุบตัวลงเป็นหลุม และเกิดผาสูง ประมาณ 15 ถึง 20 เมตร ทำให้สายน้ำที่ไหลตกลงมาเป็นกระแสน้ำที่เชี่ยวกราก เปรียบเสมือนดั่งกังหันแห่งสายน้ำที่มีแรงกระทบของสายน้ำอย่างแรก คำว่าหลี่ผี แปลว่า หลี่ เป็นเครื่องมือจับปลาของชาวลาว และผีก็คือศพของคนที่ได้ตกน้ำตายจากแม่น้ำโขง จะมาตกและติดกับหลี่ของชาวบ้านที่หาปลาแถวๆ นี้ รวมกันเป็นหลี่ผี นับตั้งแต่นั้นมา น้ำตกแห่งนี้จึงมีนามว่า “น้ำตกหลี่ผี” เชิญเลือกมุมถ่ายภาพอิสระ

12.00

รับประทานอาหารกลางวันร้าน.......

บ่าย

เดินทางสู่ น้ำตกคอนพะเพ็ง หรือตาดคอน เป็นน้ำตกที่ใหญ่ที่สุดในเขตแม่น้ำโขงตอนล่าง น้ำตกมีความสูงประมาณ 12 เมตร มีความสวยงามและยิ่งใหญ่ จนได้สมยานามว่า น้ำตกคอนพะเพ็ง เป็นน้ำตกไนแองการ่าแห่งเอเซีย เป็นแก่งหินขนาดใหญ่มหึมาที่กั้นขวางทางเดินของแม่น้ำโขง แม่น้ำโขงเมื่อมาถึงบริเวณนี้จะหักตัวลงตามความชันของหน้าผา กลายเป็นธารน้ำตกขนาดมหึมา ในฤดูแล้งน้ำโขงจะแตกต่างเป็นสีขาวสะอาดตาน่าชมเป็นอย่างยิ่ง เสียงดังของน้ำตกคอนพะเพ็งดังครืนโครม เหมือนน้ำตกนับพันสายประสานเสียงกันดังอยู่ตลอดเวลา เพราะแก่งหินขนาดใหญ่ที่เรียงรายขวางกั้นตลอดแนวลำน้ำโขง ที่ดูเหมือนแม่น้ำโขงทั้งสายที่ไหลมา แล้วกลายเป็นน้ำตกลดระดับลง ด้วยความแรงของน้ำจำนวนมหาศาล ทำให้เกิดความสูงต่ำของระดับน้ำในบริเวณนี้ และความเสียงดังสนั่นของสายน้ำตกซึ่งถั่งทะลักราวกับจะถล่มทลายกางหินอย่างกราดเกรี้ยว ที่บังอาจมาขวางทางมิให้ไหลล่องลงอย่างสะดวก แม่น้ำโขงมีความยาว 4,880 กิโลเมตร ต้นกำเนิดอยู่ที่ราบสูงชิงไห่-ธิเทต มณฑลชิงไห่ ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน ไหลผ่าน 6 ประเทศ ประกอบด้วย จีน พม่า ลาว ไทย กัมพูชา และเวียดนาม ไหลลงสู่ทะเลจีนใต้(อ่าวตังเกี๋ย) ที่ประเทศเวียดนาม เชิญถ่ายภาพตามอัธยาศัย ได้เวลาสมควรเดินทางกลับเมืองปากเซ

18.00

รับประทานอาหารค่ำร้าน...

หลังอาหารอิสระตามอัธยาศัย เข้าพัก ณ โรงแรมจำปาสักแกรนด์ หรือ เทียบเท่า

ทัวร์วันที่ 3) ท่องเที่ยวน้ำตกตาดฟานชนเผ่ากะตู้น้ำตกผาส้วมปากเซอุบลราชธานี - กรุงเทพฯ

07.00

รับประทานอาหารเช้า

08.00

เดินทางสู่ น้ำตกตาดผาส้วม รถวิ่งผ่านเมืองปากซอง เมืองแห่งขุนเขาและไร่กาแฟ เป็นพืชเศรษฐกิจที่ส่งออกของประเทศ ว่ากันว่ากาแฟเมืองปากเซมีรสหอมอร่อยน่ารับประทาน เป็นสินค้าส่งออกอันดับสองของโลก ระหว่างทางแวะชม น้ำตกตาดฟาน หรือน้ำตกดงหัวสาว (ตาดคือน้ำตก ฟาน คือชื่อของสัตว์ชนิดหนึ่งคล้ายๆ เก้ง) เป็นน้ำตกที่เกิดจากการไหลมารวมกันของสายน้ำ ภูเขา 2 ลูก ซึ่งไหลตลอดทั้งปี รอบๆ น้ำตกเต็มไปด้วยป่าไม้นานาพันธุ์อันสมบูรณ์ สวยสดงดงามของธรรมชาติได้อย่างลงตัว น้ำตกตาดฟานเป็นน้ำตกที่สูงที่สุดของประเทศลาว ซึ่งมีความสูงประมาณ 200 เมตร อากาศหนาวเย็นตลอดปี ถ่ายภาพไว้เป็นระลึก แล้วนำท่านเดินทางต่อ ถึงน้ำตกตาดผาส้วม(ตาด แปลว่าน้ำตก ส้วม แปลว่า ห้องหอ ของเจ้าบ่าว เจ้าสาว) น้ำตกแห่งนี้มีน้ำไหลตลอดทั้งปี เป็นน้ำตกที่สวยงามท่ามกลางแท่งหิน ผาที่มีขนาดใหญ่ มีลักษณะเป็นแท่งๆ ดั่งเหมือนได้นำแท่งหินเหล่านั้นมาเรียงรายให้เป็นระเบียบ ตกแต่งให้สวยงามเหมือนกับห้องนอน ซึ่งตรงนี้เรียกว่าถ้ำบาเจียง และถัดมาก็จะมีน้ำตกที่มีขนาดเล็กกว่า เรียกว่า ตาดมะแงว ซึ่งเป็นสถานที่เกี่ยวข้องนิทานอันเล่าขานกันมานานแสนนาน คือเรื่อง ความรักของท้าวบาเจียง กับนางมะโรง และหลายๆ สถานที่จะเกี่ยวกับข้องกับความเป็นมาของเรื่องนิทานดังกล่าว จากนั้นนำชม หมู่บ้านและวิถีชีวิตของชนเผ่ากะตู้ ที่อยู่แวดล้อมท่ามกลางธรรมชาติ

11.30

รับประทานอาหารกลางวันร้าน...

หลังอาหารเดินทางกลับเมืองปากเซ และนำชม ตลาดดาวเรือง เมืองปากเซ เพื่อให้ท่านได้ชมและเลือกซื้อสินค้าพื้นเมือง อาทิ เช่น เครื่องเงิน ผ้าไหมทอด้วยมือ ฯลฯ ได้เวลาสมควรอำลาเมืองปากเซ แขวงจำปาสัก เดินทางกลับอุบลราชธานี ถึงพรมแดนไทย-ลาว(ด่านวังเตา-ช่องเม็ก) ผ่านพิธีการตรวจคนเข้า-ออกเมือง ฝั่งไทย-ลาว เสร็จแล้วเดินทางต่อสู่ จ.อุบลฯ

16.00

ถึงจังหวัดอุบลราชธานี เชิญเลือกซื้อสินค้าพื้นเมือง แหนม หมูยอ สับปะรด ผ้าไหม อิสระ

17.00

รับประทานอาหารค่ำร้าน........

หลังอาหารเดินทางสู่สนามบิน

19.05

เหินฟ้ากลับกรุงเทพฯ โดย สายการบินนกแอร์ เที่ยวบินที่ DD9319

20.05

ถึงสนามบินดอนเมือง กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ…..พร้อมความประทับใจ

***อุบลฯ-ปากเซ-หลี่ผี-คอนพะเพ็ง-วัดพู-ตาดฟาน-ผาส่วม3วัน(DD)***

 

หมายเหตุ กำหนดการนี้อาจมีการเปลี่ยนแปลงบ้างตามเหตุการณ์และความเหมาะสม

 

tour-prices

ผู้ใหญ่ ท่านละ 12,900 บาท พักห้องละ 2 ท่าน

เด็กอายุต่ำกว่า 11 ปี ท่านละ 11,900 บาท (พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน ไม่เสริมเตียง)

ผู้ใหญ่พักเดี่ยว เพิ่มท่านละ 1,500 บาท

 

อัตราค่าบริการ : สำหรับกรุ๊ป 16-20 ท่าน(มีหัวหน้าทัวร์ไทย) 8-10 ท่าน (ไม่มีหัวหน้าทัวร์ไทย)

 

tour-condition

อัตราค่าบริการนี้รวม
1. ค่าตั๋วเครื่องบิน กรุงเทพฯ-อุบลราชธานี-กรุงเทพฯ ไป-กลับ
2. ค่ารถตู้ปรับอากาศนำเที่ยวค่าเข้าชมสถานที่
3. ค่าธรรมเนียมผ่านแดนไทย–ลาว
4. ค่าอาหารตามระบุในรายการ
5. ค่าที่พัก 2 คืน (ห้องละ 2 ท่าน)
6. ค่าไกด์ท้องถิ่น
7. หัวหน้าทัวร์ไทยดูแลตลอดการเดินทาง
8. ค่าประกันการเดินทางและรักษาพยาบาล ท่านละ 1,000,000 / 500,000 บาท
9. บริการน้ำดื่ม-ผ้าเย็น

 

อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม
1. ค่าธรรมเนียมวีซ่าสำหรับชาวต่างชาติ และผู้ถือเอกสารต่างด้าว
2. ค่าอาหารและเครื่องดื่มนอกเหนือรายการ
3. ค่าใช้จ่ายส่วนตัวทุกชนิด
4. ค่าทิปมัคคุเทศก์และพนักงานขับรถ
5. ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และหัก ณ ที่จ่าย 3%
6. และอื่นๆ ที่มิได้ระบุในรายการ

 

เอกสารเดินทาง
- พาสปอร์ต หรือ สำเนาบัตรประชาชน จำนวน 1 ชุด (วันเดินทางนำบัตรประชาชนฉบับจริงมาด้วย)
- ส่งเอกสารส่งล่วงหน้าก่อนการเดินทาง 7 วัน

 

สำรองที่นั่ง
- กรุณาสำรองที่นั่งพร้อมชำระเงินมัดจำท่านละ 10,000 บาท
- ค่าทัวร์ส่วนที่เหลือชำระทั้งหมดก่อนการเดินทาง 15 วัน
- สำหรับผู้โดยสารที่ไม่ได้ถือหนังสือเดินทางไทย และทางบริษัทฯ เป็นผู้ยื่นวีซ่าให้เมื่อผลวีซ่าผ่านแล้ว มีการยกเลิกการเดินทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนค่ามัดจำทั้งหมด

 

method-of-payment-northeast

 

หมายเหตุ
กรุ๊ป 8 ท่าน ไม่มีหัวหน้าทัวร์ไทย 16 ท่านขึ้นไป มีหัวหน้าทัวร์ไทยดูแลตลอดเดินทางโปรแกรมการเดินทางข้างต้น อาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม ทั้งนี้บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการแจ้งให้ทราบล่วงหน้า โดยยึดถือและคำนึงถึงประโยชน์ท่านเป็นสำคัญ

 

ยกเลิกทัวร์
- ยกเลิกก่อนการเดินทาง 30 วันขึ้นไป (คืนเงินทั้งหมด)
- ยกเลิกก่อนการเดินทาง 15 วันขึ้นไป (เก็บค่าใช้จ่าย ท่านละ 10,000 บาท)
- ยกเลิกก่อนการเดินทาง 8-14 วัน (เก็บค่าใช้จ่าย 50% ของราคาทัวร์)
- ยกเลิกการเดินทางน้อยกว่า 1-7 วัน (เก็บค่าใช้จ่ายทั้งหมด 100% ของราคาทัวร์)

 

โปรแกรมอื่นๆสำหรับทัวร์ประเทศลาว

 

http://www.newviewtour.com