Loading
 

tour-xishuangbanna-wat-luang-paranasi-show-6-days

 

tour-information

tour-price 10,250 ต่อท่าน
tour-date

15-20 สิงหาคม 2560, 12-17 กันยายน 2560
17-22 ตุลาคม 2560

tour-inquery

inquiry

inquiry-2

 

download-booking-program-tour

 

download-program-tour

tour-code JCHG1-6BKK
tour-program

ทัวร์สิบสองปันนา วัดหลวงเมืองลื้อ โชว์พาราณสี 6 วัน (เริ่มกรุงเทพ)

โปรแกรมทัวร์กรุงเทพฯ – เชียงราย - เชียงของ-ห้วยทราย (แขวงบ่อแก้ว)-หลวงน้ำทา-เมืองหล้า เชียงรุ้ง-สิบสองปันนา - สวนป่าดงดิบ – โชว์วัฒนธรรมเผ่าไอนี่ – วัดหลวงเมืองลื้อ – สวนบ้านถิ่น – โชว์พาราณสี - ศูนย์วัฒนธรรมชนเผ่าฮาหนี - หนานโน่ซาน (Nan Nuo Shan) - ตลาดไทลื้อ – เมืองม่านติง – หมู่บ้านวัฒนธรรมไทลื้อ - เมืองหล้า - หลวงน้ำทาง - เชียงของ - กรุงเทพฯ

tour-data

ข้อมูลประกอบการท่องเที่ยวประเทศจีน

tour-payment

method-of-payment

tour-itinerary

ทัวร์วันที่ 1) กรุงเทพฯ – เชียงของ (-/-/-)

19:00

คณะเดินทางพร้อมกัน ณ ปั้ม ปตท. วิภาวดีรังสิต ตรงข้ามมหาวิทยาลัยหอการค้า เจ้าหน้าที่ฯ ให้การต้อนรับและอำนวยความสะดวก

20.00

เดินทาง สู่ อ. เชียงของ จ.เชียงราย โดยรถตู้ปรับอากาศ VIP ให้ท่านพักผ่อนตามอัธยาศัย

ทัวร์วันที่ 2) เชียงของ - ห้วยทราย (แขวงบ่อแก้ว) – หลวงน้ำทา – เมืองหล้า เมืองเชียงรุ้ง – สิบสองปันนา (B/L/D)

05.00

ถึง อ. เชียงของ จ. เชียงราย นำท่านทำภารกิจส่วนตัว พร้อมล้างหน้า ณ ปั้ม ปตท.

07.00

รับประทานอาหารเช้า (1) ณ ร้านอาหาร

เดินทางสู่ เมืองห้วยทราย แขวงบ่อแก้ว ประเทศลาว (สปป.ลาว) ผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองฝั่งไทย-ลาว จากนั้นเดินทางตาม ถนนเส้นทางสายใหม่คุนหมิง - กรุงเทพฯ สู่ เมืองหลวงน้ำทา

12.00

รับประทานอาหารกลางวัน (2) ณ ร้านอาหารครัวไท

หลังอาหารนำท่านเดินทางสู่ ด่านตม.บ่อเตน เขตชายแดนลาว-จีน เปลี่ยนการเดินทางเป็นรถตู้ปรับอากาศของจีน สู่ ด่านบ่อหาน (ด่านตม.จีน) จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ เมืองเชียงรุ้ง (เมืองสิบสองปันนา) เป็น 1 ใน 3 อำเภอ ของเขตปกครองตนเอง จังหวัดสิบสองปันนา มณฑลยูหนาน ตั้งอยู่ท่ามกลางหุบเขาและมีแม่น้ำล้านช้าง (แม่น้ำโขง) ไหลผ่าน อายุกว่า 800 ปี ซึ่งมีชาวไทลื้ออาศัยอยู่เป็นส่วนใหญ่

18.00

รับประทานอาหารค่ำ (3) ณ ร้านอาหาร หลังอาหารพาเดินชมตลาดไนท์พลาซ่า

นำท่านเข้าสู่ที่พัก ณ โรงแรม... (3 ดาว หรือเทียบเท่า) พักผ่อนกันตามอัธยาศัย....ราตรีสวัสดิ์

ทัวร์วันที่ 3) สวนป่าดงดิบ – โชว์วัฒนธรรมเผ่าไอนี่ – วัดหลวงเมืองลื้อ – สวนบ้านถิ่น – วัดป่าเจ – โชว์พาราณสี (B/L/D)

07.00

รับประทานอาหารเช้า (4) ณ ห้องอาหารของโรงแรม

08.00

นำท่านสู่ สวนป่าดงดิบ ซึ่งเป็นสวนสร้างขึ้นใหม่ ชมการแสดงของสัตว์แสนรู้ เช่น เสือ ม้า สิงโต หมี ฯลฯ ชมป่าที่อุดมสมบูรณ์ด้วยพืชพันธุ์นานาชนิด มหัศจรรย์กับต้นนกยูง ต้นไม้ที่มีลักษณะคล้ายนกยูง ชม ฝูงนกยูงจำนวนนับร้อย ที่บินลงมากินอาหารด้านล่าง เป็นภาพที่สวยงามยิ่งนัก นำท่านสัมผัสวิถีชีวิตของชาวเชียงรุ่ง ที่ ศูนย์วัฒนธรรมเผ่าไอนี่ (อีก้อ) ชมการแสดงพื้นเมือง ชมชาวเขาเผ่าต่าง ๆ ชมหมู่บ้านเก่าแก่ของเผ่าไอนี่ (อีก้อ) และการสาธิตพิธีการแต่งงานของเผ่าอีก้อ อิสระให้ท่านเลือกซื้อผลิตภัณฑ์ท้องถิ่นของชาวสิบสองปันนาได้ตามอัธยาศัย

12.00

รับประทานอาหารเที่ยง (5) ณ ร้านอาหาร

13.00

นำท่านช้อปปิ้งสินค้าพื้นเมืองที่ ศูนย์สมุนไพรไทลื้อ ซึ่งมียาสมุนไพรและแพทย์แผนโบราณและแช่เท้าสมุนไพร จากนั้นนำท่านเที่ยวชม วัดหลวงเมืองลื้อ วัดที่สวยงามที่สุดของเมืองสิบสองปันนา จากนั้นนำท่านชมสวนแห่งประวัติศาสตร์ สวนบ้านถิ่น ซึ่งอดีตเคยเป็นพระราชอุทยานของกษัตริย์ไทลื้อ และเป็นสวนที่สมเด็จพระพี่นางทรงปลูกต้นโพธิ์คู่ไว้ จากนั้นชม เจดีย์ขาว เจดีย์ที่เป็นเสมือนสัญลักษณ์อีกอย่างหนึ่งของเมืองสิบสองปันนาและชมสถาปัตยกรรมที่ผสมผสานที่ วัดป่าเจ ซึ่งหลวงพ่อวัดปากน้ำได้ไปสร้างไว้ 

18.00

รับประทานอาหารค่ำ (6) ณ ร้านอาหาร

หลังอาหารนำท่านชม โชว์วัฒนธรรมเมืองพาราณสี ชมการแสดงที่ได้ชื่อว่าสาวยงามที่สุดและเป็นไฮไลท์ของเมืองสิบสองปันนา หากใครมาแล้วไม่ได้ดูโชว์ ก็เหมือนกับมาไม่ถึงเมืองสิบสองปันนาเลยทีเดียว

นำท่านเข้าที่พัก ณ โรงแรม ......... (3 ดาวหรือเทียบเท่า)

ทัวร์วันที่ 4) หมู่บ้านอนุรักษ์วัฒนธรรมไทยลื้อ-ร้านขายหยก-เมืองหล้า (B/L/D)

07.00

รับประทานอาหารเช้า (7) ณ ห้องอาหารของโรงแรม

08.00

นำท่านชม หมู่บ้านอนุรักษ์วัฒนธรรมไทลื้อ เยี่ยมชมหมู่บ้านการดำรงชีวิตของชาวไทลื้อ ซึ่งสามารถพูดจาสื่อสารกันเข้าใจได้ จากนั้นพาท่านไปชมร้านหยกของประเทศจีน

12.00

รับประทานอาหารกลางวัน (8) ณ ร้านอาหาร
หลังอาหารเที่ยงสมควรแก่เวลานำท่านเดินทางสู่ เมืองหล้า

18.00

รับประทานอาหารค่ำ (9) ณ ร้านอาหาร
นำท่านเข้าที่พัก ณ โรงแรม ......... (3 ดาวหรือเทียบเท่า)

ทัวร์วันที่ 5) เมืองหล้า - หลวงน้ำทา - เชียงของ (B/L/D)

07.00

รับประทานอาหารเช้า (10) ณ ห้องอาหารของโรงแรม

หลังอาหารออกเดินทางกลับสู่ เมืองหลวงน้ำทา นำท่านเที่ยวชมวิถีชีวิตของชาวลาว

พร้อม บริการอาหารกลางวัน (มื้อที่ 11) หลังอาหารออกเดินทางกันต่อ

16.30

เดินทางถึง เมืองเชียงของ ผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองที่ด่านตม.เชียงของ จ.เชียงราย จากนั้นออกเดินทางสู่กรุงเทพฯ

19:00

บริการอาหารเย็น (มื้อที่ 12) (แบบกล่อง)บนรถตู้ปรับอากาศ VIP

นำท่านเดินทางกลับ กรุงเทพฯ พักผ่อน ตามอัธยาศัย

ทัวร์วันที่ 6) กรุงเทพฯ (-/-/-)

02.00

เดินทางถึง กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ ขอขอบพระคุณทุกท่านที่ใช้บริการนิววิวทัวร์

 

tour-prices

ผู้ใหญ่ พักห้องละ 2 ท่าน ท่านละ 10,250 บาท

เด็กอายุต่ำกว่า 11 ปีพักรวมกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน(ไม่มีเตียง) ท่านละ 5,125 บาท

ผู้ใหญ่พักเดี่ยว เพิ่มท่านละ 1,000 บาท

 

tour-condition

อัตราค่าบริการนี้รวม
1. ค่าวีซ่าจีน
2. ค่ารถตู้ปรับอากาศ กรุงเทพ-เชียงของ-กรุงเทพ
3. ค่ารถโค้ชปรับอากาศ ฝั่งลาว-จีน
4. ค่าโรงแรมที่พักตามที่ระบุไว้ในรายการ
5. ค่าอาหารตามที่ระบุไว้ในรายการ
6. ค่ามัคคุเทศก์ไทยนำเที่ยวตลอดการเดินทาง
7. ค่ามัคคุเทศก์ (จีน) ท้องถิ่นนำเที่ยว (พูดไทย)
8. ค่าประกันอุบัติเหตุระหว่างการเดินทาง 1,000,000 บาท (ขึ้นอยู่กับเงื่อนไขของกรมธรรม์)
9. ค่ารักษาพยาบาลระหว่างการเดินทาง 500,000 บาท (ขึ้นอยู่กับเงื่อนไขกรมธรรม์)
10. ค่าธรรมเนียมเข้าชมสถานที่ท่องเที่ยวตามรายการ
11. ค่า Snack เสิร์ฟวันละครั้ง
12. ฟรีหมวกท่านละ 1 ใบ

 

อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม
1. ค่าถ่ายรูป ท่านละ 20 หยวน (กรณีที่ต้องถ่ายรูปใหม่ ณ หน้าด่านจีน) (ประมาณ 120 บาทไทย)
2. ค่าทิปมัคคุเทศก์จีนและไทยและคนขับรถจีนและไทย (ไกด์+คนขับรถ วันละ 20 หยวน) (20x4 วีน=80 หยวน (ประมาณ 480 บาทไทยต่อคน)
3. ค่าใช้จ่ายส่วนตัวที่นอกเหนือจากรายการ เช่น ค่าโทรศัพท์ ค่าซักรีด ค่าเครื่องดื่มพิเศษและค่าอาหาร
4. ค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3 % และ ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% (ในกรณีที่ลูกค้าต้องการใบเสร็จรับเงิน/ใบกำกับภาษี)

 

สิ่งที่ควรนำติดตัว : ยาประจำตัว , ชุดที่สวมใส่สบาย , รองเท้าที่สวมใส่สบาย , เสื้อกันหนาว , กล้องถ่ายรูป , อุปกรณ์กันแดด , ร่มพับ

 

เอกสารที่ต้องใช้ประกอบการเดินทาง**(กรุณาส่งเอกสารล่วงหน้าอย่างน้อย 15 วันก่อนเดินทาง)**
1. หนังสือเดินทาง ที่มีอายุการใช้งานมากกว่า 6 เดือน และมีหน้าว่างอย่างน้อย 2 หน้า
2. รูปถ่ายสี หน้าตรง 2 นิ้ว จำนวน 2 รูป

 

เงื่อนไขการจอง
1. วางเงินมัดจำ ท่านละ 3,000 บาท โดยการโอนเงินเข้าบัญชี ที่นั่งจะยืนยัน ต่อเมื่อได้รับเงินมัดจำแล้วเท่านั้น
2. ส่วนที่เหลือ ชำระทั้งหมดก่อนการเดินทาง 15 วัน

 

ท่านสามารถโอนเงินเข้าบัญชีของบริษัทฯ ดังรายละเอียดดังนี้
method-of-payment

 

เงื่อนไขการยกเลิก
1. ยกเลิกทัวร์ก่อนการเดินทาง 30 วัน บริษัทฯ จะคืนเงินให้ทั้งหมด ยกเว้น ช่วงเทศกาลและวันหยุดต้องแจ้งล่วงหน้า 45 วันก่อนออกเดินทาง
2. ยกเลิกทัวร์ก่อนการเดินทาง 14 วัน (ทำการ) บริษัทฯจะคืนเงิน 50%
3. ยกเลิกทัวร์ภายใน 14 วัน (ทำการ) ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนเงิน
4. ก่อนการเดินทาง 15 วัน หากท่านไม่โอนเงินส่วนที่เหลือ ถือว่าท่านสละสิทธิ์ในการเดินทาง
หมายเหตุ : ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายการท่องเที่ยว เพื่อให้เป็นไปตามความเหมาะสมของสถานที่และเวลา โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า ทั้งนี้โดยคำนึงถึงผลประโยชน์และความปลอดภัยของท่านเป็นหลัก

 

โปรแกรมอื่นๆสำหรับทัวร์ประเทศจีน

 

http://www.newviewtour.com