Loading
 

tour-luang-prabang-5-days

tour-information

tour-price ท่านละ 8,200 บาท
tour-date

16-20 สิงหาคม 2560, 13-17 กันยายน 2560
18-22 ตุลาคม 2560

tour-inquery

inquiry

inquiry-2

 

download-booking-program-tour

 

download-program-tour

tour-code JLAG2-5BKK
tour-program

ทัวร์หลวงพระบาง 5 วัน (เริ่มกรุงเทพ)

โปรแกรมทัวร์กรุงเทพฯ – ท่าลี่ จ. เลย - หลวงพระบาง – น้ำตกกวางชี - ทำบุญตักบาตรข้าวเหนียว – วัดใหม่ – พิพิธภัณฑ์ – วัดวิชุนราช – วัดเชียงทอง – ถ้ำติ่ง – พระธาตุพูสี - หลวงพระบาง – อ. ท่าลี่ จ. เลย - กรุงเทพฯ

tour-data

ข้อมูลประกอบการท่องเที่ยวประเทศลาว

tour-payment

method-of-payment-northeast

tour-itinerary

ทัวร์วันที่ 1 กรุงเทพฯ – ท่าลี่ จ. เลย (-/-/-)

18.00

พร้อมกันที่ ปั้ม ปตท. วิภาวดี รังสิต ตรงข้ามมหาวิทยาลัยหอการค้า โดยเจ้าหน้าที่ให้การต้อนรับและอำนวยความสะดวก.พร้อมออกเดินทางสู่ จังหวัดเลย โดยรถตู้ปรับอากาศ VIP

ทัวร์วันที่ 2 ท่องเที่ยวอ. ท่าลี่ จ. เลย – หลวงพระบาง – น้ำตกกวางชี (B/L/D)

05.00

ถึง อ. ท่าลี่ จ. เลย นำท่านทำภารกิจส่วนตัว พร้อมล้างหน้า ณ ปั้ม ปตท. จ.เลย

รับประทานอาหารเช้า (1) ณ ร้านอาหาร

07.00

จากนั้นเดินทางสู่สะพานมิตรภาพไทย – ลาว อ. ท่าลี่ จ. เลย นำท่านผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองไทย – ลาว เรียบร้อยแล้ว นำท่านเดินทางสู่เมืองหลวงพระบาง ระหว่างทางชมทัศนียภาพธรรมชาติตลอดเส้นทางผ่านหมู่บ้านชาวเขา เมืองกาสี, บ้านคิ้ว, กระจัง, จนถึง เมืองหลวงพระบาง

เที่ยง

รับประทานอาหารเที่ยง (2) ณ ร้านอาหาร

บ่าย

หลังอาหาร นำท่านออกเดินทางต่อไปยัง เมืองหลวงพระบาง (ระยะทาง 220 กม.) ตลอดสองข้างทางท่านจะเพลิดเพลินกับทัศนียภาพอันงดงามของทิวเขาไร่นาแบบขั้นบันได และหมู่บ้านชนพื้นเมืองเผ่าต่าง ๆ ของลาว เช่น ลาวสูง ลาวเทิง ลาวม้ง ไทลื้อ ตั้งบ้านเรือนอยู่สองข้างทาง ชมความยิ่งใหญ่ของขุนเขาที่เต็มไปด้วยไม้ป่านานาพันธุ์ที่ขึ้นตามธรรมชาติ เส้นทางสายนี้เป็นเส้นทางที่สวยงามที่สุดแห่งหนึ่งของเอเชียอาคเนย์
จากนั้นแวะ น้ำตกกวางซี ซึ่งเป็นน้ำตกธรรมชาติที่สวยงามและขึ้นชื่อของเมืองหลวงพระบาง มีสภาพป่าที่ร่มรื่น มีสะพานและ เส้นทางเดินชมรอบๆเลาะข้างๆเพื่อไปชมน้ำตก
ท่านสามารถเล่นน้ำบริเวณลำธารได้ นอกจากจะชมความงามของน้ำตกแล้ว ยังหาซื้อของที่ระลึกที่ทางเข้าน้ำตก ซึ่งเป็นสินค้าพื้นเมืองที่ทำจากไม่ไผ่ เป็นของใช้หลายชนิด น้ำตกกวางซีมีน้ำตลอดปี ในฤดูร้อน น้ำค่อนข้างจะน้อยกว่าช่วงฤดูฝน

เย็น

รับประทานอาหารเย็น (3) ณ ร้านอาหาร

หลังอาหาร นำท่านเยี่ยมชม ตลาดกลางคืน (ไนท์บาร์ซาร์) ซึ่งเป็นตลาดคนเดินของเมืองหลวงพระบาง
จากนั้นกลับ เข้าที่พัก ณ โรงแรม...(3 ดาวหรือเทียบเท่า)

ทัวร์วันที่ 3 ท่องเที่ยวทำบุญตักบาตรข้าวเหนียว – วัดใหม่ – พิพิธภัณฑ์ – วัดวิชุนราช – วัดเชียงทอง – ถ้ำติ่ง – พระธาตุพูสี (B/L/D)

05.00

พาคณะทัวร์ออกไป ทำบุญตักบาตรด้วยข้าวเหนียว ซึ่งเป็นประเพณีของชาวหลวงพระบางที่ปฏิบัติสืบต่อกันมา ซึ่งทุกเช้าชาวหลวงพระบางจะออกมานั่งรอตักบาตรพระสงฆ์ที่เดินแถวมาบิณฑบาตประมาน 300 กว่าองค์ เป็นภาพยามเช้าที่มีชีวิตชีวาของสังคมอันสงบสุข และความเลื่อมใสศรัทธาที่มีต่อพุทธศาสนา ที่ได้หยั่งรากลึกลงในวัฒนธรรมของชาวล้านช้าง

เช้า

รับประทานอาหารเช้า (4) ณ ห้องอาหารของโรงแรม

ชม วัดใหม่สุวันนะพูมาราม ซึ่งอยู่ถนนศรีสว่างวงศ์ติดกับพระราชวังหลวง สร้างในสมัยพระเจ้าอนุรุทในปี พ.ศ. 2337 หรือชื่อสั้น ๆ ว่า วัดใหม่ วัดนี้เคยเป็นที่ประทับของสมเด็จพระสังฆราชบุญทัน นับเป็นสังฆราชองค์สุดท้ายของลาว มีอุโบสถที่สวยงามด้วยศิลปะแบบอูบมุง และปัจจุบันใช้เป็นโรงเรียนปริยัติธรรม แล้วชม พิพิธภัณฑ์หลวงพระบาง อดีตเป็นราชวังหลวงซึ่งเป็นที่ประทับของเจ้ามหาชีวิตลาว สร้างปี ค.ศ. 1904 (พ.ศ. 2447) โดยสถาปนิกชาวฝรั่งเศสเป็นผู้ออกแบบ ปัจจุบันเปิดเป็นพิพิธภัณฑ์เมื่อปี ค.ศ. 1975 (พ.ศ. 2519) มีหอที่ประดิษฐานพระบาง พระพุทธรูปปางห้ามสมุทร สูง 1.14 เมตร หนัก 54 กิโลกรัม กล่าวกันว่าทำด้วยทองคำ 90 เปอร์เซ็นต์ เป็นพระพุทธรูปคู่บ้านคู่เมืองหลวงพระบางและของชาวลาว ซึ่งเป็นที่มาของชื่อเมืองหลวงพระบาง เดิมเมืองนี้ชื่อเมือขวา แล้วเปลี่ยนมาเป็น เชียงดง เชียงทอง ตามลำดับ
จากนั้นชม วัดวิชุนราช ซึ่งมีสิ่งก่อสร้างที่สำคัญและเป็นสัญลักษณ์ของหลวงพระบางอีกอย่างหนึ่ง คือ พระเจดีย์พระปทุม หรือ พระธาตุดอกบัวใหญ่ซึ่งนางพันตีนเชียงพระอัครมเหสีของเจ้าชีวิตวิชุนราช โปรดให้สร้างเมื่อปี ค.ศ. 1514 เป็นพระธาตุทรงแปลกกว่าพระธาตุใด ๆ คนลาวเรียกว่า "พระธาตุหมากโม" เพราะมีรูปคล้ายแตงโม
หลังจากนั้นนำท่านชม วัดเชียงทอง วัดเก่าแก่คู่เมืองหลวงพระบางสร้างเมื่อปี ค.ศ. 1559-1560 ก่อนที่พระเจ้าไชยเชษฐาธิราชจะทรงย้ายเมืองหลวงจากหลวงพระบางไปสร้างนครเวียงจันทน์ เป็นเมืองหลวงของล้านช้าง วัดเชียงทองแห่งนี้เป็นวัดใหญ่ ที่สวยงามกว่าวัดอื่น ๆ มีสิ่งก่อสร้างที่สำคัญมากมาย อาทิเช่น พระพุทธสีมา (พระอุโบสถ) หอไหว้, หอกลาง และโรงเก็บโกศของพระเจ้ามหาชีวิตศรีสว่างวงศ์ ซึ่งสิ้นพระชนม์เมื่อปี ค.ศ. 1959 โรงเก็บโกศแห่งนี้สร้างเมื่อปี ค.ศ. 1962 ปัจจุบันมีพระโกศอยู่บนราชรถไม้แกะสลักปิดทองคำเปลว ทั้งสิ้น 3 องค์

เที่ยง

รับประทานอาหารเที่ยง (5) ณ ร้านอาหาร…

บ่าย

นำท่านสู่ ถ้ำติ่ง จากนั้นนำท่านขึ้นสักการะ พระธาตุพูสี ที่ตั้งอยู่บนเนินเขาใจกลางของเมืองหลวงพระบาง พระธาตุองค์นี้ถือเป็นสัญลักษณ์ของเมือง โดยท่านต้องเดินขึ้นบันไดสูงถึง 328 ขั้น ขึ้นสู่พูสีตลอดทางที่ขึ้นท่านจะไม่ผิดหวัง เพราะสองข้างทางร่มรื่นและหอมอบอวลไปด้วยกลิ่นของดอกจำปาลาวหลากหลายสีสัน ทิวทัศน์ที่มองจากยอดพูสีลงมานั้น คือภาพพานอรามาของราชธานีเก่าแก่ริมลำน้ำกว้างยาวสุดสายตา ล้อมรอบด้วยทิวเขาสลับซับซ้อนสมกับนามที่ว่า บ้านผา เมืองภู อู่อารยะธรรมล้านช้าง

เย็น

รับประทานอาหารเย็น (6) ณ ร้านอาหาร…
จากนั้นกลับ เข้าที่พัก ณ โรงแรม........ (3 ดาวหรือเทียบเท่า) เพื่อพักผ่อนตามอัธยาศัย

ทัวร์วันที่ 4 หลวงพระบาง – อ. ท่าลี่ จ. เลย (B/L/D)

เช้า

รับประทานอาหารเช้า (7) ณ ห้องอาหารของโรงแรม
จากนั้นออกเดินทางมุ่งหน้าสู่ อ. ท่าลี่ จ. เลย

เที่ยง

รับประทานอาหารเที่ยง (8) ณ ร้านอาหาร…

จากนั้นออกเดินทางมุ่งหน้าต่อสู่ อ. ท่าลี่ จ. เลย ถึงสะพานมิตรภาพไทย – ลาว ที่ อ. ท่าลี่ จ. เลย ผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมือง

เย็น

รับประทานเย็น (9) แบบกล่อง

เย็น

จากนั้นเดินทางต่อไปยัง จ. เลย เพื่อเดินทางกลับสู่กรุงเทพฯ

ทัวร์วันที่ 5 กรุงเทพฯ (-/-/-)

05.00

เดินทางถึงกรุงเทพฯ รถจอด ณ ปั้ม ปตท. วิภาวดี รังสิต โดยสวัสดิภาพ ขอขอบพระคุณที่ใช้บริการ

 

หมายเหตุ:
- โปรแกรมการเดินทางข้างต้น อาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม
ทั้งนี้บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการแจ้งให้ทราบล่วงหน้าโดยยึดถือและคำนึงถึงประโยชน์ท่านเป็นสำคัญ

 

tour-prices

ผู้ใหญ่ ท่านละ 8,200 บาท พักห้องละ 2 ท่าน

เด็กอายุต่ำกว่า 10 ปีพักรวมกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน(ไม่มีเตียง) ท่านละ 5,800 บาท

ผู้ใหญ่พักเดี่ยว เพิ่มท่านละ 1,200 บาท

 

tour-condition

 

อัตราค่าบริการนี้รวม
1. ค่าอาหารและเครื่องดื่มตามที่ระบุ
2. ค่ารถปรับอากาศ VIP จากกรุงเทพฯ
3. ค่าที่พักโรงแรมตามที่ระบุ
4. น้ำเปล่าและน้ำแข็งตลอดการเดินทางบนพาหนะ
5. ค่าพาหนะท้องถิ่น ตามรายการที่ระบุ
6. ค่าประกันอุบัติเหตุระหว่างการเดินทาง 1,000,000 บาท (ขึ้นอยู่กับเงื่อนไขของกรมธรรม์)
7. ค่ารักษาพยาบาลระหว่างการเดินทาง 500,000 บาท (ขึ้นอยู่กับเงื่อนไขกรมธรรม์)
8. ค่ามัคคุเทศก์ไทยนำเที่ยวตลอดการเดินทาง
9. มัคคุเทศก์ฝั่งลาว, ค่าเอกสารผ่านด่าน, ค่าธรรมเนียมสถานที่ท่องเที่ยวตามรายการที่ระบุ
10. ค่า Snack เสิร์ฟวันละครั้ง
11. ฟรีหมวกท่านละ 1 ใบ 3

 

อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม
1. ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3% (กรณีต้องการออกใบกำกับภาษี)
2. ค่าอาหารและเครื่องดื่มที่สั่งนอกเหนือจากรายการที่ระบุ
3. ค่าอาหาร เครื่องดื่ม และมินิบาร์ในห้องพัก / ค่าซักรีดในโรงแรม / ค่าโทรศัพท์
4. ค่าทิปมัคคุเทศก์ และพนักงานขับรถ (ไกด์+คนขับรถ วันละ 100 บาท ต่อลูกค้า 1 ท่าน)

 

สิ่งที่ควรนำติดตัว : ยาประจำตัว , ชุดที่สวมใส่สบาย , รองเท้าที่สวมใส่สบาย , เสื้อกันหนาว , กล้องถ่ายรูป , อุปกรณ์กันแดด , ร่มพับ

 

การจองทัวร์
การจองทัวร์จะสมบูรณ์ต่อเมื่อบริษัทได้รับชำระเงินค่ามัดจำ จำนวนท่านละ 3,000 บาท

method-of-payment-northeast

 

เอกสารที่ต้องใช้
1. พาสปอร์ตที่มีอายุเหลือ 6 เดือน มีหน้าว่างอย่างน้อย 2 หน้า
2. เด็กที่ยังไม่มีบัตรประชาชน ให้ใช้รูปถ่ายผู้ปกครองขนาด 2 นิ้ว 2 ใบ และสำเนาทะเบียนบ้าน 2 ชุด, สำเนาสูติบัตร 2 ชุด พร้อมรูปถ่ายของเด็กขนาด 2 นิ้ว 2 ใบ

 

หมายเหตุ
- ชาวต่างชาติ ที่เดินทางกับทัวร์จะต้องชำระเพิ่มค่าธรรมเนียมสถานที่ท่องเที่ยวในเขตอุทยานแห่งชาติ สถานที่ละ 300 บาทต่อท่าน
- รายการท่องเที่ยวในโปรแกรมอาจมีการเปลี่ยนแปลงหรือสลับกันได้ตามความเหมาะสม เพื่อประโยชน์และความปลอดภัยของท่าน โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
- บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเลื่อนวันเดินทางหรือยกเลิกการเดินทาง ในกรณีที่มีจำนวนผู้เดินทางไม่ถึง 10 ท่านรถตู้ หรือ 50 ท่านรถโค้ช โดยทางบริษัทจะแจ้งให้ลูกค้าทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 10-15 วันก่อนการเดินทาง (กรณีรวมกรุ๊ป)
- บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงราคา หากต้นทุนมีการเปลี่ยนแปลง

 

การยกเลิกทัวร์
- หลังสำรองที่นั่งสมบูรณ์แล้ว บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินมัดจำทั้งหมด
- 30 วันก่อนการเดินทาง บริษัทฯ จะเก็บค่ามัดจำทัวร์ 30% และค่าใช้จ่าย 25% ของราคาทัวร์ทั้งนี้คำนวณจากอย่างใดอย่างหนึ่งที่ตัวเลขสูงกว่า
- 15 วันก่อนการเดินทาง บริษัทฯ จะเก็บค่าใช้จ่าย 50% ของราคาทัวร์
- 10 วันก่อนการเดินทาง บริษัทฯ จะเก็บค่าใช้จ่ายทั้งหมด

 

โปรแกรมอื่นๆสำหรับทัวร์ประเทศลาว

 

http://www.newviewtour.com