Loading
 

tour-hanoi-guilin-vietnam-wat-nern-yok-halong-3-days-2-nights-vn

TAG: ทัวร์เวียดนาม, ทัวร์ฮานอย, ทัวร์กุ้ยหลินเวียดนาม, ทัวร์วัดเนินหยก, ทัวร์ฮาลอง, แพคเกจทัวร์, ทัวร์ต่างประเทศ

tour-information

tour-price ท่านละ 9,900 บาท
tour-date กำลังอัพเดทข้อมูล
tour-inquery

inquiry

inquiry-2

 

download-booking-program-tour

 

download-program-tour

tour-code VNAJ3-3BKK
tour-program

ทัวร์ฮานอย-กุ้ยหลินเวียดนาม-วัดเนินหยก-ฮาลอง 3 วัน 2 คืน (VN)

โปรแกรมทัวร์กรุงเทพฯ – ฮานอย - ฮาลอง - ไนท์มาเก็ต - ฮาลอง – ล่องอ่าวฮาลอง – ถ้ำนางฟ้า(มื้อเที่ยงบนเรือ) – ฮานอย – ช้อปปิ้งย่านการค้า 36 สาย – ทะเลสาบคืนดาบ - วัดหง็อกเซิน – ชมโชว์หุ่นกระบอกน้ำ - ฮานอย – สุสานโฮจิมินห์ – บ้านโฮจิมินห์ – พิพิธภัณฑ์โฮจิมินห์ – เจดีย์เสาเดียว - วิหารวรรณกรรม (วันเหมียว) – กรุงเทพฯ

tour-starting-transportation กรุงเทพมหานคร / เครื่องบิน
tour-contact-meeting หัวหน้าทัวร์ : --- // ไกด์ : --- // จุดนัดพบ : ณ สนามบินสุวรรณภูมิ ชั้น 4 เคาน์เตอร์ L ประตู 6 โดยสายการบินเวียดนาม แอร์ไลน์ (VN)
tour-note รายการท่องเที่ยวในโปรแกรม อาจมีการเปลี่ยนแปลงหรือสลับกันได้ตามความเหมาะสม เพื่อประโยชน์และความปลอดภัยของท่านโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
tour-data

ข้อมูลประกอบการท่องเที่ยวประเทศเวียดนาม

tour-payment

method-of-payment

tour-itinerary

ทัวร์วันที่ 1) กรุงเทพฯ – ฮานอย - ฮาลอง - ไนท์มาเก็ต

10.30

คณะพร้อมกัน ณ สนามบินสุวรรณภูมิ ชั้น 4 เคาน์เตอร์ L ประตู 6 โดยสายการบินเวียดนาม แอร์ไลน์ (VN) โดยมีเจ้าหน้าที่จากทางบริษัทฯ คอยต้อนรับและอำนวยความสะดวก

12.20

ออกเดินทางสู่ กรุงฮานอย เวียดนาม โดย สายการบินเวียดนามแอร์ไลน์ เที่ยวบินที่ VN 610

14.10

เดินทางถึง กรุงฮานอย นำท่านผ่านพิธีการรวจคนเข้าเมืองและศุลกากร จากนั้นเดินทางสู่ เมืองฮาลอง ระยะทางประมาณ 180 กิโลเมตร จากเมืองฮานอย ซึ่งเป็นดินแดนแห่งมังกรหลับใหล ตั้งอยู่ในจังหวัดกว่างนิงห์ จังหวัดนี้จะมีพรหมแดนร่วมกับจีนทางเหนือ ให้ท่านสัมผัสบรรยากาศข้างทาง ชมวิถีชีวิตความเป็นอยู่การทำเกษตรกรรม

ค่ำ

รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร

นำทุกท่านเลือกซื้อสินค้าที่ระลึก ที่ ไนท์มาเก็ตฮาลอง ที่ตลาดแห่งนี้ มีสินค้าพื้นเมืองให้ทุกท่านได้เลือกอย่างมากมาย สินค้ามีราคาถูก หลากหลาย เหมาะอย่างยิ่งที่ทุกท่านจะได้เลือกซื้อเป็นของฝากกลับบ้าน เช่น กระเป๋าผ้าไหม, ไม้หอมแกะสลัก, กระเป๋าปักเลื่อม, เสื้อผ้าชุดอ่าวหญ๋าย (ชุดประจำชาติเวียดนาม) เป็นต้น

นำท่านเข้าสู่ที่พัก ณ โรงแรม BLUE SKY HOTEL หรือเทียบเท่า (ฮาลอง)

ทัวร์วันที่ 2) ท่องเที่ยวฮาลอง – ล่องอ่าวฮาลอง – ถ้ำนางฟ้า(มื้อเที่ยงบนเรือ) – ฮานอย – ช้อปปิ้งย่านการค้า 36 สาย – ทะเลสาบคืนดาบ - วัดหง็อกเซิน – ชมโชว์หุ่นกระบอกน้ำ

เช้า

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
นำท่านเดินทางสู่ท่าเรือเพื่อล่องเรือชมความงดงามของ อ่าวฮาลอง หมายถึงอ่าวที่มังกรโบราณเคยมาร่อนลงในอ่าวนี้เมืองครั้งดึกดำบรรพ์ เชิญท่านสัมผัสจากความงดงามและสมบูรณ์ของอ่าวฮาลอง จนทำให้ได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกทางธรรมชาติ จากองค์การยูเนสโก้เมื่อปี พ.ศ. 2537 สัมผัสความมหัศจรรย์ของธรรมชาติที่ได้แต่งแต้มด้วยเกาะหินปูนรูปร่างแปลกตานับพันเกาะ สลับซับซ้อนเรียงตัวกันอย่างสวยงาม ผ่านเกาะต่างๆ ที่มีรูปร่างแปลกตา ระหว่างการล่องเรือท่านจะได้ชมความงามของเกาะแก่งต่างๆ ทั้งเกาะหมา เกาะแมว เกาะไก่ชนฯลฯ ลักษณะทั่วไปของอ่าวฮาลองนั้นประกอบไปด้วยเกาะเล็ก เกาะน้อยจำนวนกว่า 1,000 เกาะ และมีเนื้อที่กว่า 4,000 ตารางกิโลเมตร ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของอ่าวตังเกี๋ยของทะเลจีนใต้
นำท่านชม ถ้ำนางฟ้า ชมหินงอกหินย้อยมากมายล้วนแต่สวยงามและน่าประทับใจยิ่งนัก ถ้ำแห่งนี้เพิ่งถูกค้นพบเมื่อไม่นานมานี้ ได้มีการประดับแสงสีตามผนังและมุมต่าง ๆ ในถ้ำ ซึ่งบรรยากาศภายในถ้ำท่านจะชมความสวยงามตามธรรมชาติที่เสริมเติมแต่งโดยมนุษย์ แสงสีที่ลงตัวทำให้เกิดจินตนาการรูปร่างต่าง ๆ มากมาย ทั้ง รูปมังกร เสาค้ำฟ้า พระพุทธรูป

กลางวัน

รับประทานอาหารกลางวัน SEAFOOD สด ๆ บนเรือ

บ่าย

นำท่านเดินทางกลับสู่ นครหลวงฮานอย เส้นทางเดิม และใช้เวลาในการเดินทาง 3 ชั่วโมง ระหว่างทางแวะ ศูนย์หัตถกรรม ของคนพิการ โดยพิการจากการโดนฝนเหลืองในสงคราม ให้ท่านเลือกซื้อสินค้าที่ระลึกและสินค้าพื้นเมืองจากฝีมือคนพิการ ถึงเมืองหลวงฮานอย อิสระช้อปปิ้งที่ ย่านการค้า 36 สาย (36 Old Streets) แต่ละถนนจะขายสินค้าเฉพาะอย่าง เช่น ถนนผ้าไหม ถนนฝ้าย ถนนกระดาษ ถนนเครื่องเงิน ถนนน้ำตาล เป็นต้น

นำท่านชม ทะเลสาบคืนดาบ ทะเลสาบใจกลางเมืองฮานอย ทะเลสาบแห่งนี้มีตำนานกล่าวว่า ในสมัยที่เวียดนามทำสงครามสู้รบกับประเทศจีน กษัตริย์แห่งเวียดนามได้สงครามมาเป็นเวลานาน แต่ยังไม่สามารถเอาชนะทหารจากจีนได้สักที ทำให้เกิดความท้อแท้พระทัย เมื่อได้มาล่องเรือที่ทะเลสาบแห่งนี้ ได้มีเต่าขนาดใหญ่ตัวหนึ่งได้คาบดาบวิเศษมาให้พระองค์ เพื่อทำสงครามกับประเทศจีน หลังจากที่พระองค์ได้รับดาบมานั้น พระองค์ได้กลับไปทำสงครามอีกครั้ง และได้รับชัยชนะเหนือประเทศจีน ทำให้บ้านเมืองสงบสุข เมื่อเสร็จศึกสงครามแล้ว พระองค์ได้นำดาบมาคืน ณ ทะเลสาบแห่งนี้ นำท่านข้าม สะพานแสงอาทิตย์ สีแดงสดใสสู่กลางทะเลสาบคืนดาบ

ชม วัดหง๊อกเซิน วัดโบราณ ภายในประกอบด้วย ศาลเจ้าโบราณ และ เต่าสต๊าฟ ขนาดใหญ่ ซึ่งมีความเชื่อว่า เต่าตัวนี้ คือเต่าศักดิ์สิทธิ์ 1 ใน 2 ตัวที่อาศัยอยู่ในทะเลสาบแห่งนี้มาเป็นเวลาช้านาน

ค่ำ

รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร

นำท่านเข้าสู่ที่พัก ณ โรงแรม SUNSET WEST LAKE หรือเทียบเท่า (ฮานอย)

ทัวร์วันที่ 3) ท่องเที่ยวฮานอย – สุสานโฮจิมินห์ – บ้านโฮจิมินห์ – พิพิธภัณฑ์โฮจิมินห์ – เจดีย์เสาเดียว – วิหารวรรณกรรม (วันเหมียว) – กรุงเทพฯ

7.00

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

หลังอาหารเดินทางสู่ จัตุรัสบาดิ่งห์ นำท่านเที่ยวชม สุสานท่านโฮจิมินห์ (ปิดทุกวันจันทร์และวันศุกร์ *** ช่วงวันที่ 5 กันยายน - 5 พฤศจิกายนของทุกปีสุสานปิด สามารถถ่ายหน้าสุสานเท่านั้น) สุสานของประธานาธิบดีคนแรกของเวียดนามที่สร้างเมื่อปี ค.ศ.1973-1975 อาคารสร้างด้วยหินอ่อนและหินแกรนิต และสิ่งมีค่าที่ประชาชนที่ศรัทธาส่งมาจากทั่วประเทศ ด้านหลังสุสานเป็นสวนสาธารณะอันสงบและร่มรื่น มีสระน้ำ และ บ้านท่านโฮจิมินห์ บ้านพักหลังสุดท้ายของประธานาธิบดีโฮจิมินห์ที่แสดงถึงความเป็นอยู่อย่างเรียบง่ายและสมถะของท่าน นำท่านชม พิพิธภัณฑ์โฮจิมินห์ ตัวอาคารพิพิธภัณฑ์มีความโดดเด่นสะดุดตาด้วยรูปทรงสมัยใหม่ ภายในจัดแสดงประวัติการปฏิวัติของท่านโฮจิมินห์ ชม เจดีย์เสาเดียว เป็นเจดีย์ไม้อันงดงามตั้งอยู่บนเสาหินต้นเดียวกลางสระน้ำ สร้างขึ้นเพื่อแสดงความกตัญญูแก่เจ้าแม่กวนอิมที่ทรงประธานโอรสให้แก่ พระเจ้าหลีไพไต ตามพระสุบินของพระองค์
จากนั้นนำท่านชม วิหารวรรณกรรม (Van Mieu) วิหารแห่งนี้สร้างในปี 1070 ในสมัยพระเจ้าหลิ ไท โตง เพื่ออุทิศให้แก่ขงจื้อในปี 1076 วัดนี้อยู่กับกว็อก ตื่อ ยาม อันเป็นโรงเรียนของพวกขุนนางและเป็นมหาวิทยาลัยแห่งชาติแห่งแรกของเวียดนาม ในสมัยราชวงศ์ตรัน โรงเรียนแห่งนี้ถูกเปลี่ยนชื่อใหม่เป็น กว๊อก เวียน หรือ มหาวิทยาลัยแห่งชาติในปี 1235 วัน เหมียว เป็นที่รู้จักกันในชื่อวิหารวรรณกรรม

เที่ยง

รับประทานอาหารเที่ยง ณ ภัตตาคาร

หลังอาหาร นำท่านเดินทางสู่สนามบินนอยไบ

15.45

กลับสู่กรุงเทพฯ โดยสายการบินเวียดนามแอร์ไลน์ เที่ยวบินที่ VN 613

17.35

เดินทางถึง ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ....พร้อมความประทับใจ….

 

 

tour-prices

อัตราค่าบริการ(สำหรับผู้ที่ถือหนังสือเดินทางไทย)

ผู้ใหญ่ ท่านละ 9,900 บาท พักห้องละ 2 ท่าน

(ราคาโปรโมชั่นไม่มีราคาเด็ก)

ผู้ใหญ่พักเดี่ยว ท่านละ 2,000 บาท

** กรณีชาวต่างชาติโปรดสอบถาม **

หมายเหตุ : ในการออกเดินทางกับคณะทัวร์แต่ละครั้ง จะต้องมีผู้ใหญ่ 16 ท่านขึ้นไปเท่านั้น

บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการปรับเปลี่ยนราคา หากมีการปรับขึ้นของภาษีน้ำมันของสายการบิน

 

tour-condition

อัตราค่าบริการนี้รวม
1. ค่าตั๋วเครื่องบิน กรุงเทพฯ-ฮานอย-กรุงเทพฯ
2. ค่าภาษีสนามบิน และค่าภาษีน้ำมัน
3. ค่าน้ำหนักกระเป๋าสัมภาระที่โหลดลงใต้ท้องเครื่อง สายการบินอนุญาตให้ท่านละ 1 ใบ น้ำหนักไม่เกิน 20 กก.
4. ค่าพาหนะนำเที่ยวตามที่ระบุไว้ในรายการ พร้อมคนขับรถ (กฎหมายอนุญาตให้คนขับรถเกิน 12ชม/วัน)
5. ค่าโรงแรมที่พัก 3 คืน(คืนละ 2 ท่าน)ตามที่ระบุในรายการ
6. ค่าอาหารทุกมื้อตามที่ระบุในรายการ
7. ค่าเข้าชมสถานที่ต่าง ๆ ตามรายการ
8. ค่าไกด์ท้องถิ่นบรรยายไทย
9. ค่าประกันอุบัติเหตุ (วงเงิน 1,000,000 บาทเป็นไปตามเงื่อนไขของกรมธรรม์)

 

อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม
1. ค่าใช้จ่ายส่วนตัว และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่ไม่ได้ระบุไว้
2. ค่าพักห้องเดี่ยวเพิ่มตามอัตรา
3. ค่าวีซ่าเข้าเวียดนามสำหรับชาวต่างชาติ
(กรณีเป็นชาวต่างชาติ และคนไทยที่ถือหนังสือเดินทางต่างประเทศ) กรุณาสอบถามค่าวีซ่า
4. ค่าบริการอาจมีการเปลี่ยนแปลงเนื่องมาจากค่าเชื้อเพลิงและค่าประกันวินาศภัยที่เพิ่มขึ้น
5. ค่าทำหนังสือเดินทาง
6. ค่าทิปไกด์ท้องถิ่น และคนขับรถ มาตรฐานวันละ 3 USD/วัน

 

เงื่อนไขการให้บริการ
1. ชำระเงินมัดจำภายในวันที่จอง 3 วัน นับจากวันที่จอง ท่านละ 5,000 บาท
2. ส่วนที่เหลือชำระทันทีก่อนเดินทาง 21 วัน
3. หากท่านไม่ชำระเงินค่าทัวร์ส่วนที่เหลือตามกำหนดวันดังกล่าว ทางบริษัทฯ มีความจำเป็นที่จะไม่คืนเงินมัดจำ

 

เอกสารที่ใช้ในการเดินทาง ส่งเอกสารก่อนการเดินทางอย่างน้อย 7 วันทำการ
1. กรณีที่เป็นคนไทย ใช้เอกสาร คือ หนังสือเดินทาง (Passport) ที่มีอายุการใช้งาน ต้องมีอายุเหลือไม่น้อยกว่า 6 เดือน นับจากวันที่ออกเดินทาง และมีหน้าว่างเหลือมากกว่า 2 หน้า
2. กรณีที่เป็นชาวต่างชาติ หรือคนไทยที่ถือหนังสือเดินทางต่างประเทศ ใช้รูปถ่ายสี 2 นิ้ว 1 รูป(ห้ามใช้รูปถ่ายที่เป็นสติ๊กเกอร์) ในการยื่นวีซ่า(ไม่รวมค่าวีซ่า)

 

method-of-payment

 

หมายเหตุ
1. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ยกเลิกการเดินทางล่วงหน้า 14 วัน ซึ่งเกิดขึ้นได้ก็ต่อเมื่อไม่สามารถทำกรุ๊ปได้อย่างน้อย 16 ท่าน และหรือมีผู้ร่วมเดินทางในคณะไม่ถึง 16 ท่าน ซึ่งในกรณีนี้ทางบริษัทฯ ยินดีคืนเงินให้ หรือจัดหาคณะทัวร์อื่นให้ถ้าต้องการ
2. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวร์นี้ เมื่อเกิดเหตุจำเป็นสุดวิสัย จนไม่อาจแก้ไขได้และจะไม่รับผิดชอบใดๆในกรณีที่สูญหาย สูญเสียหรือได้รับบาดเจ็บ ที่นอกเหนือความรับผิดชอบของหัวหน้าทัวร์และเหตุสุดวิสัยบางประการ เช่น การนัดหยุดงาน ภัยธรรมชาติ การจลาจลต่างๆ
3. เนื่องจากรายการทัวร์นี้เป็นแบบเหมาจ่ายเบ็ดเสร็จ หากท่านสละสิทธิ์การใช้บริการใดๆตามรายการหรือถูกปฏิเสธการเข้าประเทศไม่ว่ากรณีใดก็ตาม ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธ์ไม่คืนเงินทุกกรณี
4. เมื่อท่านได้ชำระเงินมัดจำหรือทั้งหมด ไม่ว่าจะเป็นการชำระผ่านตัวแทนของบริษัทฯ หรือชำระโดยตรงกับทางบริษัทฯ ทางบริษัทฯ จะขอถือว่าท่านรับทราบและยอมรับในเงื่อนไขต่างๆของบริษัทฯ ที่ได้ระบุไว้โดยทั้งหมด
5. บริษัทฯ มีประกันอุบัติเหตุการเดินทาง ท่านละ 1,000,000.- บาท ตามเงื่อนไขประกันภัย

 

หมายเหตุ *** บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์เปลี่ยนแปลงรายการตามความเหมาะสม แต่คงรักษามาตรฐานการบริการและผลประโยชน์ผู้เดินทางเป็นสำคัญ (ราคาดังกล่าวอาจเปลี่ยนแปลงได้ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับค่าเงินบาทและค่าน้ำมันเพิ่มเติม

 

การยกเลิก
- ยกเลิกก่อนออกเดินทาง 22 วัน คืนเงินมัดจำทั้งหมด
- ยกเลิกก่อนออกเดินทาง 21-15 วัน หักเงินค่าทัวร์ 50%
- ยกเลิกก่อนออกเดินทาง 14-7 วัน หักเงินค่าทัวร์ 75%
- ยกเลิกก่อนออกเดินทาง 6-วันเดินทาง หักเงินค่าทัวร์ 100%

 

โปรแกรมอื่นๆสำหรับทัวร์ประเทศเวียดนาม

 

http://www.newviewtour.com