Loading
 

tour-hong-kong-sing-ma-rope-bridge-big-buddha-lantau-Island-3-days-ek

TAG: แพคเกจทัวร์, ทัวร์ต่างประเทศ, ทัวร์ฮ่องกง, ชมสะพานแขวนซิงหม่าที่ออกแบบโดยสถาปนิกชื่อดังระดับโลก, สักการะองศ์พระใหญ่วัดโป่หลินบนเกาะลันเตา

tour-information

tour-price --
tour-date กำลังอัพเดทข้อมูล
tour-inquery

inquiry

inquiry-2

 

download-booking-program-tour

 

download-program-tour

tour-code HKAJ12-3BKK
tour-program

ทัวร์ฮ่องกง-สะพานแขวนซิงหม่า-พระใหญ่เกาะลันเตา 3 วัน (EK)

โปรแกรมทัวกรุงเทพฯ – ฮ่องกง - Symphony of Light – Avenue of Star of Star

tour-starting-transportation กรุงเทพมหานคร / เครื่องบิน
tour-contact-meeting หัวหน้าทัวร์ : --- // ไกด์ : --- // จุดนัดพบ : ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ณ อาคารผู้โดยสารขาออกระหว่างประเทศ เคาน์เตอร์ T ประตู 6 สายการบินเอมิเรสต์ แอร์ไลน์
tour-note รายการท่องเที่ยวในโปรแกรม อาจมีการเปลี่ยนแปลงหรือสลับกันได้ตามความเหมาะสม เพื่อประโยชน์และความปลอดภัยของท่านโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
tour-data

ข้อมูลประกอบการท่องเที่ยวฮ่องกง

tour-payment

method-of-payment

tour-itinerary

ทัวร์วันที่ 1) กรุงเทพฯ - ฮ่องกง

10.30

คณะพร้อมกัน ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ณ อาคารผู้โดยสารขาออกระหว่างประเทศ เคาน์เตอร์ T ประตู 6 สายการบินเอมิเรสต์ แอร์ไลน์ โดยมีเจ้าหน้าที่คอยอำนวยความสะดวก

14.00

ออกเดินทางสู่ฮ่องกง โดยสายการบิน Emirates Airlines เที่ยวบินที่ EK384 เครื่องใหญ่กว้างขวางมีจอส่วนตัวทุกที่นั่ง พร้อมมีอาหารคอยบริการ

18.05

เดินทางถึงท่าอากาศยาน เช็กลัปก๊อก สนามบินแห่งนี้ลงทุนด้วยเงินจำนวนมหาศาลร่วมแสนล้านด้วยการถมทะเลเป็นเกาะขนาดมหึมา เพื่อสร้างสนามบินโดยเฉพาะ หลังจากผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากรแล้ว ให้ท่านรอหัวหน้าทัวร์ ณ สายพาน รับกระเป๋า เพื่อนำท่านออก ทางออก B เพื่อพบไกด์ท้องถิ่น

ค่ำ

รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร
นำท่านชม A Symphony of Lights ความมหัศจรรย์เริ่มต้นในเวลา 20.00 น. ทุกค่ำคืน การแสดงมัลติมีเดียสุดตระการตานี้ได้รับการบันทึกในกินเนสบุ๊คว่าเป็นการแสดงแสงและเสียงแบบถาวรที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในโลก ครอบคลุมอาคารและตึกระฟ้าสำคัญๆ ที่ตั้งอยู่สองฝากฝั่งของอ่าววิคตอเรีย รวมกว่า 40 แห่ง บนดาดฟ้าของตึกเหล่านี้จะประกับประดาด้วยแสงไฟ ซึ่งเพียงกดสวิตช์ก็จะส่องแสงสว่างตระการตาเป็นสีต่างๆ แสดงให้เห็นถึงบรรยากาศอันคึกคักของฮ่องกง
นำท่านชม Avenue Of Star อะเวนิว ออฟ สตาร์บนทางเดินริมอ่าววิคตอเรียฝั่งจิมซาโจ่ย สร้างขึ้นเพื่อเป็นอนุสรณ์แด่ดาราจอเงินและปูชนียบุคคลในวงการภาพยนตร์ที่ได้สร้างปาฏิหาริย์ให้บังเกิด ถนนสายนี้มีแผ่นป้าย รอยประทับมือของดาราคาดัง รูปประติมากรรม ต่างๆ รวมถึงรูปปั้นสูง 2 เมตรของ บรูซ ลี อีกด้วย
นำท่านเข้าสู่ที่ Stanford Mongkok Hotel หรือเทียบเท่า

ทัวร์วันที่ 2) ท่องเที่ยวนั่งกระเช้านองปิง 360 องศา – ไหว้พระใหญ่ – ช้อปปิ้ง City Gate

เช้า

รับประทานอาหารเช้าแบบติ่มซ่ำ ณ ภัตตาคาร
นำท่านเดินทางสู่ เกาะลันเตาซึ่งมีขนาดใหญ่เป็นสองเท่าของเกาะฮ่องกง และเป็นเกาะที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในคาบสมุทรฮ่องกง
นำท่านนั่งกระเช้า Ngong ping 360 จากตุงชุงสู่ที่ราบนองปิง โดยประมาณ 25 นาที ท่านจะได้ชมทิวทัศน์รอบตัว 360 องศาของเกาะลันเตา พบกับสถาปัตยกรรมจีนโบราณของหมู่บ้านนอง ปิงบนพื้นที่ 1.5 เฮคตาร์ ด้านบนท่านจะพบกับ “หมู่บ้านหนองปิง” ซึ่งมีร้านค้ามากมายอาทิเช่น ร้านขายชา, ร้านขายตะเกียบ รวมไปถึงโรงหนังที่เกี่ยวกับตำนานของพระพุทธเจ้าและเรื่องเล่าเกี่ยวกับลิงสามตัว(ค่าเข้าชมโรงหนังสำหรับสองเรื่องนี้ไม่รวมอยู่ในค่าบริการ)
นำท่านสักการะ องค์พระใหญ่วัดโป่หลิน บนเกาะลันเตา ท่านสามารถเดินขึ้นบันไดเพื่อขึ้นไปสักการะ พระใหญ่เทียนถาน(พระใหญ่โป่วหลิน) ซึ่งประดิษฐานอยู่ด้านบน องค์พระสร้างจากการเชื่อมแผ่นสัมฤทธิ์ถึง 200 แผ่น หนัก 250 ตันและสูง 34 เมตร องค์พระหันพระพักตร์ไปยังเนินเขาเบื้องล่างบริเวณทะเลจีนใต้

จากนั้น นำทุกท่านช้อปปิ้งที่ห้างดัง City gate Outlet Mall อิสระช้อปปิ้งตามอัธยาศัยกับ Outlet สินค้าแบรนด์เนมระดับโลกมากมาย เช่น Polo Ralph Laurent, Coach, Kate Spade, Esprit, Guess,หรือว่า Burberry ก็มีให้ท่านได้เลือกซื้อได้อย่างอิสระ

**อิสระอาหารเที่ยงและเย็นตามอัธยาศัยซึ่งมีร้านอาหารให้ท่านสามารถเลือกทานได้ภายในซิตี้เกตส์**

จากนั้นนำท่านเข้าสู่ที่พัก…

ทัวร์วันที่ 3) ท่องเที่ยววัดแชกง - วัดหวังต้าเซียน- เจ้าแม่กวนอิมรีพัลส์เบย์ – พีคแทรม – วิคตอเรียพีค – อิสระช้อปปิ้ง ถนนนาธาน ย่านจิมซาจุ่ย – กรุงเทพฯ

เช้า

นำท่านชมทิวทัศน์รอบเกาะฮ่องกง ผ่านชมย่านธุรกิจการค้าต่างๆ อันทันสมัย เดินทางสู่ วัดแชกงหมิว หรือ วัดกังหัน วัดนี้มีกังหันทองแดงที่เชื่อกันว่าถ้าหมุน 3 รอบจะขับไล่สิ่งชั่วร้ายและนำแต่สิ่งดีๆ มาให้

นำท่านนมัสการ เทพเจ้าหวังต้าเซียน ณ วัดหวังต้าเซียน หนึ่งในวัดที่โด่งดังที่สุดของฮ่องกง เทพซึ่งขึ้นชื่อในการดูแลรักษาโรคภัยไข้เจ็บ

นำท่านสู่ โรงงานจิวเวลรี่ ที่โด่งดังที่สุดบนเกาะฮ่องกงของ บริษัท ฮ่องกง จิวเวลรี่ กรุ๊ป จำกัด ได้เกิดแรงบันดาลใจ นำกังหัน มาพลิกแพลงเป็น จี้ ล้อมเพชร โดยเชิญซินแสชื่อดัง มาจัดวางตำแหน่งของเพชรแต่ละเม็ด ซึ่งถือเป็นเครื่องรางตามหลักฮวงจุ้ยซึ่งจำลองเลียนแบบมาจาก “แซ้ก๋งเมี๋ยว” กังหันใหญ่ 4 ใบพัดที่ชาวฮ่องกงเลื่อมใสศรัทธาที่วัดเชอกุงซึ่งเป็นวัดที่ดังมากและมีตำนานความเชื่อมายาวนานว่าคนที่มีเคราะห์เมื่อจับใบพัดของกังหันหมุนไปโดยรอบแล้วจะทำให้ชีวิตหมุนเวียนไปในทางที่ดีและสามารถพัดเอาสิ่งชั่วร้ายต่างๆ ออกไปได้

เที่ยง

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
นำท่านสู่ รีพัลส์เบย์หรืออ่าวน้ำตื้น ซึ่งชื่ออ่าวนี้ได้มาจากชื่อเรือรบของอังกฤษที่มาจอดเพื่อรักษาการณ์อ่าวอ่าวด้านนี้เป็นอ่าวน้ำ อ่าวน้ำตื้น ซึ่งได้รับความนิยมจากคนฮ่องกงเองที่มาเที่ยวพักผ่อน ซึ่งด้านหนึ่งของอ่าวมีวัดเจ้าแม่กวนอิม ถือเป็นวัดสำคัญอีกวัดหนึ่งของเกาะฮ่องกง สร้างในปี ค.ศ.1993 โดยแต่ละปีมีนักท่องเที่ยวจำนวนมากมาขอพรเจ้าแม่กวนอิม,เจ้าแม่ทับทิมและเทพเจ้าต่างๆและสิ่งก่อสร้างประดิษฐานไว้มากมาย ตามความเชื่อถือศรัทธา พระสังฆจาย บูชาเพื่อความสุข, เจ้าสมุทร เทพเจ้าแห่งโชคการงาน พระกาฬเทพเจ้าแห่งความมั่งคั่ง มีเทพแห่งวาสนา เทพแห่งดวงชะตา รวมทั้งกามเทพ ที่มีวิธีการเสี่ยงทายด้วยด้ายแดง และอธิษฐานด้วยการลูบคลำหินก้อนกลมอย่างตั้งใจ

นำท่านนั่ง พีกแทรม(Peak Tram) เป็นพาหนะเก่าแก่ที่สุดของฮ่องกง เปิดให้บริการมาตั้งแต่ปี ค.ศ. 1888 และถือเป็นแห่งแรกของเอเชียก็ว่าได้ เดิมทีเป็นรถรางที่ใช้พลังงานไอน้ำในการขับเคลื่อน แต่ในปี ค.ศ. 1926 ก็ได้ถูกเปลี่ยนมาเป็นระบบเกียร์ไฟฟ้า และเปลี่ยนเป็นการควบคุมด้วยระบบไมโครโพรเซสเซอร์ ซึ่งเป็นระบบใหม่ล่าสุดจากประเทศสวิตเซอร์แลนด์ในปี ค.ศ. 1989 (มีประสิทธิภาพและความปลอดภัยสูง) โดยตลอดทาง 1.4 กิโลเมตร คุณจะได้ชมทัศนียภาพอันแปลกตาของอ่าววิกตอเรียและเกาลูนที่สวยงาม

นำท่านสู่ วิคตอเรียพีค คือยอดเขาที่สูงที่สุดของเกาะฮ่องกง สูงจากระดับน้ำทะเล 552 เมตร และถือเป็นยอดเขาที่สูงเป็นอันดับที่ 24 ของฮ่องกง จุดที่สูงทีสุดของฮ่องกง คือ Tai To Yan ที่อยู่ในเขตนิวเทอริทอรี่ มีความสูงถึง 957 เมตรจากระดับน้ำทะเลแม้ไม่ใช่จุดที่สูงที่สุดของฮ่องกง หากวิคตอเรียพีค ถือเป็นจุดชมวิวที่สวยที่สุด เพราะนักท่องเที่ยวที่ได้ไปเยือนวิคตอเรียพีค จะสามารถมองเห็นวิวของเกาะฮ่องกงได้ทั้งหมด ตั้งแต่อ่าววิคตอเรีย ตึกระฟ้า เรือเฟอร์รี่และสีสันของแสงไฟยามค่ำคืนของฝั่งเกาลูน ทั้งหมดสร้างตามหลักความเชื่อเรื่องฮวงจุ้ย

อิสระให้ท่านได้ช้อปปิ้ง เลือกซื้อสินค้าตามอัธยาศัย ย่านถนนนาธาน เช่น น้ำหอม นาฬิกา กระเป๋าหนังยี่ห้อต่างๆ หรือช้อปปิ้งสินค้า BRAND NAME ชั้นนำที่มีให้ท่านเดินเลือกช้อปปิ้งมากกว่า 700 ร้านค้า

**อิสระอาหารมื้อเย็นตามอัธยาศัย**

ได้เวลานัดหมาย นำทุกท่านเดินทางสู่สนามบินฮ่องกง

21.15

ออกเดินทางกลับสู่กรุงเทพฯ โดย สายการบิน Emirates Airlines เที่ยวบินที่ EK385

23.15

เดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูมิโดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจ

 

การท่องเที่ยวประเทศจีนนั้นจะต้องมีการเข้าชมสินค้าของทางรัฐบาล
เพื่อเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวดังกล่าวคือร้านหยก ร้านบัวหิมะ ร้านผ้าไหม ร้านขนม ร้านจิวเวอร์รี่ เป็นต้น
หากท่านใดไม่เข้าร้านดังกล่าวจะต้องจ่ายค่าทัวร์เพิ่ม ทางบริษัทฯ จะขอถือว่าท่านรับทราบและยอมรับเงื่อนไขดังกล่าวแล้ว

 

tour-prices

กำลังอัพเดทข้อมูล

ผู้ใหญ่ท่านละ 14,900 บาท

เด็ก(ต่ำกว่า 12 ปี) (เสริมเตียง) พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน ท่านละ 13,900 บาท

เด็ก(ต่ำกว่า 12 ปี) (ไม่มีเตียง) พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน ท่านละ 12,900 บาท

ผู้ใหญ่พักเดี่ยว เพิ่มท่านละ 5,000 บาท

----------------------------------------------------------------------------------------------------------

กำลังอัพเดทข้อมูล

ผู้ใหญ่ท่านละ 15,900 บาท

เด็ก(ต่ำกว่า 12 ปี) (เสริมเตียง) พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน ท่านละ 14,900 บาท

เด็ก(ต่ำกว่า 12 ปี) (ไม่มีเตียง) พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน ท่านละ 13,900 บาท

ผู้ใหญ่พักเดี่ยว เพิ่มท่านละ 5,000 บาท

 

*ราคาอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสมทั้งนี้ขึ้นอยู่กับอัตราแลกเปลี่ยนและภาษีน้ำมันเชื้อเพลิงที่เกินกว่าที่กำหนด*
** 8-10 ท่าน ออกเดินทางไม่มีหัวหน้าทัวร์ 15 ท่าน ออกเดินทางมีหัวหน้าทัวร์
โปรแกรมอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสมทั้งนี้คำนึงถึงผลประโยชน์ ของลูกค้าเป็นหลัก**

 

tour-condition

อัตรานี้รวม
1. ค่าตั๋วเครื่องบินกรุงเทพ-ฮ่องกง-กรุงเทพ (ตั๋วกรุ๊ป)
2. ภาษีสนามบินทุกแห่ง
3. ค่าธรรมเนียมภาษีน้ำมัน
4. ค่าประกันภัยทางอากาศ
5. ค่าที่พักระดับมาตรฐานตามรายการ
6. ค่าธรรมเนียมสถานที่ท่องเที่ยวตามโปรแกรม
7. ค่ารถโค้ชปรับอากาศเดินทางตามรายการ
8. ค่าอาหารตามรายการ
9. ค่าน้ำหนักสัมภาระตามที่สายการบินกำหนดท่านละ 30 กิโลกรัม
10. ทุกที่นั่งมีประกันอุบัติเหตุวงเงินหนึ่งล้านบาท (เงื่อนไขตามกรมธรรม์)

 

อัตรานี้ไม่รวม
1. ค่าทิปไกด์ท้องถิ่นและคนขับรถประมาณคนละ 90 HKD/ทริป เด็กและผู้ใหญ่จ่ายเท่ากัน ยกเว้นเด็กทารก
2. ค่าทำหนังสือเดินทาง
3. ค่าธรรมเนียมวีซ่าที่ไม่ใช่พาสปอร์ตไทย
4. ค่าน้ำหนักเกินพิกัดที่สายการบินกำหนด
5. ค่าใช้จ่ายส่วนตัวต่างๆ เช่น ค่าโทรศัพท์ ค่าอาหารที่สั่งนอกเหนือรายการ
6. ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%
7. ทัวร์ราคาโปรโมชั่น ไม่มีแจกกระเป๋า
8. ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง ที่เกินราคาที่กำหนดไว้

 

เอกสารที่ต้องใช้
: หนังสือเดินทางที่ยังมีอายุใช้ได้จนถึงวันเดินทางต้องไม่ต่ำกว่า 6 เดือน, มีหน้าว่างไม่ต่ำกว่า 2 หน้า

 

เงื่อนไขการให้บริการ
1. มัดจำท่านละ 10,000 บาท พร้อม FAX สลิปการโอนเงินและหน้าหนังสือเดินทางมาที่ บริษัทฯ ส่วนที่เหลือชำระก่อนเดินทางอย่างน้อย 15 วัน
method-of-payment

 

หมายเหตุ
- คณะทัวร์ครบ 8-10 ท่านออกเดินทาง (ไม่มีหัวหน้าทัวร์ แต่มีไกด์ท้องถิ่นพูดไทยรับ) คณะทัวร์ครบ 15 ท่าน มีหัวหน้าทัวร์ไทยเดินทางไป-กลับ พร้อมกับคณะ
- บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงรายการตามความเหมาะสมขึ้นอยู่กับการเปลี่ยนแปลงของสายการบิน สภาพทางการเมือง, ภัยธรรมชาติ แต่ยังคงจะรักษามาตรฐานการให้บริการและยึดถือผลประโยชน์ของผู้เดินทางเป็นสำคัญ
- เนื่องจากรายการทัวร์นี้เป็นแบบเหมาจ่ายเบ็ดเสร็จ หากท่านสละสิทธิ์การใช้บริการใดๆ บริการหนึ่ง ตามรายการหรือถูกปฏิเสธการเข้าหรือออกประเทศไม่ว่าในกรณีใดก็ตาม ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนเงินในทุกกรณี
- ราคาอาจมีการปรับขึ้นโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าในกรณีที่มีอัตราแลกเงินมีการเปลี่ยนแปลงจนกระทบกับราคาทัวร์หรือสายการบินปรับขึ้นค่าธรรมเนียมต่าง ๆ / หรือรัฐบาลจีนและฮ่องกงประกาศปรับราคาค่าบัตรผ่านประตูสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆ

 

การยกเลิกการเดินทาง
1. ยกเลิกการเดินทางก่อนการเดินทาง ภายใน 30 วัน คืนค่าทัวร์ทั้งหมด
2. ยกเลิกการเดินทาง ภายใน 15-30 วัน ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนค่ามัดจำทัวร์ในทุกกรณี
3. ยกเลิกการเดินทาง ภายใน 10-14 วัน คิดค่าใช้จ่าย 100 เปอร์เซ็นต์ของราคาทัวร์ในทุกกรณี

 

โปรแกรมอื่นๆสำหรับทัวร์ฮ่องกง

โปรแกรมอื่นๆสำหรับทัวร์ประเทศจีน

 

http://www.newviewtour.com