Loading
 

tour-chengdu-panda-conservation-centre-than-sawan-jiuzhaigou-national-park-for-6-day-tg

TAG: ทัวร์จีน, ท่องเมืองเฉินตู, ตื่นตาตื่นใจกับศูนย์หมีแพนด้า, หย่นความงามวนอุทยานธารสวรรค์จิ่วไจ้โกว, แพคเกจทัวร์, ทัวร์ต่างประเทศ

tour-information

ราคาติดต่อเจ้าหน้าที่

tour-price
tour-date ลูกค้าจัดกรุ๊ปส่วนตัว สามารถกำหนดวันที่เดินทางเองได้
tour-inquery

inquiry

inquiry-2

 

download-booking-program-tour

 

download-program-tour

tour-code CHAJ10-6BKK
tour-program

ทัวร์เฉินตู-ศูนย์อนุรักษ์หมีแพนด้า-วนอุทยานธารสวรรค์จิ่วไจ้โกว 6 วัน (TG)

โปรแกรมกรุงเทพฯ - เฉิงตู – เม่าเสี้ยน - อุทยานหวงหลง (ไม่รวมกระเช้าขึ้น-ลง) - จิ่วไจ้โกว - อุทยานจิ่วไจ้โกว (เต็มวัน) รถเหมาในอุทยาน - โชว์ทิเบต - ผ่านชมเมืองเก่าซงพาน – ผ่านชมทะเลสาบเตี๋ยซี - เฉิงตู - เฉิงตู – ศูนย์อนุรักษ์หมีแพนด้า (รถราง) -ถนนคนเดินชูนซีลู่ - โชว์เปลี่ยนหน้ากาก - เฉิงตู – ถนนจิ่งลี่ลู่ – อาหารสมุนไพรจีน – กรุงเทพฯ (สนามบินสุวรรณภูมิ)

tour-starting-transportation กรุงเทพมหานคร / เครื่องบิน
tour-contact-meeting หัวหน้าทัวร์ : --- // ไกด์ : --- // จุดนัดพบ : ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออก ชั้น 4 เคาน์เตอร์ D สายการบินไทย
tour-note รายการท่องเที่ยวในโปรแกรม อาจมีการเปลี่ยนแปลงหรือสลับกันได้ตามความเหมาะสม เพื่อประโยชน์และความปลอดภัยของท่านโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
tour-data

ข้อมูลประกอบการท่องเที่ยวประเทศจีน

tour-payment

method-of-payment

tour-itinerary

ทัวร์วันที่ 1) กรุงเทพฯ - เฉิงตู – เม่าเสี้ยน

07.30

คณะพร้อมกันที่ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออก ชั้น 4 เคาน์เตอร์ D สายการบินไทย เจ้าหน้าที่ของ บริษัท คอยให้การต้อนรับ ดูแลด้านเอกสารและสัมภาระในการเดินทาง

10.15

ออกเดินทางสู่เมืองเฉินตู โดยสายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG 618

14.25

ดินทางถึงสนามบินเมือง เฉิงตู เมืองหลวงของมลฑลเสฉวน นำท่านผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากร แล้วนำท่านเดินทางสู่ ศูนย์อนุรักษ์หมีแพนด้า เข้าไปชมข้างในศูนย์เพาะเลี้ยง หมีแพนด้าเป็นสัตว์ที่หาชมได้ยากและเป็นสัตว์สัญลักษณ์ของประเทศจีน อยู่บนเนื้อที่ 600,000 ตารางเมตร ซึ่งใช้เป็นศูนย์เพาะพันธุ์และอนุรักษ์รวมถึงใช้เป็นสถานที่ศึกษาหมีแพนด้าซึ่งเป็นสัตว์อนุรักษ์ของประเทศจีน และชมความน่ารักพร้อมสัมผัสชีวิตความเป็นอยู่ของเหล่าหมีแพนด้า จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ เมืองตูเจียงเอี้ยน

ค่ำ

รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร จากนั้นนำท่านเข้าสู่ที่พัก MAOXIAN INTER HOTEL หรือเทียบเท่า

ทัวร์วันที่ 2) ท่องเที่ยวเม่าเสี้ยน - อุทยานหวงหลง - จิ่วไจ้โกว

เช้า

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม

หลังอาหาร นำท่านเดินทางสู่ อุทยานหวงหลง หรือแอ่งน้ำมังกรเหลือง ตลอดสองข้างทางท่านจะได้สัมผัสกับธรรมชาติ แอ่งน้ำ และลำธารน้อยใหญ่ ที่มีสัตว์ป่าเล็กนานาชนิดที่มอาศัยดื่มกินน้ำ พร้อมชมดอกไม้ป่านานาพันธ์

กลางวัน

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

หลังอาหาร นำท่านขึ้นสู่ อุทยานหวงหลง ชมอุทยานที่ทางองค์การยูเนสโกประกาศรับรองให้เป็นมรดกโลกทางธรรมชาติเมื่อปี ค.ศ. 1992 เป็นอุทยานและธารสวรรค์ที่ซ่อนตัวในขุนเขาสูง 2,500 เมตร และมีความยาว 3.5 กิโลเมตร ซึ่งเกิดจากการตกตะกอนของแคลเซี่ยมสีเหลืองที่ละลายอยู่ในธารน้ำที่ไหลมาจากภูเขาหิมะลงมารวมกัน บางแห่งเป็นสระน้ำ บึง ขั้นบันไดและมีความสลับซับซ้อนเมื่อมองลงมาจากบนหุบเขาจะเป็นมังกรสีเหลืองลดเลี้ยวเคี้ยวคด น้ำที่สะท้อนแสงดูเหมือนเกล็ดมังกรราวกับมีชีวิตชีวา ให้ท่านสามารถเดินข้ามสะพานระหว่างหุบเขาและสัมผัสกับธรรมชาติอันงดงามอย่างใกล้ชิด

บ่าย

นำท่านเดินทางต่อสู่ อุทยานจิ่วไจ้โกว ที่ทางองค์การยูเนสโกประกาศรับรองเป็นมรดกโลกทางธรรมชาติเมื่อปี ค.ศ. 1992 ให้ท่านชมทัศนียภาพสองข้างทาง เดินทางถึงจิ่วไจ้โกว

** ในกรณีที่ชมอุทยานหวงหลงไม่ได้ เนื่องจากสภาพอากาศไม่เอื้ออำนวย ทางบริษัทขอเปลี่ยนโปรแกรมเป็น นำท่านเดินทางสู่อุทยานโหมวหนีโกว ทดแทนให้กับลูกค้าและไม่สามารถเรียกเงินคืนได้ทุกกรณี **

ค่ำ

รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร

จากนั้นนำท่านเดินทางกลับสู่ที่พัก QIANHE HOTEL หรือเทียบเท่า

ทัวร์วันที่ 3) ท่องเที่ยวอุทยานจิ่วไจ้โกว (เต็มวัน) รถเหมาในอุทยาน - โชว์ทิเบต

เช้า

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม

นำท่านเที่ยวชม อุทยานแห่งชาติจิ่วไจ้โกว (รถเหมาในอุทยาน) เป็นอุทยานและธารสวรรค์ที่ซ่อนตัวในขุนเขาสูง 2,500 เมตร ซึ่งได้รับการขนานนามว่า “หุบเขาแห่งชาวธิเบตเก้าหมู่บ้าน” ชมความงามของธรรมชาติที่ยิ่งใหญ่ที่ยังคงความเป็นธรรมชาติอยู่มาก>จึงมีความงดงามดั่งดินแดนที่ถูกเนรมิต พื้นน้ำในทะเลสาบที่มีสีฟ้าและสีเขียวใส มองแล้วชวนให้หลงใหลยิ่งนัก ซึ่งนักท่องเที่ยวทั่วโลกปรารถนาที่จะเดินทางไปเยี่ยมชม ให้ท่านชม อุทยานสวรรค์ ทะเลสาบลีฟเลค ทะเลสาบไผ่ และทะเลสาบกระจก

กลางวัน

รับประทานอาหารกลางวัน ในอุทยาน

บ่าย

นำท่าน ชมความงามมหัศจรรย์ของ น้ำตกไข่มุก ซึ่งเป็นน้ำตกที่ไหลผ่านถ้าลำธารใหญ่สลับซับซ้อนดุจดังวังบาดาล มีสายน้ำที่ทอดธารลดหลั่นเป็นระยะนาวถึง 310 เมตร ไม่ขาดสาย ส่องประกายระยิบระยับ เป็นน้ำตกที่มีความงามราวกับเส้นไข่มุข ให้ท่านได้อิสระกับการบันทึกภาพและดื่มด่ำกับธรรมชาติที่สวยสดงดงามอย่างเต็มที่

ค่ำ

รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร

นำท่านชมอันตื่นตากับ โชว์ทิเบต อันตระการตา
จากนั้น นำท่านเดินทางกลับสู่ที่พัก QIANHE HOTEL หรือเทียบเท่า

ทัวร์วันที่ 4) ท่องเที่ยวจิ่วไจ้โกว – เมืองเก่าซงพาน – ผ่านชมทะเลสาบเตี๋ยซี - เฉิงตู

เช้า

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม
นำท่านเดินทางเข้าสู่เขต อ. ซงพาน ชม เมืองโบราณซงพาน ซึ่งเคยเป็นตลาดชายแดนและป้อมปราการทางภาคตะวันตกเฉียงเหนือที่มีอายุเก่าแก่กว่า 500 ปี ถือว่าเป็นเขตแดนและตลาดชายแดนระหว่างชาวฮั่นและชาวธิเบต ให้ท่านถ่ายรูปคู่กับรูปปั้นองค์หญิงเฉินหยวน ที่ในอดีตเคยเสด็จผ่านเพื่อไปสู่เขตเมืองธิเบต เชิญท่านเดินเลือกซื้อสินค้าพื้นเมืองตามอัธยาศัย

กลางวัน

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

บ่าย

หลังอาหาร นำท่านชม ทะเลสาบเตี๋ยซี สถานที่ท่องเที่ยวอันงดงาม ตั้งอยู่ระดับความสูงเกือบ 3,000 เมตร เมื่อมองมายังเบื้อล่างจะแลเห็นน้ำสีเขียวดังเทอควอยซ์ทาบยาวไปตามซอกหุบเขาเข้มสดไร้เงาสะท้อน จนดูราวเป็นกระเบื้อขนาดใหญ่ ทะเลสาบแห่งนี้เกิดขึ้นจากแผ่นดินไหวและได้กลืนหมู่บ้านทั้งหมู่บ้านจมอยู่ใต้ทะเลและมีผู้เสียชีวิตกว่า 6,000 ราย ความงามของธรรมชาติบางครั้งก็แฝงไว้ด้วยความโหดร้ายอย่างเหลือเชื่ออ

ค่ำ

รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร

เดินทางกลับสู่ที่พัก FORSTAR HOTEL หรือเทียบเท่า

ทัวร์วันที่ 5) ท่องเที่ยวเฉิงตู – ศูนย์อนุรักษ์หมีแพนด้า (รถราง) -ถนนคนเดินชูนซีลู่ - โชว์เปลี่ยนหน้ากาก

เช้า

นำท่านเดินทางสู่ ศูนย์อนุรักษ์หมีแพนด้า เข้าไปชมข้างในศูนย์เพาะเลี้ยง หมีแพนด้าเป็นสัตว์ที่หาชมได้ยากและเป็นสัตว์สัญลักษณ์ของประเทศจีน อยู่บนเนื้อที่ 600,000 ตารางเมตร ซึ่งใช้เป็นศูนย์เพาะพันธุ์และอนุรักษ์รวมถึงใช้เป็นสถานที่ศึกษาหมีแพนด้าซึ่งเป็นสัตว์อนุรักษ์ของประเทศจีน และชมความน่ารักพร้อมสัมผัสชีวิตความเป็นอยู่ของเหล่าหมีแพนด้า

กลางวัน

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

บ่าย

จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ ถนนคนเดินชวนชีลู ของเสฉวนบริเวณใกล้ๆโรงแรมที่พัก ซึ่งเป็นย่านวัยรุ่นและขายสินค้าที่ทันสมัย เป็นถนนที่ปิดไม่ให้รถสามมารถวิ่งผ่านได้ ให้ท่านอิสระช้อปปิ้ง และถ่ายรูปตามอัธยาศัย

ค่ำ

รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร
หลังอาหารนำท่าน ชม โชว์เปลี่ยนหน้ากาก (ที่ใช้ศิลปการแสดงชั้นสูงประจำมณฑลเสฉวนและของประเทศจีน ท่านจะได้สัมผัสกับความแปลกใหม่และตื้นเต้นเร้าใจตลอดการแสดง)

จากนั้นเข้าสู่ที่พัก FORSTAR HOTEL หรือเทียบเท่า

ทัวร์วันที่ 6) ท่องเที่ยวเฉิงตู – ถนนจิ่งลี่ลู่ – อาหารสมุนไพรจีน – กรุงเทพฯ (สนามบินสุวรรณภูมิ)

เช้า

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม

จากนั้นให้ท่านอิสระช้อปปิ้ง ถนนจิ่งลี่ลู่ มีสินค้า อาทิเช่น กระเป๋าเดินทาง เสื้อผ้า รองเท้า และสินค้าที่ระลึกอื่น ๆ มากมาย

กลางวัน

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร **พิเศษ อาหารสมุนไพรจีน ** ที่ขึ้นชื่อของเสฉวน

บ่าย

สมควรแก่เวลาให้ท่านเตรียมตัวเดินทางสู่สนามบิน

15.30

ออกเดินทางสู่กรุงเทพฯ โดยสายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG 619

17.35

เดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ....พร้อมความประทับใจไปแสนนาน

 

หมายเหตุ : ตามนโยบายของรัฐบาลจีนร่วมกับการท่องเที่ยวแห่งเมืองจีนทุกเมือง กำหนดให้มีการประชาสัมพันธ์สินค้าพื้นเมืองให้นักท่องเที่ยวทั่วไปได้รู้จัก ในนามของร้านรัฐบาล คือ นวดฝ่าเท้า, ผ้าไหม, ใบชา, หินทิเบต ซึ่งจำเป็นต้องบรรจุในโปรแกรมทัวร์ด้วย เพราะมีผลกับราคาทัวร์ จึงเรียนให้กับนักท่องเที่ยวทุกท่านทราบว่า ร้านรัฐบาลทุกร้านจำเป็นต้องรบกวนทุกท่านแวะชม ซื้อหรือไม่ซื้อขึ้นอยู่กับความพอใจของลูกค้าเป็นหลัก ไม่มีการบังคับใดๆ ทั้งสิ้น

 

หมายเหตุ : รายการทัวร์สามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม เนื่องจากสภาวะอากาศ, การเมือง, สายการบิน เป็นต้น โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า แต่คำนึงถึงประโยชน์ของลูกค้าเป็นสำคัญ

 

tour-prices

ผู้ใหญ่ ท่านละ -- บาท พักห้องละ 2 ท่าน

เด็กอายุต่ำกว่า 12 ปี ท่านละ -- บาท (พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน มีเตียง)

เด็กอายุต่ำกว่า 12 ปี ท่านละ -- บาท (พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน ไม่มีเตียง)

ผู้ใหญ่พักเดี่ยว เพิ่มท่านละ -- บาท

 

tour-condition

อัตราค่าบริการนี้รวม
1. ค่าตั๋วโดยสารเครื่องบินไป-กลับเส้นทางกรุงเทพฯ- เฉินตู (ตั๋วกรุ๊ป)-กรุงเทพฯ สายการบินไทย ชั้นทัศนาจร
2. ค่าโรงแรมที่พักตามรายการระบุ (สองท่านต่อหนึ่งห้อง)
3. ค่าอาหารและเครื่องดื่มตามรายการระบุ
4. ค่าภาษีสนามบินทุกแห่งที่มี
5. ค่าเข้าชมสถานที่ต่าง ๆ ตามรายการระบุ
6. ค่ารถรับส่งระหว่างการนำเที่ยวตามรายการระบุ
7. ค่าธรรมเนียมการยื่นวีซ่าเข้าประเทศจีน
8. ค่ามัคคุเทศก์ของบริษัทจากกรุงเทพฯ ที่คอยอำนวยความสะดวกแก่ท่านตลอดการเดินทางในต่างประเทศ
9. ค่าประกันอุบัติเหตุคุ้มครองในวงเงินท่านละ 1,000,000 บาท

 

อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม
1. ค่าน้ำหนักของกระเป๋าเดินทางในกรณีที่เกินกว่าสายการบินกำหนด (30 กิโลกรัมต่อท่าน)
2. ค่าทำหนังสือเดินทาง
3. ค่าทำใบอนุญาตที่กลับเข้าประเทศของคนต่างชาติ หรือ คนต่างด้าว
4. สำหรับราคานี้บริษัท ฯ จะไม่รวมค่าภาษีท่องเที่ยวหากมีการเก็บเพิ่ม
5. ค่าอาหารที่ไม่ได้ระบุไว้ในรายการ
6. ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และค่าภาษี 3%
7. ค่าใช้จ่ายส่วนตัวนอกเหนือจากรายการที่ระบุ เช่น ค่าเครื่องดื่ม,ค่าอาหารที่สั่งเพิ่มเอง, ค่าโทรศัพท์,ค่าซักรีด ฯลฯ
8. ค่ากระเช้าขึ้น-ลง ที่หวงหลง / รถเหมาภายในอุทยานจิ่วจ้ายโกว
9. ค่าทิปไกด์ท้องถิ่น 10 หยวน/คน/วัน
10. ค่าทิปคนขับรถท้องถิ่น 10 หยวน/คน/วัน
11. ค่าทิปหัวหน้าทัวร์ 10 หยวน/คน/วัน
12. ค่าทิปเบล ใบละ 5 หยวน

 

อัตราค่าวีซ่าด่วน เมื่อส่งหนังสือเดินทางล่าช้า (ปกติใช้เวลาทำการ 4 วัน) : ยื่นวีซ่าด่วน 2 วัน จ่ายเพิ่มท่านละ 1,000 บาท

 

เงื่อนไขการจอง
ทางบริษัทฯ จะขอเก็บเงินค่ามัดจำเป็นจำนวน 10,000 บาท ต่อผู้โดยสารหนึ่งท่านสำหรับการจองทัวร์ ส่วนที่เหลือจะขอเก็บทั้งหมดก่อนเดินทางอย่างน้อย 15 วันทำการ มิฉะนั้นทางบริษัทฯ จะขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินค่ามัดจำทั้งหมด

 

method-of-payment

 

การยกเลิก
1. สำหรับผู้โดยสารที่ไม่ได้ถือหนังสือเดินทางไทยและบริษัทฯ เป็นผู้ยื่นวีซ่าให้ เมื่อผลวีซ่าผ่านแล้วมีการยกเลิกการเดินทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนค่ามัดจำทั้งหมด
2. ยกเลิกก่อนการเดินทาง 30 ขึ้นไป คืนเงินทั้งหมด ยกเว้นกรุ๊ปที่เดินทางในช่วงวันหยุดหรือเทศกาล ที่ต้องการันตีมัดจำกับสายการบินหรือค่ามัดจำที่พักโดยตรงหรือโดยการผ่านตัวแทนในหรือต่างประเทศ และไม่อาจขอคืนเงินได้ รวมถึงเที่ยวบินพิเศษ เช่น Extra Flight และ Charter Flight จะไม่มีการคืนเงินมัดจำ หรือค่าทัวร์ทั้งหมด เนื่องจากค่าตั๋วเป็นการเหมาจ่ายในเที่ยวบินนั้นๆ

 

หมายเหตุ
บริษัทฯ มีสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวร์นี้ เมื่อเกิดเหตุสุดวิสัยจนไม่อาจแก้ไขได้
• เนื่องจากตั๋วเครื่องบินต้องเดินทางตามวันที่ ที่ระบุบนหน้าตั๋วเท่านั้น จะไม่สามารถยกเลิก หรือเปลี่ยนแปลงการเดินทางใดๆ ทั้งสิ้น ถ้ากรณียกเลิก หรือเปลี่ยนแปลงการเดินทาง ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินทั้งหมดหรือบางส่วนให้กับท่าน
• บริษัทฯ ไม่รับผิดชอบค่าเสียหายในเหตุการณ์ที่เกิดจากสายการบิน ภัยธรรมชาติ ปฏิวัติ และอื่นๆ ที่อยู่นอกเหนือการควบคุม ของทางบริษัทฯ หรือ ค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมที่เกิดขึ้นทางตรง หรือทางอ้อม เช่น การเจ็บป่วย การถูกทำร้าย การสูญหาย ความล่าช้า หรือ จากอุบัติเหตุต่าง ๆ
• หากไม่สามารถไปเที่ยวในสถานที่ที่ระบุในโปรแกรมได้ อันเนื่องมาจากธรรมชาติ ความล่าช้าและความผิดพลาดจากทางสายการ บิน จะไม่มีการคืนเงินใดๆ ทั้งสิ้น
• เมื่อท่านเดินทางไปกับคณะแล้ว ท่านงดรายการใดรายการหนึ่งหรือไม่เดินทางพร้อมคณะถือว่าท่านสละสิทธิ์ ไม่อาจเรียกร้องค่าบริการ และเงินมัดจำคืนได้ไม่ว่ากรณีใด
• รายการนี้เป็นเพียงข้อเสนอที่ต้องได้รับการยืนยันจากบริษัทฯ อีกครั้งหนึ่ง หลังจากได้สำรองที่นั่งบนเครื่องและโรงแรมที่พักในต่างประเทศ เป็นที่เรียบร้อย แต่อย่างไรก็ตามรายการนี้อาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม
• ราคานี้คิดตามราคาตั๋วเครื่องบินในปัจจุบัน หากราคาตั๋วเครื่องบินปรับสูงขึ้น บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ที่จะปรับราคาตั๋วเครื่องบินตาม สถานการณ์ ดังกล่าว
• กรณีเกิดความผิดพลาดจากตัวแทน หรือ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จนมีการยกเลิก ล่าช้า เปลี่ยนแปลง การบริการจากสายการบิน บริษัทขนส่ง หรือ หน่วยงานที่ให้บริการ บริษัทฯ จะดำเนินโดยสุดความสามารถที่จะจัดบริการทัวร์อื่นทดแทนให้ แต่จะไม่คืนเงิน ให้สำหรับค่าบริการนั้นๆ
• มัคคุเทศก์ พนักงาน และตัวแทนของบริษัทฯ ไม่มีสิทธิ์ในการให้คำสัญญาใดๆ ทั้งสิ้นแทน บริษัทฯ นอกจากมีเอกสารลงนามโดย ผู้มีอำนาจของบริษัทฯ กำกับเท่านั้น
• บริษัทจะไม่รับผิดชอบต่อการห้ามออกนอกประเทศ หรือ ห้ามเข้าประเทศ อันเนื่องมาจากมีสิ่งผิดกฎหมาย หรือ เอกสารเดินทาง ไม่ถูกต้อง หรือ การถูกปฏิเสธในกรณีอื่นๆ อาทิ เช่น นโยบายการควบคุมไข้หวัดใหญ่ 2009 ของประเทศนั้นๆ

 

เอกสารในการขอวีซ่า
1. หนังสือเดินทางมีอายุไม่ต่ำกว่า 6 เดือน // เบอร์โทรติดต่อลูกค้า (สำคัญมาก)
2. สำเนาทะเบียนบ้าน และสำเนาบัตรประชาชน
3. รูปถ่ายสี ขนาด 1.5 นิ้วหรือ 2 นิ้ว จำนวน 2 รูป (สถานฑูตจีนอาจปฏิเสธไม่รับทำวีซ่า ในกรณีดังต่อไปนี้)
3.1 ชื่อเป็นชาย แต่ส่งรูปถ่ายที่ดูเป็นหญิง เช่น ไว้ผมยาว หรือแต่งหน้าทาปาก
3.2 นำรูปถ่ายเก่า ที่ถ่ายไว้เกินกว่า 6 เดือนมาใช้
3.3 นำรูปถ่ายที่มีวิวด้านหลัง ที่ถ่ายเล่น หรือรูปยืนเอียงข้าง มาตัดใช้เพื่อยื่นทำวีซ่า
3.4 นำรูปถ่ายที่เป็นกระดาษถ่ายสติคเกอร์ หรือรูปที่พริ้นซ์จากคอมพิวเตอร์

 

โปรแกรมอื่นๆสำหรับทัวร์ประเทศจีน

 

http://www.newviewtour.com