Loading
 

tour-vieangchan-namnguem-vangvieang-bluelagoon-tamnam-5 days

tour-information

tour-price 8,900 บาทต่อท่าน
tour-date

16-20 สิงหาคม 2560, 13-17 กันยายน 2560
18-22 ตุลาคม 2560

tour-inquery

inquiry

inquiry-2

 

download-booking-program-tour

 

download-program-tour

tour-code JLAG4-5BKK
tour-program

ทัวร์เวียงจันทน์ น้ำงึม วังเวียง บลูลากูน ถ้ำน้ำ 5 วัน

โปรแกรมทัวร์กรุงเทพฯ – หนองคาย - หนองคาย – ด่านมิตรภาพไทย – ลาว – เขื่อนน้ำงึม – วังเวียง – บูลากูน - ถ้ำจัง – ถ้ำน้ำ – นครหลวงเวียงจันทน์ - พระธาตุหลวง – ประตูชัย – ศูนย์หัตถกรรม - วัดเจ้าแม่ศรีเมือง – ร้านค้าปลอดภาษี - ด่านมิตรภาพ จ. หนองคาย - กรุงเทพฯ

tour-data

ข้อมูลประกอบการท่องเที่ยวประเทศลาว

tour-payment

method-of-payment-northeast

tour-itinerary

ทัวร์วันที่ 1 กรุงเทพฯ – ท่าลี่ จ. เลย (-/-/-)

18.00

คณะเดินทางพร้อมกัน ณ ปั้ม ปตท. วิภาวดี รังสิต ตรงข้ามมหาวิทยาลัยหอการค้า เจ้าหน้าที่ฯ ให้การต้อนรับและอำนวยความสะดวก

19.00

เดินทาง สู่ จ. หนองคาย โดยรถตู้ VIP ให้ท่านพักผ่อนตามอัธยาศัย

ทัวร์วันที่ 2 หนองคาย – ด่านมิตรภาพไทย – ลาว – เขื่อนน้ำงึม – วังเวียง – บูลากูน (B/L/D)

05.00

ถึง ด่านหนองคาย เข้าล้างหน้า ณ ปั้ม ปตท.

06.00

รับประทานอาหารเช้า (1) ณ ร้านอาหาร.....

08.00

นำท่านดำเนินพิธีการตรวจคนเข้าเมืองด่านฝั่งไทยและด่านฝั่งลาว

09.00

จากนั้นนำคณะเดินทางสู่เขื่อนน้ำงึม ตั้งอยู่ห่างจากนครเวียงจันทน์ ระยะทางประมาณ 90 กิโลเมตร สร้างขึ้นในปี พ.ศ. 2515 มีลักษณะเป็นทะเลสาบน้ำจืดขนาดใหญ่ กักเก็บน้ำในลำน้ำงึมเอาไว้ เขื่อนน้ำงึมแห่งนี้สามารถผลิตกระแสไฟฟ้าได้ในปริมาณที่มากพอสำหรับใช้ในนครเวียงจันทน์ และยังมีเหลือพอส่งออกมาขายทางฝั่งไทย การสร้างเขื่อนน้ำงึมต้องเสียพื้นที่ป่าไปประมาณ 250 ตารางกิโลเมตร ภายในเขื่อนน้ำงึมมีเกาะเล็กเกาะน้อยกระจัดกระจายอยู่หลายร้อยเกาะ เหมือนอ่างเก็บน้ำทั่วๆ ไป และที่ท่าเรือบ้านนาคะนูนจะมีเรือของชาวบ้านให้เช่าออกไปเที่ยวตามเกาะแก่งต่างๆ ในอ่างเก็บน้ำพร้อมชื่นชมธรรมชาติอันงดงามภายในอ่างเก็บน้ำ

12.00

รับประทานอาหารเที่ยง (2) ณ ร้านอาหาร…(เขื่อนน้ำงึม)
หลังอาหารพาล่องเรือภายในเขื่อนน้ำงึม ซึ่งเป็นเขื่อนที่ผลิตกระแสไฟฟ้าส่งออกขายให้กับประเทศไทย (ภาคอีสานตอนบน)

13.00

หลังอาหารเดินทางต่อไปยังเมืองวังเวียง ถึงเมืองวังเวียงพาท่านไปเที่ยวบลูลากูน เส้นผ่าศูนย์กลางของบีงน้ำนี้เพียง 5 -6 เมตร ที่มีน้ำสีฟ้าใส ท่านจะพบกับปลาชนิดหนึ่ง ชื่อปลาจาด ตัวขนาดไม่ใหญ่นัก เกล็ดเล็กสีปีกแมลงทับ แวว วาว สวยงาม คล้ายปลาพลวงบ้านเราสวยแต่กินไม่ได้ เพราะถือว่าเป็นปลาเจ้าจากนั้นนำท่านเดินเข้าไปในถ้ำจะพบกับพระพุทธรูปนอนสีทอง ถ้าในช่วงสงกรานต์จะมีชาวบ้าน จัดดอกไม้ ธูปเทียน และขันธ์ 5 มาสักการะ และกล่าวกันว่าถ้าโชคดีก็อาจจะได้เห็น ปูทอง ซึ่งน้อยคนที่จะมีโอกาสเห็น จนสมควรแก่เวลาออกมานอกถ้ำ

18.00

รับประทานอาหารเย็น (3) ณ.ร้านอาหาร….(วังเวียง)


นำท่านเข้าที่พัก ณ โรงแรม...(3 ดาวหรือเทียบเท่า)

ทัวร์วันที่ 3 ถ้ำจัง – ถ้ำน้ำ – นครหลวงเวียงจันทน์ (B/L/D)

07.00

รับประทานอาหารเช้า (4) ณ ห้องอาหารของโรงแรม

08.00

หลังรับประทานอาหารพาท่านไปเที่ยวถ้ำจัง มาเที่ยววังเวียงนอกจากจะได้สนุกสนานกับกิจกรรมทางน้ำหลากสไตล์แล้ว วังเวียงเองก็มีถ้ำหลายแห่งที่ไม่ควรพลาดชมเช่นกัน เริ่มต้นที่ถ้ำจัง ในอดีตเป็นถ้ำที่ไม่มีไฟฟ้าเพราะชาวบ้านเชื่อกันว่าเป็นถ้ำศักดิ์สิทธิ์หากใครไปทำสิ่งไม่ดีงามภายในถ้ำจะเกิดอาการจังงัง มือเท้าหงิกงอเหมือนเป็นง่อย แต่ภาษาลาว เรียกว่าอาการจัง ชาวบ้านจึงเรียกถ้ำแห่งนี้ว่าถ้ำจัง จากนั้นพาท่านชมถ้ำน้ำ จากบริเวณถ้ำน้ำมี 2 เส้นทางให้คุณเลือก หากอยากชมถ้ำหอยและถ้ำหลุบให้ไปทางด้านขวามือจากถ้ำน้ำ แต่หากจะลัดไปถ้ำน้ำเลย สามารถใช้เส้นทางซ้ายมือผ่านหมู่บ้านถ้ำน้ำมีป้ายบอกตลอดทาง ถ้ำน้ำเป็นถ้ำที่ต้องใช้ห่วงยางและเกาะเชือกล่องเข้าไปโดยมีไกด์ส่องไฟนำทาง ภายในเป็นอุโมงค์สูงเหมือนถ้ำอื่นๆ จึงปลอดโปร่ง หายใจสะดวก เมื่อเข้าประมาณ 4 กิโลเมตรจะพบทางแยกซ้ายและขวา หากไปทางซ้ายจะไปพบทางออกบริเวณถ้ำเมืองซางที่เมืองลับแลเป็นระยะทางประมาณ 8กิโลเมตร เส้นทางนี้ไกด์ไม่นิยมให้ไปเพราะอันตราย หากเลี้ยวไปทางขวาจะพบพื้นเดินเล็กๆ ให้นั่งพักและสามารถเดินทางต่อไปยังถ้ำหอยบริเวณแอ่งน้ำได้อีกด้วย หากไม่อยากเข้าไปบริเวณด้านหน้าถ้ำมีแอ่งน้ำสีเขียวมรกตขนาดเล็กให้เล่นน้ำ เหมาะสำหรับช่วงฤดูร้อนเพราะระดับน้ำไม่ลึกเย็นสบาย ลอดถ้ำได้สะดวกกว่า การเดินทางมาเที่ยวถ้ำน้ำ นักท่องเที่ยวจะไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ ยกเว้นค่าเช่าห่วงยาง

12.00

รับประทานอาหารเที่ยง (5) ณ ร้านอาหาร... (วังเวียง)

13.00

หลังอาหารเดินทางกลับนครหลวงเวียงจันทน์ เป็นนครหลวงของประเทศลาว และเป็นเขตที่ตั้งของกรุงเวียงจันทน์ ซึ่งเป็นทั้งเมืองหลวงของลาวและเมืองเอกของเขตการปกครองดังกล่าว ตั้งอยู่ทางตอนกลางของประเทศ มีเขตติดต่อกับหนองคายของประเทศไทย เชื่อมต่อคมนาคมด้วยสะพานมิตรภาพ ไทย-ลาวแห่งที่ 1 นครหลวงเวียงจันทน์เป็นเขตปกครองที่มีความเจริญของเมืองมากที่สุดในบรรดาเขตการปกครองระดับบนสุด 17 แห่งของประเทศลาว ก่อตั้งเมื่อ พ.ศ. 2532 โดยแยกออกมาจากแขวงเวียงจันทน์เดิมชื่อ "กำแพงนครเวียงจันทน์" ก่อนจะเปลี่ยนชื่อเป็น "นครหลวงเวียงจันทน์"

18.00

รับประทานอาหารเย็น (6) ณ ร้านอาหาร........(เวียงจันทน์)

19.00

หลังอาหารเย็น เที่ยวชมราตรีในนครเวียงจันทน์


นำท่านเข้าที่พัก ณ โรงแรม...(3 ดาวหรือเทียบเท่า)

ทัวร์วันที่ 4 พระธาตุหลวง – ประตูชัย – ศูนย์หัตถกรรม - วัดเจ้าแม่ศรีเมือง – ร้านค้าปลอดภาษี - ด่านมิตรภาพ จ. หนองคาย (B/L/D)

07.00

รับประทานอาหารเช้า (7) ณ ห้องอาหารของโรงแรม

08.00

พาท่านแวะ พระธาตุหลวง พระธาตุแห่งนี้ถือเป็นสถานที่สำคัญที่สุดของประเทศลาว สร้างขึ้นเพื่อเป็นที่ประดิษฐานพระบรมธาตุ ตั้งอยู่ทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือของประตูชัย จากนั้นนำคณะท่านเที่ยว ชม ประตูชัย ที่เป็นอนุสรณ์สถาน เพื่อระลึกถึงประชาชนชาวลาวผู้เสียสละชีวิตในสงครามก่อนหน้าการปฎิวัติ จากนั้นพาท่านไปยังศูนย์หัตถกรรม ซึ่งที่นี้จะมีสินค้ามากมายหลากหลายอย่างให้เลือกชม ไม่ว่าจะเป็นผ้าไหม ผ้าพื้นเมืองของลาว ของที่ระลึกต่าง ๆ รวมทั้งเครื่องเงินราคาถูก พาท่านชมวัดเจ้าแม่ศรีเมือง เป็นสถานที่ตั้งของศาลหลักเมือง ศาลเจ้าแม่ศรีเมือง เป็นพระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์ ซึ่งชาวลาว ให้ความเคารพนับถือกันเป็นอย่างมากและถือได้ว่าเป็นวัดที่มีความศักดิ์สิทธิ์อีกแห่งหนึ่งของนครเวียงจันทน์ และเดิมเคยเป็นที่ตั้งของเสาหลักเมืองของนครเวียงจันทน์

12.00

รับประทานอาหารเที่ยง (8) ณ ร้านอาหาร....... (เวียงจันทน์)

13.00

หลังอาหารเดินทางกลับ ด่านสะพานมิตรภาพลาว-ไทย ก่อนออกเดินทางกลับให้ท่านได้ เข้าเลือกชมและเลือกซื้อสินค้า ทั้งภายในและต่างประเทศที่ตลาดเช้าเวียงจันทน์ ชมสินค้าที่ ร้านปลอดภาษี (Duty Free)

16.00

พร้อมทั้งนำท่านผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองกลับสู่ จ. หนองคาย

17.00

เดินทางสู่กรุงเทพฯ โดยรถตู้ VIP บริการอาหารกล่องบนรถ (9)

ทัวร์วันที่ 5 กรุงเทพฯ (-/-/-)

05.00

เดินทางถึงกรุงเทพฯ รถจอด ณ ปั้ม ปตท. วิภาวดี รังสิต โดยสวัสดิภาพ ขอขอบพระคุณทุกท่านที่ใช้บริการ

 

หมายเหตุ:
- โปรแกรมการเดินทางข้างต้น อาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม
ทั้งนี้บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการแจ้งให้ทราบล่วงหน้าโดยยึดถือและคำนึงถึงประโยชน์ท่านเป็นสำคัญ

 

tour-prices

ผู้ใหญ่ ท่านละ 8,900 บาท พักห้องละ 2 ท่าน

เด็กอายุต่ำกว่า 10 ปีพักรวมกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน(ไม่มีเตียง) ท่านละ 6,200 บาท

ผู้ใหญ่พักเดี่ยว เพิ่มท่านละ 2,000 บาท

 

tour-condition

 

อัตราค่าบริการนี้รวม
1. ค่าอาหารและเครื่องดื่มตามที่ระบุ
2. ค่าที่พักโรงแรมตามที่ระบุ
3. น้ำเปล่าและน้ำแข็งตลอดการเดินทางบนพาหนะ
4. ค่าพาหนะท้องถิ่น ตามรายการที่ระบุ
5. ค่าประกันอุบัติเหตุระหว่างการเดินทาง 1,000,000 บาท (ขึ้นอยู่กับเงื่อนไขของกรมธรรม์)
6. มัคคุเทศก์ฝั่งลาว, ค่าเอกสารผ่านด่าน, ค่าธรรมเนียมสถานที่ท่องเที่ยวตามรายการที่ระบุ
7. ค่า Snack เสิร์ฟวันละครั้ง
8. ฟรีหมวกท่านละ 1 ใบ

 

อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม
1. ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3% (กรณีต้องการออกใบกำกับภาษี)
2. ค่าอาหารและเครื่องดื่มที่สั่งนอกเหนือจากรายการที่ระบุ
3. ค่าอาหาร เครื่องดื่ม และมินิบาร์ในห้องพัก / ค่าซักรีดในโรงแรม / ค่าโทรศัพท์
4. ค่าทิปมัคคุเทศก์ และพนักงานขับรถ (ไกด์+คนขับรถ วันละ 100 บาท ต่อลูกค้า 1 ท่าน)

 

สิ่งที่ควรนำติดตัว : ยาประจำตัว , ชุดที่สวมใส่สบาย , รองเท้าที่สวมใส่สบาย , เสื้อกันหนาว , กล้องถ่ายรูป , อุปกรณ์กันแดด , ร่มพับ

 

การจองทัวร์
การจองทัวร์จะสมบูรณ์ต่อเมื่อบริษัทได้รับชำระเงินค่ามัดจำ จำนวนท่านละ 3,000 บาท

method-of-payment-northeast

 

เอกสารที่ต้องใช้
1. พาสปอร์ตที่มีอายุเหลือ 6 เดือน มีหน้าว่างอย่างน้อย 2 หน้า
2. เด็กที่ยังไม่มีบัตรประชาชน ให้ใช้รูปถ่ายผู้ปกครองขนาด 2 นิ้ว 2 ใบ และสำเนาทะเบียนบ้าน 2 ชุด, สำเนาสูติบัตร 2 ชุด พร้อมรูปถ่ายของเด็กขนาด 2 นิ้ว 2 ใบ

 

หมายเหตุ
- ชาวต่างชาติ ที่เดินทางกับทัวร์จะต้องชำระเพิ่มค่าธรรมเนียมสถานที่ท่องเที่ยวในเขตอุทยานแห่งชาติ สถานที่ละ 300 บาทต่อท่าน
- รายการท่องเที่ยวในโปรแกรมอาจมีการเปลี่ยนแปลงหรือสลับกันได้ตามความเหมาะสม เพื่อประโยชน์และความปลอดภัยของท่าน โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
- บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเลื่อนวันเดินทางหรือยกเลิกการเดินทาง ในกรณีที่มีจำนวนผู้เดินทางไม่ถึง 10 ท่านรถตู้ หรือ 50 ท่านรถโค้ช โดยทางบริษัทจะแจ้งให้ลูกค้าทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 10-15 วันก่อนการเดินทาง (กรณีรวมกรุ๊ป)
- บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงราคา หากต้นทุนมีการเปลี่ยนแปลง

 

การยกเลิกทัวร์
- หลังสำรองที่นั่งสมบูรณ์แล้ว บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินมัดจำทั้งหมด
- 30 วันก่อนการเดินทาง บริษัทฯ จะเก็บค่ามัดจำทัวร์ 30% และค่าใช้จ่าย 25% ของราคาทัวร์ทั้งนี้คำนวณจากอย่างใดอย่างหนึ่งที่ตัวเลขสูงกว่า
- 15 วันก่อนการเดินทาง บริษัทฯ จะเก็บค่าใช้จ่าย 50% ของราคาทัวร์
- 10 วันก่อนการเดินทาง บริษัทฯ จะเก็บค่าใช้จ่ายทั้งหมด

 

โปรแกรมอื่นๆสำหรับทัวร์ประเทศลาว

 

http://www.newviewtour.com