Loading
 

tour-vietnam-hue-da-nang-hoi-5-days

tour-information

tour-price ท่านละ 10,350 บาท
tour-date

16-20 สิงหาคม 2560, 13-17 กันยายน 2560
18-22 ตุลาคม 2560

tour-inquery

inquiry

inquiry-2

 

download-booking-program-tour

 

download-program-tour

tour-code JVNG1-5BKK
tour-program

ทัวร์เวียดนามกลาง เว้ ดานัง ฮอยอัน 5 วัน (เริ่มกรุงเทพ)

โปรแกรมทัวร์กรุงเทพฯ– จ.มุกดาหาร - สะหวันนะเขต – เวียดนาม - ดานัง - ฮอยอัน – เว้ – พระราชวังไดนอย - ตลาดดองบา - เว้ - อุโมงค์วินห์ม็อก - สะหวันนะเขต – จ.มุกดาหาร - กรุงเทพฯ

tour-data

ข้อมูลประกอบการท่องเที่ยวประเทศเวียดนาม

tour-payment

method-of-payment

tour-itinerary

ทัวร์วันที่ 1 กรุงเทพ ฯ – มุกดาหาร (-/-/-)

17.00

คณะพร้อมกัน ณ ปั้ม ปตท. วิภาวดี รังสิต ตรงข้ามมหาวิทยาลัยหอการค้า เจ้าหน้าที่ให้การต้อนรับและจัดเก็บสัมภาระ

18.00

เดินทางมุ่งหน้าสู่ จ.มุกดาหาร ด้วยรถโค้ชปรับอากาศ VIP อิสระพักผ่อนตามอัธยาศัย (คืนนี้นอนค้างคืนบนรถ)

ทัวร์วันที่ 2 มุกดาหาร – สะหวันนะเขต – เวียดนาม - ดานัง (B/L/D)

06.00

ต้อนรับวันใหม่ที่ จ. มุกดาหาร นำท่านทำภารกิจส่วนตัว พร้อมล้างหน้า ณ ปั้ม ปตท.

รับประทานอาหารเช้า (1) ที่ร้านอาหารเมืองมุกดาหาร

จากนั้นนำคณะเดินทางสู่ด่านตรวจคนเข้าเมืองไทย หลังผ่านพิธีตรวจคนเข้าเมือง นำท่านข้ามสะพานมิตรภาพไทย – ลาว แห่งที่ 2 สู่ ด่านสะหวันนะเขต (สปป.ลาว) ผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมือง

เปลี่ยนเป็นรถปรับอากาศของประเทศเวียดนามเดินทางสู่ ด่านลาวบาว (ประเทศเวียดนาม) ระหว่างทางท่านจะได้สัมผัสกับวิถีชีวิตความเป็นอยู่ พร้อมรูปแบบศิลปะและวัฒนธรรมบ้านพี่เมืองน้องของไทย

เที่ยง

รับประทานอาหารกลางวัน (2) ที่ร้านอาหาร

ถึง ด่านลาวบาว (ชายแดนเวียดนาม) ผ่านพิธีตรวจคนเข้าเมือง จากนั้นนำท่านเดินทางสู่เมืองดานัง ประเทศเวียดนาม

ค่ำ

รับประทานอาหารค่ำ (3) ณ ภัตตาคาร

นำท่าน เข้าที่พัก ณ โรงแรม ... (3 ดาวหรือเทียบเท่า)

ทัวร์วันที่ 3 ท่องเที่ยวดานัง – ฮอยอัน – เว้ – พระราชวังไดนอย - ตลาดดองบา (B/L/D)

เช้า

รับประทานอาหารเช้าที่ (4) ห้องอาหารของโรงแรม

นำท่านเที่ยว ชม เมืองฮอยอัน เมืองมรดกโลกทางวัฒนธรรมของเวียดนาม (เมืองฮอยอันเป็นเมืองมรดกโลกไม่อนุญาตให้นำรถเข้าได้ ทุกท่านต้องเดินเข้าชม) นำคณะชม มนต์เสน่ห์ของเมืองแห่งนี้ที่ตัวเมืองโบราณ ซึ่งมีอายุเก่าแก่กว่าพันปี
ชมย่านการค้าของชาวจีนไหว้เจ้าแม่ทับทิมที่ วัดฟุกเกี๋ยน ที่ชาวจีนฟุกเกี๋ยนในเวียดนามให้ ความเคารพนับถือ, ชมสะพานญี่ปุ่นหรือ สะพานเกาไลเวียน สัญลักษณ์ของเมืองฮอยอัน ซึ่งเชื่อว่าถูกสร้างเพื่อเชื่อมชุมชน 2 แห่งเข้าด้วยกัน และ บ้านโบราณ อายุ กว่า 200 ปี สถาปัตยกรรมไม่ซ้ำแบบ ทั้งในด้าน ศิลปะการแกะสลัก หลังคาทรงกระดองปูแบบเฉพาะของฮอยอัน ชม หมู่บ้านหินอ่อนนอนเนื๊อกแกะสลักหินอ่อนส่งจำหน่ายทั่วโลก และเป็นช่างแกะที่มีฝีมือประณีต
อิสระตามอัธยาศัยสมควรแก่เวลานำท่านเดินทางกลับเมืองเว้

เที่ยง

 

รับประทานอาหารกลางวัน (5) ณ ภัตตาคาร (แบบซีฟู้ด)

หลังอาหารนำชม พระราชวังไดนอย พระราชวังเว้ ที่เก่าแก่ และสวยงาม ถูกสร้างขึ้นตามแบบแผนความเชื่อแบบจีน ชมเขตพระราชฐานชั้นในหรือเรียกว่า"นครต้องห้าม" สถานที่ที่จักรพรรดิเบ๋าได่ ทำการมอบตราพระราชลัญจกรอันเปรียบเสมือนสัญลักษณ์แห่งพระราชอำนาจให้กับรัฐบาลสังคมนิยมเวียดนาม

ชม พระราชวังไทฮวา ศาลเจ้าจักรพรรดิ พิพิธภัณฑ์ราชวงศ์ พร้อมเรื่องรวมและประวัติศาสตร์ราชวงศ์เหงียน หรือจะเลือกเช่าชุดถ่ายรูป ฮ้องเต้–ฮองเฮา เก็บไว้เป็นที่ระลึก (ไม่รวมในทัวร์) 
นำท่านช้อปปิ้งที่ ตลาดดองบา ซึ่งเป็นตลาดพื้นเมืองค้าส่ง และใหญ่ที่สุดในเวียดนามกลาง เลือกซื้อหาของใช้และของฝากเวียดนาม อาทิ เช่น หมวก, กระเป๋า, เสื้อผ้า, กาแฟ, ขนมเวียดนาม ฯลฯ

ค่ำ

รับประทานอาหารค่ำ (6) ณ ภัตตาคาร

จากนั้นนำท่าน ลงเรือมังกร (Dragon Boat) ลอยลำกลางแม่น้ำหอม ชมบรรยากาศสองฝั่งน้ำยามค่ำคืน พร้อมทั้งฟังเพลงดนตรีพื้นเมืองของเวียดนาม

นำท่าน เข้าที่พัก ณ โรงแรม ... (3 ดาวหรือเทียบเท่า)

ทัวร์วันที่ 4 ท่องเที่ยวเว้ - อุโมงค์วินห์ม็อก - สะหวันนะเขต – จ.มุกดาหาร (B/L/D)

เช้า

รับประทานอาหารเช้าที่ (7) ห้องอาหารของโรงแรม

ชม วัดเที่ยนมู่ เป็นวัดที่แสดงชาติภพของพระพุทธเจ้า มีเจดีย์สูง 7 ชั้นสูงเด่น มีความเชื่อเรื่องอาถรรพ์ของคู่ครองพร้อมด้วยเรื่องเล่าและประวัติอีกมากมาย ออกเดินทางกลับตามเส้นทางสายโฮจิมินห์มุ่งหน้าสู่ชายแดนลาวบาว ชม อุโมงค์วินห์ม็อก อุโมงค์ใต้ดิน รำลึกถึงการต่อสู้และการปรับตัวเพื่อความอยู่รอดในสมัยสงครามเวียดนามและ ณ เมืองดงฮา ชมเส้นขนานที่ 17 ที่แบ่งเวียดนามเหนือและเวียดนามใต้ในสมัยอดีต

เที่ยง

รับประทานอาหารกลางวัน (8) ณ ภัตตาคารท้องถิ่น

จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ สะหวันนะเขต ผ่านพิธีตรวจคนเข้าเมือง ข้ามแม่น้ำโขงสู่จังหวัดมุกดาหาร

เย็น

รับประทานอาหารเย็น (9) (แบบกล่อง)

ออกเดินทางมุ่งหน้าสู่ กรุงเทพฯ

ทัวร์วันที่ 5 กรุงเทพฯ (-/-/-)

06.00

เดินทางถึงกรุงเทพฯ รถจอด ณ ปั้ม ปตท. วิภาวดี รังสิต โดยสวัสดิภาพ ขอขอบพระคุณที่ใช้บริการ

 

หมายเหตุ กำหนดการนี้อาจมีการเปลี่ยนแปลงบ้างตามเหตุการณ์และความเหมาะสม

 

tour-prices

ผู้ใหญ่ ท่านละ 10,350 บาท พักห้องละ 2 ท่าน

เด็ก ท่านละ 7,250 บาท (พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน ไม่เสริมเตียง)

ผู้ใหญ่พักเดี่ยว ท่านละ 1,200 บาท

 

tour-condition

อัตราค่าบริการนี้รวม
1. ค่ารถปรับอากาศนำเที่ยวตลอดการเดินทางตามรายการ
2. ค่าอาหารและเครื่องดื่มตามที่ระบุในโปรแกรม
3. ค่าโรงแรมที่พักตามที่ระบุในโปรแกรม (พักห้องละ 2 ท่าน)
4. ค่าประกันอุบัติเหตุระหว่างการเดินทาง 1,000,000 บาท (ขึ้นอยู่กับเงื่อนไขของกรมธรรม์)
5. ค่ารักษาพยาบาลระหว่างการเดินทาง 500,000 บาท (ขึ้นอยู่กับเงื่อนไขกรมธรรม์)
6. น้ำเปล่าและน้ำแข็งตลอดการเดินทางบนพาหนะ
7. ค่าพาหนะท้องถิ่น ตามรายการที่ระบุ
8. ค่าธรรมเนียมสถานที่ท่องเที่ยวตามรายการที่ระบุ
9. ค่ามัคคุเทศก์ไทยนำเที่ยวตลอดการเดินทาง
10. ค่ามัคคุเทศก์ท้องถิ่น
11. ค่า Snack เสิร์ฟวันละครั้ง
12. ฟรีหมวกท่านละ 1 ใบ

 

อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม
1. ค่าเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ และมินิบาร์
2. ค่าอื่น ๆ ที่ไม่ได้ระบุไว้ในรายการ
3. อัตราค่าบริการอาจมีการเปลี่ยนแปลงอันเนื่องมาจากค่าเชื้อเพลิงและค่าประกันวินาศภัยเพิ่มขึ้น
4. ค่าวีซ่าสำหรับชาวต่างชาติ ( กรุณาสอบถาม )
5. ค่าทิป หัวหน้าทัวร์ไทย ไกด์ท้องถิ่นและคนขับรถ

 

เอกสารในการยื่นวีซ่า
1. หนังสือเดินทางที่มีอายุใช้งานเหลือไม่น้อยกว่า 6 เดือน
2. รูปถ่ายหน้าตรง 2 นิ้ว 1 รูป พื้นฉากหลังสีขาวเท่านั้น รูปฟิล์มโพราลอยใช้ไม่ได้

 

หมายเหตุ : โปรดส่งเอกสารก่อนการเดินทางล่วงหน้าอย่างน้อย 20 วัน

 

สำรองที่นั่ง
- สำรองที่นั่งสมบูรณ์เมื่อวางเงินมัดจำ ที่นั่งละ 3,000 บาท
- ชำระเงินส่วนที่เหลือครบทั้งหมด ก่อนการเดินทางอย่างน้อย 15 วัน

 

method-of-payment

 

กรุณาส่งหนังสือเดินทางพร้อมรูปถ่ายมาที่นิววิวทัวร์
2/2 อาคารสุนทร ถนนแฮปปี้แลนด์ แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ กรุงเทพ 10240

 

กรณียกเลิกการเดินทาง
1. แจ้งล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 10 ก่อนการเดินทาง หักค่าดำเนินการ 10% ของราคาทัวร์ทั้งหมด
2. แจ้งล่วงหน้าน้อยกว่า 10 วันแต่เกิน 7 วันก่อนการเดินทาง หักค่าดำเนินการ 30% ของราคาทั้งหมด
3. แจ้งล่วงหน้าน้อยกว่า 7 วันแต่เกิน 3 วัน หักค่ามัดจำ 50%
4. บอกยกเลิกการเดินทาง 3 วันก่อนการเดินทาง หรือถูกปฏิเสธการเข้าเมือง จะไม่มีการคืนเงินทั้งหมด

 

บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายการดังกล่าวข้างต้น และไม่รับผิดชอบต่อเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนอกเหนือจากความควบคุมของบริษัทฯ เช่น การนัดหยุดงาน ภัยธรรมชาติ เป็นต้น กรณีที่ท่านถูกปฏิเสธไม่ให้เข้าเมืองหรือออกเมืองจากเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองและเจ้าหน้าที่แรงงานไทยไม่ให้เข้าหรือออกเมืองจากเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองและเจ้าหน้าที่แรงงานไทย และต่างประเทศ ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่คืนค่าบริการทั้งหมด

 

โปรแกรมอื่นๆสำหรับทัวร์ประเทศเวียดนาม

 

http://www.newviewtour.com