Loading
 

tour-instruction
คำแนะนำเดินทาง ประเทศเวียดนาม

เตรียมตัวไปเวียดนาม
หลักฐานการทำหนังสือเดินทางทั่วไป
1. ประชาชนทั่วไป (หญิง/ชาย)
- บัตรประจำตัวประชาชนหรือบัตรข้าราชการ (ฉบับจริง)

2. ผู้เยาว์อายุต่ำกว่า 15 ปี
- สูติบัตร และทะเบียนบ้าน
- บิดาและมารดาหรือผู้ปกครองที่ชอบด้วยกฎหมาย จะต้องมาลงนามให้ความยินยอมในคำร้องขอมีหนังสือเดินทาง
- หากบิดาและมารดา หรือผู้ปกครองที่ชอบด้วยกฎหมาย ผู้ใดผู้หนึ่งไม่สามารถเดินทางมาลงนามได้ด้วยตนเองจะต้องใช้หนังสือยินยอมให้ผู้เยาว์ทำหนังสือเดินทางที่ออกโดยหน่วยงานราชการหรือสถานอัครราชทูต หรือสถานกงสุลใหญ่ (ในกรณีอยู่ต่างประเทศ)
- ในกรณีหากบิดาและมารดา หรือผู้ปกครองที่ชอบด้วยกฎหมายไม่สามารถเดินทางมาลงนามได้ เช่น ในกรณีอยู่ต่างประเทศหรือจะด้วยเหตุผลใดๆก็ตาม จะต้องมีหนังสือมอบอำนาจให้บุคคลอื่นมาลงนามในคำร้องขอมีหนังสือเดินทางแทน
- สำเนาหรือตัวจริงบัตรประจำตัวประชาชนของบิดามารดา หรือผู้ปกครองที่ชอบด้วยกฎหมายในกรณีไม่ได้เดินทางมาด้วยตัวเอง

3. ผู้เยาว์อายุเกิน 15 ปี แต่ยังไม่ครบ 20 ปีบริบูรณ์
- บัตรประจำตัวประชาชนของผู้ร้อง
- บิดาและมารดา หรือผู้ปกครองที่ชอบด้วยกฎหมายจะต้องมาลงนามให้ความยินยอมในคำร้องขอมีหนังเดินทาง
- หากบิดาและมารดา หรือผู้ปกครองที่ชอบด้วยกฎหมาย ผู้ใดผู้หนึ่งหรือทั้งหมดไม่สามารถเดินทางมาลงนามได้ด้วยตนเอง จะต้องใช้หนังสือยินยอมให้ผู้เยาว์ทำหนังสือเดินทางที่ออกโดยหน่วยราชการหรือสถานเอกอัครราชทูต หรือสถานกงสุลใหญ่ (ในกรณีอยู่ต่างประเทศ)
- สำเนาหรือตัวจริงบัตรประจำตัวประชาชนของบิดาและมารดา หรือผู้ปกครองที่ชอบด้วยกฎหมายในกรณีไม่ได้เดินทางมาด้วยตนเอง

หมายเหตุ ในกรณีผู้ที่เกี่ยวข้องทั้งหมดข้างต้น มีการเปลี่ยนชื่อ สกุล ต้องมีใบเปลี่ยนชื่อ หรือสกุลมา

การขอวีซ่า
คนไทยเดินทางเข้าเวียดนามได้โดยไม่ต้องขอวีซ่า ทั้งนี้เป็นไปตามข้อตกลงพิเศษระหว่างรัฐบาลไทยและเวียดนาม เมื่อเดินทางเข้าเวียดนามแล้วสามารถอยู่ในเวียดนามไ่ด้นาน 1 เดือน

นักท่องเที่ยวที่ถือหนังสือเดินทางประเทศไทย ไม่จำเป็นต้องขอวีซ่าเข้าประเทศเวียดนามอีและสามารถอยู่ในเวียดนาม ได้สูงสุดนานถึง 30 วัน

ในกรณีที่นักท่องเที่ยวถือหนังสือ เดินทางต่างชาติ หนังสือเดินทางที่มีวันหมดอายุไม่ต่ำกว่า 6 เดือนนับจากวันที่เดินทางเท่านั้น ถึงจะใช้ได้

เอกสารที่จำเป็นในการขอวีซ่า
1. หนังสือเดินทางที่มีอายุมากกว่า 6 เดือนโดยนับจากวันเดือนทาง
2. แบบฟอร์มการขอวีซ่า
3. รูปถ่ายขนาด 2 นิ้วจำนวน 2 รูป
4. ค่าใช้จ่ายในการออกวีซ่า รายละเอียดเพิ่มเติมของวีซ่าแต่ละประเภท

ยกเว้นการขอวีซ่า

1. คนเวียดนามที่ถือหนังสือเดินทางต่างชาติและชาวต่างชาติที่ husbands และคู่ครองของพวกเขาและลูกหลานจะได้รับการยกเว้นจากข้อกำหนดการขอวีซ่าเข้า ประเทศเวียดนาม และได้รับอนุญาตให้อยู่ไม่เกิน 90 วัน. เพื่อที่จะได้รับใบรับรองการยกเว้นวีซ่าที่สำนักงานตัวแทนในต่างประเทศเวียดนาม, ต่างประเทศเงื่อนไขต้องเวียดนาม

2. ต่างประเทศออกหนังสือรับรองถิ่นที่อยู่ถาวร (PRC) ด้วยความถูกต้องอย่างน้อยหกเดือนนับจากวันที่เข้า

3. กระดาษยกเว้นวีซ่า (VEP) ได้รับจากหน่วยงานที่เหมาะสมเวียดนาม

บรรดาผู้ที่คาดว่าวันที่จะอยู่เกิน 90 ต้องยื่นคำร้องขอวีซ่าตาม stipulations ปัจจุบันก่อนเข้าเขา

ข้อตกลงทวิภาคีการยกเว้นวีซ่า
1. ประชาชนไทย, มาเลเซีย, สิงคโปร์, อินโดนีเซียและลาวถือหนังสือเดินทางธรรมดาต้องมีการยกเว้นจากข้อกำหนดการขอวีซ่าและได้รับอนุญาตให้อยู่ไม่เกิน 30 วัน;ฟิลิปปินส์ได้รับอนุญาตให้อยู่ไม่เกิน21วัน

2. จีน, บัลแกเรีย, Kyrgyzstan, เกาหลีเหนือและ Rumania ถือหนังสือเดินทางธรรมดาที่ถูกต้องสำหรับภารกิจอย่างเป็นทางการและประชาชนจาก52 ประเทศถือหนังสือเดินทางทูตหรือราชการที่ถูกต้องมีการยกเว้นจากข้อกำหนดวีซ่า ระยะเวลาการอยู่จะกำหนดในบางกรณี ยกเว้นวีซ่าภาคีวีซ่ากับ 30 วันคือความถูกต้องยกเว้นสำหรับเจ้าหน้าที่จากสำนักเลขาธิการอาเซียนถือประเภทต่างๆหนังสือเดินทาง ระยะเวลาการอยู่จะกําหนดในบางกรณี สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมกรุณาเยี่ยมชมเว็บไซต์ของกระทรวงต่างประเทศ Affaires

ยกเว้นวีซ่าภาคี
1. วีซ่ากับ 30 วันคือความถูกต้องยกเว้นสำหรับเจ้าหน้าที่จากสำนักเลขาธิการอาเซียนถือประเภทต่างๆหนังสือเดินทาง.

2. พลเมืองของสวีเดน, นอร์เวย์, เดนมาร์ค, ฟินแลนด์, ญี่ปุ่นและเกาหลีใต้ถือประเภทต่างๆหนังสือเดินทางจะได้รับการยกเว้นจากข้อกำหนดการขอวีซ่าและได้รับอนุญาตให้อยู่ไม่เกิน 15 วัน

ประเภทวีซ่า
1. วีซ่าประเภทท่องเที่ยว
บุคคลที่มีสัญชาติไทยสามารถอาศัยอยู่ในเวียดนามได้เป็นระยะเวลา 30 วัน โดยไม่ต้องขอวีซ่า

2. วีซ่าธุรกิจ
วีซ่าธุรกิจ นักธุรกิจสามารถขอวีซ่าประเภทนี้ซึ่งจะอนุมัติให้อยู่ในประเทศเวียดนามได้เป็นเวลา 3-6 เดือน และสามารถขอต่ออายุวีซ่าได้อีก

3. วีซ่านักเรียน/นักศึกษา
นักเรียน/นักศึกษาสามารถขอวีซ่าประเภทนี้ได้ด้วยจะต้องขอหนังสือรับรองการเข้ารับศึกษาจากสถาบันเพื่อใช้ประกอบการขอวีซ่า

ข้อมูลที่ควรรู้ก่อนไปเวียดนาม
ศุลกากรและการตรวจคนเข้าเมีอง


ศุลกากร
ผู้เดินทางเข้าประเทศทุกคนต้องกรอกแบบฟอร์มศุลกากรสีเหลืองมีสำเนาสีขาว และจะต้องเก็บใบสีเหลืองไว้กับพาสปอร์ต อย่าให้หายเป็นอันขาด เพราะว่าจะต้องใช้แสดงแก่เจ้าหน้าที่ศุลกากรเวลาเดินทางกลับออกจากประเทศ

ของต้องห้ามในการนำเข้าคือ หนังสือและเอกสารต่อต้านการปกครองของรัฐบาลเวียดนาม สิ่งพิมพ์ลามกอนาจาร ยาเสพติดให้โทษ ปืนและอาวุธทุกชนิด

วิดีโอหรือแผ่นซีดีที่นำเข้า เจ้าหน้าที่จะยึดเอาไปตรวจสอบ 2 - 3 วัน แล้วจะคืนให้ผู้นำเข้า

การนำวัตถุโบราณออกนอกเวียดนามเป็นการผิดกฎหมาย เว้นแต่จะมีหนังสืออนุญาตจากกระทรวงวัฒนธรรมของเวียดนาม ดังนั้นเมื่อซื้อสินค้าที่เป็นวัตถุโบราณหรือเลียนแบบ ควรขอใบเสร็จรับเงินจากร้านค้ากับใบรับรองการส่งสินค้าออกมาด้วย มิฉะนั้นอาจจะมีโทษปรับและถูกริบสินค้า

ของยกเว้นอากร
มีดังต่อไปนี้
- บุหรี่ 200 มวน
- สุรา 2 ลิตร
- น้ำหอมและเครื่องประดับพอควรแก่ฐานะ

ผู้เดินทางที่มีเครื่องประดับทองคำมาและมิใช่ของใช้ส่วนตัวจะต้องแจ้งแก่เจ้าหน้าที่ศุลกากรด้วย

การตรวจคนเข้าเมือง
ผู้เดินทางเข้าเวียดนามจะต้องกรอกแบบฟอร์มเข้าเมืองในการเดินทางเข้าและออก แบบฟอร์มมีสีขาวกับสำเนาสีฟ้า ทุกคนจะต้องเก็บสำเนาแบบฟอร์มใบสีฟ้าไว้กับตัวตลอดเวลา เพราะจะต้องใช้แสดงเวลาเข้าพักตามที่พักต่าง ๆ เนื่องมาจากเวียดนามมีระเบียบให้เจ้าของที่พักทุกชนิดต้องรายงานให้ตำรวจทราบทุกครั้งที่มีคนต่างชาติมาพักด้วย ไม่เว้นแม้แต่การพักตามบ้านญาติหรือคนรู้จัก ที่สำคัญคือสำเนาแบบฟอร์มเข้าเมืองนี้จะต้องใช้แสดงเวลาเดินทางกลับออกจากเวียดนามด้วย

การแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ
แลกได้ตามเคาน์เตอร์รับแลกเปลี่ยนเงินตราที่สนามบิน ธนาคาร และสถานรับแลกเปลี่ยนเงินที่ได้รับอนุญาต หรือตามร้านขายเพชรทองในเมือง ร้านรับแลกเปลี่ยนเงินจะมีตัวหนังสือสีทองเขียนไว้หน้าร้านให้เห็นชัดเจนว่า “เหี่ยวหวาง” (Hieu Vang) หรือ “เหี่ยวกิมฮวาน” (Hieu Kim Hoan)

การแลกเช็คเดินทาง
แลกได้เฉพาะที่ Vietcombank ซึ่งจะมีสาขาอยู่เฉพาะในเมืองใหญ่ๆ เท่านั้น

การใช้บัตรเครดิต
ไม่ค่อยสะดวกและใช้ได้เฉพาะบัตรเครดิตหลัก ร้านค้าในเวียดนามส่วนใหญ่ไม่รับบัตรเครดิต หากใช้บัตรจะต้องเสียค่าคอมมิชชั่นสูงประมาณ 3 – 4%

เวียดนามเข้มงวดในการนำเงินตราเข้าประเทศมาก ผู้เดินทางที่มีเงินมากกว่า 7,000 ยูเอสดอลลาร์ จะต้องแจ้งแก่เจ้าหน้าที่ในเวลาที่เดินทางเข้าเวียดนาม

การเงิน
สกุลเงินของเวียดนาม คือ ด่อง (dong)
อัตราแลกเปลี่ยน ประมาณ 1 ยูเอสดอลลาร์ = 16,296 ด่อง หรือ 1 บาท = 415.121 ด่อง ( ณ วันที่ 6 กุมภาพันธ์ ค.ศ. 2004)

ธนบัตรของเวียดนามมีลักษณะสีและขนาดคล้ายคลึงกัน เช่น ธนบัตรฉบับละ 20,000 ด่อง มีสีฟ้า ขนาดเท่ากับธนบัติราคา 5,000 ด่อง จึงควรระมัดระวังเวลาแลกเปลี่ยนเงินหรือในการใช้จ่ายและรับเงินทอน นอกจากนั้นการใช้ธนบัตรที่เก่ามากหรือชำรุดอาจจะมีปัญหามากเพราะคนเวียดนามจะไม่ยอมรับ

ถึงแม้รัฐบาลจะพยายามส่งเสริมเงินด่อง แต่ชาวเวียดนามยังชอบรับเงินยูเอสดอลลาร์ ซึ่งใช้ได้ทัวไปในเวียดนาม ราคาสินค้าที่ขายตามแหล่งท่องเที่ยว มักติดราคาเป็นเงินยูเอสดอลลาร์ นักท่องเที่ยวสามารถใช้เงินยูเอสดอลลาร์ได้โดยไม่ต้องทำการแลกเปลี่ยน เพราะชาวเวียดนามชอบรับเงินยูเอสดอลลาร์มากเท่า ๆ กับเงินด่อง

เวลา
เวลาของเวียดนามเร็วกว่าเวลามาตรฐานที่เมืองกรีนิช 7 ชั่วโมง เท่ากับเวลาในประเทศไทยลาว และกัมพูชา

ชั่วโมงธุรกิจ
หน่วยงานราชการ เปิดทำการเนวันจันทร์ – ศุกร์ ตั้งแต่เวลา 8.00 - 16.30 น. หยุดพักเที่ยง 1 ชั่วโมง

ธนาคาร เปิดทำการวันจันทร์ - ศุกร์ ตั้งแต่เวลา 8.00 - 15.00 น. วันเสาร์เปิดครึ่ง

วันร้านค้าทั่วไป เปิดร้านเช้าถึงเช้ามาก บางร้านที่เป็นธุรกิจในครอบครัวเปิดตั้งแต่ 6.00 น.ปิดร้านเมื่อพระอาทิตย์ตกดินหรือประมาณ 18.30น.

พิพิธภัณฑ์ เปิดให้ชมสัปดาห์ละ 6 วัน หยุดวันจันทร์ ส่วนเวลาเปิดและปิดพิพิธภัณฑ์นั้นเปิดปิดเช่นเดียวกับสถานที่ราชการ

ข้อควรจำ
• ไม่ดื่มน้ำประปาโดยเฉพาะอย่างยิ่งหลังจากน้ำท่วม
• ข้ามถนนเมื่อโดยเฉพาะในโฮจิมินห์ ซิตี้ ให้มองไปทางซ้ายและขวาและต้องเดินอย่างรวดเร็ว
• ให้ของขวัญเล็กๆเช่นปากกา แทนการบริจาคด้วยเงินเพื่อการกุศลในท้องถิ่น

สิ่งที่ไม่ควรพลาด
• นอนดาดฟ้าเรือที่ ฮาลอง Bay
• สั่งตัดผ้าจากร้านท้องถิ่น
• การนั่ง Cyclo ช้าๆผ่านไตรมาสฝรั่งเศสเดิมที่ ไซ่ง่อน
• การรับประทานอาหาร โพธิ์ GA (ซุปก๋วยเตี๋ยวไก่) ด้านถนนคอกม้า
• ประสบการณ์ Festivities เดือนเต็มในเมืองโบราณของ หอย
• การดื่มไวน์ข้าวในหมู่บ้านชนกลุ่มน้อยชาวเหนือ
• การต่อรองราคาที่ไซ่ง่อน ตลาดที่ใหญ่ที่สุดคือตลาด Ben Thanh
• การเดินเล่นผ่าน กรุงฮานอย Old ไตรมาส

หากมีปัญหาหรือต้องการข้อมูลเกี่ยวกับเวียดนามติดต่อได้ที่
สถานทูตเวียดนามประจำประเทศไทย
เลขที่ 83/1 ถนนวิทยุ
กรุงเทพฯ 10330
โทรศัพท์ 0 – 2251 – 5836 - 8, 0 -2251 - 7202
แฟกช์ 0 – 2251 - 7201
เปิดบริการวันจันทร์ - ศุกร์ ตั้งแต่เวลา 8.30 - 16.30 น.

สถานกงสุลเวียดนาม
เลขที่ 65/6 ถนนฉัตรผดุง
อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 40000
โทรศัพท์ 043 - 242190

แหล่งที่มา : หนังสือคู่มือนักเดินทางฉบับพกพา เวียดนาม หน้า 63 , หน้า 65 – 66 , หน้า 113 - 115

 

tour-channels-transportation ช่องทางและวิธีการเดินทาง ประเทศเวียดนาม

tour-maps แผนที่ ประเทศเวียดนาม

tour-weather ภูมิอากาศ ประเทศเวียดนาม

tour-gift-shops ร้านของฝาก ประเทศเวียดนาม

tour-restaurants ร้านอาหาร ประเทศเวียดนาม

tour-entertainment สถานบันเทิง ประเทศเวียดนาม

tour-hotels-resorts โรงแรม รีสอร์ท ประเทศเวียดนาม

tour-festivals เทศกาล ประเทศเวียดนาม

tour-attractions สถานที่ท่องเที่ยว ประเทศเวียดนาม

tour-telephone-numbersเบอร์ติดต่อสถานที่สำคัญ ประเทศเวียดนาม

tour-history-miscelleneous ประวัติ อื่นๆ ประเทศเวียดนาม

tour-gallery ประมวลรูปภาพ ประเทศเวียดนาม