รับจัด Outing, Team Building, CSR, Walk Rally, สัมนานอกสถานที่, ดูงาน ในประเทศและโซนเอเชีย
สำหรับบริษัทในเขตกรุงเทพ ปริมณฑล และ ฉะเชิงเทรา ชลบุรี ระยอง
084-160-0210 , 02-733-0683

โปรแกรมกิจกรรม TeamBuilding + CSR กาญจนบุรี นอนในเมือง 2 วัน

9067-program-activity-teambuilding-csr-kanchanaburi-2-days

เหมาทัวร์ กาญจนบุรี ทำกิจกรรมCSR ทำ กิจกรรม Activity กิจกรรมสำหรับการแข่งขัน  เที่ยวเมืองมัลลิกา

 

ราคาติดต่อเจ้าหน้าที่

 

download-booking-program-tour

 

download-program-tour

tour-code THG-KRI4-2BKK

 

ทัวร์วันที่ 1) กรุงเทพฯ - จ.กาญจนบุรี - กิจกรรม CSR บริจาคของแก่เด็กด้อยโอกาส กำพร้า และ ยากจน - กิจกรรม Team Building

06.00

พร้อมที่ จุดนัดพบ กรุงเทพฯ มัคคุเทศก์ และ ทีมงานต้อนรับ และ อำนวยความสะดวก

07.00

ออกเดินทางสู่ จ.กาญจนบุรี โดยรถบัสปรับอากาศ VIP

  พร้อม รับประทานอาหารเช้า (1) แบบกล่อง (ข้าวสวย กับข้าว 1 อย่าง + ไข่ดาว หรือ ข้าวเหนียวหมูทอด)
 

นำท่านเดินทางไปยัง โรงเรียนหมู่บ้านเด็ก ตำบลวังด้ง อ. เมือง จ. กาญจนบุรี เป็นสถานศึกษาที่ช่วยเหลือเด็กด้อยโอกาส กำพร้า และ ยากจนทั่วประเทศ ให้ได้รับโอกาสทางการศึกษา พัฒนาชีวิตด้านความรู้ และ งานอาชีพ ตามศักยภาพของเด็ก จัดกระบวนการเรียนรู้ เพื่อความเป็นไท พัฒนาสู่ความเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์

ให้ท่านได้ทำ กิจกรรม CSR บริจาคของแก่เด็กด้อยโอกาส กำพร้า และ ยากจน

 
wwww.pantip.comบริจาค 

12.00

รับประทานอาหารเที่ยง (2) ณ ร้านอาหาร.....

13.00 นำท่านเข้าสู่ที่พัก
  กิจกรรม Team Building
18.00 รับประทานอาหารเย็น (3) ณ ห้องอาหารของโรงแรม  (งานปาร์ตี้จัดภายในห้องประชุม)

ทัวร์วันที่ 2) ท่องเที่ยวน้ำตกเอราวัณ  - สะพานข้ามแม่น้ำแคว  - ร้านแม่บัวคำ – กรุงเทพฯ

07.00

บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของรีสอร์ท (4)

  หลังรับประทานอาหารเช้าให้ทุกท่านพักผ่อนตามอัธยาศัย

09.30

นำท่านเข้าชม น้ำตกเอราวัณ เป็นน้ำตกที่ใหญ่และสวยงาม บนฝั่งแม่น้ำแควใหญ่ ตั้งอยู่ที่ อำเภอศรีสวัสดิ์ จังหวัดกาญจนบุรี แบ่งออกเป็นชั้นๆ ได้ 7 ชั้น เป็นน้ำตก ขนาดใหญ่เดิมมีชื่อว่า น้ำตกสะด่องม่องลาย ตามชื่อลำห้วยม่องล่ายซึ่งเป็นต้นน้ำของน้ำตกที่เกิดจากยอดเขา ตาม่องล่ายในเทือกเขาสลอบ สายน้ำจะไหล มาตามชั้นหินเป็นระยะทาง ประมาณ 1,500 เมตร แบ่งออกเป็นชั้นใหญ่ๆได้ 7 ชั้น แต่ละชั้นมีความสวยงามร่มรื่นไปด้วยแมกไม้นานาพันธุ์

 
www.edtguide.com1 
 

จากนั้นนำท่านเยี่ยมชม สะพานข้ามแม่น้ำแคว ซึ่งเป็นสถานท่องเที่ยวที่ขึ้นชื่อของจังหวัดกาญจนบุรี

 
www.travel.mthai.com 

12.00

รับประทานอาหารเที่ยง (5) ณ ร้านแพอาหารโฟลทติ้ง

  สมควรแก่เวลานำคณะเดินทางกลับ กรุงเทพฯ

 

แวะซื้อของฝากจากกาญจนบุรี ณ ร้านแม่บัวคำ

16.00 ถึง กรุงเทพฯ อย่างสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจ

ค้นหาที่ท่องเที่ยว


Thailand Tourism Standard

ทัวร์แนะนำ

ผู้เข้าชม

มี 1074 ผู้มาเยือน และ ไม่มีสมาชิกออนไลน์ ออนไลน์