รับจัด Outing, Team Building, CSR, Walk Rally, สัมนานอกสถานที่, ดูงาน ในประเทศและโซนเอเชีย
สำหรับบริษัทในเขตกรุงเทพ ปริมณฑล และ ฉะเชิงเทรา ชลบุรี ระยอง
084-160-0210 , 02-733-0683

โปรแกรมกิจกรรม TeamBuilding + CSR จันทบุรี 3 วัน

9078-program-activity-teambuilding-csr-chanthabur-3-days.jpg

เหมากรุ๊ปทัวร์ ชมวัดเขาสุกิม ทำกิจกรรม CSRอาทิเช่น เก็บขยะ กวาดลานวัด ล้างห้องน้ำวัด หรืออื่นๆ ที่ วัดเขาสุกิม เสริมสร้างความสามัคคีภายในองค์กรด้วยกิจกรรมTeamBuilding กิจกรรมดีดีจากทีมงานคุณภาพ ชม โบสถ์วัดแม่พระปฏิสนธินิรมล ชมชุมชนเก่าริมน้ำย่านท่าหลวงสถาปัตยกรรม บ้านเรือนโบราณ ที่ ชุมชนริมน้ำจันทบุรี ชุมชนเก่าแก่ริมแม่น้ำจันทบุรี

 

ราคาติดต่อเจ้าหน้าที่

 

download-booking-program-tour

 

download-program-tour

tour-code THG-CTI3-3BKK

 

ทัวร์วันที่ 1) กรุงเทพฯ - จ. จันทบุรี - วัดเขาสุกิม  - กิจกรรม CSR อาทิเช่น กวาดลานวัด ล้างห้องน้ำวัด เก็บขยะ และ อื่นๆ - กิจกรรม Team Building

06.00

พร้อมกันที่ กรุงเทพฯ เจ้าหน้าที่บริษัทฯ ให้การต้อนรับ และ อำนวยความสะดวกแก่ท่าน

07.00

ออกเดินทางมุ่งหน้าสู่ จ. จันทบุรี โดยรถบัสปรับอากาศ VIP

  พร้อมรับประทานอาหารเช้า (1) แบบกล่อง (ข้าวสวย กับข้าว 1 อย่าง + ไข่ดาว หรือ ข้าวเหนียวหมูทอด)
10.00 

นำทุกท่านเข้าชมและไหว้พระทำบุญ ณ วัดเขาสุกิม เป็นวัดที่มีชื่อเสียงของเมืองจันท์ สร้างขึ้นเมื่อปี พ.ศ.2509 ด้วยแรงศรัทธาของพุทธศาสนิกชนที่มีต่อพระอาจารย์สมชาย ฐิตวิริโย ตั้งอยู่บนเขาแพร่งขาหยั่ง โดยมีจุดประสงค์เพื่อใช้เป็นที่บำเพ็ญภาวนาของพุทธศาสนิกชนทั่วไป

 
www.thaimaptravel.comวัดเขาสุกิม  
  ให้ท่านได้ทำกิจกรรม CSR อาทิเช่น กวาดลานวัด ล้างห้องน้ำวัด เก็บขยะ และ อื่นๆ

12.00

รับประทานอาหารเที่ยง (2) ณ ร้านอาหารยายตุ๊ซีฟู้ด

13.00 นำท่านเข้าสู่ที่พัก
  กิจกรรม Team Building

18.00

รับประทานอาหารมื้อเย็น (3) ณ. ร้านอาหารครัวมะนาว

  หลังอาหารกลับเข้าสู่ที่พัก

ทัวร์วันที่ 2) โบสถ์วัดแม่พระปฏิสนธินิรมล – ชุมชนเก่าริมน้ำย่านท่าหลวง - ตลาดพลอย ถนนอัญมณี

07.00

รับประทานอาหารเช้า (4) ณ ห้องอาหารของโรงแรมที่พัก

10.00

นำท่านชม โบสถ์วัดแม่พระปฏิสนธินิรมล ตั้งอยู่ในบริเวณเดียวกับโรงเรียนสตรีมารดาพิทักษ์ (เดิมเป็นโรงเรียนสอน ศาสนา)เป็นโบสถ์คริสต์นิกายโรมันคาธอลิก มีลักษณะตามศิลปะแบบโกธิกเดิมมีหลังคาเป็นยอดแหลมแต่ได้มี การรื้อส่วนแหลมออกในสมัย สงครามโลกครั้งที่ 2 เพื่อไม่ให้เป็นเป้าหมายในการโจมตีทางอากาศ มีการตกแต่ง โบสถ์ไม้ฉลุลายประดับกระจกสี เป็นรูปนักบุญ ในศาสนาคริสต์รูปปั้นพระแม่มารีสีหน้าสงบ เปี่ยมประกายเมตตา ยืนอยู่หน้าวิหารทรงโกธิกซึ่งดูยิ่งใหญ่ หากภายในกลับมีแต่ ความสงบเย็น และงดงามด้วยศิลปะตกแต่ง แบบยุโรป อาคารอันงดงามนี้ยืนหยัดผ่านกาลเวลามากว่าศตวรรษ โบสถ์แม่พระปฏิสนธิ จึงมิเพียงเป็นโบสถ์ที่สวยงามที่สุดเท่านั้น หากยัง เป็นศูนย์รวมศรัทธาของผองชาวคริสต์ทั้งปวง มิเพียงเฉพาะเมืองจันทบุรีแต่ครอบคลุม ไปทั่วฝั่งทะเลตะวันออกทีเดียว

 
www.eculture.rbru.ac.thโบถส์แม่พระ  
12.00  รับประทานอาหารเที่ยง (5) ณ ร้านอาหารครัวลุงเชย
13.00 นำท่านชม ชุมชนเก่าริมน้ำย่านท่าหลวง สถาปัตยกรรม บ้านเรือนโบราณ ที่ ชุมชนริมน้ำจันทบุรี ชุมชนเก่าแก่ริมแม่น้ำจันทบุรี มีจุดเริ่มต้นจากเชิงสะพานวัดจันทร์ เป็นแนวไปตลอดจนถึงชุมชนตลาดล่าง  เป็นที่พักอาศัย และร้านค้าของชุมชนที่มีอายุเกือบร้อยปี ซึ่งสร้างมา ตั้งแต่สมัยรัชกาลที่ 5 มีลักษณะเป็นตึกแถว โบราณมี ลวดลายไม้จำหลักอ่อนช้อย งดงาม อยู่ตามบานประตูหน้าต่างและมุมอาคาร  เป็นชุมชนเก่าแก่ที่มีคุณค่าทางประวัติศาสตร์ที่มีการอนุรักษ์เอาไว้เพื่อการท่องเที่ยว ซึ่งปัจจุบันยังมี กองถ่ายละคร และกองถ่ายภาพยนตร์ รวมทั้งภาพยนตร์โฆษณา มาใช้โลเกชั่นบริเวณนี้กันบ่อยครั้ง
 
www.travelatthai.wordpress.comชุมชนริมน้ำ 
  จากนั้นนำท่านไปช้อปปิ้ง ที่ ตลาดพลอย ถนนอัญมณี เป็นคำเรียกขานคือ บริเวณถนนศรีจันทร์และตรอกกระจ่าง    นับเป็นถนนเศรษฐกิจของจังหวัด เพราะเป็นที่ตั้งของร้านเจียระไนพลอยและร้านค้าอัญมณีต่างๆ ซึ่งอาจนับได้ว่า        สถานที่แห่งนี้เป็นตลาดค้าพลอยเจียระไนที่ใหญ่ที่สุดของประเทศ ในวันศุกร์-อาทิตย์ ตั้งแต่เวลา 10.00-15.00 น. ยัง  สามารถเห็นบรรยากาศการซื้อขายพลอยของบรรดานายหน้าและพ่อค้าพลอย ที่เดินทางมาจากที่ต่างๆ กันทั้งชาว      ไทย และ ชาวต่างชาตินับเป็นเสน่ห์อย่างหนึ่งของเมืองจันทบุรี ซึ่งไม่อาจพบได้ในจังหวัดอื่น
 
www.welovetogo.comตลาดพลอย 
  นำท่านเข้าที่พัก
18.00  รับประทานอาหารมื้อค่ำ (6) ณ. ห้องอาหารของโรงแรม (งานปาร์ตี้จัดภายในห้องประชุม)
ทัวร์วันที่ 3) หาดเจ้าหลาว  - ซื้อของฝาก ของดี ของ จ. จันทบุรี – กรุงเทพฯ
07.00 รับประทานอาหารเช้า (7) ณ ห้องอาหารของโรงแรมที่พัก
08.00 ให้ท่านพักผ่อนตามอัธยาศัยที่ หาดเจ้าหลาว ชายหาดยอดนิยมแห่งจันทบุรี ทะเลที่นี่อาจไม่ได้มีน้ำสวยใส หาดทรายขาวเหมือนที่อื่น แต่สิ่งหนึ่งที่หาดเจ้าหลาวมี และ ทำให้เราเลือกมาพักผ่อนเพราะที่นี่มีบรรยากาศที่มาแล้วรู้สึกไม่วุ่นวาย สิ่งแวดล้อมรอบข้างยังคงมีความ
12.00 รับประทานอาหารกลางวัน (8) ณ ร้านอาหารเจ๊ต้อม
13.00 เดินทางกลับ กรุงเทพฯ
  ระหว่างทางให้ท่านได้ แวะซื้อของฝาก ของดี ของ จ. จันทบุรี
18.00 ถึง กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจในบริการ

ค้นหาที่ท่องเที่ยว


Thailand Tourism Standard

ทัวร์แนะนำ

ผู้เข้าชม

มี 1673 ผู้มาเยือน และ ไม่มีสมาชิกออนไลน์ ออนไลน์