รับจัด Outing, Team Building, CSR, Walk Rally, สัมนานอกสถานที่, ดูงาน ในประเทศและโซนเอเชีย
สำหรับบริษัทในเขตกรุงเทพ ปริมณฑล และ ฉะเชิงเทรา ชลบุรี ระยอง
084-160-0210 , 02-733-0683

โปรแกรมกิจกรรม TeamBuilding + CSR จันทบุรี 2 วัน

9079-program-activity-teambuilding-csr-chanthabur-2-days.jpg

เหมาทัวร์ ศึกษาศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบน อันเนื่องมาจากพระราชดำริ ทำ กิจกรรม CSR กรอกปุ๋ยเพื่อนำไปแจกเกษตรกร ทำ กิจกรรม Sport Day เพื่อสร้างบรรยากาศของการปฏิสัมพันธ์กันระหว่างบุคคลมากขึ้น เพื่อส่งเสริมกิจกรรมการช่วยเหลือให้กำลังใจกันและดูแลซึ่งกันและกัน

 

ราคาติดต่อเจ้าหน้าที่

 

download-booking-program-tour

 

download-program-tour

tour-code THG-CTI4-2BKK

 

ให้ทุกท่านได้พักผ่อนตามอัธยาศัย​

ทัวร์วันที่ 1) กรุงเทพฯ - จ. จันทบุรี – วัดเขาสุกิม – ทำกิจกรรม Team Building

06.00

พร้อมกันที่ กรุงเทพฯ เจ้าหน้าที่บริษัทฯ ให้การต้อนรับ และ อำนวยความสะดวกแก่ท่าน

07.00

ออกเดินทางมุ่งหน้าสู่ จ. จันทบุรี โดยรถบัสปรับอากาศ VIP

  พร้อม รับประทานอาหารเช้า (1) แบบกล่อง (ข้าวสวย กับข้าว 1 อย่าง + ไข่ดาว หรือ ข้าวเหนียวหมูทอด)
10.00 นำทุกท่านเข้าชมและไหว้พระทำบุญ ณ วัดเขาสุกิม เป็นวัดที่มีชื่อเสียงของเมืองจันท์ สร้างขึ้นเมื่อปี พ.ศ.2509 ด้วยแรงศรัทธาของพุทธศาสนิกชนที่มีต่อพระอาจารย์สมชาย ฐิตวิริโย ตั้งอยู่บนเขาแพร่งขาหยั่ง โดยมีจุดประสงค์เพื่อใช้เป็นที่บำเพ็ญภาวนาของพุทธศาสนิกชนทั่วไป
  ให้ท่านได้ทำกิจกรรม CSR อาทิเช่น กวาดลานวัด ล้างห้องน้ำวัด เก็บขยะ และ อื่นๆ
 
www.genedcu.blogspot.comกวาดลานวัด

12.00

รับประทานอาหารเที่ยง (2) ณ ร้านอาหารยายตุ๊ซีฟู้ด

13.00 นำท่านเข้าสู่ที่พัก
  กิจกรรม Team Building

18.00

รับประทานอาหารมื้อค่ำ (3) ณ. ห้องอาหารของโรงแรม (งานปาร์ตี้จัดภายในห้องประชุม)

ทัวร์วันที่ 2) อ่าวคุ้งกระเบน - อุทยานแห่งชาติน้ำตกพลิ้ว - แวะซื้อของฝากระหว่างทาง - กรุงเทพ

07.00

รับประทานอาหารเช้า (4) ณ ห้องอาหารของโรงแรมที่พัก

  นำท่านเข้าชม อ่าวคุ้งกระเบน จ.จันทบุรี เป็นโครงการป่าชายเลนที่เกิดจากราชประสงค์ของในหลวงรัชกาลที่ 9
ให้อนุรักษ์ป่าชายเลนที่นี่ "แบบยั่งยืน" เป็นการใช้ระบบนิเวศน์บำบัดน้ำเสีย ไม่พึ่งสารเคมี ใช้ ป่าโกงกาง ทำความสะอาดน้ำ แถมไม้ป่าโกงกางใช้ตัดทำฟืนได้ มีประโยชน์2ต่อเป็นที่อนุบาลสัตว์น้ำตัวจิ๋วจำนวนมาก กุ้ง ปู ปลา  มาช่วงเย็นจะเจอปู ปลาทรีนเดินเล่นกันสนุกสนาน
 
www.mgronline.comอ่าวคุ้งกระเบน  
12.00  รับประทานอาหารเที่ยง (5) ณ ร้านอาหารปูจ๋า ท่าแฉลบ
13.00 นำท่านออกเดินทางมุ่งสู่  อุทยานแห่งชาติน้ำตกพลิ้ว เป็นอุทยานแห่งชาติที่ตั้งอยู่ในจังหวัดจันทบุรี มีพื้นที่ครอบคลุมท้องที่อำเภอเมืองจันทบุรี อำเภอแหลมสิงห์ อำเภอขลุง และอำเภอมะขาม จังหวัดจันทบุรี มีเนื้อที่ประมาณ 134.50 ตารางกิโลเมตร หรือ 84,062.50 ไร่ ประกอบด้วยป่าที่สมบูรณ์ เทือกเขาสูงสลับซับซ้อน ทำให้มีอากาศจะเย็นสบายตลอดทั้งปี ยอดเขาสลับซับซ้อนสูงจากระดับน้ำทะเลปานกลางตั้งแต่ 20-924 เมตร จุดสูงสุดของพื้นที่อยู่ที่ยอดเขามาบหว้ากรอก มีความสูงจากระดับน้ำทะเลปานกลาง 924 เมตร และเป็นแหล่งต้นน้ำลำธารหลายสาย
 
www.travel.kapook.comน้ำตกพลิ้ว 
  นำท่านเดินทางกลับ กรุงเทพฯ
  พร้อมนำทุกท่าน แวะซื้อของฝากระหว่างทาง
18.00 ถึง กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจในบริการ

ค้นหาที่ท่องเที่ยว


Thailand Tourism Standard

ทัวร์แนะนำ

ผู้เข้าชม

มี 999 ผู้มาเยือน และ ไม่มีสมาชิกออนไลน์ ออนไลน์