รับจัด Outing, Team Building, CSR, Walk Rally, สัมนานอกสถานที่, ดูงาน ในประเทศและโซนเอเชีย
สำหรับบริษัทในเขตกรุงเทพ ปริมณฑล และ ฉะเชิงเทรา ชลบุรี ระยอง
084-160-0210 , 02-733-0683

โปรแกรมกิจกรรม TeamBuilding + CSR เชียงใหม่ 3 วัน

9143-program-activity-teambuilding-csr-chiang-mai-3-days

เหมากรุ๊ปทัวร์ กิจกรรม Team Building และ กิจกรรม CSR ชม การแสดงช้างที่ปางช้างแม่สา (ไม่รวมค่านั่งช้าง) ท่านจะชมความน่ารักแสนรู้ของช้างไทย จากการแสดงต่างๆ เช่นช้างลากซุง, ช้างวาดรูป, เตะฟุตบอล ฯลฯ ชม สวนกล้วยไม้สายน้ำผึ้งออร์คิด ทำกิจกรรม Team Building ชม ดอยปุย เป็นที่อยู่ของหมู่บ้านชาวเขาเผ่าม้ง (แม้ว) อยู่เลยขึ้นไปจากพระตำหนักภูพิงค์ราชนิเวศน์ 4 กิโลเมตร

ราคาติดต่อเจ้าหน้าที่

 

download-booking-program-tour

 

download-program-tour

tour-code THA-CMI5-3BKK

 

ทัวร์วันที่ 1) สนามบินดอนเมือง  - สนามบินเชียงใหม่ -  ปางช้างแม่สา – การแสดงช้างที่ปางช้างแม่สา – สวนกล้วยไม้สายน้ำผึ้งออร์คิด – กิจกรรม Team Building

04.00

พร้อมกันที่ สนามบินดอนเมือง เคาน์เตอร์สายการบินนกแอร์ และ แอร์เอเชีย เจ้าหน้าที่บริษัทฯ ให้การต้อนรับ และ อำนวยความสะดวกแก่ท่าน

06.50

เหิรฟ้าสู่ สนามบินเชียงใหม่ โดยสายการบินแอร์เอเชีย เที่ยวบินที่ FD 3437

08.00 ถึง สนามบินเชียงใหม่
  รับประทานอาหารเช้า (1) ร้านอาหารอร่อยลืมอิ่ม
  นำคณะท่านออกเดินทางไป ปางช้างแม่สา
  นำคณะท่านชม การแสดงช้างที่ปางช้างแม่สา (ไม่รวมค่านั่งช้าง) ท่านจะชมความน่ารักแสนรู้ของช้างไทย จากการแสดงต่างๆ เช่นช้างลากซุง, ช้างวาดรูป, เตะฟุตบอล ฯลฯ
 
www.traveloka.comปางช้างแม่สา  
 

แวะเที่ยวชม สวนกล้วยไม้สายน้ำผึ้งออร์คิด มีกล้วยไม้นานาชนิดทั้งพันธุ์พื้นเมือง และพันธุ์หายาก ออกดอกสวยงามตลอดทั้งปี และมีประวัติความเป็นมาของกล้วยไม้ไทย และกล้วยไม้สายพันธุ์ต่างประเทศ

 
www.topchiangmai.comสวนกล้วยไม้  
  เดินทางกลับ ตัวเมืองเชียงใหม่
12.00 รับประทานอาหารเที่ยง (2) ณ สวนอาหารสวนน้ำผึ้ง
  นำท่านกลับสู่ที่พัก
  ทำกิจกรรม Team Building
18.00 รับประทานอาหารมื้อค่ำ (3) ณ. ห้องอาหารของโรงแรม 
ทัวร์วันที่ 2) ดอยปุย - พระตำหนักภูพิงคราชนิเวศน์ – วัดพระธาตุดอยสุเทพราชวรวิหาร - บ้านบ่อสร้าง หมู่บ้านทำร่ม
07.00 รับประทานอาหารเช้า (4) ณ ห้องอาหารของโรงแรมที่พัก
08.00 นำท่านชม ดอยปุย เป็นที่อยู่ของหมู่บ้านชาวเขาเผ่าม้ง (แม้ว) อยู่เลยขึ้นไปจากพระตำหนักภูพิงค์ราชนิเวศน์ 4 กิโลเมตร อยู่ในพื้นที่ของ อุทยานแห่งชาติดอยสุเทพ-ปุย จังหวัดเชียงใหม่
 
www.punseentourthailand.comดอยปุย 
  นำท่านชม พระตำหนักภูพิงคราชนิเวศน์ ตั้งอยู่บนดอยบวกห้า ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง ใช้เส้นทางเดียวกันกับพระธาตุดอยสุเทพ พระตำหนักฯ อยู่เลยจากวัดพระธาตุดอยสุเทพเป็นระยะทางประมาณ 4 กิโลเมตร พระตำหนักภูพิงค์ฯ เป็นพระตำหนักที่ประทับในวโรกาสที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ
 
www.thairath.co.thพระตำหนักภูพิงค์ 
  นมัสการ วัดพระธาตุดอยสุเทพราชวรวิหาร ซึ่งเป็นวัดคู่บ้านคู่เมืองของจังหวัดเชียงใหม่ ก่อสร้างตามแบบศิลปะล้านนา
 
www.packagetourhub.comวัดพระธาตุดอยสุเทพราชวรวิหาร 
  ให้ท่านได้ทำกิจกรรม CSR ทำความดีเพื่อสังคม ด้วยการช่วยกันเก็บขยะที่นักท่องเที่ยวทิ้งไว้ จุดบริเวณจอดรถ 2 ข้างทาง จนถึงทางขึ้นบันไดวัดพระธาตุดอยสุเทพ
12.00  รับประทานอาหารกลางวัน (5) ณ ห้องอาหารสันผักหวาน โรงแรมโลตัสปางสวนแก้ว
13.00 นำท่านชม บ้านบ่อสร้าง หมู่บ้านทำร่ม เป็นสินค้าที่สร้างชื่อเสียงให้แก่จังหวัดเชียงใหม่มาช้านานหลายชั่วอายุคนแล้ว ซึ่งนักท่องเที่ยวที่เดินทางไปเที่ยวเชียงใหม่ส่วนใหญ่จะต้องแบ่งเวลาแวะเวียนไปที่อำเภอสันกำแพง
 
www.thainorthtour.comบ้านบ่อสร้าง 
  นำท่านกลับเข้าสู่ที่พัก
18.00  รับประทานอาหารเย็น (5) ณ ห้องอาหารของโรงแรม (ปาร์ตี้คาราโอเกะ)
ทัวร์วันที่ 3) สวนสัตว์เชียงใหม่ - แวะซื้อของฝาก ของอร่อย ของที่ระลึก จากเชียงใหม่ – สนามบินเชียงใหม่ – สนามบินดอนเมือง
07.00 รับประทานอาหารเช้า (7) ณ ห้องอาหารของโรงแรม
  จากนั้นพาท่านเที่ยว สวนสัตว์เชียงใหม่ ชมความน่ารักของหมีแพนด้า
 
www.sites.google.comสวนสัตว์เชียงใหม่ 
12.00 รับประทานอาหารกลางวัน (8) ä  ณ ภัตตาคารเจี่ยท้งเฮง
  แวะซื้อของฝาก ของอร่อย ของที่ระลึก จากเชียงใหม่
  ได้เวลาเดินทางสู่ สนามบินเชียงใหม่
17.30  เหิรฟ้าสู่ สนามบินดอนเมือง โดยสายการบินแอร์เอเชีย เที่ยวบินที่ FD 3432
18.40  ถึง สนามบินดอนเมือง โดยสวัสดิภาพ

 

ค้นหาที่ท่องเที่ยว


Thailand Tourism Standard

ทัวร์แนะนำ

ผู้เข้าชม

มี 780 ผู้มาเยือน และ ไม่มีสมาชิกออนไลน์ ออนไลน์