รับจัด Outing, Team Building, CSR, Walk Rally, สัมนานอกสถานที่, ดูงาน ในประเทศและโซนเอเชีย
สำหรับบริษัทในเขตกรุงเทพ ปริมณฑล และ ฉะเชิงเทรา ชลบุรี ระยอง
084-160-0210 , 02-733-0683

โปรแกรมกิจกรรม TeamBuilding + CSR ภูเก็ต 3 วัน

9165-program-activity-teambuilding-csr-phuket-3-days

เหมากรุ๊ปทัวร์ กิจกรรม Team Building และ กิจกรรม CSR ทำกิจกรรม CSR เก็บขยะบริเวณเกาะ ออกเดินทางโดยเรือเฟอร์รี่ สู่ หมู่เกาะพีพี บริการเครื่องดื่ม มัคคุเทศก์ดูแลตลอดการเดินทาง แวะเล่นน้ำ ดำผิวน้ำชมปะการัง และ ปลาหลากสีสันที่ อ่าวมาหยา

 

ราคาติดต่อเจ้าหน้าที่

 

download-booking-program-tour

 

download-program-tour

tour-code THA-PKT3-3BKK

 

ทัวร์วันที่ 1) สนามบินดอนเมือง  - สนามบินภูเก็ต - กิจกรรม Team Building

07.30

พร้อมกันที่ สนามบินดอนเมือง อาคาร 2 เคาน์เตอร์สายการบินแอร์เอเชีย เจ้าหน้าที่บริษัทฯ ให้การต้อนรับ และ อำนวยความสะดวกแก่ท่าน

09.45

เหิรฟ้าสู่ สนามบินภูเก็ต โดยสายการบินแอร์เอเชีย เที่ยวบินที่ FD 3029

11.05  ถึง สนามบินภูเก็ต
12.30  รับประทานอาหารเที่ยง (1) ณ ร้านอาหารแหลมหินซีฟู้ด
  นำท่านเข้าสู่ที่พัก
  ทำกิจกรรม Team Building
18.00 รับประทานอาหารมื้อค่ำ (3) ณ. ห้องอาหารของโรงแรม (งานปาร์ตี้จัดภายในห้องประชุม)
ทัวร์วันที่ 2) ทำกิจกรรม CSR เก็บขยะบริเวณเกาะ หมู่เกาะพีพี – เกาะพีพีเล - เกาะพีพี ผ่าน อ่าวปิเละ โล๊ะซามะ และ ถ้ำไวกิ้ง
07.00 รับประทานอาหารเช้า (4) ณ ห้องอาหารของโรงแรมที่พัก
08.00 เดินทางไปยัง ท่าเรือมาตรฐานของภูเก็ต
  ออกเดินทางโดยเรือเฟอร์รี่ สู่ หมู่เกาะพีพี บริการเครื่องดื่ม มัคคุเทศก์ดูแลตลอดการเดินทาง
10.00  ถึง เกาะพีพีเล
  ทำกิจกรรม CSR เก็บขยะบริเวณเกาะ
 
www.thaipr.netเก็บขยะบริเวณชายหาด 
  แวะเล่นน้ำ ดำผิวน้ำชมปะการัง และ ปลาหลากสีสันที่ อ่าวมาหยา เจ้าหน้าที่จะจัดอุปกรณ์ดำน้ำไว้ให้
 
www.mgronline.comอ่าวมาหยา 
  เดินทางต่อ เพื่อชมทัศนียภาพโดยรอบ เกาะพีพี ผ่าน อ่าวปิเละ โล๊ะซามะ และ ถ้ำไวกิ้ง
12.00  รับประทานอาหารเที่ยง (4) ณ ร้านอาหารเกาะพีพีดอน
13.00  เดินเล่นชมร้านค้า และหมู่บ้านชาวเกาะพีพี หรือ พักผ่อนตามอัธยาศัยก่อนพร้อมกันที่ท่าเรือ
14.30 เรือออกเดินทางจาก ท่าเรือ เพื่อเดินทางกลับภูเก็ต ท่านสามารถชมทัศนียภาพเกาะพีพีดอน พนักงานบริการของว่าง และผลไม้บนเรือ
  เดินทางถึง ท่าเรือ กลับสู่ที่พัก
18.00  รับประทานอาหารเย็น (5) ณ ห้องอาหารของโรงแรม
ทัวร์วันที่ 3) ร้านพรทิพย์ หรือ ร้านแม่จู้ – สนามบินภูเก็ต - สนามบินดอนเมือง
07.00 รับประทานอาหารเช้า (6) ณ ห้องอาหารของโรงแรม
  ให้ท่านพักผ่อนตามอัธยาศัย
09.00  เช็คเอาท์ออกจากที่พัก
  ให้ท่านแวะช้อปปิ้งที่ ร้านพรทิพย์ หรือ ร้านแม่จู้
12.00 รับประทานอาหารเที่ยง (7) ณ ร้านอาหารบาติกซีฟู้ด (ใกล้สนามบินภูเก็ต)
  สมควรแก่เวลาเดินทางไปยัง สนามบินภูเก็ต
  เหิรฟ้าสู่ สนามบินดอนเมือง โดยสายการบินแอร์เอเชีย เที่ยวบินที่ FD 3008
17.55 ถึง สนามบินดอนเมือง โดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจ

 

ค้นหาที่ท่องเที่ยว


Thailand Tourism Standard

ทัวร์แนะนำ

ผู้เข้าชม

มี 1204 ผู้มาเยือน และ ไม่มีสมาชิกออนไลน์ ออนไลน์