รับจัด Outing, Team Building, CSR, Walk Rally, สัมนานอกสถานที่, ดูงาน ในประเทศและโซนเอเชีย
สำหรับบริษัทในเขตกรุงเทพ ปริมณฑล และ ฉะเชิงเทรา ชลบุรี ระยอง
084-160-0210 , 02-733-0683

โปรแกรมกิจกรรม TeamBuilding + CSR หาดใหญ่ 3 วัน

9199-program-activity-teambuilding-csr-hat-yai-3-days

แพคเก็จทัวร์ กิจกรรม Team Building ชมพร้อมเดินทางไปยัง โรงเรียนการศึกษาคนตาบอดธรรมสากลหาดใหญ่ ให้ท่านทำ กิจกรรม CSR บริจาคของให้แก่เด็กๆ เดินทางไปยัง สวนสาธารณะเทศบาลนครหาดใหญ่ จากนั้นนำท่าน นมัสการพระพุทธมงคลมหาราช พระพุทธรูป ประจำนครหาดใหญ่ “พระพุทธมงคลมหาราช”

 

ราคาติดต่อเจ้าหน้าที่

 

download-booking-program-tour

 

download-program-tour

tour-code THA-SKA1-3BKK

 

ทัวร์วันที่ 1) สนามบินดอนเมือง – สนามบินหาดใหญ่ - กิจกรรม CSR ที่ โรงเรียนการศึกษาคนตาบอดธรรมสากลหาดใหญ่ – นมัสการพระพุทธมงคลมหาราช - ไหว้ขอพรเจ้าแม่กวนอิม

04.30

พร้อมกันที่ สนามบินดอนเมือง เจ้าหน้าที่บริษัทฯ ให้การต้อนรับ และ อำนวยความสะดวกแก่ท่าน

06.30

เหิรฟ้าสู่ สนามบินหาดใหญ่ โดยสายการบินแอร์เอเชีย เที่ยวบินที่ FD 3102

  พร้อม รับประทานอาหารเช้า(1) แบบกล่อง (ข้าวสวย กับข้าว 1 อย่าง + ไข่ดาว หรือ ข้าวเหนียวหมูย่าง)
08.00  ถึง สนามบินหาดใหญ่
  พร้อมเดินทางไปยัง โรงเรียนการศึกษาคนตาบอดธรรมสากลหาดใหญ่
  ให้ท่านทำ กิจกรรม CSR บริจาคของให้แก่เด็กๆ
 
www.pantip.comบริจาค 
12.00  รับประทานอาหารเที่ยง (2) ณ ร้านอาหารกันเอง หาดใหญ่
  เดินทางไปยัง สวนสาธารณะเทศบาลนครหาดใหญ่ จากนั้นนำท่าน นมัสการพระพุทธมงคลมหาราช พระพุทธรูปประจำนครหาดใหญ่ “พระพุทธมงคลมหาราช” ได้รับพระราชทานนามจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ เป็นพระพุทธรูปปางประทานพรที่ใหญ่ที่สุดในภาคใต้ ยืนตระหง่านประทานความเมตตาแก่ผู้มาสักการะอยู่บนยอดเขาคอหงส์ ภายใน บริเวณสวนสาธารณะเทศบาลนครหาดใหญ่ ด้วยความสูงถึง 19.90 เมตร หล่อด้วยทองเหลืองเนื้อดี   อย่างวิจิตรงดงาม
 
www.hatyaifocus.comสวนสาธารณะเทศบาลนครหาดใหญ่ 
  จากนั้นนำท่านไป ไหว้ขอพรเจ้าแม่กวนอิม พระโพธิสัตว์กวนอิม หรือ เจ้าแม่กวนอิม เป็นองค์ประธานพร สร้างด้วยหินหยกสีขาว เป็นองค์ที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในประเทศไทย โดยมีขนาดความสูง 9.9 เมตร กระเช้าลอยฟ้าแห่งแรกของประเทศไทย ตั้งอยู่ภายในสวนสาธารณะเทศบาลนครหาดใหญ่ ความยาวของระยะทาง 525 เมตร กระเช้าสามารถรองรับผู้โดยสารครั้งละ 8 คน หรือรองรับน้ำหนักได้
 
ไหว้ขอพรเจ้าแม่กวนอิม 
  นำท่านเข้าสู่ที่พัก
18.00  รับประทานอาหารเย็น (3) ณ  ห้องอาหารของโรงแรม (สนุกสนานกับมินิปาร์ตี้ คาราโอเกะ)

ทัวร์วันที่ 2) ท่องเที่ยวทำกิจกรรม Team Building –เกาะยอ  - สะพานติณสูลานนท์  - หาดชลาทัศน์

07.00

รับประทานอาหารเช้า (4) ณ ห้องอาหารของโรงแรมที่พัก

08.00  ทำกิจกรรม Team Building
12.00  รับประทานอาหารเที่ยง (5) ณ ห้องอาหารของโรงแรม
13.00  นำท่านเดินทางไปชม เกาะยอ เป็นเกาะหนึ่งที่ตั้งอยู่กลางทะเลสาบสงขลาตอนล่าง มีฐานะเป็นตำบลหนึ่งในอำเภอเมือง จังหวัดสงขลา ตัวเกาะมีพื้นที่ทั้งหมด 15 ตารางกิโลเมตร หรือ 9,275 ไร่ ประชากรเป็นชาวไทยเชื้อสายจีน ส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรม. เกาะยอ มีผลิตภัณฑ์จากหัตถกรรมที่มีชื่อเสียงคือ ผ้าทอเกาะยอ ที่มีลวดลายเป็นเอกลักษณ์ โดยเฉพาะลาย "ราชวัตถ์"
 
www.sites.google.comเกาะยอ 
  นำท่านชม สะพานติณสูลานนท์ เป็นสะพานคอนกรีตที่ยาวที่สุดในประเทศไทย อยู่ในอำเภอเมืองสงขลา และอำเภอสิงหนคร โดยเชื่อมเกาะยอ 2 ด้าน ระหว่างฝั่งบ้านน้ำกระจาย อำเภอเมืองสงขลา และบ้านเขาเขียว อำเภอสิงหนคร ความยาวของสะพาน 2 ช่วงแรก 940 เมตร และ 1,700 เมตร ตามลำดับ รวมเป็น 2,640 เมตร ก่อสร้างขึ้นในสมัย ฯพณฯ พลเอกเปรม ติณสูลานนท์
 
สะพานติณสูลานนท์ 
  นำท่านชม หาดชลาทัศน์ เป็นชายหาดที่ยาวต่อเนื่องมาจากหาดสมิหลาโดยมีแหลมสมิหลาเป็นจุดแบ่ง มีหาดทรายที่ขาวสะอาดเล่นน้ำได้ตลอดแนว ลักษณะของหาดค่อนข้างเป็นเส้นตรง มีถนนชลาทัศน์เลียบแนวชายหาดและมีแนวต้นสนให้ความร่มรื่น
 
www.songkhla.go.thหาดชลาทัศน์ 
18.00  รับประทานอาหารเย็น (6) ณ ร้านอาหารสุดสายหนึ่ง หาดใหญ่
  นำท่านกลับสู่ที่พัก
ทัวร์วันที่ 3) ตลาดกิมหยง และ ตลาดสันติสุข   - สนามบินหาดใหญ่ - สนามบินดอนเมือง
07.00 รับประทานอาหารเช้า (7) ณ ห้องอาหารของโรงแรมที่พัก
08.00  เช็คเอาท์ออกจากที่พัก
  จากนั้นนำท่านไปช็อบปิ้ง ตลาดกิมหยง และ ตลาดสันติสุข ซึ่งเป็นตลาดที่มีขนมขบเคี้ยวหรือของฝากให้คณะทัวร์ได้เลือกซื้อมากมายรวมทั้งสิ้นค้าราคาถูก และแวะตลาดสันติสุข ที่อยู่ใกล้ๆกันเป็นตลาดใหญ่เหมือนตลาดกิมหยงแต่จะเน้นไปทางเครื่องใช้ไฟฟ้าราคาถูก
 
ตลาดกิมหยง 
12.00  รับประทานอาหารเที่ยง (8) ณ ร้านอาหารต้นทาง หาดใหญ่
  ได้เวลาสมควรเดินทางไปยัง สนามบินหาดใหญ่
17.40  เหิรฟ้าสู่ สนามบินดอนเมือง โดยสายการบินแอร์เอเชีย เที่ยวบินที่ FD 3115
19.05  ถึง สนามบินดอนเมือง โดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจ

ค้นหาที่ท่องเที่ยว


Thailand Tourism Standard

ทัวร์แนะนำ

ผู้เข้าชม

มี 792 ผู้มาเยือน และ ไม่มีสมาชิกออนไลน์ ออนไลน์