รับจัด Outing, Team Building, CSR, Walk Rally, สัมนานอกสถานที่, ดูงาน ในประเทศและโซนเอเชีย
สำหรับบริษัทในเขตกรุงเทพ ปริมณฑล และ ฉะเชิงเทรา ชลบุรี ระยอง
084-160-0210 , 02-733-0683

ทัวร์เชียงใหม่ 2 วัน CSR+สัมมนา

www.travel.kapook.comเวียงกุมกาม

นำท่านชม เวียงกุมกาม เมืองโบราณอายุกว่า 727 ปี เป็นเมืองที่ “พญาเม็งราย” กษัตริย์แห่งโยนกนครได้สถาปนาให้เป็นเมืองหลวงแห่งแรกของล้านนา แต่ “เวียงกุมกาม” ก็เป็นเมืองหลวงได้ไม่นานประมาณ 12 ปี เพราะประสบปัญหาน้ำท่วมทุกปี พญามังรายจึงโปรดให้สร้าง “นพบุรีศรีนครพิงค์เชียงใหม่” ซึ่งมีชัยภูมิที่ดีกว่า เป็นเมืองหลวงแห่งใหม่ แต่ “เวียงกุมกาม” ก็ไม่สิ้นความสำคัญด้วยเป็นเมืองบริวารที่มีความใกล้ชิดกับเวียงเชียงใหม่ จนถึงสิ้นราชวงค์มังราย

 

ราคาติดต่อเจ้าหน้าที่

 

download-booking-program-tour

 

download-program-tour

tour-code THG-CMI7-2BKK

 

ทัวร์วันที่ 1) สนามบินดอนเมือง - สนามบินเชียงใหม่ – วัดพระธาตุดอยสุเทพราชวรวิหาร - กิจกรรม CSR อาทิเช่น เก็บขยะบริเวณวัด รักษาสิ่งแวดล้อม ที่ วัดพระธาตุดอยสุเทพราชวรวิหาร

06.00

พร้อมกัน ณ สนามบินดอนเมือง เคาน์เตอร์สายการบินแอร์เอเชีย  เจ้าหน้าที่บริษัทฯ ให้การต้อนรับ และ อำนวยความสะดวกแก่ท่าน

08.20

เหิรฟ้าสู่ สนามบินเชียงใหม่ โดยสายการบินแอร์เอเชีย  เที่ยวบินที่ FD 3443

09.35 ถึง สนามบินเชียงใหม่
  นำท่านชม เวียงกุมกาม เมืองโบราณอายุกว่า 727 ปี เป็นเมืองที่ “พญาเม็งราย” กษัตริย์แห่งโยนกนครได้สถาปนาให้เป็นเมืองหลวงแห่งแรกของล้านนา แต่ “เวียงกุมกาม” ก็เป็นเมืองหลวงได้ไม่นานประมาณ 12 ปี เพราะประสบปัญหาน้ำท่วมทุกปี พญามังรายจึงโปรดให้สร้าง “นพบุรีศรีนครพิงค์เชียงใหม่” ซึ่งมีชัยภูมิที่ดีกว่า เป็นเมืองหลวงแห่งใหม่ แต่ “เวียงกุมกาม” ก็ไม่สิ้นความสำคัญด้วยเป็นเมืองบริวารที่มีความใกล้ชิดกับเวียงเชียงใหม่ จนถึงสิ้นราชวงค์มังราย
 
www.travel.kapook.comเวียงกุมกาม 
12.00 

รับประทานอาหารเที่ยง (1)  ณ ร้านอาหารเอกทิพย์โชคดี

  นมัสการ วัดพระธาตุดอยสุเทพราชวรวิหาร ซึ่งเป็นวัดคู่บ้านคู่เมืองของจังหวัดเชียงใหม่ ก่อสร้างตามแบบศิลปะล้านนา
 
www.packagetourhub.comวัดพระธาตุดอยสุเทพราชวรวิหาร 
  กิจกรรม CSR อาทิเช่น เก็บขยะบริเวณวัด รักษาสิ่งแวดล้อม (ปลูกป่าไม่ได้ อุทยานไม่อนุญาต)
  นำท่านเข้าสู่ที่พัก
18.00  รับประทานอาหารมื้อค่ำ (3) ณ. ห้องอาหารของโรงแรม (งานปาร์ตี้จัดภายในห้องประชุม)
ทัวร์วันที่ 2) สัมมนาภายใน (มีวิทยากร) - วัดพระธาตุดอยคำ- แวะซื้อของฝาก – สนามบินเชียงใหม่ – สนามบินดอนเมือง
07.00 รับประทานอาหารเช้า (4) ณ ห้องอาหารของโรงแรมที่พัก
  สัมมนาภายใน (มีวิทยากร)
  จากนั้นนำท่านเช็คเอ้าท์ออกจากโรงแรมที่พัก
  นำท่านชม วัดพระธาตุดอยคำ เป็นวัดสำคัญในจังหวัดเชียงใหม่ อายุเก่าแก่กว่า 1,300 ปี ตั้งอยู่บริเวณดอยคำ ด้านหลังอุทยานหลวงราชพฤกษ์ ห่างจากตัวเมืองประมาณ 10 กิโลเมตร วัดพระธาตุดอยคำมีความสูงจากระดับที่ราบเชียงใหม่ราว 140 เมตร และมีความสูงจากระดับน้ำทะเลปานกลาง 465 เมตร
 
www.tripgether.comพระธาตุดอยคำ 
12.00 รับประทานอาหารกลางวัน (5) ณ ร้านอาหาร...
  แวะซื้อของฝาก ของอร่อย ของที่ระลึก จากเชียงใหม่ ที่ ร้านวนัสนันท์เชียงใหม่ อาทิ แคบหมู น้ำพริกหนุ่ม ใส้อั่ว จากนั้นนำท่านเดินทางไปยัง สนามบินเชียงใหม่
17.00  เหิรฟ้าสู่ สนามบินดอนเมือง โดยสายการบินแอร์เอเชีย เที่ยวบินที่ FD 3439
18.15 ถึง สนามบินดอนเมือง โดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจ

ค้นหาที่ท่องเที่ยว


Thailand Tourism Standard

ทัวร์แนะนำ

ผู้เข้าชม

มี 1762 ผู้มาเยือน และ ไม่มีสมาชิกออนไลน์ ออนไลน์