รับจัด Outing, Team Building, CSR, Walk Rally, สัมนานอกสถานที่, ดูงาน ในประเทศและโซนเอเชีย
สำหรับบริษัทในเขตกรุงเทพ ปริมณฑล และ ฉะเชิงเทรา ชลบุรี ระยอง
084-160-0210 , 02-733-0683

โปรแกรมกิจกรรม TeamBuilding ระยอง 2 วัน

9091-program-activity-teambuilding-rayong-2-days.jpg

แพคเก็จทัวร์ ระยอง นำเที่ยวพร้อมกิจกรรมTeamBuilding  อนุสาวรีย์สุนทรภู่ พิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำระยอง เรามีพนักงานผู้เชี่ยวชาญในการนำเที่ยว และ มีความรู้ในข้อมูลสถานที่เป็นอย่างดี สามารถให้ข้อมูลและความรู้ไปพร้อมๆกับการท่องเที่ยว แวะซื้อของฝากที่ ตลาดบ้านเพ

 

ราคาติดต่อเจ้าหน้าที่

 

download-booking-program-tour

 

download-program-tour

tour-code THG-RYG4-2BKK

 

ทัวร์วันที่ 1) กรุงเทพฯ– จ. ระยอง – สถานแสดงพันธ์สัตว์น้ำระยอง  – กิจกรรม Team Building

06.00

พร้อมกันที่ กรุงเทพฯ เจ้าหน้าที่บริษัทฯ ให้การต้อนรับ และ อำนวยความสะดวกแก่ท่าน

07.00

ออกเดินทางสู่ จ.ระยอง โดยรถบัสปรับอากาศ VIP

  พร้อม รับประทานอาหารเช้า (1) แบบกล่อง (ข้าวสวย กับข้าว 1 อย่าง + ไข่ดาว หรือ ข้าวเหนียวหมูทอด)
10.00 นำท่านเดินทางถึง สถานแสดงพันธ์สัตว์น้ำระยอง เป็นสถานที่ศึกษา ทดลอง และวิจัยเกี่ยวกับสัตว์ทะเล และพรรณไม้น้ำ อีกทั้งเป็นแหล่งรวบรวมพันธ์สัตว์น้ำที่สวยงาม และหายาก รวมทั้งความรู้ทางด้านทรัพยากรสัตว์ทะเล และการประมง วัตถุประสงค์ในการสร้าง เพื่อให้เป็นแหล่งในการรวบรวมพันธ์ปลาสวยงาม พรรณไม้น้ำ เป็นสถานศึกษา ค้นคว้า ทดลอง และวิจัยเกี่ยวกับชีววิทยา และพฤติกรรมต่างๆ ของสัตว์ทะเล รวมทั้งการจัดแสดง เพื่อเผยแพร่ความรู้ ความเข้าใจในด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรชีวภาพสัตว์น้ำของไทย ภายในบริเวณได้จัดให้มีบ่อปลาสวยงามขนาดใหญ่ มีทางเดินชมด้านข้างของบ่อ และทางเดินลอดใต้บ่อ คล้ายเดินลอดใต้ท้องทะเล การจัดแสดงตู้ปลาสวยงามมีทั้งปลาขนาดเล็ก และขนาดใหญ่ เป็นสัตว์น้ำที่มีพิษ และไม่มีพิษ รวมทั้งสัตว์น้ำเศรษฐกิจที่อาศัยตามป่าชายเลนไปจนถึงในทะเลลึก เช่น หมึกกระดอง ปูม้า หอยมือเสือ แมงดาถ้วย เป็นต้น
 
www.thailandscanme.comแสดงพันธ์สัตว์น้ำ 
12.00 รับประทานอาหารเที่ยง (2) ณ ร้านอาหารบ้านระเบียงไม้
13.00 นำท่านเข้าสู่ที่พัก
  กิจกรรมTeamBuilding
18.00 รับประทานอาหารมื้อค่ำ (3) ณ. ห้องอาหารของโรงแรม (งานปาร์ตี้จัดภายในห้องประชุม)

ทัวร์วันที่ 2) ตลาดบ้านเพ - -กรุงเทพฯ

07.00

บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของรีสอร์ท (มื้อที่ 4)

10.30 นำท่านแวะ ตลาดบ้านเพ ชื่อเต็มๆ ว่าตลาดเทศบาลบ้านเพ เป็นตลาดที่เป็นที่รู้จักดีทั้งคนในท้องถิ่น และนักท่องเที่ยว เพราะเป็นแหล่งขายของหลากหลายชนิด ส่วนมากเน้นไปทางของกิน โดยเฉพาะพวกของทะเลสดๆ ของแห้งนานาชนิด ขนมของฝากมากมาย ที่นักท่องเที่ยวต่างต้องแวะมาซื้อจากตลาดบ้านเพ ติดไม้ติดมือกลับบ้านไปด้วย
 
www.sites.google.comบ้านเพ 
12.00 รับประทานอาหารเที่ยง (5) ณ ร้านอาหารตำนานป่า
13.00  สมควรแก่เวลานำท่านเดินทางกลับ กรุงเทพฯ
18.00 ถึง กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจ

ค้นหาที่ท่องเที่ยว


Thailand Tourism Standard

ทัวร์แนะนำ

ผู้เข้าชม

มี 948 ผู้มาเยือน และ ไม่มีสมาชิกออนไลน์ ออนไลน์