รับจัด Outing, Team Building, CSR, Walk Rally, สัมนานอกสถานที่, ดูงาน ในประเทศและโซนเอเชีย
สำหรับบริษัทในเขตกรุงเทพ ปริมณฑล และ ฉะเชิงเทรา ชลบุรี ระยอง
084-160-0210 , 02-733-0683

โปรแกรมกิจกรรม TeamBuilding แก่งกระจาน 3 วัน

9113-program-activity-teambuilding-kaeng-krachan-3-days

กรุ๊ปเหมา ชม ถ้ำเขาหลวง นำท่านชม โครงการชั่งหัวมันตามพระราชดำริ นำท่านชม เขาพะเนินทุ่ง ทำกิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์ นำท่าน ล่องแก่งเรือยาง (Rafting) หรือทั่วไปเรียกว่า ล่องเรือยางแก่งกระจาน ล่องแพยางแก่งกระจาน ล่องแก่งเรือยางเพชรบุรี ล่องเรือยางแม่น้ำเพชร นั่นเอง

 

ราคาติดต่อเจ้าหน้าที่

 

download-booking-program-tour

 

download-program-tour

tour-code THG-PBI5-3BKK

 

ทัวร์วันที่ 1) กรุงเทพฯ - จ. เพชรบุรี – ถ้ำเขาหลวง - โครงการชั่งหัวมันตามพระราชดำริ

06.00

พร้อมที่ จุดนัดพบ กรุงเทพฯ มัคคุเทศก์ และ ทีมงานต้อนรับ และ อำนวยความสะดวก

07.00

พร้อมออกเดินทางจาก กรุงเทพฯ โดยรถบัสปรับอากาศ VIP มุ่งหน้าสู่ จ. เพชรบุรี

  พร้อม รับประทานอาหารเช้า (1) แบบกล่อง (ข้าวสวย กับข้าว 1 อย่าง + ไข่ดาว หรือ ข้าวเหนียวหมูทอด)
09.30 นำทุกท่านชม ถ้ำเขาหลวง ตั้งอยู่ที่อยู่บนเขาหลวง ห่างจากเขาวังประมาณ 5 กิโลเมตร จากเชิงเขามีบันได คอนกรีตนำสู่ทางลงถ้ำ เขาหลวงเป็นภูเขา ขนาดเล็กมียอดสูงสุดเพียง 92 เมตร มีหินงอกหินย้อย สีสันสวยงาม สำหรับถ้ำเขาหลวงถือเป็นถ้ำใหญ่และสำคัญที่สุดในเมืองเพชร ภายในถ้ำประดิษฐานพระพุทธรูปฉลอง พระองค์อันสำคัญยิ่ง ซึ่งพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว โปรดให้สร้างถวาย พระบาทสมเด็จพระจอม เกล้าเจ้าอยู่หัว ไฮไลต์ของการมาเที่ยวถ้ำเขาหลวง คือ การได้ชมแสงอาทิตย์ที่ส่องลงมาจากปล่องแสงของ เพดาน ถ้ำลงมาสู่พื้นข้างล่างคล้ายกับมีสปอร์ตไลท์ส่องลงมาเป็นภาพที่อัศจรรย์และงดงามมาก ซึ่งช่วงเวลาที่จะ มีแสงส่องลงมาเยอะที่สุด คือประมาณ 9.30 -10.30 น. ซึ่งลักษณะของลำแสงจะแตกต่างกันไปตามสภาพอากาศ ในแต่ละฤดู
 
www.paiduaykan.comถ้ำเขาหลวง  
12.00 รับประทานอาหารเที่ยง (2) ณ ร้านอาหาร.....
  นำท่านชม โครงการชั่งหัวมันตามพระราชดำริ ตั้งอยู่ใน อ. ท่ายาง จ. เพชรบุรี เกิดขึ้นจากความเอาพระทัยใส่ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ที่ทรงมีต่อเกษตรกรในการที่จะพัฒนาส่งเสริมอาชีพเกษตรกรรมให้ ประสบความสำเร็จและสามารถเลี้ยงดูตัวเองและครอบครัวได้อย่าง ยั่งยืน ประวัติที่มาของโครงการนี้ เริ่มตอนที่ตอนพระองค์ท่านประทับอยู่ ณ วังไกลกังวลแล้วมีชาวบ้านนำมันเทศมาถวาย ช่วงนั้นพระองค์ ต้องเสด็จกลับกรุงเทพเลยรับสั่งให้ เจ้าหน้าที่นำหัวมันเทศนั้นไปวางไว้บนตาชั่งในห้องทรงงานจากนั้นก็เสด็จกลับกรุงเทพ เวลาล่วงเป็น เดือน เมื่อเสด็จกลับมาหัวหินทรงพบว่ามันเทศนั้นได้แตกใบ เลยตรัสว่า "มัน อยู่ที่ไหนก็ขึ้น"ดังนั้นจึงมีพระราชดำริให้จัดหาที่ดิน เพื่อทำโครงการด้านการเกษตร ปี พ.ศ. 2551 ก็ได้ซื้อที่ดินจำนวน 120 ไร่ และต่อมาในกลางปี 2552 ทรงซื้อที่ดินแปลงติดกันเพิ่มอีก ณ บ้านหนองคอไก่ ตำบลเขากระปุก อำเภอท่ายาง จังหวัดเพชรบุรี จำนวน 250 ไร่เพื่อพัฒนาเป็นศูนย์รวบรวมพืชเศรษฐกิจนานาชนิด เพื่อเป็นแนวทางให้กับเกษตรกรโดยเฉพาะในพื้นที่อำเภอท่ายางจังหวัดเพชรบุรี ที่มีพื้นที่ค่อนข้างแห้งแล้ง ทรงพระราชทานพันธุ์มันเทศ ซึ่งงอกออกมาจากหัวมันที่ตั้งโชว์ไว้บนตาชั่งในห้องทรงงานที่วังไกลกังวล ให้นำมาปลูกไว้ที่ที่ดินแปลงนี้พระราชทานชื่อโครงการว่า "โครงการชั่งหัวมัน ตามพระราชดำริ" โดยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้เสด็จพระราชดำเนินมาเยี่ยมโครงการนี้ด้วยพระองค์เอง มีพระตำหนักทรงงานที่ตั้งอยู่ภายในโครงการเป็นบ้านไม้สองชั้นเรียบง่ายที่ใช้ทรงงานและพักผ่อนพระอิริยาบถเมื่อครั้งเสด็จเยี่ยม โครงการนี้ รวมถึงรถที่ทรงใช้ทรงงานก็จอดอยู่ภายในบริเวณพระตำหนักด้วย
 
www.letscheckinmag.comโครงการชั่งหัวมัน 
  นำท่านเดินทางเข้าสู่ที่พัก
18.00 รับประทานอาหารเย็น (3) ห้องอาหารของโรงแรมที่พัก
ทัวร์วันที่ 2) เขาพะเนินทุ่ง – ทำกิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์ - ล่องแก่งเรือยาง (Rafting)
07.00 รับประทานอาหารเช้า (4) ณ ห้องอาหารของโรงแรมที่พัก
08.00  นำท่านชม เขาพะเนินทุ่ง ตั้งอยู่ในเขตอุทยานแห่งชาติแก่งกระจาน อยู่ห่างจากที่ทำการอุทยานแห่งชาติแก่งกระจาน ประมาณ50กิโลเมตร เป็นภูเขาสูงประกอบด้วยทุ่งหญ้ากว้างสูงจากระดับน้ำทะเลประมาณ1,207เมตร ซึ่งบริเวณโดยรอบจะเป็นป่าดงดิบมีสัตว์ป่านานา ชนิดมากมายสภาพภูมิประเทศจะมีความ สมบูรณ์และมีทิวทัศน์ ที่งดงาม นอกจากนี้พะเนินทุ่งยังเป็นจุดชมทะเลหมอกที่สวยงามสามารถ ชม ได้ตลอดทั้งปีถึึแม้ว่าจะเป็นฤดูร้อนก็ตาม เพราะหมอกดังกล่าวเกิดจากต้นไม้ที่อุดมสมบูรณ์ที่คลายก๊าซคาร์บอนไดอ๊อกไซต์ ออกมาแล้วเกิดเป็นหมอกที่สวยงาม ในยามเช้าจะมองเห็นทะเลหมอกสีขาวปกคลุมทั่วหุบเขา เมื่อทะเลหมอกสลายตัวไป แล้วจะมองเห็น ผืนป่าดงดิบเบื้องล่างเบียดตัวกันแน่นท่ามกลาง เทือกเขาสลับซับซ้อนกว้างไกลสุดตา บางครั้งอาจพบนกเงือกกรามช้างบินอยู่เหนือผืนป่า ที่พะเนินมีอากาศหนาวเย็นตลอดปี โดยจุดชมทะเลหมอกจะสามารถชมได้ 2 จุด คือ จุดชมวิวกิโลเมตรที่ 30 และ 36
 
www.paiduaykan.comเขาพะเนินทุ่ง 
  นำท่านกลับสู่ โรงแรมที่พัก
  กิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์
12.00 รับประทานอาหารเที่ยง (5) ณ ห้องอาหารของโรงแรม
13.00  นำท่าน ล่องแก่งเรือยาง (Rafting) หรือทั่วไปเรียกว่า ล่องเรือยางแก่งกระจาน ล่องแพยางแก่งกระจาน ล่องแก่งเรือยางเพชรบุรี ล่องเรือยางแม่น้ำเพชร นั่นเอง โดยรายละเอียดก็คือการล่องเรือยางในแม่น้ำเพชรบุรี ด้วย ระยะทาง 8 กิโลเมตร ใช้เวลาชั่วโมงเศษผ่อนคลาย และสัมผัสกับวิถีชีวิตธรรมชาติของสองฟากฝั่งแม่น้ำเพชรบุรีตอนล่างและสนุกกับเครืองเล่นผจญภัยต่าง ๆที่อยู่ริมน้าเป็นกิจกรรมผจญภัยอาทิเช่น โดดสลิง โดดหอ โดดเชือก จิ้งจอกเวหา ที่กำลังเป็นที่นิยมของนักท่องเที่ยวที่มาแก่งกระจาน หากใครได้ผ่านมาแก่งกระจานแล้วไม่ได้ล่องแก่งแม่น้ำเพชรละก็เรียกกันว่ามาไม่ถึงแก่งกระจานกันเลยทีเดียวให้บริการรวม อุปกรณ์ชูชีพ และเจ้าหน้าที่ควบคุมดูแลเรือ และรถรับส่งระหว่างการล่องแก่ง
 
www.thetrippacker.comล่องเรือยางแก่งกระจาน 
  นำท่านกลับสู่ที่พัก
18.00 รับประทานอาหารเย็น (6) ณ ห้องอาหารของโรงแรม (มีกิจกรรมสังสรรค์พนักงาน)
  พักผ่อนตามอัธยาศัย
ทัวร์วันที่ 3) จุดชมวิวเขื่อนแก่งกระจาน - สวิส ชีพ ฟาร์ม - ช้อปปิ้งของฝากของดีที่ เมืองเพชรบุรี - กรุงเทพฯ
07.00 รับประทานอาหารเช้า (7) ณ ห้องอาหารของโรงแรมที่พัก
  เช็คเอ๊าท์ออกจากที่พัก
  นำท่านชม จุดชมวิวเขื่อนแก่งกระจาน
  จากนั้นนำท่านชม สวิส ชีพ ฟาร์ม ชะอำ เพชรบุรี ฟาร์มแกะ แบบสวิสเซอร์แลนด์ ท่ามกลางหุบเขาแห่ง ความรักที่โอบล้อมคุณ ด้วยไออุ่นสไตล์ยูโรคันทรี และธรรมชาติที่สวยงามของเมืองชะอำ จ.เพชรบุรี ที่ แห่งนี้คุณจะเพลิดเพลินไปกับการขี่ม้าชมวิว เลี้ยงแกะ ท่ามกลางทุ่งหญ้า และสนุกเต็มอิ่มกับกิจกรรม พิสูจน์รักแท้ที่สนุกสนาน และสุดแสนโรแมนติก พร้อมทั้งคล้องกุญแจแห่งรัก ที่ได้กล่าวขานสืบต่อกัน มาว่า คู่รักที่ได้มาคล้องกุญแจแห่งรักร่วมกัน จะสามารถครองความรักนิรันดร์ได้
 
www.tiewplearn.comสวิสชีฟฟาร์ม 
12.00 รับประทานอาหารเที่ยง (8) ณ ร้านอาหาร....
  หลังอาหารเดินทางกลับ กรุงเทพฯ
  ให้ท่านแวะ ช้อปปิ้งของฝากของดีที่ เมืองเพชรบุรี
18.00 ถึง กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจในบริการ

ค้นหาที่ท่องเที่ยว


Thailand Tourism Standard

ทัวร์แนะนำ

ผู้เข้าชม

มี 1510 ผู้มาเยือน และ ไม่มีสมาชิกออนไลน์ ออนไลน์