รับจัด Outing, Team Building, CSR, Walk Rally, สัมนานอกสถานที่, ดูงาน ในประเทศและโซนเอเชีย
สำหรับบริษัทในเขตกรุงเทพ ปริมณฑล และ ฉะเชิงเทรา ชลบุรี ระยอง
084-160-0210 , 02-733-0683

โปรแกรมกิจกรรม TeamBuilding สระบุรี 2 วัน

www.httpstoday.line.me.ไทยเดนมาร์ค

แวะให้ท่านชม ท่องเที่ยวเชิงเกษตรฟาร์มโคนมไทย-เดนมาร์ค จะได้สัมผัสในการเยี่ยมชมฟาร์มแห่งนี้ ได้แก่ ชมทุ่งหญ้ากับฝูงโคนม ชมวีดีทัศน์ประวัติ อ.ส.ค. ชมการสาธิตรีดนม ทดลองรีดนม ชมพิพิธภัณฑ์สองกษัตริย์ไทย-เดนมาร์ค ป้อนนมให้ลูกโค บรรยายการเลี้ยงโคครบวงจร การทำอาหารหมักสำหรับโค การแสดงวิถีชีวิตคาวบอย เป็นต้น

 

ราคาติดต่อเจ้าหน้าที่

 

download-booking-program-tour

 

download-program-tour

tour-code THG-SRI1-2BKK

 

ทัวร์วันที่ 1) กรุงเทพฯ- อ.ปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา - ท่องเที่ยวเชิงเกษตรฟาร์มโคนมไทย-เดน มาร์ค – กิจกรรม Team Building

06.00

พร้อมกันที่ กรุงเทพฯ เจ้าหน้าที่บริษัทฯ ให้การต้อนรับ และ อำนวยความสะดวกแก่ท่าน

07.00

ออกเดินทางมุ่งหน้าสู่ อำเภอมวกเหล็ก-สระบุรี โดยรถบัสปรับอากาศ VIP

  พร้อม รับประทานอาหารเช้า (1) แบบกล่อง (ข้าวสวย กับข้าว 1 อย่าง + ไข่ดาว หรือ ข้าวเหนียวหมูทอด)
10.00  แวะให้ท่านชม ท่องเที่ยวเชิงเกษตรฟาร์มโคนมไทย-เดนมาร์ค จะได้สัมผัสในการเยี่ยมชมฟาร์มแห่งนี้ ได้แก่ ชมทุ่งหญ้ากับฝูงโคนม ชมวีดีทัศน์ประวัติ อ.ส.ค. ชมการสาธิตรีดนม ทดลองรีดนม ชมพิพิธภัณฑ์สองกษัตริย์ไทย-เดนมาร์ค ป้อนนมให้ลูกโค บรรยายการเลี้ยงโคครบวงจร การทำอาหารหมักสำหรับโค การแสดงวิถีชีวิตคาวบอย เป็นต้น
 
www.httpstoday.line.me.ไทยเดนมาร์ค 
  ถึง อำเภอมวกเหล็ก-สระบุรี
  นำท่านเข้าสู่ที่พัก ณ บ้านสวนรจนา รีสอร์ท มวกเหล็ก
12.00  รับประทานอาหารเที่ยง (2) ณ ห้องอาหารของโรงแรม
13.00  ทำกิจกรรม Team Building
 18.00 รับประทานอาหารมื้อค่ำ (3) ณ. ห้องอาหารของโรงแรม (งานปาร์ตี้จัดภายในห้องประชุม)

ทัวร์วันที่ 2) เขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ – แวะซื้อของฝากระหว่างทาง - กรุงเทพฯ

07.00

รับประทานอาหารเช้า (4) ณ ห้องอาหารของโรงแรมที่พัก

08.00  นำท่าน Check Out ออกจากห้องพัก
09.00  นำท่านชม เขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ เป็นเขื่อนแกนดินเหนียวที่ยาวที่สุดในประเทศไทยด้วยความยาวทั้งสิ้น 4860 เมตร สร้างขึ้นภายใต้โครงการพัฒนาลุ่มแม่น้ำป่าสัก ซึ่งเป็นโครงการตามพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว โดยมีวัตถุประสงค์คือ เพื่อแก้ไขปัญหาน้ำท่วมในฤดูน้ำหลาก และ ปัญหาขาดแคลนน้ำในช่วงฤดูร้อน
 
เขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ 
12.00 รับประทานอาหารเที่ยง (5) ณ ร้านอาหารชาวเขื่อน
13.00 เดินทางกลับ กรุงเทพฯ
  พร้อม แวะซื้อของฝากระหว่างทาง

18.00

เดินทางกลับถึง กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ พร้อมด้วยความประทับใจประทับใจ

ค้นหาที่ท่องเที่ยว


Thailand Tourism Standard

ทัวร์แนะนำ

ผู้เข้าชม

มี 715 ผู้มาเยือน และ ไม่มีสมาชิกออนไลน์ ออนไลน์