รับจัด Outing, Team Building, CSR, Walk Rally, สัมนานอกสถานที่, ดูงาน ในประเทศและโซนเอเชีย
สำหรับบริษัทในเขตกรุงเทพ ปริมณฑล และ ฉะเชิงเทรา ชลบุรี ระยอง
084-160-0210 , 02-733-0683

โปรแกรมกิจกรรม TeamBuilding สมุย 2 วัน

www.thailandtourismdirectory.go.thพระใหญ่เกาะฟาน

นำท่านเที่ยว รอบเกาะสมุย เกาะท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียง ผ่านชมสวนมะพร้าวที่มีอยู่มากมาย ผ่านชมอ่าวต่างๆ อาทิ อ่าวละไม อ่าวเฉวง อ่าวท้องยาง อ่าวท้องตะเคียน ชมวิวทิวทัศน์ ณ จุดชมวิว ช่องบุญตา ชม หินตา หินยาย ที่ธรรมชาติได้สร้างขึ้นอย่างน่าอัศจรรย์ นมัสการ พระใหญ่เกาะฟาน พระพุทธรูปองค์ใหญ่ อันศักดิ์สิทธิ์ที่เป็นที่เคารพนับถือของชาวเกาะสมุย

 

ราคาติดต่อเจ้าหน้าที่

 

download-booking-program-tour

 

download-program-tour

tour-code THA-SNI3-2BKK

 

ทัวร์วันที่ 1) สนามบินสุวรรณภูมิ – สนามบินสมุย - รอบเกาะสมุย - อ่าวละไม อ่าวเฉวง อ่าวท้องยาง อ่าวท้องตะเคียน – ช่องบุญตา - หินตา หินยาย – พระใหญ่เกาะฟาน - กิจกรรม Team Building

05.00

พร้อมกันที่ สนามบินสุวรรณภูมิ เคาน์เตอร์สายการบินบางกอกแอร์เวย์ เจ้าหน้าที่บริษัทฯ คอยต้อนรับ และ        อำนวยความสะดวกแก่ท่าน

06.00

เหิรฟ้าสู่ สนามบินสมุย โดยสายการบินบางกอกแอร์เวย์ เที่ยวบินที่ PG 103

07.05  ถึง สนามบินสมุย
 

นำท่านเที่ยว รอบเกาะสมุย เกาะท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียง ผ่านชมสวนมะพร้าวที่มีอยู่มากมาย ผ่านชมอ่าวต่างๆ อาทิ อ่าวละไม อ่าวเฉวง อ่าวท้องยาง อ่าวท้องตะเคียน ชมวิวทิวทัศน์ ณ จุดชมวิว ช่องบุญตา ชม หินตา หินยาย ที่ธรรมชาติได้สร้างขึ้นอย่างน่าอัศจรรย์ นมัสการ พระใหญ่เกาะฟาน พระพุทธรูปองค์ใหญ่ อันศักดิ์สิทธิ์ที่เป็นที่เคารพนับถือของชาวเกาะสมุย

 
www.thailandtourismdirectory.go.thพระใหญ่เกาะฟาน 
12.00  รับประทานอาหารกลางวัน (1) ณ ร้านอาหาร…..
 

กิจกรรม Team Building

  นำท่านเข้าสู่ที่พัก ให้ท่านได้พักผ่อนตามอัธยาศัย
18.30  รับประทานอาหารค่ำ (2) ณ ห้องอาหารของโรงแรม (มีกิจกรรมสังสรรค์พนักงาน)
ทัวร์วันที่ 2) น้ำตกหน้าเมือง - วัดคุณาราม – หลวงพ่อแดงช้อปปิ้งของฝากจากสุราษฎร์ธานี - สนามบินสมุย – สนามบินสุวรรณภูมิ
07.00 รับประทานอาหารเช้า (3) ณ ห้องอาหารของโรงแรม
08.00 นำท่านชม น้ำตกหน้าเมือง เป็นน้ำตกที่มีชื่อเสียงแห่งหนึ่งบนเกาะสมุย ด้วยความสูงของหน้าผาที่มากถึง 30-40 เมตร ในฤดูฝนกระแสน้ำที่ไหลลงมาจากหน้าผาจะมีความสวยงามมาก
 
www.kohsamuicity.go.thน้ำตกหน้าเมือง 
  นำชม วัดคุณาราม นำท่านนมัสการ หลวงพ่อแดง ที่เป็นที่เคารพนับถือของชาวเกาะสมุย
 
www.kohmui.comวัดคุณาราม 
12.00  รับประทานอาหารกลางวันä (4) ณ ร้านอาหาร.....
  ให้ท่านได้ ช้อปปิ้งของฝากจากเกาะสมุย
  ได้เวลาสมควร ส่งท่านยัง สนามบินสมุย
18.00  เหิรฟ้าสู่ สนามบินสุวรรณภูมิ โดยสายการบินบางกอกแอร์เวย์ เที่ยวบินที่ PG 164
19.05 ถึง สนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจในบริการ

ค้นหาที่ท่องเที่ยว


Thailand Tourism Standard

ทัวร์แนะนำ

ผู้เข้าชม

มี 1529 ผู้มาเยือน และ ไม่มีสมาชิกออนไลน์ ออนไลน์