รับจัด Outing, Team Building, CSR, Walk Rally, สัมนานอกสถานที่, ดูงาน ในประเทศและโซนเอเชีย
สำหรับบริษัทในเขตกรุงเทพ ปริมณฑล และ ฉะเชิงเทรา ชลบุรี ระยอง
084-160-0210 , 02-733-0683

ทัวร์กัมพูชา นครวัด นครธม เสียมเรียบ 3 วัน (FD)

8944-tour-cambodia-angkor-wat-angkor-thom-siem-reap-3-days-fd

 ทัวร์กัมพูชา, เสียมเรียบ, องค์เจ็ก-องค์จอม, ตลากซาจ๊ะ - ล่องเรือโตนเลสาบ, ชมโชว์ระบำอัสรา, ปราสาทบันทายสรี, ปราสามตาพรม, นครธม, ปราสาทบายน, นครวัด ,ศูนย์หัตถกรรมทอผ้าไหม, พนมบาแคง, พนมกุเลน, ศิวลึงค์ใต้น้ำ, น้ำตกพนมกุเลน, ร้านหยก, ปอยเปต  ทัวร์กัมพูชา พร้อมพักโรงแรม4ดาวทุกคืนและอาหารเเบบบุฟเฟ่

ราคาติดต่อเจ้าหน้าที่

 

download-booking-program-tour

 

download-program-tour

tour-code KHAJ5-3BKK

 

ทัวร์วันที่ 1) กรุงเทพฯ - เสียมเรียบ - ล่องเรือโตนเลสาบ - ศาลองค์เจ็ก-องค์จอม - โชว์ระบำอัปสรา

07.30

พร้อมกันที่ สนามบินดอนเมือง อาคาร 1 ขาออก ชั้น 3 ประตู 1 เคาท์เตอร์สายการบินไทยแอร์เอเชีย
Thai Air Asia (FD) โดยมีเจ้าหน้าที่อำนวยความสะดวกแก่ทุกท่าน

10.10

ออกเดินทางสู่ เมืองเสียมเรียบ โดยเที่ยวบิน FD 610

11.00

เดินทางถึง สนามบินเสียมเรียบ ผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองเป็นที่เรียบร้อยแล้ว (เวลาท้องถิ่นที่กัมพูชา เท่ากับประเทศไทย)

เที่ยง

รับประทานอาหารเที่ยง (มื้อที่ 1) ณ ร้านอาหาร

บ่าย

จากนั้นนำท่านล่องเรือชม โตนเลสาบ หรือ ทะเลสาบเขมร เป็นทะเลสาบน้ำจืด ที่ใหญ่ที่สุดในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ตั้งอยู่บริเวณตอนกลางประเทศกัมพูชา มีพื้นที่ประมาณ 7500 ตารางกิโลเมตร ทะเลสาบเขมรเกิดจากแม่น้ำโขง ซึ่งแม่น้ำโขงไหลผ่านมีความยาวถึง 500 กิโลเมตร ครอบคลุมถึงพื้นที่ 5 จังหวัดของกัมพูชา ได้แก่ กำปงชนัง โพธิสัตว์ พระตะบอง และเสียมราฐ เป็นทะเลสาบที่มีปลาน้ำจืดชุกชุมมากแห่งหนึ่งประมาณ 300 ชนิด

จากนั้นนำทุกท่านกราบสักการะ ศาลองค์เจ๊ก องค์จอม ที่มีชื่อเสียงตั้งแต่สมัยพระเจ้าชัยวรมันที่ 2 ในสมัยนั้นองค์เจ๊ค องค์จอม มีความสามารถในเรื่องการรบเป็นอย่างมากเป็นที่เกรงขามของข้ำศึกศัตรู เป็นผู้ที่มี
จิตใจงามเป็นอย่างมากในยามว่างเว้นจากศึกสงคราม หากมีนักโทษคนไหนที่ไม่ได้ทำความผิดที่ร้ายแรงมาก พระองค์ก็จะขออภัยโทษให้ จึงเป็นที่เคารพรัก นับถือของคนในเมืองเสียมเรียบเป็นอย่างมาก 400 ปีต่อมา กัมพูชาเปลี่ยนมานับถือศาสนาพุทธ และได้มีการศึกษาประวัติของเจ้าเจกและเจ้าจอม และ เห็นว่าเป็นบุคคลตัวอย่างที่ประพฤติตนดีมาก จึงได้มีการสร้างรูปเคารพ

19.00

รับประทานอาหารค่ำ แบบบุฟเฟ่ (มื้อที่ 2) ณ ร้านอาหาร
พร้อมชมโชว์การแสดงชุดระบำอัปสร ศิลปะพื้นเมืองของกัมพูชาที่เป็นการแสดงที่สวยงาม ให้ทุกท่านได้เก็บภาพเป็นที่ระลึกไว้เป็นความทรงจำ

นำท่านเข้าสู่ที่พัก โรงแรมหรูหราระดับ 4 ดาว STARRY HOTEL หรือเทียบเท่า

ทัวร์วันที่ 2) ท่องเที่ยวนครธม - ปราสาทบายน - ปราสาทตาพรม - นครวัด - ปราสาทบันทายศรี - ไนท์มาร์เก็ต

เช้า

บริการอาหารเช้า (มื้อที่ 3) ณ ห้องอาหารโรงแรม

จากนั้นเดินทางชม ปราสาทบันทายศรี หรือ เรียกตามสำเนียงเขมรว่า บันเตียไสร หมายถึง ปราสาทสตรีหรือป้อมสตรี สร้างตอนปลายสมัยพระเจ้าราเชนทรวรมินทร์(พ.ศ.1510) เป็นปราสาทหลังเล็กๆกลุ่มหนึ่ง สร้างด้วยหินทรายสีชมพูแกะ และ สลักภาพนูนสูงได้อย่างสวยงามมากเป็นปราสาทหินที่ถือได้ว่างดงามที่สุดในประเทศกัมพูชา มีความกลมกลืนอย่างสมบูรณ์ และเป็นปราสาทแห่งเดียวที่สร้างเสร็จแล้วกว่า 1000 ปี แต่ลวดลายก็ยังมีความคมชัด เหมือนกับสร้างเสร็จใหม่ ๆ ปราสาทบันทายศรี มีความอ่อนช้อยงดงามช่างได้แกะสลักอย่างวิจิตบรรจงจนทำให้เหล่านางอัสรา และ เทพธิดาที่ประดับบนผนังดูเสมือนมีชีวิตจริงๆ


จากนั้นเดินทางสู่ เมืองพระนคร หรือ นครธม ผ่านชม สะพานนาคราช เพื่อเข้าสู่เมืองนครธม ซึ่งเป็นสะพานที่พระเจ้าชัยวรมันที่ 7 กษัตริย์เขมรใช้เป็นทางเสด็จผ่านเข้าออกเมืองนครธม ประตูเมือง ที่มียอดเป็นรูปพระโพธิสัตว์หันพระพักตร์ไปทั้ง 4 อาณาจักรเขมร สถาปนาขึ้นในปลายคริสต์ศวรรษที่ 12 โดยพระเจ้าชัยวรมันที่ 7 มีอาณาเขตครอบคลุมพื้นที่ 9 ตารางกิโลเมตร อยู่ทางทิศเหนือของนครวัด ภายในเมืองมีสิ่งก่อสร้างมากมายนับแต่สมัยแรกๆ


นำทุกท่านเข้าชมปราสาทบายน เป็นโบราณสถานที่สำคัญที่สุดเป็นลำดับที่สองที่ควรมา
เที่ยวชมเมื่อมาเยือนอังกอร์ สร้างขึ้นเมื่อปลายคริสต์ศตวรรษที่ 12 ในรัชสมัยของพระ
เจ้าชัยวรมันที่ 7 ปราสาทบายนสร้างขึ้นจากหินทรายและเป็นสัญลักษณ์ของเขาพระสุเมรุ เมื่อมองจากด้านนอก จะแลดูคล้ายกับเขาวงกต แต่ความจริงแล้ว ลักษณะของปราสาทบายนนั้นสร้างขึ้นตามแบบแผนของยันตระ ซึ่งเป็นเรขาคณิตของพุทธศาสนาของอินเดีย เป็นสัญลักษณ์ของมันดาล่า หรือรูปวงกลมอันเป็นสัญลักษณ์แทนจักรวาลและพลังศักดิ์สิทธิ์ในศาสนาฮินดู เมื่อได้เข้าไปสัมผัสยังปราสาทแห่งนี้จะรู้สึกเหมือนมีคนคอยจ้องมองเราอยู่ตลอดเวลา ซึ่งเป็นเสน่ห์ที่ประทับใจของปราสาทแห่งนี้


จากนั้นนำท่านชม ปราสาทตาพรหม (Ta Prohm) เป็นปราสาทที่ถูกทิ้งร้างมานานถึง 500 ปี สร้างขึ้นในปี พศ.1729 เป็น ปราสาทหินในยุคสุดท้ายของอาณาจักรขอม สมัยพระเจ้าชัยวรมันที่ 7 ที่ทรงเลื่อมใสในพุทธศาสนา ปราสาทตาพรหมจึงเป็นทั้งปราสาท และ วัดทางพุทธศาสนาไปในตัว ภายในปราสาทมีภาพแกะสลักอันเป็นเรื่องราวทางพุทธประวัติ นิกายมหายาน ทั้งหน้าบัน และทับหลัง แต่ในสมัยพระเจ้าชัยวรมันที่ 8 ที่ทรงเลื่อมใสในศาสนาฮินดู ภาพสลักบางภาพได้ถูกดัดแปลงให้เป็นเรื่องราวเกี่ยวกับศาสนาฮินดู ส่วนพระพุทธรูป ก็ถูกดัดแปลงให้เป็นศิวะลึงค์

12.00

บริการอาหารกลางวัน (มื้อที่ 4) ณ ร้านอาหาร

จากนั้นชมสิ่งมหัศจรรย์ 1 ใน 7 สิ่งมหัศจรรย์ของโลก ปราสาทนครวัด ที่เปรียบเสมือนวิมานของเทพเจ้าสูงสุดที่บรรจงชะลอลงมาประดิษฐานไว้ในโลกมนุษย์ และ ถือว่าเป็นสถานที่สุดยอดของการเดินทางไปในครั้งนี้ ซึ่งสร้างขึ้นเมื่อ ปี พ.ศ. 1650-1720 โดยพระเจ้าสุริยวรมันที่ 2 โดยถวายเป็นพุทธบูชา ชมรูปสลักนางอัปสรนับหมื่นองค์ ชมภาพแกะสลักนูนต่ำ การกวนเกษียรสมุทร ซึ่งเป็นพิธีกรรมโบราณอันศักดิ์สิทธิ์น่าสนใจเป็นอย่างยิ่ง ท่านจะได้ชมภาพการยกกองทัพของพระเจ้า สุริยวรมันที่ 1 โดยมีภาพกองทัพของเสียมกุก ซึ่งเป็นบรรพบุรุษของพวกเราชาวไทยปรากฏอยู่

18.00

บริการอาหารค่ำ (มื้อที่ 5) ณ ร้านอาหาร
หลังอาหารนำท่านเดินช้อปปิ้ง ณ ตลาดไนท์มาร์เก็ต อิสระให้ท่านได้เลือกชมเลือกซื้อสินค้าพื้นเมืองเสียมเรียบตามอัธยาศัย

นำท่านเข้าสู่ที่พัก โรงแรมหรูหราระดับ 4 ดาวที่เข้าร่วมโปรโมชั่น หรือ เทียบเท่า

ทัวร์วันที่ 3) ท่องเที่ยวศูนย์หัตถกรรมทอผ้าไหม - ศูนย์ฝึกวิชาชีพ - ตลาดซาจ๊ะ - สนามบินเสียมเรียบ - ร้านหยก - สนามบินดอนเมือง

เช้า

บริการอาหารเช้า (มื้อที่ 6) ณ ห้องอาหารโรงแรม

จากนั้นนำท่านชม ศูนย์หัตถกรรมทอผ้าไหม (Angkor Silk Farm) เป็นศูนย์หัตถกรรมการพัฒนา และปรับปรุงงานหัตถกรรมทอผ้า รวมถึงการสืบทอดศิลปกรรมโบราณให้คงอยู่

จากนั้นชม ศูนย์ฝึกวิชาชีพ (Les Artisan d'Angkor) ศูนย์สอนวิชาชีพทุกสาขา เช่น การทอผ้า การแกะสลักหิน และ แกะสลักไม้

12.00

บริการอาหารกลางวัน (มื้อที่ 7) ณ ร้านอาหาร

จากนั้นนำทุกท่านเดินทางไป ช้อปปิ้งสินค้าพื้นเมือง ตลาดซาจ๊ะ ชอปปิ้งสินค้าท้องถิ่น ของเมืองเสียมเรียบ ของตลาดซาจ๊ะก็ได้แก่ เสื้อผ้า กระเป๋า ผ้าทอ ของฝากพวกพวงกุญแจ และ อื่นๆ เครื่องเงิน อัญมณี และอื่นๆ อีกมากมายให้ทุกท่านได้ เลือกซื้อของฝากกลับเมืองไทย

15.25

ออกเดินทางกลับ กรุงเทพฯ  โดยสายการไทยแอร์เอเซีย เที่ยวบินที่  FD 615

16.20

เดินทางถึง กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจมิรู้ลืม

หมายเหตุ :
1. ขอสงวนสิทธิ์เปลี่ยนแปลงเวลานัดหมายตามความเหมาะสมในช่วงวันหยุดเทศกาล โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
2. มิได้ระบุที่นั่งบนรถ ท่านที่มาถึงที่รถก่อน สามารถเลือกที่นั่งได้เลย

tour-condition

อัตราค่าบริการนี้รวม
1. ตั๋วเครื่องบินชั้นทัศนาจรไป -กลับพร้อมกรุ๊ป อยู่ต่อต้องเสียค่าเปลี่ยนแปลงตั๋ว
2. ที่พักโรงแรมตามรายการ 2 คืน (กรณีมาไม่ครบคู่และไม่ต้องการเพิ่มเงินพักห้องเดี่ยว)
3. อาหารตามรายการระบุ(สงวนสิทธิในการสลับมื้อหรือเปลี่ยนแปลงเมนูอาหารตามสถานการณ์)
4. ค่าเข้าชมสถานที่ตามรายการระบุ
5. ค่ารถโค้ชรับ-ส่งสถานที่ท่องเที่ยวตามรายการระบุ
6. ค่าไกด์ท้องถิ่นและหัวหน้าทัวร์นำเที่ยวตามรายการ
7. ประกันอุบัติเหตุวงเงิน 1,000,000 บาท (เป็นไปเงื่อนไขตามกรมธรรม์)
8. ภาษีน้ำมันและภาษีตั๋วทุกชนิด(สงวนสิทธิเก็บเพิ่มหากสายการบินปรับขึ้นก่อนวันเดินทาง)
9. ค่าระวางน้ำหนักกระเป๋าไม่เกิน 20 กก.ต่อ 1 ใบ
อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม
1. ภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3% และภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%
2. ค่าทำหนังสือเดินทางไทย และค่าธรรมเนียมสำหรับผู้ถือพาสปอร์ตต่างชาติ
3. ค่าใช้จ่ายส่วนตัว อาทิ อาหารและเครื่องดื่มที่สั่งเพิ่มพิเศษ,โทรศัพท์-โทรสาร,อินเตอร์เน็ต,มินิบาร์,ซักรีดที่ไม่ได้ระบุไว้ในรายการ
4. ค่าใช้จ่ายอันเกิดจากความล่าช้าของสายการบิน,อุบัติภัยทางธรรมชาติ,การประท้วง,การจลาจล,การนัดหยุดงาน,การถูกปฏิเสธไม่ให้ออกและเข้าเมืองจากเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองและเจ้าหน้าที่กรมแรงงานทั้งที่เมืองไทยและต่างประเทศซึ่งอยู่นอกเหนือความควบคุมของบริษัทฯ
5. ค่าทิปไกด์ท้องถิ่น,คนขับรถ,ผู้ช่วยคนขับรถ 450 บาท/ทริป/ลูกทัวร์ 1 ท่าน (บังคับตามระเบียบธรรมเนียมของประเทศค่ะ)
6. ค่าทิปหัวหน้าทัวร์ตามสินน้ำใจของทุกท่านค่ะ(ไม่รวมในทิปไกด์ท้องถิ่นและคนขับรถนะคะแต่ไม่บังคับทิปค่ะ)
เอกสารในการยื่นวีซ่า
1. หนังสือเดินทางที่มีอายุใช้งานเหลือไม่น้อยกว่า 6 เดือน
2. รูปถ่ายหน้าตรง 2 นิ้ว 1 รูป พื้นฉากหลังสีขาวเท่านั้น รูปฟิล์มโพราลอยใช้ไม่ได้
หมายเหตุ : โปรดส่งเอกสารก่อนการเดินทางล่วงหน้าอย่างน้อย 20 วัน
สำรองที่นั่ง
- สำรองที่นั่งสมบูรณ์เมื่อวางเงินมัดจำ ที่นั่งละ 2,000 บาท
- ชำระเงินส่วนที่เหลือครบทั้งหมด ก่อนการเดินทางอย่างน้อย 15 วัน
method-of-payment
กรณียกเลิกการเดินทาง
1. แจ้งล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 10 ก่อนการเดินทาง หักค่าดำเนินการ 10% ของราคาทัวร์ทั้งหมด
2. แจ้งล่วงหน้าน้อยกว่า 10 วันแต่เกิน 7 วันก่อนการเดินทาง หักค่าดำเนินการ 30% ของราคาทั้งหมด
3. แจ้งล่วงหน้าน้อยกว่า 7 วันแต่เกิน 3 วัน หักค่ามัดจำ 50%
4. บอกยกเลิกการเดินทาง 3 วันก่อนการเดินทาง หรือถูกปฏิเสธการเข้าเมือง จะไม่มีการคืนเงินทั้งหมด
หมายเหตุ : บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายการดังกล่าวข้างต้น และไม่รับผิดชอบต่อเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น นอกเหนือจากความควบคุมของบริษัทฯ เช่น การนัดหยุดงาน ภัยธรรมชาติ เป็นต้น กรณีที่ท่านถูกปฏิเสธไม่ให้เข้าเมืองหรือออกเมืองจากเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองและเจ้าหน้าที่แรงงานไทยไม่ให้เข้าหรือออกเมืองจากเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองและเจ้าหน้าที่แรงงานไทย และต่างประเทศ ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่คืนค่าบริการทั้งหมด

ค้นหาที่ท่องเที่ยว


Thailand Tourism Standard

ทัวร์แนะนำ

ผู้เข้าชม

มี 1045 ผู้มาเยือน และ ไม่มีสมาชิกออนไลน์ ออนไลน์