รับจัด Outing, Team Building, CSR, Walk Rally, สัมนานอกสถานที่, ดูงาน ในประเทศและโซนเอเชีย
สำหรับบริษัทในเขตกรุงเทพ ปริมณฑล และ ฉะเชิงเทรา ชลบุรี ระยอง
084-160-0210 , 02-733-0683

ทัวร์กัมพูชานครวัด นครธม ตาพรหม บันทายสรี พนมกุเลน 3 วัน

8945-tour-cambodia-angkor-wat-wat-tham-tha-prom-3-days

โปรแกรมทัวร์กัมพูชา 3 วัน ทัวร์เมืองเสียมเรียบ, ปราสาทนครวัด, สักการะองค์เจก-องค์จอม, ช้อปตลาดปซาจ๊ะ, ปราสาทตาพรม, ปราสาทบันทายศรี, ไปเที่ยวชมพระอาทิตย์ตกดินที่เขาพนมบาแคง, พนมกุเลนต้นกำเนิดแม่น้ำศักดิ์สิทธิ์, ล่องเรือโตนเลสาบเป็นทะเลสาบที่ใหญ่ที่สุดในเอเชีย ทัวร์กัมพูชาพร้อมพักโรงแรมระดับ4ดาวและรับประทานอาหารเต็มอิ่มทุกมื้อ

ราคาติดต่อเจ้าหน้าที่

 

download-booking-program-tour

 

download-program-tour

tour-code KHGJ6-3BKK

 

ทัวร์วันที่ 1) กรุงเทพฯ - ปอยเปต - เสียมเรียบ - องค์เจ็ก-องค์จอม - ตลาดซาจ๊ะ - ล่องเรือโตนเลสาบ - ระบำอัปสรา

05.00

พร้อมกัน หน้าตึกอื้อจือเหลียง (ธนาคาร SHBC) ถ.พระราม 4 อยู่ข้างๆ กับโรงแรมดุสิตธานี เยื้องกับลานพระรูป ร.6 สวนลุมฯ (บริเวณใกล้กับสถานีรถไฟฟ้าใต้ดิน สวนลุมฯ)

05.30

ออกเดินทางโดยรถบัสปรับอากาศ 2 ชั้น สู่ ตลาดโรงเกลือ จ.สระแก้ว
(มีอาหารเช้าแจกบนรถ ขนม+นมกล่อง)

09.30

ถึง ตลาดโรงเกลือ นำท่านผ่านพิธีตรวจคนเข้าเมืองผ่านด่านแบบวีไอพีที่ ด่านปอยเปต เปลี่ยนรถเป็นรถปรับอากาศฝั่งเขมร ออกเดินทางสู่ เมืองเสียมเรียบ ตามถนนหมายเลข 6 ผ่าน เมืองศรีโสภณ เมืองกอรัน ซึ่งสภาพถนนลาดยางเรียบร้อยแล้วครับ ระยะทาง 152 กม.ใช้เวลาเดินทางประมาณ 2.30 ชั่วโมง

12.00

ถึง เมืองเสียมเรียบ

รับประทานอาหารเที่ยง (มื้อที่ 1) ณ ร้านอาหาร

บ่าย

หลังอาหารนำท่านสักการะ องค์เจก องค์จอม พระพุทธรูปพี่น้องคู่บ้านคู่เมืองชาวเสียมเรียบมาช้านาน และชาวเขมรให้ความเคารพนับถือกันมาก

จากนั้นนำท่านชมหัวกะโหลกมากมายในครั้งที่สมัยเขมรแดงปกครองและการฆ่าล้างเผ่าพันธุ์ที่ วัดใหม่

นำท่านช้อปปิ้งของฝากของที่ระลึกที่ ตลาดปซาจ๊ะ (PSA JA MARKET)

สมควรแก่เวลานำท่าน ล่องเรือ ชมทะเลสาปที่ใหญ่ที่สุดในเอเชีย ชมวิถีชีวิตความเป็นอยู่ของชาวเขมรใน โตนเลสาบ

19.00

รับประทานอาหารค่ำ (มื้อที่ 2) ณ ภัตตาคารโตนเลแม่โขง

พร้อมชม การแสดงนาฎศิลป์พื้นเมือง (ระบำอัปสรา)

นำท่านเข้าสู่ที่พัก ANGKOR HOLIDAY HOTEL หรือระดับ 4 ดาว

ทัวร์วันที่ 2) ท่องเที่ยวปราสาทบันทายสรี - ปราสาทตาพรม - นครธม - ปราสาทบายน - นครวัด - พนมบาแคง

06.30

บริการอาหารเช้า (มื้อที่ 3) ณ ห้องอาหารโรงแรม

หลังอาหารนำท่านเดินทางไปชม ปราสาทบันทายสรี (Banteay Srei) ซึ่งสร้างตอนปลายสมัยพระเจ้าราเชนทรวรมินทร์ (พ.ศ.1510) แต่มาเสร็จเอาในสมัยพระเจ้าชัยวรมันที่ 5 ซึ่งเป็นพระราชโอรส ตัวปราสาทสร้างในแนวราบ เป็นปราสาทหลังเล็กๆกลุ่มหนึ่ง สร้างด้วยหินทรายสีชมพูแกะสลักภาพนูนสูงอย่างสวยงามมาก ชมรูปพระอินทร์ทรงช้างเอราวัณ ปราสาทบันทายสรี หรือที่ชาวเขมรเรียกว่า "บันเตย์เสรย" แปลว่า "ป้อมแห่งสตรี" หรือ "ป้อมที่สวยงาม"

จากนั้นนำท่านชม ปราสาทแปรรูป จัดเป็นปราสาทหลวงในรัชสมัยของพระเจ้าราเชนทรวรมันที่ 2 (พ.ศ. 1504) ก่อนที่จะย้ายเมืองหลวงไปยังเมืองพระนคร

นำท่านเดินทางชม ปราสาทตาพรหม สร้างในปี พ.ศ.1729 โดยพระเจ้าชัยวรมันที่ 7 เพื่ออุทิศถวายแด่พระราชมารดาเป็นวัดในพุทธศาสนา ซึ่งปราสาทตาพรหมเป็นปราสาทที่สวยงาม และ มีมนต์ขลังมาก

12.00

บริการอาหารกลางวัน (มื้อที่ 4) ณ ร้านอาหารจตุมุก

หลังอาหารนำท่านเดินทางสู่ เมืองพระนคร หรือ นครธม ชม สะพานนาคราช เป็นสะพานที่พระเจ้าชัยวรมันที่ 7 กษัตริย์เขมรใช้เป็นทางเสด็จผ่านเข้าออกเมืองนครธม ชม ประตูเมือง ที่มียอดเป็นรูปพระโพธิสัตว์หันพระพักตร์ไปทั้ง 4 ทิศ ชม ปราสาทบายน ซึ่งเป็นศูนย์กลางของอังกอร์ธมหรือนครธม ถือว่าเป็นสุดยอดของปราสาทเขมร

จากนั้นนำท่านชม สิ่งมหัศจรรย์ 1 ใน 7 ของโลก ที่ ปราสาทนครวัด ที่เปรียบเสมือนวิมานของเทพเจ้าสูงสุด ซึ่งสร้างขี้นเมื่อประมาณ พ.ศ.1650-1720 โดยพระเจ้าสุริยวรมันที่ 2 ชมรูปสลักนางอัปสรนับหมื่นองค์ ชมภาพแกะสลักนูนต่ำ การกวนเกษียรสมุทร ซึ่งเป็นพิธีกรรมโบราณอันศักดิ์สิทธิ์ ชมภาพการยกกองทัพของพระเจ้าสุริยวรมันที่ 1

จากนั้นนำท่านเดินทางไปชมพระอาทิตย์ตกที่ เขาพนมบาแคง ซึ่งท่านสามารถมารถมองเห็นวิวของบารายตะวันตกขนาดใหญ่ และ ปราสาทนครวัดได้อย่างชัดเจน

18.00

บริการอาหารค่ำ (มื้อที่ 5) ณ ร้านอาหาร
หลังอาหารพักผ่อนตามอัธยาศัย หรือ เที่ยวชมเมืองเสียมเรียบยามค่ำคืนกันตามสบาย

นำท่านเข้าสู่ที่พัก ANGKOR HOLIDAY HOTEL หรือระดับ 4 ดาว

ทัวร์วันที่ 3) ท่องเที่ยวพนมกุเลน - ศิวลึงค์ใต้น้ำ - น้ำตกพนมกุเลน - ปอยเปต - กรุงเทพฯ

เช้า

บริการอาหารเช้า (มื้อที่ 6) ณ ห้องอาหารโรงแรม

หลังอาหารนำท่านเดินทางสู่ พนมกุเลน ชมต้นกำเนิดของแม่น้ำศักดิ์สิทธิ์ รวมทั้งปราสาทหินที่มีอายุพันกว่าปี สร้างก่อนนครวัด และสถานที่ที่เป็นแหล่งหินสำหรับสร้างปราสาทนครวัดและปราสาทอื่นๆในเมือพระนคร

นำท่านชม ศิวลึงค์ใต้น้ำ ฐานโยนีใต้น้ำ จำนวนมาก และ รูปพระนารายณ์ใต้น้ำ ชม บ่อน้ำผุด ที่สายน้ำผุดมาจากใต้ดินก่อนที่จะไหลลงมาเป็นแม่น้ำเสียมเรียบ ชม น้ำตกพนมกุเลน ชมบรรยากาศอันร่มรื่นบนยอดเขา

13.00

บริการอาหารกลางวัน (มื้อที่ 7) ณ ร้านอาหาร

หลังอาหารนำท่านออกเดินทางกลับตามเส้นทางเดิมสู่ ด่านปอยเปต แวะชม หมู่บ้านแกะสลักหิน ซื้อหินทรายแกะสลักระหว่างเส้นทาง

17.00

ถึง ด่านปอยเปต ตรวจเอกสารผ่านแดน

จากนั้นนำท่านออกเดินทางกลับกรุงเทพฯ

21.30

ถึง กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพทุกท่าน


หมายเหตุ
:
1. ขอสงวนสิทธิ์เปลี่ยนแปลงเวลานัดหมายตามความเหมาะสมในช่วงวันหยุดเทศกาล โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
2. มิได้ระบุที่นั่งบนรถ ท่านที่มาถึงที่รถก่อน สามารถเลือกที่นั่งได้เลย

 tour-condition

อัตราค่าบริการนี้รวม
1. ค่ารถบัสปรับอากาศนำเที่ยว
2. ค่าที่พัก 2 คืน (ห้องละ 2 ท่าน แอร์ ทีวี ตู้เย็น น้ำอุ่น : มีสระว่ายน้ำด้วยครับ)
3. ค่าธรรมเนียมเข้าชมสถานที่ต่างๆและค่าเรือ
4. ค่าอาหารทุกมื้อพร้อมอาหารว่างและเครื่องดื่ม
5. ค่าธรรมเนียมผ่านด่านแบบวีไอพีทั้งด่านไทยและเขมร
6. ค่ามัคคุเทศก์ท้องถิ่นและหัวหน้าทัวร์คนไทย
หมายเหตุ : จุดออกรถจากหน้าตึกอื้อจือเหลียง ตรงข้ามกับสวนลุม รถบัสขึ้นทางด่วน ออกเส้นมอเตอร์เวย์ ตรงไปตลาดโรงเกลือ
อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม
1. ค่าทิปไกด์ท้องถิ่นและคนขับรถเขมร (รวมทั้งทริป 150 บาท)
2. ค่าทิปหัวหน้าทัวร์ไทย วันละ 50 บาท (รวมทั้งทริป 150 บาท/คน)
เอกสารในการยื่นวีซ่า
1. หนังสือเดินทางที่มีอายุใช้งานเหลือไม่น้อยกว่า 6 เดือน
2. รูปถ่ายหน้าตรง 2 นิ้ว 1 รูป พื้นฉากหลังสีขาวเท่านั้น รูปฟิล์มโพราลอยใช้ไม่ได้
หมายเหตุ : โปรดส่งเอกสารก่อนการเดินทางล่วงหน้าอย่างน้อย 20 วัน
สำรองที่นั่ง
- สำรองที่นั่งสมบูรณ์เมื่อวางเงินมัดจำ ที่นั่งละ 2,000 บาท
- ชำระเงินส่วนที่เหลือครบทั้งหมด ก่อนการเดินทางอย่างน้อย 15 วัน
method-of-payment
กรณียกเลิกการเดินทาง
1. แจ้งล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 10 ก่อนการเดินทาง หักค่าดำเนินการ 10% ของราคาทัวร์ทั้งหมด
2. แจ้งล่วงหน้าน้อยกว่า 10 วันแต่เกิน 7 วันก่อนการเดินทาง หักค่าดำเนินการ 30% ของราคาทั้งหมด
3. แจ้งล่วงหน้าน้อยกว่า 7 วันแต่เกิน 3 วัน หักค่ามัดจำ 50%
4. บอกยกเลิกการเดินทาง 3 วันก่อนการเดินทาง หรือถูกปฏิเสธการเข้าเมือง จะไม่มีการคืนเงินทั้งหมด
หมายเหตุ : บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายการดังกล่าวข้างต้น และไม่รับผิดชอบต่อเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น นอกเหนือจากความควบคุมของบริษัทฯ เช่น การนัดหยุดงาน ภัยธรรมชาติ เป็นต้น กรณีที่ท่านถูกปฏิเสธไม่ให้เข้าเมืองหรือออกเมืองจากเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองและเจ้าหน้าที่แรงงานไทยไม่ให้เข้าหรือออกเมืองจากเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองและเจ้าหน้าที่แรงงานไทย และต่างประเทศ ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่คืนค่าบริการทั้งหมด 

ค้นหาที่ท่องเที่ยว


Thailand Tourism Standard

ทัวร์แนะนำ

ผู้เข้าชม

มี 1390 ผู้มาเยือน และ ไม่มีสมาชิกออนไลน์ ออนไลน์