รับจัด Outing, Team Building, CSR, Walk Rally, สัมนานอกสถานที่, ดูงาน ในประเทศและโซนเอเชีย
สำหรับบริษัทในเขตกรุงเทพ ปริมณฑล และ ฉะเชิงเทรา ชลบุรี ระยอง
084-160-0210 , 02-733-0683

ทัวร์คุนหมิง ต้าหลี่ ลี่เจียง แชงกรีล่า 6 วัน (TG)

8957-tour-kunming-dali-lijiang-shangri-la-6-days-tg

โปรแกรมทัวร์คุนหมิง  สัมผัสบรรยากาศอันแสนโรแมนติกของสวิตเซอร์แลนด์แห่งประเทศจีน ชมเมืองต้าลี่ และ ลี่เจียง ล่องแพชมความงามขิงแม่น้ำหลีเจียง และแวะชมหินงอกหินย้อยที่ถ้ำเงิน ชมการแสดงสุดอลังการของผู้กำกับฃื่อดังจางอี้โหมว และแวะซื้อของที่ระลึก และในโปรแกรมทัวร์คุนหมิง นี้ยังมีแหล่งท่องเที่ยวอีกมากมายที่อยู่ในโปรแกรมนี้

ราคาติดต่อเจ้าหน้าที่

 

download-booking-program-tour

 

download-program-tour

tour-code CHAJ34-6BKK

 

ทัวร์วันที่ 1) กรุงเทพฯ – คุนหมิง - เมืองต้าหลี่

08:30

คณะพร้อมกันที่ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออก ชั้น 4 เคาน์เตอร์ D สายการบินไทย   เจ้าหน้าที่บริษัท คอยดูแล และ อำนวยความสะดวกแก่ท่าน

10.55

นำท่านเหิรฟ้าสู่ นครคุนหมิง โดยสายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG 612

14.05

เดินทางถึง นครคุนหมิง เมืองเอกของมณฑลยูนนาน นำท่านผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมือง และ ศุลกากร

จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ เมืองต้าหลี่ ใช้เวลาประมาณ 4 ชั่วโมง ตั้งอยู่ทางทิศตะวันตกของเมืองคุนหมิง ต้าหลี่เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่เป็นที่นิยมที่สุดแห่งหนึ่งของมณฑลยูนนาน โดยมีชื่อเสียงมาจากแหล่งท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์ และ ถนนนานาชาติ 

ค่ำ

รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร

จากนั้นนำท่านเข้าสู่ ที่พัก  Z MAX HOTEL หรือ เทียบเท่า (คืนที่ 1)

ทัวร์วันที่ 2) ต้าหลี่ - เจดีย์สามองค์ (ด้านนอก) - เมืองโบราณต้าหลี่ - ร้านหยกแท้ - เมืองลี่เจียง - สระมังกรดำ

เช้า

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

นำท่านชม สวนเขางวงช้าง สัญลักษณ์เมืองกุ้ยหลิน เขางวงช้างตั้งอยู่ริมแม่น้ำหลีเจียงใจกลางเมือง ซึ่งเป็นภูเขาหินปูนที่อยู่ริมน้ำ และ ถูกกัดเซาะจนเป็นลักษณะคล้ายกับช้างตัวใหญ่ ยื่นงวงลงไปดูดน้ำในแม่น้ำ จึงได้ชื่อว่าเป็นภูเขางวงช้าง

จากนั้นนำท่านสู่ ศูนย์วิจัยทางการแพทย์แผนโบราณเป่าฟู่หลิง พร้อมฟังการบรรยายสรรพคุณของสมุนไพรจีน ในชื่อว่า ยาบัวหิมะ ยาแก้น้ำร้อนลวกเป่าฟู่ หลิง เป็นยาสามัญประจำบ้านที่มีชื่อเสียงที่สุดของรัฐบาลจีน ให้ท่านได้นวดฝ่าเท้าผ่อนคลายกับยาสูตรพิเศษ หรือ เลือกซื้อยาสมุนไพรกลับไปเป็นของฝาก

กลางวัน

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

ระหว่างทางนำท่านแวะชม ร้านผลิตภัณฑ์ยางพารา ให้ท่านได้เลือกซื้อสินค้าที่ผลิตจากยางพารา ตามอัธยาศัย

นำท่านเดินทางสู่ เมืองหยางซั่ว เมืองโบราณที่มีประวัติราว 2000 ปีตั้งอยู่ท่ามกลางธรรมชาติขุนเขาที่สวยงาม เมืองนี้เป็นสถานที่มีวิวทิวทัศน์สวยงาม

จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ ถนนฝรั่งหยังเหยินเจีย หรือ ถนนคนเดิน บรรยากาศล้อมรอบด้วยทิวเขาต่างๆ ซึ่งเป็นถนนที่ได้ชื่อว่าเป็นถนนข้าวสารแห่งเมืองหยางซั่ว ทด้วยแสงสีเสียง ดึงดูดให้นักท่องเที่ยวเข้ามาเดินช้อปปิ้ง ณ ถนนแห่งนี้ อิสระช้อปปิ้งเลือกซื้อสินค้าราคาถูกนานาชนิด ไม่ว่าจะเป็นผ้าพันคอ, ผ้าปูโต๊ะ, พัด, สินค้าพื้นเมือง อาทิเช่น น้ำพริกกุ้ยหลิน เต้าหู้ยี้ เหล้ากุ้ยฮัว ขนมถั่วอัดหลากหลายรสชาติ หรือจะสั่งกาแฟเครื่องดื่มต่างๆ เพื่อดับกระหาย

ค่ำ

รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร

นำท่านเข้าสู่ ที่พัก YANGSHOU WEST STREET VISTA HOTEL หรือเทียบเท่า (4*) (คืนที่ 2)

ทัวร์วันที่ 3) เมืองหยางซั่ว - ล่องเรือแพแม่น้ำหลีเจียง - ถ้ำเงิน - Option เลือกซื้อโชว์สุดอลังการ Impression Liu Sanjie

เช้า

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

จากนั้นนำท่าน ล่องเรือแพชมความงาม แม่น้ำหลีเจียง ในช่วงเส้นทาง อุทยานสวนน้ำหยางซัว หรือ เรียกอีกชื่อหนึ่งว่า สวนน้ำหลิวซานเจี่ย ซึ่งมีทิวทัศน์งดงามเป็นอย่างมาก ในอดีตเคยใช้เป็นสถานถ่ายทำภาพยนตร์เลื่องชื่อยุค 40 กว่าปีก่อน เรื่องหลิวซานเจี่ย โดยเนื้อเรื่องกล่าวถึงหลิวซานเจี่ย หญิงงามระดับนางงาม เป็นนักร้องเสียงใส ซึ่งเป็นที่หมายปองของเหล่าหนุ่มน้อยใหญ่และถูก ผู้ทรงอิทธิพลบีบบังคับให้แต่งงาน และได้ทำการโต้เพลงจนหลุดพ้นจากผู้ทรงอิทธิพล จนได้ครองรักกับคนที่เธอรัก ชมความงามสองฝากฝั่งของธรรมชาติ ซึ่งกวีให้คำขนานนามว่า “กุ้ยหลินสวยเป็นเอกแห่งใต้หล้า หยังซั่วสวยยิ่งกุ้ยหลิน”
** หมายเหตุ รายการอาจจะเปลี่ยนเป็นล่องเรือแบบอื่นแทน ขึ้นอยู่กับสภาพภูมิอากาศ**

เที่ยง

รับประทานอาหารเที่ยง ณ ภัตตาคาร

บ่าย

นำท่านเดินทางชม ถ้ำเงิน หรือ ถ้ำหยินจื่อเหยียน เป็นถ้ำขนาดใหญ่แห่งใหม่ที่เพิ่งค้นพบโดยเปิดให้ผู้เข้าชมมาประมาณ 10 ปี ชมหินงอกหินย้อยที่มีเอกลักษณ์เฉพาะตัว ที่ส่องแสงระยิบระยับแวววาวประกายเกล็ดเพชรอย่างสวยงาม ชาวหยังซั่วจึงตั้งชื่อว่าถ้ำเงิน

นำท่านเข้าสู่ ที่พัก YANGSHOU WEST STREET VISTA HOTEL หรือเทียบเท่า (4*) (คืนที่ 3)

ค่ำ

รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร

***หมายเหตุ (โชว์สุดอลังการ“Impression Liu Sanjie” โชว์หลิวซานเจี่ย ที่เนรมิตฉากการแสดงบนผืนน้ำ ท่ามกลางธรรมชาติอันสวยงามของกุ้ยหลิน ออกแบบและควบคุมการแสดง โดย ผู้กำกับชื่อดังจางอี้โหมว)

***รายการทัวร์ไม่รวมค่าดูโชว์*** ท่านใดสนใจกรุณาติดต่อสอบถามที่ไกด์ หรือหัวหน้าทัวร์**
โชวุ์สุดอลังการ บนอัฒจรรย์ ริมแม่น้ำความจุ 2,000 ที่นั่ง โรงละครธรรมชาติที่ใหญ่ที่สุดในโลก

ท่านจะได้ชมโชว์แม่น้ำที่มีชื่อเสียงของเมืองหยังซั่ว ชื่อชุด THE IMPRESSION OF LIU SANJIE ตำนานเพลงพื้นบ้านชาวจ้วง “หลิวซานเจี่ย” ที่มีชื่อเสียงเป็นที่รู้จักดีทั่วประเทศจีน การแสดงชุดนี้กำกับการแสดงโดย “จางอวี้โหมว” ผู้กำกับหนังชื่อดังที่มีผลงานระดับโลก และยังฝากผลงานสุดอลังการไว้ในพิธีเปิดกีฬาโอลิมปิค ด้วยความมัศจรรย์ในจินตนาการอันบรรเจิด ผลงานชุดนี้จึงได้ผสานความงามธรรมขาติ และวิถีแห่งมนุษย์ไว้อย่างดื่มด่ำ แสงไฟและแสงจันทร์ เสียงเพลงและเสียงพลิ้วไหวของไผ่อ้อขุนเขาริมน้ำและเครื่องประกอบฉากทันสมัย เสื้อผ้าเครื่องแต่งการพื้นบ้านและงานดีไซน์ นักแสดงร่วม 600 กว่าชีวิตจะเรียงร้อยออกมาเป็นการแสดงที่มีคำจำกัดความลึกซึ้งกว่าคำว่า “สินค้าแห่งการท่องเที่ยว” หากแต่เป็นการสร้างสรรค์งานศิลปะชิ้นยอดที่ไม่ควรพลาดชม

ทัวร์วันที่ 4) หยางซั่ว - เขาเชียงกง - กุ้ยหลิน - ร้านหยด - เจดีย์เงิน เจดีย์ทอง - พิเศษ ชมโชว์ Dream Light

เช้า

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

จากนั้นนำท่าน ล่องเรือแพชมความงาม แม่น้ำหลีเจียง ในช่วงเส้นทาง อุทยานสวนน้ำหยางซัว หรือ เรียกอีกชื่อหนึ่งว่า สวนน้ำหลิวซานเจี่ย ซึ่งมีทิวทัศน์งดงามเป็นอย่างมาก ในอดีตเคยใช้เป็นสถานถ่ายทำภาพยนตร์เลื่องชื่อยุค 40 กว่าปีก่อน เรื่องหลิวซานเจี่ย โดยเนื้อเรื่องกล่าวถึงหลิวซานเจี่ย หญิงงามระดับนางงาม เป็นนักร้องเสียงใส ซึ่งเป็นที่หมายปองของเหล่าหนุ่มน้อยใหญ่และถูก ผู้ทรงอิทธิพลบีบบังคับให้แต่งงาน และได้ทำการโต้เพลงจนหลุดพ้นจากผู้ทรงอิทธิพล จนได้ครองรักกับคนที่เธอรัก ชมความงามสองฝากฝั่งของธรรมชาติ ซึ่งกวีให้คำขนานนามว่า “กุ้ยหลินสวยเป็นเอกแห่งใต้หล้า หยังซั่วสวยยิ่งกุ้ยหลิน”
** หมายเหตุ รายการอาจจะเปลี่ยนเป็นล่องเรือแบบอื่นแทน ขึ้นอยู่กับสภาพภูมิอากาศ**

เที่ยง

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

นำท่านชม และ ถ่ายรูปกับ เจดีย์เงิน เจดีย์ทอง (ด้านนอก) เพื่อเป็นสิริมงคล อยู่ในทะเลสาบซานหู เป็นเจดีย์คู่ เจดีย์หนึ่งสร้างด้วยทองเหลือง ถือว่าเป็นเจดีย์ทองเหลืองที่ใหญ่ที่สุดในโลก ส่วนอีกเจดีย์สร้างด้วยปูนเป็นสีเงิน รอบๆทะเลสาบอากาศดี วิวทิวทัศน์สวยงามยิ่งนักถือว่าเป็นจุดชมวิวที่สวยงามอีกแห่งหนึ่งในกุ้ยหลิน

ค่ำ

รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร

พิเศษ... นำท่านชมการแสดง DREAM LIGHT LIJIANG ซึ่งเป็นการแสดงพิเศษที่มีการผสมผสานระหว่างบัลเล่ต์และกายกรรมอย่างลงตัว โดยแม่น้ำหลีเจียงถูกนำมาเป็นตัวเชื่อมเพื่อเล่าเรื่องราวของสรรพสิ่งที่ผูกพันอยู่กับสายน้ำ เช่น ภูเขา, ต้นไม้, สัตว์ต่างๆ, แมลง หรือแม้กระทั่งสิ่งมีชีวิตที่อยู่ใต้ลำน้ำหลีเจียง

นำท่านเข้าสู่ที่พัก GUILIN JIN YI HOLIDAY HOTEL หรือเทียบเท่า (4*) (คืนที่ 4)

ทัวร์วันที่ 5) กุ้ยหลิน - หลงเซิ่น (หลงจี้) - นั่งกระเช้าขึ้น+ลง นาขั้นบันได - ร้านผ้าไหม - ช้อปปิ้งถนนคนเดินกุ้ยหลิน

เช้า

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

นำท่านเดินทางสู่ หลงเซิ่น (หลงจี้) นั่งกระเช้าขึ้น+ลง นาขั้นบันไดที่สวยที่สุดในกุ้ยหลินเป็นเมืองที่อุดมสมบูรณ์ด้วยทรัพยากรธรรมชาติ ป่าไม้ แร่ธาตุ เป็นเมืองน้ำพุร้อนที่มีชื่อเสียง อีกทั้งยังเป็นศูนย์รวมวัฒนธรรมของชนชาติส่วนน้อย นั่งรถขึ้นสู่ยอดเขาแล้วเดินต่อจนถึง นาขั้นบันได ที่แลดูเหมือนกับมังกรเลื้อยรอบเนินเขาที่เรียกว่า นาขั้นบันได 

เที่ยง

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร หมู่บ้านชาวจ้วง

บ่าย

สมควรแก่เวลานำท่านเดินทางกลับสู่ ตัวเมืองกุ้ยหลิน แล้วนำท่านแวะชม ร้านผ้าไหม ที่มีชื่อเสียงของจีน พร้อมชมกรรมวีธีการผลิตและให้ท่านเลือกซื้อผ้าไหมคุณภาพดีเป็นของฝาก

จากนั้นอิสระช้อบปิ้ง ของพื้นเมืองกุ้ยหลินขึ้นชื่อ เช่น เหล้าขาวกุ้ยหลิน เต้าหู้ยี้กุ้ยหลิน น้ำพริกกุ้ยหลิน หล่อฮั่งก้วยชงดื่ม ยาอม ยาเป่า “ซีกัวซวง”แก้แผลในปาก แก้เจ็บคอ หรือจะไปช้อบปิ้งเสื้อผ้า รองเท้าแฟชั่น ของที่ระลึก ที่ถนนคนเดินเท้า “ปู้สิงเจีย” ถนนจงซาน และตลาดใต้ดินกลางใจเมืองกุ้ยหลินตามอัธยาศัย

ค่ำ

รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร

นำท่านเข้าสู่ ที่พัก GUILIN JIN YI HOLIDAY HOTEL หรือเทียบเท่า (4*) (คืนที่ 5)

ทัวร์วันที่ 6) กุ้ยหลิน - สนามบิน - กรุงเทพฯ

เช้า

รับประทานอาหารเช้า แบบกล่อง

สมควรแก่เวลานำท่านเดินทางสู่ สนามบินกุ้ยหลิน

08.40

เหิรฟ้าสู่ กรุงเทพ โดยสายการบิน CHINA SOUTHERN เที่ยวบินที่ CZ 6099

***แวะพักที่สนามบินอู๋ซู เมืองหนานหนิง นำท่านผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากร

จากนั้นเดินทางต่อสู่สู่กรุงเทพฯ ***

12.10

เดินทางถึง สนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพความประทับใจไปอีกนานแสนนาน

tour-condition

อัตราค่าบริการนี้รวม
1. ค่าตั๋วโดยสารเครื่องบินไป-กลับเส้นทางกรุงเทพฯ-กุ้ยหลิน(ตั๋วกรุ๊ป)-กรุงเทพฯ สายการบินไชนาเซาเทิร์นแอร์ไลน์
ชั้นทัศนาจร
2. ค่าโรงแรมที่พักตามรายการระบุ (สองท่านต่อหนึ่งห้อง)
3. ค่าเข้าชมสถานที่ต่าง ๆ ตามรายการระบุ
4. ค่าอาหารและเครื่องดื่มตามรายการระบุ
5. ค่ารถรับส่งระหว่างการนำเที่ยวตามรายการระบุ
6. ค่าภาษีสนามบินทุกแห่งที่มี
7. ค่าธรรมเนียมการยื่นวีซ่าเข้าประเทศจีน (แบบกรุ๊ป) ต้องเก็บเอกสารยื่นวีซ่า10 วันก่อนเดินทาง
8. ค่ามัคคุเทศก์ของบริษัทจากกรุงเทพฯ ที่คอยอำนวยความสะดวกแก่ท่านตลอดการเดินทางในต่างประเทศ
9. ค่าประกันอุบัติเหตุหรือเสียชีวิตด้วยอุบัติเหตุเท่านั้น คุ้มครองอายุตั้งแต่ 6 เดือน-75 ปี ในวงเงินท่านละไม่เกิน 1,000,000 บาท ค่ารักษาพยาบาลอุบัติเหตุ ไม่เกินวงเงิน 500,000 บาท(แบบกรุ๊ปทัวร์) **อายุ 76ปีขึ้นไป วงเกิน 500,000 บาท  ค่ารักษาพยาบาลอุบัติเหตุ ไม่เกินวงเงิน 250,000 บาท(แบบกรุ๊ปทัวร์) ** เงื่อนไขเป็นไปตามกรมธรรม์ที่ทางบริษัทฯ จัดทำ (สำหรับที่เดินทางพร้อมคณะทัวร์กรุ๊ปจากเมืองไทยเท่านั้น) สำหรับท่านอื่นๆ ที่ไม่ตรงตามเงื่อนไขกรมธรรม์ ท่านจะต้องทำประกันการเดินทางเอง หรือ สอบถามค่าใช้จ่ายประกันเพิ่มเติมกับเจ้าหน้าที่ฯ 
อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม
1. ค่าน้ำหนักของกระเป๋าเดินทางในกรณีที่เกินกว่าสายการบินกำหนด (23 กิโลกรัมต่อท่าน)
2. ค่าทำหนังสือเดินทาง
3. ค่าอาหารที่ไม่ได้ระบุไว้ในรายการ
4. ค่าทำใบอนุญาตที่กลับเข้าประเทศของคนต่างชาติ หรือ คนต่างด้าว
5. สำหรับราคานี้บริษัท ฯ จะไม่รวมค่าภาษีท่องเที่ยวหากมีการเก็บเพิ่ม
6. ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และค่าภาษี  3%
7. ค่าใช้จ่ายส่วนตัวนอกเหนือจากรายการที่ระบุ เช่น ค่าเครื่องดื่ม,ค่าอาหารที่สั่งเพิ่มเอง, ค่าโทรศัพท์,ค่าซักรีด ฯลฯ
8. ราคาไม่รวมทิปไกด์+คนขับรถท้องถิ่น+หัวหน้าทัวร์ (โดยเฉลี่ย 180 หยวนตลอดการเดินทาง)
9. ค่าทิปยกกระเป๋า โดยเฉลี่ยห้องละ 10 หยวน (บางโรงแรมอาจจะไม่มีเจ้าหน้าที่ยกกระเป๋า)
10. ไม่แจกกระเป๋าเดินทาง
11. ราคาไม่รวมวีซ่าจีนแบบเดี่ยว กรณียื่นไม่ทันวีซ่ากรุ๊ป ต้องชำระค่าวีซ่าเพิ่มอีกท่านละ 500 บาท
สิ่งที่ควรนำติดตัว : ยาประจำตัว , ชุดที่สวมใส่สบาย , รองเท้าที่สวมใส่สบาย , เสื้อกันหนาว , กล้องถ่ายรูป , อุปกรณ์กันแดด , ร่มพับ
เอกสารที่ต้องใช้ประกอบการเดินทาง**(กรุณาส่งเอกสารล่วงหน้าอย่างน้อย 15 วันก่อนเดินทาง)**
1. หนังสือเดินทาง ที่มีอายุการใช้งานมากกว่า 6 เดือน และมีหน้าว่างอย่างน้อย 2 หน้า
2. รูปถ่ายสี หน้าตรง 2 นิ้ว จำนวน 2 รูป
เงื่อนไขการจอง
1. วางเงินมัดจำ ท่านละ 3,000 บาท โดยการโอนเงินเข้าบัญชี ที่นั่งจะยืนยัน ต่อเมื่อได้รับเงินมัดจำแล้วเท่านั้น
2. ส่วนที่เหลือ ชำระทั้งหมดก่อนการเดินทาง 15 วัน 
ท่านสามารถโอนเงินเข้าบัญชีของบริษัทฯ ดังรายละเอียดดังนี้
method-of-payment
เงื่อนไขการยกเลิก
1. ยกเลิกทัวร์ก่อนการเดินทาง 30 วัน บริษัทฯ จะคืนเงินให้ทั้งหมด ยกเว้น ช่วงเทศกาลและวันหยุดต้องแจ้งล่วงหน้า 45 วันก่อนออกเดินทาง
2. ยกเลิกทัวร์ก่อนการเดินทาง 14 วัน (ทำการ) บริษัทฯจะคืนเงิน 50%
3. ยกเลิกทัวร์ภายใน 14 วัน (ทำการ) ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนเงิน
4. ก่อนการเดินทาง 15 วัน หากท่านไม่โอนเงินส่วนที่เหลือ ถือว่าท่านสละสิทธิ์ในการเดินทาง
หมายเหตุ : ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายการท่องเที่ยว เพื่อให้เป็นไปตามความเหมาะสมของสถานที่และเวลา โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า ทั้งนี้โดยคำนึงถึงผลประโยชน์และความปลอดภัยของท่านเป็นหลัก

 

ค้นหาที่ท่องเที่ยว


Thailand Tourism Standard

ทัวร์แนะนำ

ผู้เข้าชม

มี 1342 ผู้มาเยือน และ ไม่มีสมาชิกออนไลน์ ออนไลน์