รับจัด Outing, Team Building, CSR, Walk Rally, สัมนานอกสถานที่, ดูงาน ในประเทศและโซนเอเชีย
สำหรับบริษัทในเขตกรุงเทพ ปริมณฑล และ ฉะเชิงเทรา ชลบุรี ระยอง
084-160-0210 , 02-733-0683

ทัวร์กวางโจว 4 วัน

9214-tour-guang-zhou-4-days

โปรแกรมทัวร์จีน นำท่านชม อนุสาวรีย์แพะห้าตัว เป็นสัญลักษณ์เมืองกวางเจา มณฑลกวางตุ้ง สาธารณรัฐประชาชนจีน ตั้งอยู่ใจกลางเมือง สร้างโดยใช้หินแกรนิตจำนวน 120 ก้อน แกะสลักประกอบเป็นแพะ 5 ตัว เหลียนฮัวซาน หรือ ภูเขาดอกบัว เพื่อนมัสการเจ้าแม่กวนอิมที่รายล้อมด้วยยอดเขาและหน้าผาสูงชัน บนยอดเขาหลักมีเจดีย์เหลียนฮัวถ่า (เจดีย์ดอกบัว) สวนเป่าม่อ ให้ท่านได้ข้ามสะพานมังกร ชมกำแพงศิลาแกะสลักลวดลายเป็นป่า

ราคาติดต่อเจ้าหน้าที่

 

download-booking-program-tour

 

download-program-tour

tour-code THA-CH4-5BKK

 

ทัวร์วันที่ 1) สนามบินสุวรรณภูมิ - สนามบินกวางโจว – อนุสาวรีย์แพะห้าตัว
07.00 คณะเดินทางพร้อมกัน ณ สนามบินสุวรรณภูมิ ชั้น 4 เคาน์เตอร์สายการบินไทย เจ้าหน้าที่ฯ ให้การต้อนรับท่านและคอยอำนวยความสะดวกแก่ท่าน
09.50 เหิรฟ้าสู่ สนามบินกวางโจว โดยสายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG 668
13.30 ถึง สนามบินกวางโจว นำท่านผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองเรียบร้อยแล้ว

 

นำท่านชม อนุสาวรีย์แพะห้าตัว เป็นสัญลักษณ์เมืองกวางเจา มณฑลกวางตุ้ง สาธารณรัฐประชาชนจีน ตั้งอยู่ใจกลางเมือง สร้างโดยใช้หินแกรนิตจำนวน 120 ก้อน แกะสลักประกอบเป็นแพะ 5 ตัว
 
 Pae5tua1  Pae5tua2
18.00 รับประทานอาหารค่ำ (1) ณ. ภัตตาคาร.....

 

นำท่านเข้าสู่ที่พัก ณ Landmark Hotel หรือ Mandarin Hotel หรือเทียบเท่า
ทัวร์วันที่ 2) ท่องเที่ยวดูงาน ที่ Guangdong Academy of Agricultural Sciences                                                                              
07.00 รับประทานอาหารเช้า (2) ที่ห้องอาหารของโรงแรม
08.00 ดูงาน ที่ Guangdong Academy of Agricultural Sciences
12.00 รับประทานอาหารกลางวัน (3) ณ ภัตตาคาร…..

 

ดูงาน ที่ Guangdong Academy of Agricultural Sciences
18.00 รับประทานอาหารค่ำ (4) ณ. ภัตตาคาร.....
  นำท่านเข้าสู่ที่พัก ณ Landmark Hotel หรือ Mandarin Hotel หรือเทียบเท่า
ทัวร์วันที่ 3) ท่องเที่ยวเหลียนฮัวซาน หรือ ภูเขาดอกบัว  - สวนเป่าม่อ  - จัตุรัสฮวาเฉิง (เมืองแห่งดอกไม้) - ถนนซ่างเซี่ยจิ่ว
07.00 รับประทานอาหารเช้า (5) ที่ห้องอาหารของโรงแรม

 

นำท่านเดินทางสู่ เหลียนฮัวซาน หรือ ภูเขาดอกบัว เพื่อนมัสการเจ้าแม่กวนอิมที่รายล้อมด้วยยอดเขาและหน้าผาสูงชัน บนยอดเขาหลักมีเจดีย์เหลียนฮัวถ่า (เจดีย์ดอกบัว) ซึ่งสร้างขึ้นในสมัยราชวงศ์หมิง สูง 50 เมตร ทรงแปดเหลี่ยมเก้าชั้น ยืนเด่นตระหง่านอยู่บนเขาเหลียนฮัวซาน มีรูปหล่อเจ้าแม่กวนอิมสูง 41 เมตร หล่อด้วยทองเหลืองและทองคำ โดยชาวจีนโพ้นทะเล หน่วยงานราชการและบุคคลชาวจีนทั่วไปได้ร่วมแรงร่วมใจกันบริจาคเงินทองและปัจจัยอื่นๆ บรรจง สร้างขึ้นด้วยความศรัทธาอย่างแรงกล้า นับเป็นเจ้าแม่กวนอิมที่สูงที่สุดองค์หนึ่งในโลก
 
 Pukaodakbua1  Pukaodakbua2

 

จากนั้นนำท่านสู่ สวนเป่าม่อ ให้ท่านได้ข้ามสะพานมังกร ชมกำแพงศิลาแกะสลักลวดลายเป็นป่าที่มากมายด้วยฝูงนก และสัตว์ต่างๆ ชมภาพนกฟีนิกซ์ นกที่ไม่มีวันตายที่อยู่ศูนย์กลางของภาพ ชมด้านหลังของกำแพงที่มีลายมือของ นักปราชญ์จีนโบราณคนสำคัญต่างๆ ชมสระน้ำที่เลี้ยงปลาคาร์ฟสวยงามกว่า 20,000 ตัว จากนั้นนำท่านชมภายใน      อาคารพิพิธภัณฑ์ที่เก็บสิ่งของล้ำค่ามากมาย ชมเสาหินด้านหน้าอาคารที่แกะสลักจากหินก้อนเดียวหนัก 4.5 ตัน

12.00 รับประทานอาหารกลางวัน (6) ณ ภัตตาคาร.....
  นำท่านชม จัตุรัสฮวาเฉิง (เมืองแห่งดอกไม้) จัตุรัสที่ใหญ่ที่สุดของเมืองกวางเจา ศูนย์กลางของเมือง ที่มีพื้นที่กว่า 560,000 ตารางเมตร จัตุรัสนี้รวบรวมสิ่งก่อสร้างหลายแห่งอยู่ในที่เดียวกัน มีมากกว่า 39 อาคาร ให้ท่านถ่ายรูปด้าน  นอกกับ Canton Tower หรืออีกชื่อนึงก็คือ Guangzhou Tower ( กวางโจว ทาวเวอร์ ) สถานที่นี้เป็นหอส่งสัญญาณ  โทรทัศน์ของเมืองกวางโจว ประเทศจีน สร้างเสร็จก่อนเปิดกีฬาเอเชียนเกมส์ที่กวางโจว เป็นเจ้าภาพในปี 2010 เป็น  Landmark แห่งใหม่ก็ว่าได้แคนตันทาวเวอร์ที่สูง 600 เมตร (1,968 ฟุต)
 
 Muangdokmai1  Muangdokmai2
  นำท่านเดินทางสู่ ถนนซ่างเซี่ยจิ่ว อิสระให้ท่านได้ช้อปปิ้งตามอัธยาศัย ถนนสายนี้เป็นถนนโบราณที่เชื่อมไปยังท่าเรือมาก่อน แต่ตอนนี้กลายมาเป็นถนนคนเดินที่มีของขายมากมาย และสองข้างทางยังมีกิจกรรมทางวัฒนธรรมของชาวท้องถิ่นให้ได้เห็นด้วย ถือเป็นถนนคนเดินชื่อดังของกวางเจา เป็นถนนสายสั้นๆสองสายมาเชื่อมต่อกัน บางช่วงของถนนจะมีการปิดถนน และมีการเปิดไฟสว่างไสว สวยงามมากและยังมีร้านอาหาร ร้านค้าต่างๆมากมายเลยทีเดียว
 
 Thanoncherjiw1  Thanoncherjiw2
18.00 รับประทานอาหารค่ำ (7) ณ. ภัตตาคาร.....
  นำท่านเข้าสู่ที่พัก ณ Landmark Hotel หรือ Mandarin Hotel หรือเทียบเท่า
ทัวร์วันที่ 4) ท่องเที่ยวอนุสรณ์สถานแห่งชาติ ด็อกเตอร์ ซุนยัดเซน (National Dr. Sun Yat-Sen Memorial Hall) - ซื้อสินค้าประเภทยาแก้น้ำร้อนลวกเป่าฟู่หลิง หรือ บัวหิมะ - ตลาดยีเต๋อ - ตลาดกระเป๋า - สนามบินสุวรรณภูมิ - สนามบินสุวรรณภูมิ
เช้า รับประทานอาหารเช้า (8) ที่ห้องอาหารของโรงแรม

 

นำท่านชม อนุสรณ์สถานแห่งชาติ ด็อกเตอร์ ซุนยัดเซน (National Dr. Sun Yat-Sen Memorial Hall) เป็นหนึ่งสถานที่ท่องเที่ยวยอดฮิตของเมืองไทเป ที่มีชื่อภาษาจีนแปลว่า บิดาของชาติ(Father of the nation)เพื่อรำลึกและเทิดทูนท่านซุนยัดเซน แล้วเสร็จเมื่อปีค.ศ. 1972 บนพื้นที่เปิดขนาดใหญ่มีลักษณะคล้ายกับอนุสรณ์สถานเจียงไคเชก(Chiang    Kai-Shek Memorial Hall) แต่อาคารอนุสรณ์นี้จะเป็นสถาปัตยกรรมสไตล์จีนสมัยใหม่ ที่เป็นการผสมผสานระหว่างแนวคิด Modern กับพระราชวังจีนในสมัยราชวงศ์ถัง และมีอาคารขนาดใหญ่กว่า แต่จะมีพิธีเปลี่ยนเวรยามทุกๆต้นชั่วโมงเหมือนกัน
 
 Auttayansun1  Auttayansun2

 

นำท่านเลือก ซื้อสินค้าประเภทยาแก้น้ำร้อนลวกเป่าฟู่หลิง หรือ บัวหิมะ ยาประจำบ้านที่มีชื่อเสียง มีสรรพคุณรักษาผิวที่ถูกไฟไหม้, น้ำร้อนลวก, แมลงสัตว์กัดต่อย, แพ้, คัน, แผลสด, ผื่น, เป็นหนอง, สิวอักเสบ, บวมแดง, การอักเสบของผิว, กลากเกลื้อน, โรคผิวหนังต่างๆ
 
 Buahima1  Buahima2
12.00 รับประทานอาหารกลางวัน (9) ณ ภัตตาคาร.....
  นำท่านช้อปปิ้ง ที่ ตลาดยีเต๋อ ตามอัธยาศัย
  อิสระช้อปปิ้งที่ ตลาดกระเป๋า เดินช้อปปิ้งสินค้าแฟชั่นมากมาย
 
 Taladkrapao1  Taladkrapao2
20.25 เหิรฟ้าสู่ สนามบินสุวรรณภูมิ โดยสายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG 679
22.45 ถึง สนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจ

tour-condition

อัตราค่าบริการนี้รวม
1. ค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลับ โดยสายการบินไชน่าอิสเทริน์ แอร์ไลน์(MU)
2. ค่าโรงแรมที่พักตามรายการที่ระบุ (สองท่านต่อหนึ่งห้อง)
3. ค่าเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามรายการที่ระบุ
4. ค่าอาหารและเครื่องดื่มตามรายการที่ระบุ
5. ค่ารถรับส่งและระหว่างนำเที่ยวตามรายการที่ระบุ
6. ค่าไกด์ท้องถิ่นบรรยายภาษาไทย
7. ค่าภาษีสนามบินทุกแห่งที่มี
8. ค่าธรรมเนียมการยื่นขอวีซ่าเข้าประเทศจีน 4 วันทำการ (1,000 บาท
9. ค่าประกันอุบัติเหตุระหว่างการเดินทาง ท่านละไม่เกิน 1,000,000 บาท (ค่ารักษาพยาบาล 200,000 บาท) ทั้งนี้ย่อมอยู่ในข้อจำกัดที่มีการตกลงไว้กับบริษัทประกันชีวิต
อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม
1. ค่าทิปไกด์ท้องถิ่นวันละ 10 หยวนต่อคน ต่อวัน, คนขับรถวันละ 10 หยวนต่อคนต่อวัน หัวหน้าทัวร์แล้วแต่ความพึงพอใจ
2. กระเป๋าเดินทางในกรณีที่น้ำหนักเกินกว่าที่สายการบินกำหนด 20 กิโลกรัมต่อท่าน ส่วนเกินกิโลกรัมละ 500 บาท
3. ค่าทำหนังสือเดินทาง
4. ค่าใช้จ่ายส่วนตัวนอกเหนือจากรายการ เช่น ค่าเครื่องดื่ม, ค่าอาหารที่สั่งเพิ่มเอง, ค่าโทรศัพท์, ค่าซักรีด ฯลฯ
5. ค่าอาหารที่ไม่ได้ระบุไว้ในรายการ
6. ค่าทำใบอนุญาตที่กลับเข้าประเทศของคนต่างชาติหรือคนต่างด้าว
7. ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% (กรณีต้องการใบกำกับภาษี) และค่าภาษีบริการหัก ณ ที่จ่าย 3%
เอกสารในการทำวีซ่าจีนสำหรับหนังสือเดินทาง
1. หนังสือเดินทางที่มีอายุการใช้งานไม่ต่ำกว่า 6 เดือน และมีสภาพสมบูรณ์ไม่ชำรุด
2. หนังสือเดินทางต้องมีหน้าว่าง สำหรับประทับตราวีซ่าและตราเข้า-ออก อย่างน้อย 2 หน้าเต็ม
3. รูปถ่ายหน้าตรง รูปสี 2 นิ้ว ถ่ายไม่เกิน 6 เดือน 2 ใบ และต้องไม่ใช่สติ๊กเกอร์ หรือรูปปริ้นจากคอมพิวเตอร์
4. ยื่นวีซ่าด่วน 2-3 วัน เสียค่าใช้จ่ายเพิ่มท่านละ 1,200 บาท
5. สำหรับหนังสือเดินทางต่างชาติ บริษัทฯ ไม่สามารถยื่นวีซ่าจีนให้ได้กับหนังสือเดินทางต่างชาติทุกสัญชาติ และหนังสือเดินทางต่างด้าว (เล่มเหลือง) ได้ เนื่องจากผู้เดินทางจะต้องไปแสดงตนที่สถานทูตจีน
6. สำหรับผู้ที่ถือหนังสือเดินทางต่างด้าว จะต้องทำเรื่องแจ้ง เข้า-ออก หรือ Re-Entry ด้วยตนเองเท่านั้นก่อนการยื่นวีซ่า
7. สำเนาบัตรประชาชน
8. เอกสารที่ให้กรอกท้ายโปรแกรมทัวร์ กรุณากรอกให้ครบถ้วนเพื่อประโยชน์ของตัวท่านเอง
9. เอกสารทุกอย่างต้องจัดเตรียมพร้อมล่วงหน้าก่อนยื่นวีซ่า ดังนั้นกรุณาเตรียมเอกสารพร้อมส่งให้บริษัททัวร์ อย่างน้อย 5-7 วันทำการ (ก่อนออกเดินทาง)
10. โปรดทำความเข้าใจว่าสถานทูตจีนอยู่ในระหว่างจัดระเบียบการยื่นวีซ่าใหม่ การเรียกขอเอกสารเพิ่มเติมหรือเปลี่ยนระเบียบการยื่นเอกสาร เป็นเอกสิทธิ์ของสถานทูต และบางครั้งบริษัททัวร์ไม่ทราบล่วงหน้า
11. ผู้ที่ประสงค์จะใช้หนังสือเดินทางราชการ หรือ ใช้บัตร APEC ในการเดินทางและยกเว้นการทำวีซ่าจท่านจะต้องรับผิดชอบในการอนุญาตให้เข้า-ออกเมืองด้วยตนเอง เนื่องจากบริษัททัวร์ฯ ไม่ทราบกฎกติกา การยกเว้นวีซ่าในรายละเอียด / ผู้ใช้บัตร APEC กรุณาดูแลบัตรของท่านเป็นอย่างดี หากท่านทำบัตรหายในระหว่างเดินทาง ท่านอาจต้องตกค้างอยู่ประเทศจีนอย่างน้อย 2 อาทิตย์
สถานฑูตจีนอาจปฏิเสธไม่รับทำวีซ่าให้ พาสปอร์ตของท่าน ในกรณีดังต่อไปนี้
1. ชื่อเป็นชาย แต่ส่งรูปถ่ายที่ดูเป็นหญิง เช่น ไว้ผมยาว หรือแต่งหน้าทาปาก
2. นำรูปถ่ายเก่า ที่ถ่ายไว้เกินกว่า 6 เดือนมาใช้
3. นำรูปถ่ายที่มีวิวด้านหลัง ที่ถ่ายเล่น หรือรูปยืนเอียงข้าง มาตัดใช้เพื่อยื่นทำวีซ่า
4. นำรูปถ่ายที่เป็นกระดาษถ่ายสติคเกอร์ หรือรูปที่พริ้นซ์จากคอมพิวเตอร์
**ก่อนทำการจองทัวร์ทุกครั้ง กรุณาอ่านโปรแกรมอย่างละเอียดทุกหน้า และทุกบรรทัด เนื่องจากทางบริษัทฯ จะอิงตามรายละเอียดของโปรแกรมที่ขายเป็นหลัก**
การสำรองที่นั่ง
1. กรุณาสำรองที่นั่ง+ชำระเงินมัดจำท่านละ 10,000 บาท พร้อมแจ้งชื่อ+สกุล เป็นภาษาอังกฤษตามหนังสือ เดินทาง
2. ส่วนที่เหลือ ชำระทั้งหมดก่อนการเดินทาง 20 วัน (เนื่องจากเป็นไฟล์ทเหมาลำ) 
ท่านสามารถโอนเงินเข้าบัญชีของบริษัทฯ ดังรายละเอียดดังนี้
method-of-payment
หมายเหตุ
1. บริษัทฯ มีสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวร์นี้ เมื่อเกิดเหตุสุดวิสัยจนไม่อาจแก้ไขได้
2. บริษัทฯ ไม่รับผิดชอบค่าเสียหายในเหตุการณ์ที่เกิดจากสายการบิน ภัยธรรมชาติ ปฏิวัติและอื่นๆที่อยู่ นอกเหนือการควบคุมของทางบริษัทฯหรือค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมที่เกิดขึ้นทางตรงหรือทางอ้อม เช่น การเจ็บป่วย, การถูกทำร้าย, การสูญหาย, ความล่าช้า หรือจากอุบัติเหตุ
3. หากท่านถอนตัวก่อนรายการท่องเที่ยวจะสิ้นสุดลง ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านสละสิทธิ์และจะไม่รับผิดชอบค่าบริการที่ท่านได้ชำระไว้แล้วไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น
4. บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบต่อการห้ามออกนอกประเทศ หรือ ห้ามเข้าประเทศ อันเนื่องมาจากมีสิ่งผิดกฎหมาย หรือเอกสารเดินทางไม่ถูกต้อง หรือ การถูกปฏิเสธในกรณีอื่นๆ
5.รายการนี้เป็นเพียงข้อเสนอที่ต้องได้รับการยืนยันจากบริษัทฯ อีกครั้งหนึ่ง หลังจากได้สำรองที่นั่งบนเครื่อง และโรงแรมที่พักในต่างประเทศเป็นที่เรียบร้อย แต่อย่างไรก็ตามรายการนี้อาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม
6. ราคานี้คิดตามราคาตั๋วเครื่องบินในปัจจุบัน หากราคาตั๋วเครื่องบินปรับสูงขึ้น บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ที่จะปรับ ราคาตั๋วเครื่องบินตามสถานการณ์ดังกล่าว
7. กรณีเกิดความผิดพลาดจากตัวแทน หรือ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จนมีการยกเลิก ล่าช้า เปลี่ยนแปลง การบริการจากสายการบินบริษัทฯขนส่ง หรือ หน่วยงานที่ให้บริการ บริษัทฯจะดำเนินโดยสุดความสามารถที่จะจัดบริการทัวร์อื่นทดแทนให้ แต่จะไม่คืนเงินให้สำหรับค่าบริการนั้นๆ
8. มัคคุเทศก์ พนักงาน และตัวแทนของบริษัทฯ ไม่มีสิทธิ์ในการให้คำสัญญาใดๆ ทั้งสิ้นแทนบริษัทฯ นอกจากมีเอกสารลงนามโดยผู้มีอำนาจของบริษัทฯ กำกับเท่านั้น
9. หากไม่สามารถไปเที่ยวในสถานที่ที่ระบุในโปรแกรมได้ อันเนื่องมาจากธรรมชาติ ความล่าช้า และความผิดพลาดจากทางสายการบิน จะไม่มีการคืนเงินใดๆทั้งสิ้น แต่ทั้งนี้ทางบริษัทฯจะจัดหารายการเที่ยวสถานที่อื่นๆมาให้ โดยขอสงวนสิทธิ์การจัดหานี้โดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า
10. เมื่อท่านออกเดินทางไปกับคณะแล้ว ท่านงดการใช้บริการรายการใดรายการหนึ่ง หรือไม่เดินทางพร้อมคณะถือว่าท่านสละสิทธิ์ ไม่อาจเรียกร้องค่าบริการ และเงินมัดจำคืน ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น
11. ในกรณีที่ลูกค้าต้องออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่ของบริษัท ฯ ก่อนทุกครั้ง มิเช่นนั้นทางบริษัท ฯ จะไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น
เงื่อนไขการยกเลิก
กรุ๊ปที่เดินทางช่วงวันหยุดหรือเทศกาลที่ต้องการันตีมัดจำกับสายการบินหรือค่ามัดจำที่พักโดยตรงหรือโดยการผ่านตัวแทนในประเทศหรือต่างประเทศและไม่อาจขอคืนเงินได้ รวมถึงเที่ยวบินพิเศษเช่น Extra Flight และ Charter Flight จะไม่มีการคืนเงินมัดจำ หรือค่าทัวร์ทั้งหมดเนื่องจากค่าตั๋วเป็นการเหมาจ่ายในเที่ยวบินนั้นๆ
กรณีคณะออกเดินทางได้
1. คณะจองจำนวนผู้ใหญ่ 10 ท่านออกเดินทาง (ไม่มีหัวหน้าทัวร์)
2. คณะจองจำนวนผู้ใหญ่ 15 ท่านขึ้นไปออกเดินทาง (มีหัวหน้าหัวหน้าทัวร์)
3. คณะจองไม่ถึงจำนวนผู้ใหญ่ 10 ท่าน ไม่ออกเดินทาง

ค้นหาที่ท่องเที่ยว


Thailand Tourism Standard

ทัวร์แนะนำ

ผู้เข้าชม

มี 1666 ผู้มาเยือน และ ไม่มีสมาชิกออนไลน์ ออนไลน์