รับจัด Outing, Team Building, CSR, Walk Rally, สัมนานอกสถานที่, ดูงาน ในประเทศและโซนเอเชีย
สำหรับบริษัทในเขตกรุงเทพ ปริมณฑล และ ฉะเชิงเทรา ชลบุรี ระยอง
084-160-0210 , 02-733-0683

ทัวร์สิบสองปันนา 4 วัน

9213-tour-xi-shuang-ban-na-4-days

โปรแกรมทัวร์เมืองสิบสองปันนา สวนป่าดงดิบ ซึ่งเป็นสวนสร้างขึ้นใหม่ ชมการแสดงของสัตว์แสนรู้ เช่น เสือ ม้า สิงโต หมี ฯลฯ ชมป่าที่อุดมสมบูรณ์ด้วยพืชพันธุ์นานาชนิด มหัศจรรย์กับต้นนกยูง ต้นไม้ที่มีลักษณะคล้ายนกยูง ชม ฝูงนกยูง จำนวนนับร้อย ที่บินลงมากินอาหารด้านล่าง เป็นภาพที่สวยงามยิ่งนัก นำท่านสัมผัสวิถีชีวิตของชาวเชียงรุ่งที่ ศูนย์วัฒนธรรมเผ่าไอนี่ (อีก้อ) ชมการแสดงพื้นเมือง ชมชาวเขาเผ่าต่าง ๆ

ราคาติดต่อเจ้าหน้าที่

 

download-booking-program-tour

 

download-program-tour

tour-code THA-CH3-4BKK

 

ทัวร์วันที่ 1) สนามบินดอนเมือง – สนามบินเชียงราย - อ. เชียงของ - ห้วยทราย (แขวงบ่อแก้ว) – หลวงน้ำทา - เมืองหล้า เชียงรุ้ง – สิบสองปันนา
05:30 คณะเดินทางพร้อมกัน ณ สนามบินดอนเมือง เคาน์เตอร์สายการบินแอร์เอเชีย เจ้าหน้าที่ฯ ให้การต้อนรับท่านและ คอยอำนวยความสะดวกแก่ท่าน

07.20

เหิรฟ้าสู่ สนามบินเชียงราย โดยสายการบินแอร์เอเชีย เที่ยวบินที่ FD 3203
08.40 ถึง สนามบินเชียงราย
หรือ

 

06.30 คณะเดินทางพร้อมกัน ณ สนามบินดอนเมือง เคาน์เตอร์สายการบินไทยไลอ้อนแอร์ เจ้าหน้าที่ฯ ให้การต้อนรับท่านและ คอยอำนวยความสะดวกแก่ท่าน
08.20 เหิรฟ้าสู่ สนามบินเชียงราย โดยสายการบินไทยไลอ้อนแอร์ เที่ยวบินที่ SL 532
09.50 ถึง สนามบินเชียงราย
  เดินทางสู่ เมืองห้วยทราย แขวงบ่อแก้ว ประเทศลาว (สปป.ลาว) ผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองฝั่งไทย-ลาว
  จากนั้นเดินทางตามถนนเส้นทางสายใหม่คุนหมิง - กรุงเทพฯ สู่ เมืองหลวงน้ำทา
12.00 รับประทานอาหารกลางวัน (1) ณ ร้านอาหาร…..

 

หลังอาหารนำท่านเดินทางสู่ ด่านตม.บ่อเตน เขตชายแดนลาว-จีน เปลี่ยนการเดินทางเป็นรถบัสปรับอากาศของจีนสู่ ด่านบ่อหาน (ด่านตม.จีน)
08.00 จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ เมืองเชียงรุ้ง (เมืองสิบสองปันนา) เป็น 1 ใน 3 อำเภอ ของเขตปกครองตนเอง จังหวัดสิบสองปันนา มณฑลยูนหนาน ตั้งอยู่ท่ามกลางหุบเขา และมีแม่น้ำล้านช้าง (แม่น้ำโขง) ไหลผ่าน อายุกว่า 800 ปี ซึ่งมีชาวไทลื้ออาศัยอยู่เป็นส่วนใหญ่
18.00 รับประทานอาหารค่ำ (2) ณ ร้านอาหาร…..
  นำท่านเข้าสู่ที่พัก ณ ..... หรือ เทียบเท่า
ทัวร์วันที่ 2) สวนป่าดงดิบ – โชว์วัฒนธรรมเผ่าไอนี่ – วัดหลวงเมืองลื้อ – สวนบ้านถิ่น – วัดป่าเจ – โชว์พาราณสี
07.00 รับประทานอาหารเช้า  (3) ที่ ห้องอาหารของโรงแรม

 

นำท่านสู่ สวนป่าดงดิบ ซึ่งเป็นสวนสร้างขึ้นใหม่ ชมการแสดงของสัตว์แสนรู้ เช่น เสือ ม้า สิงโต หมี ฯลฯ ชมป่าที่อุดมสมบูรณ์ด้วยพืชพันธุ์นานาชนิด มหัศจรรย์กับต้นนกยูง ต้นไม้ที่มีลักษณะคล้ายนกยูง
 
 Suanpadongdip1  Suanpadongdip2

 

ชม ฝูงนกยูง จำนวนนับร้อย ที่บินลงมากินอาหารด้านล่าง เป็นภาพที่สวยงามยิ่งนัก

 

นำท่านสัมผัสวิถีชีวิตของชาวเชียงรุ่งที่ ศูนย์วัฒนธรรมเผ่าไอนี่ (อีก้อ) ชมการแสดงพื้นเมือง ชมชาวเขาเผ่าต่าง ๆ

 

ชม หมู่บ้านเก่าแก่ของเผ่าไอนี่ (อีก้อ) และการสาธิตพิธีการแต่งงานของเผ่าอีก้อ อิสระให้ท่านเลือกซื้อเครื่องเงินที่ขึ้นชื่อ และผลิตภัณฑ์ท้องถิ่นของชาวสิบสองปันนาได้ตามอัธยาศัย
12.00 รับประทานอาหารกลางวันä (4) ณ ร้านอาหาร…..
13:00 นำท่านช้อปปิ้ง ยาบัวหิมะ และแช่เท้าสมุนไพร
  จากนั้นนำท่านเที่ยวชม วัดหลวงเมืองลื้อ วัดที่สวยงามที่สุดของเมืองสิบสองปันนา
 
 Watluangmuanglue1  Watluangmuanglue2
  จากนั้นนำท่านชมสวนแห่งประวัติศาสตร์ สวนบ้านถิ่น ซึ่งอดีตเคยเป็นพระราชอุทยานของกษัตริย์ไทลื้อ และเป็นสวนที่สมเด็จพระพี่นางทรงปลูกต้นโพธิ์คู่ไว้
 
 Suanbanthin1  Suanbanthin2
  จากนั้นชม เจดีย์ขาว เจดีย์ที่เป็นเสมือนสัญลักษณ์อีกอย่างหนึ่งของเมืองสิบสองปันนา และชมสถาปัตยกรรมที่ผสมผสานที่ วัดป่าเจ ซึ่งหลวงพ่อวัดปากน้ำได้ไปสร้างไว้
 
 Watbanj1  Watbanj2
  นำท่านช้อปปิ้งสินค้าพื้นเมืองที่ ศูนย์สมุนไพรไทลื้อ ซึ่งมียาสมุนไพร และแพทย์แผนโบราณ
18.00 รับประทานอาหารค่ำ (5) ณ ร้านอาหาร…..
  หลังอาหารนำท่านชม โชว์วัฒนธรรมเมืองพาราณสี ชมการแสดงที่ได้ชื่อว่าสวยงามที่สุด และเป็นไฮไลท์ของเมืองสิบสองปันนา หากใครมาแล้วไม่ได้ดูโชว์ ก็เหมือนกับมาไม่ถึงเมืองสิบสองปันนาเลยทีเดียว
 
 Parannasri1  Parannasri2
  นำท่านเข้าสู่ที่พัก ณ ..... หรือ เทียบเท่า
ทัวร์วันที่ 3) หนานโน่ซาน (Nan Nuo Shan) - ตลาดไทลื้อ – เมืองม่านติง – เมืองหล้า
07.00 รับประทานอาหารเช้า  (6) ที่ ห้องอาหารของโรงแรม
  นำท่านชม หนานโน่ซาน (Nan Nuo Shan) ซึ่งเป็นต้นชา 1,000 ปี
  นำท่านชม ตลาดเช้า ที่เมืองเชียงรุ่ง สัมผัสชีวิตยามเช้าของชาวสิบสองปันนา ในการเลือกซื้อของกินของใช้ต่างๆ
  เดินทางสู่ เมืองม่านติง อดีตเป็นหัวเมืองฝ่ายในของอาณาจักรเชียงรุ่ง
12.00 รับประทานอาหารกลางวันä (7) ณ ร้านอาหาร
  จากนั้นนำท่านชม หมู่บ้านอนุรักษ์วัฒนธรรมไทลื้อ เยี่ยมชมหมู่บ้านการการดำรงชีวิตของชาวไทลื้อซึ่งสามารถพูดจาสื่อสารกันเข้าใจได้
 
 Moobananurakthairue1  Moobananurakthairue2
  สมควรแก่เวลานำท่านเดินทางสู่ เมืองหล้า
18.00 รับประทานอาหารค่ำ (8) ณ ร้านอาหาร…..
ทัวร์วันที่ 4) เมืองหล้า - หลวงน้ำทา – อ. เชียงของ    สนามบินเชียงราย - สนามบินดอนเมือง
07.00 รับประทานอาหารเช้า  (9) ที่ ห้องอาหารของโรงแรม
  หลังอาหารออกเดินทางกลับสู่ เมืองหลวงน้ำทา นำท่านเที่ยวชมวิถีชีวิตของชาวลาว
  พร้อม บริการอาหารกลางวัน (10) ณ ร้านอาหาร.....
  หลังอาหารออกเดินทางต่อ
16.30 เดินทางถึง เมืองเชียงของ ผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองที่ ด่านตม.เชียงของ จ.เชียงราย
  นำท่านส่ง สนามบินเชียงราย
19.35 เหิรฟ้าสู่ สนามบินดอนเมือง โดยสายการบินไทยไลอ้อนแอร์ เที่ยวบินที่ SL 545
21.00 ถึง สนามบินดอนเมือง โดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจ
หรือ  
21.45 เหิรฟ้าสู่ สนามบินดอนเมือง โดยสายการบินแอร์เอเชีย เที่ยวบินที่ FD 3206
23.00 ถึง สนามบินดอนเมือง โดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจ

tour-condition

อัตราค่าบริการนี้รวม
1. ค่าวีซ่าจีน
2. ค่ารถตู้ปรับอากาศ กรุงเทพ-เชียงของ-กรุงเทพ
3. ค่ารถโค้ชปรับอากาศ ฝั่งลาว-จีน
4. ค่าโรงแรมที่พักตามที่ระบุไว้ในรายการ
5. ค่าอาหารตามที่ระบุไว้ในรายการ
6. ค่ามัคคุเทศก์ไทยนำเที่ยวตลอดการเดินทาง
7. ค่ามัคคุเทศก์ (จีน) ท้องถิ่นนำเที่ยว (พูดไทย)
8. ค่าประกันอุบัติเหตุระหว่างการเดินทาง 1,000,000 บาท (ขึ้นอยู่กับเงื่อนไขของกรมธรรม์)
9. ค่ารักษาพยาบาลระหว่างการเดินทาง 500,000 บาท (ขึ้นอยู่กับเงื่อนไขกรมธรรม์)
10. ค่าธรรมเนียมเข้าชมสถานที่ท่องเที่ยวตามรายการ
11. ค่า Snack เสิร์ฟวันละครั้ง
12. ฟรีหมวกท่านละ 1 ใบ
อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม
1. ค่าถ่ายรูป ท่านละ 20 หยวน (กรณีที่ต้องถ่ายรูปใหม่ ณ หน้าด่านจีน) (ประมาณ 120 บาทไทย)
2. ค่าทิปมัคคุเทศก์จีนและไทยและคนขับรถจีนและไทย (ไกด์+คนขับรถ วันละ 20 หยวน) (20x4 วีน=80 หยวน (ประมาณ 480 บาทไทยต่อคน)
3. ค่าใช้จ่ายส่วนตัวที่นอกเหนือจากรายการ เช่น ค่าโทรศัพท์ ค่าซักรีด ค่าเครื่องดื่มพิเศษและค่าอาหาร
4. ค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3 % และ ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% (ในกรณีที่ลูกค้าต้องการใบเสร็จรับเงิน/ใบกำกับภาษี)
สิ่งที่ควรนำติดตัว : ยาประจำตัว , ชุดที่สวมใส่สบาย , รองเท้าที่สวมใส่สบาย , เสื้อกันหนาว , กล้องถ่ายรูป , อุปกรณ์กันแดด , ร่มพับ
เอกสารที่ต้องใช้ประกอบการเดินทาง**(กรุณาส่งเอกสารล่วงหน้าอย่างน้อย 15 วันก่อนเดินทาง)**
1. หนังสือเดินทาง ที่มีอายุการใช้งานมากกว่า 6 เดือน และมีหน้าว่างอย่างน้อย 2 หน้า
2. รูปถ่ายสี หน้าตรง 2 นิ้ว จำนวน 2 รูป
เงื่อนไขการจอง
1. วางเงินมัดจำ ท่านละ 3,000 บาท โดยการโอนเงินเข้าบัญชี ที่นั่งจะยืนยัน ต่อเมื่อได้รับเงินมัดจำแล้วเท่านั้น
2. ส่วนที่เหลือ ชำระทั้งหมดก่อนการเดินทาง 15 วัน
ท่านสามารถโอนเงินเข้าบัญชีของบริษัทฯ ดังรายละเอียดดังนี้
method-of-payment
เงื่อนไขการยกเลิก
1. ยกเลิกทัวร์ก่อนการเดินทาง 30 วัน บริษัทฯ จะคืนเงินให้ทั้งหมด ยกเว้น ช่วงเทศกาลและวันหยุดต้องแจ้งล่วงหน้า 45 วันก่อนออกเดินทาง
2. ยกเลิกทัวร์ก่อนการเดินทาง 14 วัน (ทำการ) บริษัทฯจะคืนเงิน 50%
3. ยกเลิกทัวร์ภายใน 14 วัน (ทำการ) ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนเงิน
4. ก่อนการเดินทาง 15 วัน หากท่านไม่โอนเงินส่วนที่เหลือ ถือว่าท่านสละสิทธิ์ในการเดินทาง
หมายเหตุ : ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายการท่องเที่ยว เพื่อให้เป็นไปตามความเหมาะสมของสถานที่และเวลา โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า ทั้งนี้โดยคำนึงถึงผลประโยชน์และความปลอดภัยของท่านเป็นหลัก

ค้นหาที่ท่องเที่ยว


Thailand Tourism Standard

ทัวร์แนะนำ

ผู้เข้าชม

มี 1008 ผู้มาเยือน และ ไม่มีสมาชิกออนไลน์ ออนไลน์