รับจัด Outing, Team Building, CSR, Walk Rally, สัมนานอกสถานที่, ดูงาน ในประเทศและโซนเอเชีย
สำหรับบริษัทในเขตกรุงเทพ ปริมณฑล และ ฉะเชิงเทรา ชลบุรี ระยอง
084-160-0210 , 02-733-0683

เยือนญี่ปุ่นดินแดนอาทิตย์อุทัย สัมผัสความงามของเกาะฮอกไกโด 6 วัน (TG)

8978-tour-japan-ninja-village-see-leaves-change-color-tokushima-koji-5-days-tg

ทัวร์ญี่ปุ่น สัมผัสความงามของเกาะฮอกไกโด ไหว้ศาลเจ้าประจำเกาะฮอกไกโก ชมอาณาจักรแห่งกล่องดนตรีนับหมื่นชิ้น ดื่มด่ำกับความงามของเมืองโอตารุ เยือนโรงงานและชิมช็อคโกแลต SHIROI KOIBITO เพลิดเพลินกับกิจกรรมการเล่นสกี"สโนว์โมบิล" พาช้อปปิ้งที่ย่านทานุกิโคจิ และในทัวร์ญี่ปุ่นนี้ยังมีแหล่งท่องเที่ยวอีกมากมายที่อยู่ในโปรแกรมนี้

ราคาติดต่อเจ้าหน้าที่

 

download-booking-program-tour

 

download-program-tour

tour-code JPAJ18-6BKK

 

ทัวร์วันที่ 1) สนามบินสุวรรณภูมิ

20.30

พร้อมกันที่สนามบินสุวรรณภูมิ ชั้น 4 ประตูหมายเลข 2 สายการบินไทย เคาน์เตอร์ D เพื่อเตรียมตัวเดินทาง และผ่านขั้นตอนการเช็คอิน

23.45

เดินทางสู่ สนามบินชิโตเซะ เกาะฮอกไกโด ประเทศญี่ปุ่น โดยเที่ยวบินที่ TG 670 บริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่อง

ทัวร์วันที่ 2) ท่องเที่ยวสนามบินชิโตเสะ - หุบเขานรกจิโกกุดานิ - ทะเลสาบโทยะ - นั่งกระเช้าไฟฟ้าสู่ภูเขาไฟอุสุซาน - สวนหมีโชวะชินซัง

07.55

เดินทางถึง สนามบินชิโตเสะ เกาะฮอกไกโด ประเทศญี่ปุ่น หลังจากผ่านขั้นตอนการตรวจคนเข้าเมืองของประเทศญี่ปุ่นแล้ว

นำท่านเดินทางสู่ โนโบริเบทสึ”เมืองที่เป็นเมืองตากอากาศชื่อดังแห่งหนึ่งของญี่ปุ่น มีชื่อเสียงด้านออนเซ็น เป็นเมืองที่เหมาะสำหรับไปพักค้างคืนและเข้าออนเซ็นเป็นอย่างยิ่ง

นำท่านชม หุบเขานรกจิโกกุดานิ เกิดจากภูเขาไฟที่ยังไม่ดับก่อให้เกิดน้ำพุร้อนและบ่อโคลนเดือดเป็นปรากฏการณ์ทางธรรมชาติที่น่าชม

 เที่ยง

บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

 

นำท่านเดินทางสู่ ทะเลสาบโทยะ ทะเลสาบแอ่งภูเขาไฟที่มีเกาะใหญ่อยู่ตรงกลาง

จากนั้นนำทุกท่าน นั่งกระเช้าไฟฟ้าสู่ภูเขาไฟอุสุซาน เป็นภูเขาไฟที่ทำให้เกิดทะเลสาบโทยะขึ้นมา จากหลักฐานพบว่า ภูเขาไฟลูกนี้มีการปะทุขึ้นมาทุกๆ 20-50 ปี ดังนั้นจึงทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงภุมิทัศน์ของพื้นที่แถบนี้อย่างต่อเนื่อง ล่าสุดมีการปะทุไปเมื่อปี พ.ศ. 2543 บนยอดเขาจะเห็นปากปล่องภูเขาไฟที่ยังคุกรุ่นมีควันสีขาวลอยขึ้นมาตลอดเวลา (ขึ้นอยู่กับสภาพอากาศ)

จากนั้นนำท่านสู่ สวนหมีโชวะชินซังเพื่อชมความน่ารักฉลาดแสนรู้ของหมีสีน้ำตาลนับ 100 ตัว ที่ใกล้สูญพันธุ์และหาดูได้ยาก ในญี่ปุ่นนี้จะพบเฉพาะบนเกาะฮอกไกโดเท่านั้น ชาวไอนุเชื่อกันว่าหมีสีน้ำตาลนี่ถือเป็นสัตว์เทพเจ้าของพวกเขาอีกด้วย

 

ที่พัก THE GREENLEEF NISEKO VILLAGE หรือระดับเดียวกัน

 

ค่ำ

บริการอาหารค่ำ ณ ห้องอาหารของโรงแรม

 

หลังอาหารให้ท่านได้ผ่อนคลายกับการแช่น้ำแร่ธรรมชาติเพื่อผ่อนคลายความเมื่อยล้าและจะทำให้ผิวพรรณสวยงาม และยังช่วยให้ระบบหมุนเวียนโลหิตดีอีกด้วย

ทัวร์วันที่ 3) ท่องเที่ยวลานกิจกรรมหิมะ - เมืองโอตารุ - คลองโอตารุ - พิพิธภัณฑ์เครื่องแก้ว - พิพิธภัณฑ์กล่องดนตรี - ซัปโปโร - เต็มอิ่มกับบุฟเฟ่ต์ขาปู 3 ชนิด

เช้า

รับประทานอาหารเช้า ที่ห้องอาหารของโรงแรม

นำท่านเดินทางเข้าสู่ ลานกิจกรรมหิมะ ให้ท่านได้เพลิดเพลินกับ กิจกรรมหิมะให้เล่น เช่น สโนว์โมบิล และสโนสเลด หรือจะเลือกเล่นผาดโผนในสไตล์ท่านเอง (ไม่รวมค่าอุปกรณ์ และค่าเครื่องเล่น ประมาณ 5,000-15,000 เยน) ** ทั้งนี้การเล่นกิจกรรมหิมะต่างๆนั้น ขึ้นกับสภาพภูมิอากาศ และปริมาณความหนาของหิมะ ณ เวลานั้น**

เที่ยง

บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

นำท่านเดินทางสู่ เมืองโอตารุ ซึ่งถือเป็นเมืองท่าที่มีบรรยากาศสุดแสนโรแมนติก รวมถึงการตกแต่งของบ้านเรือนนั้น ส่วนใหญ่ได้ถูกออกแบบเป็นสไตล์ตะวันตกเนื่องจากในอดีต เมืองโอตารุได้รับอิทธิพลมาจากการทำการค้าระหว่างประเทศญี่ปุ่นและประเทศในแถบยุโรป

อิสระให้ท่านเดินชมความสวยงามของเมืองเลียบคลองโอตารุอันสวยงามน่าประทับใจ คลองโอตารุเป็นคลองที่เกิดขึ้นจากการถมทะเล สร้างเสร็จเมื่อปี ค.ศ. 1923 เพื่อเป็นเส้นทางขนถ่ายสินค้าจากเรือใหญ่สู่โกดังในเมือง ภายหลังเลิกใช้จึงถมคลองครึ่งหนึ่งเป็นถนนสำหรับนักท่องเที่ยวแทนโกดังต่างๆ ซึ่งเป็นอาคารอิฐสีแดงจึงกลายเป็นสัญลักษณ์ของเมือง และได้ปรับปรุงเป็นร้านอาหาร ร้านขายของที่ระลึกนั่นเอง

นำท่านชม พิพิธภัณฑ์เครื่องแก้ว โดยการเป่าแก้วด้วยเทคนิคในแบบต่างๆ จึงทำให้เครื่องแก้วที่ออกมามีรูปแบบและสีที่แตกต่างกัน

จากนั้นนำท่านชม พิพิธภัณฑ์กล่องดนตรี ซึ่งมีอายุเกือบร้อยปี ท่านสามารถชมกล่องดนตรีในรูปแบบต่างๆ สวยงามมากมายที่ถูกสะสมมาจากอดีตจนถึงปัจจุบัน อีกทั้งยังสามารถเลือกคิดแบบทำกล่องดนตรีในสไตล์ของตัวเองขึ้นมาเป็นที่ระลึกหรือเป็นของฝากให้คนรักได้อีกด้วย

ค่ำ

บริการอาหารค่ำ ณ ณ ภัตตาคาร พิเศษกับเมนู บุฟเฟ่ต์ปิ้งย่างปู 3 ชนิด และอาหารทะเลนานาชนิด อาทิเช่น ปูซูไว ปูขน ปูทาราบะ หอยเชลล์ หอยนางรม กุ้งทะเล ซาชิมิสดๆ และซูชิหน้าต่างๆ

 

พักที่ โรงแรม APA HOTEL & RESORT SAPPORO ระดับเดียวกัน

ทัวร์วันที่ 4) ท่องเที่ยวศาลเจ้าฮอกไกโด - โรงงานช็อกโกแลต - ช้อปปิ้งทานุกิโคจิ - Mitsui Outlet

เช้า

รับประทานอาหารเช้า ที่ห้องอาหารของโรงแรม

นำท่านเดินทางสู่ ศาลเจ้าฮอกไกโด ศาลเจ้าประจำเกาะฮอกไกโด ของศาสนาชินโต ที่สร้างตั้งแต่ปี 1871 ซึ่งแต่เดิมศาลเจ้านี้มีชื่อว่าศาลเจ้าซัปโปโร และชาวฮอกไกโดต่างให้ความเลื่อมใสศรัทธามาก เพราะเชื่อกันว่าเป็นที่สถิตของเทพเจ้าโยฮะชิระ ผู้พิทักษ์เกาะฮอกไกโดและคอยปกปักษ์รักษาชาวเมืองบนเกาะมาตั้งแต่ยุคบุกเบิก ดินแดนแห่งนี้ ดังนั้นคนท้องถิ่นจึงนิยมไปสักการะไม่ขาดสาย เพื่อเพื่อเป็นขวัญและกำลังใจ

จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ โรงงานช็อกโกแลต ที่หมู่บ้านอิชิยะซึ่งเป็นแหล่งผลิตช็อกโกแลตที่มีชื่อเสียงที่สุดของญี่ปุ่น ท่านสามารถเลือกซื้อช็อกโกแลตต่างๆและที่พลาดไม่ได้เลยคือ ช็อกโกแลตสีขาวแด่คนรัก(ShIroi Koibito) ซึ่งเป็นช็อกโกแลตที่ขึ้นชื่อที่สุดของที่นี่เลยทีเดียว หรือเดินถ่ายรูปเป็นที่ระลึกกับบรรยากาศโดยรอบที่ตกแต่งด้วยสวนดอกไม้สวยงาม สไตล์ยุโรป นอกจากนี้ท่านจะได้เลือกซื้อช็อคโกแลตที่หาซื้อที่ไหนไม่ได้ และท่านก็ยังจะได้ชมประวัติความเป็นมาของโรงงานอีกด้วย

 

เที่ยง

บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

 

จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ ทานุกิโคจิ เป็นแหล่งช้อปปิ้งอาเขตบนถนนคนเดินที่มีหลังคามุงบังแดดบังฝนและหิมะ มีความยาว 7 บล็อกถนน มีร้านค้าตั้งเรียงรายอยู่กว่า 200 ร้านค้าตั้งขวางในแนวตะวันออก-ตะวันตกอยู่ระหว่างสถานี Subway Odori และ Susukin

จากนั้นนำท่าน ช้อปปิ้งที่มิตซุย เอ้าท์เล็ต (MITSUI OUTLET) ศูนย์รวมแฟชั่นทันสมัยแหล่งรวมพลของสินค้าแบรนด์เนมชื่อดังจากทั่วโลกประกอบด้วยแบรนด์ดังถึง 128 แบรนด์ อาทิเช่น Coach Armani, Ralph Lauren, Seigo เพียบพร้อมด้วยสินค้าสำหรับทุกคนตั้งแต่สินค้าแฟชั่นหญิงชาย และเด็ก จนถึงอุปกรณ์กีฬา และสินค้าทั่วไป นอกจากนี้ภายในห้าง ยังมีศูนย์อาหารขนาดใหญ่ ที่จุได้ 650 ที่นั่ง และมี Hokkaido Roko Farm Bridge ซี่งเป็นพื้นที่ที่มีสินค้าท้องถิ่นและสินค้าจากฟาร์มสดมาขายอีกด้วย เพื่อไม่เป็นการรบกวนเวลาของท่านอาหารค่ำตามอัธยาศัย

 

พักที่ โรงแรม APA HOTEL&RESORT ระดับเดียวกัน

ทัวร์วันที่ 5) อิสระเต็มวัน (ไม่รวมค่าใช้จ่ายในการเดินทาง)

เช้า

รับประทานอาหารเช้า ที่ห้องอาหารของโรงแรม 

 

อิสระเต็มวัน ให้ท่านอิสระช้อปปิ้ง หรือเดินทางสู่สถานที่ท่องเที่ยวอื่น ๆ โดยมีไกด์คอยให้คำแนะนำในการเดินทาง อาทิ

- อาคารเจอาร์ทาวเวอร์ (JR TOWER) เป็นตึกที่สูงที่สุดในซัปโปโร ตั้งอยู่ติดกับสถานีเจอาร์ ซัปโปโร เป็นทั้งห้างสรรพสินค้า โรงแรม โรงภาพยนตร์ และศูนย์อาหาร มีร้าน BIG CAMERA จำหน่ายกล้องดิจิตอล, เครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็คทรอนิคส์,ร้าน100เยน, ร้านUNIQLO ขายเสื้อผ้าแฟชั่นวัยรุ่น,ร้าน MATSUMOTO KIYOSHI ขายยาและเครื่องสำอางอาคาร JR TOWER มีจุดชมวิวตั้งอยู่ที่ชั้น 38 เรียกว่า T38 (Tower Three Eight) ที่ระดับความสูง 160 เมตร จึงมองเห็นทิวทัศน์เหนือเมืองซัปโปโรได้กว้างไกลสวยงามทั้งกลางวันกลางคืน โดยเฉพาะยามค่ำคืนจะมองเห็นทีวีทาวเวอร์ตั้งอยู่กลางสวนโอโดริ โดยมีแสงไฟจากกลุ่มตึก ย่านซูซูกิโนะ ส่องสว่างที่จุดกลางเมืองติด ๆ กันมีตึก ESTA ซึ่งที่ชั้น 10 เป็นศูนย์รวมร้านราเมน ซึ่งมีอยู่ประมาณ 10 ร้าน ให้เลือกชิมอร่อยไม่แพ้ตรอกราเมนในย่านซูซูกิโน่ (ไม่รวมตั๋วขึ้น จุดชมวิวราคาประมาณ 700-1000 เยน)

- ตลาดปลานิโจ ตลาดอาหารทะเลที่ใหญ่ที่สุดของเมืองซัปโปโร ตลาดปลาแห่งนี้ สร้างขึ้นเมื่อปี ค.ศ. 1903 และตลาดแห่งนี้รู้จักกันในนาม “ครัวทะเลของชาวเมืองซัปโปโร” เพราะสัตว์ทะเลที่จับได้ส่วนใหญ่จะหาได้จากทะเลแถบนี้ทั้งสิ้น ซึ่งจะมีความสดมากเหมือนไปเดินซื้อที่ ท่าเรือเลยทีเดียว ลูกค้าส่วนใหญ่จะมีทั้งนักท่องเที่ยวในประเทศและต่างประเทศรวมถึงชาวบ้านเข้า มาจับจ่ายใช้สอยกันเสมอ ที่นี่ยังขึ้นชื่อเรื่อง ไข่หอยเม่นและไข่ปลาแซลมอน

- ย่านซูซูกิโนะ ตั้งอยู่ในบริเวณรอบๆ สถานีรถไฟใต้ดินซูซูกิโนะ เมืองซัปโปโร โดยอยู่ถัดลงมาทางใต้ของสวนสาธารณะโอโดริประมาณ 500 เมตร ซึ่งถือเป็นย่านที่คึกคักและมีชีวิตชีวาที่สุดของซัปโปโร โดยเฉพาะในยามค่ำคืนที่มีการเปิดไฟตามป้ายไฟโฆษณาสีสันต่างๆ บนตึกที่ตั้งอยู่ในย่านแห่งนี้ นอกจากนั้นยังเป็นแหล่งช้อปปิ้ง ร้านอาหาร ภัตตาคาร สถานบันเทิงเริงรมย์ยามราตรีต่างๆ ทั้งไนท์คลับ บาร์ คาราโอเกะ สถานอาบอบนวด มากกว่า 4,000 ร้าน ตามตรอกซอกซอย จึงไม่แปลกที่นักท่องเที่ยวจะนิยมมา ณ สถานที่แห่งนี

- ทำเนียบรัฐบาลเก่าฮอกไกโด เริ่มก่อสร้างเมื่อปี พ.ศ. 2416 เป็นอาคารสไตล์นีโอบาร็อคอเมริกาที่ใช้อิฐมากกว่า 2.5 ล้านก้อนเป็นอิฐที่ทำมาจากหมู่บ้านซิโรอิชิและโทโยชิร่า ตึกนี้ผ่านการใช้งาน มายาวนานกว่า 80 ปีแต่ความงดงามที่เห็นนั้นได้รับการบูรณะซ่อมแซมใหม่หลังจากถูกไฟไหม้เมื่อปี พ.ศ. 2454 แต่ด้วยความสวยงามของสถาปัตยกรรมที่หลงเหลืออยู่ไม่กี่แห่ง จึงได้รับการขึ้นทะเบียนให้เป็นสมบัติทางวัฒนธรรมสำคัญของชาติเมื่อปีพ.ศ. 2512
 
- หอนาฬิกาซัปโปโร เป็นหอนาฬิกาที่เก่าแก่มากและเป็นอีกสัญลักษณ์ที่สำคัญของเมืองซัปโปโรอีกแห่งหนึ่ง สร้างตั้งแต่ปี พ.ศ. 2421 เดิมทีเป็นโรงฝึกงานของมหาวิทยาลัย ฮอกไกโด แต่ได้ปรับเปลี่ยนสร้างเป็นหอนาฬิกาและมีระฆังตีบอกเวลาตั้งแต่ พ.ศ.2424 จนถึงปัจจุบันก็ยังสามารถบอกเวลาได้อยู่ และด้วยความเก่าแก่ที่อยู่คู่กับเมืองซัปโปโรมานานจึงได้รับการขึ้นทะเบียน ให้เป็นมรดกทางวัฒนธรรมที่สำคัญอีกแห่งหนึ่งของญี่ปุ่น 

- สวนโอโดริ สวนสวยใจกลางเมืองที่ทอดตัวยาวจากตะวันออก ไปตะวันตกโดยมีความยาว 1,400 เมตร คนส่วนใหญ่ใช้เวลามาพักผ่อนหย่อนใจหรือจัดงานประเพณีในเทศกาลต่าง ๆ ที่สวนแห่งนี้

- ทานุกิโคจิ เป็นแหล่งช้อปปิ้งอาเขตบนถนนคนเดินที่มีหลังคามุงบังแดดบังฝนและหิมะ มีความยาว 7 บล็อกถนน มีร้านค้าตั้งเรียงรายอยู่กว่า 200 ร้านค้าตั้งขวางในแนวตะวันออก-ตะวันตกอยู่ระหว่างสถานี Subway Odori และ Susukin

 

เพื่อไม่เป็นการรบกวนเวลาของท่าน อาหารกลางวันและอาหารค่ำตามอัธยาศัย

 

พักที่ โรงแรม APA HOTEL&RESORT ระดับเดียวกัน

ทัวร์วันที่ 6) สนามบินชิโตเสะ - สนามบินสุวรรณภูมิ

 

เช้า


บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

10.45

นำทุกท่านเหิรฟ้ากลับสู่ ประเทศไทย โดยสายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG671
บริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่อง

16.15

เดินทางถึง สนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจ

 tour-condition

อัตราค่าบริการนี้รวม
1. ค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลับ พร้อมคณะ
2. ค่าภาษีสนามบินทุกแห่งที่มี
3. ค่าน้ำหนักกระเป๋าสัมภาระท่านละไม่เกิน 20 กก.
4. ค่ารถรับ-ส่ง และนำเที่ยวตามรายการ
5. ค่าที่พักตามที่ระบุในรายการ พักห้องละ 2 ท่าน
6. ค่าเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามรายการ
7. ค่าอาหารตามมื้อที่ระบุในรายการ
8. ค่าจ้างมัคคุเทศก์คอยบริการตลอดการเดินทาง
9. ค่าประกันอุบัติเหตุระหว่างเดินทาง วงเงินท่านละ 1,000,000 บาท (เงื่อนไขตามกรมธรรม์)
อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม
1. ค่าธรรมเนียมวีซ่าเข้าประเทศญี่ปุ่น (เพราะรัฐบาลประกาศยกเว้นวีซ่าเข้าประเทศญี่ปุ่นให้กับคนไทย ผู้ที่ประสงค์จะพำนักระยะสั้นในประเทศญี่ปุ่นไม่เกิน 15 วัน) **ถ้ากรณีที่ทางรัฐบาลประกาศให้กลับมาใช้วีซ่า ผู้เดินทางจะต้องเสียค่าใช้จ่ายในการทำวีซ่าเพิ่ม ท่านละ 1,700 บาท**
2. ค่าใช้จ่ายส่วนตัวนอกเหนือจากรายการที่ระบุ เช่น ค่าทำหนังสือเดินทาง ค่าโทรศัพท์ ค่าโทรศัพท์ทางไกล ค่าอินเตอร์เน็ต ค่าซักรีด มินิบาร์ในห้อง รวมถึงค่าอาหารและเครื่องดื่มที่สั่งเพิ่มนอกเหนือรายการ (กรุณาสอบถามจากหัวหน้าทัวร์ก่อนการใช้บริการ)
3. ค่าทิปคนขับรถ หัวหน้าทัวร์ และมัคคุเทศก์ท้องถิ่น ท่านละ 2000 เยน /ทริป/ต่อท่าน
4. ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%
5. ค่าธรรมเนียมวีซ่าเข้าประเทศญี่ปุ่น (เพราะรัฐบาลประกาศยกเว้นวีซ่าเข้าประเทศญี่ปุ่นให้กับคนไทย ผู้ที่ประสงค์จะพำนักระยะสั้นในประเทศญี่ปุ่นไม่เกิน 15 วัน)
กระเป๋าเดินทางและสัมภาระ
1. ค่าวีซ่าเข้าประเทศญี่ปุ่น
2. ค่าทำหนังสือเดินทาง
3. ค่าใช้จ่ายส่วนตัวที่ไม่ระบุไว้ในรายการ เช่น ค่าโทรศัพท์, ซักรีด
4. ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%
5. ไม่รวมทิปหัวหน้าทัวร์/ไกด์/คนขับรถ ตลอดทิปท่านละ 2,500 เยน/ท่าน หรือประมาณ 900 บาท/ท่าน 
6. ไม่มีแจกกระเป๋า
7. ค่าภาษีน้ำมันที่ทางสายการบินอาจมีการเรียกเก็บเพิ่มเติมอีก 
เงื่อนไขการชำระเงิน
1. สำหรับการจอง กรุณาชำระมัดจำ ท่านละ 10,000 บาท (หลังการจอง 3 วัน ทำการฯ)
2. ชำระยอดทั้งหมดก่อนการเดินทางอย่างน้อย 14 วัน ทำการ
3. ชำระค่าทัวร์ทั้งหมดก่อนเดินทางไม่น้อยกว่า 14 วัน มิฉะนั้นจะถือว่าท่านยกเลิกการเดินทาง
4. การยกเลิกไม่น้อยกว่า 45 วัน คือมัดจำทั้งหมด
5. ยกเลิกล่วงหน้า 30 – 44 วันก่อนเดินทาง หักมัดจำท่านละ 1,000 / 2,000 บาท
6. ยกเลิกล่วงหน้า 15 – 29 วันก่อนเดินทาง หักมัดจำท่านละ 3,000 / 6,000 บาท
7. ยกเลิกหลัง 14 วันก่อนเดินทาง หักค่าดำเนินการ 100 %
8. ยกเลิกจากกรณี อุบัติเหตุ หรือ เจ็บป่วย กรุณาส่งหลักฐานใบรับรองแพทย์ หรือ เหตุผลอื่นๆกระกอบการพิจารณา
method-of-payment
การยกเลิก
1. จำนวนผู้เดินทางขั้นต่ำ 15 ท่านขึ้นไป
2. หนังสือเดินทางต้องมีอายุใช้งานนับจากวันเดินทางไม่น้อยกว่า 6 เดือนและรับเฉพาะผู้ประสงค์เดินทางท่องเที่ยว
3. ทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้นหากเกิดกรณีความล่าช้าจากสายการบิน, การประท้วง, การนัดหยุดงาน, การก่อจลาจล หรือกรณีที่ท่านถูกปฏิเสธ การเข้าหรือออกเมืองจากเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมือง หรือเจ้าหน้าที่กรมแรงงานทั้งจากไทย และต่างประเทศซึ่งอยู่นอกเหนือความรับผิดชอบ
4. ทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้นหากเกิดกรณีความล่าช้าจากสายการบิน, การประท้วง, การนัดหยุดงาน, การก่อจลาจล หรือกรณีที่ท่านถูกปฏิเสธ การเข้าหรือออกเมืองจากเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมือง หรือเจ้าหน้าที่กรมแรงงานทั้งจากไทย และต่างประเทศซึ่งอยู่นอกเหนือความรับผิดชอบ
5. ทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น หากท่านใช้บริการของทางบริษัทฯไม่ครบ อาทิ ไม่เที่ยวบางรายการ, ไม่ทานอาหารบางมื้อ เพราะค่าใช้จ่ายทุกอย่าง ทางบริษัทฯได้ชำระค่าใช้จ่ายให้ตัวแทนต่างประเทศแบบเหมาขาดก่อนออกเดินทางแล้ว
6. ทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น หากเกิดสิ่งของสูญหายจากการโจรกรรม และ/หรือ เกิดอุบัติเหตุที่เกิดจากความประมาทของตัวนักท่องเที่ยวเอง
7. เมื่อท่านตกลงชำระเงินไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วนกับทางบริษัทฯ ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านได้ยอมรับในเงื่อนไขข้อตกลงต่างๆ ที่ได้ระบุไว้แล้ว 
หมายเหตุ
1. รายการและราคาอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม เนื่องจากสภาวะอากาศ, การเมือง, สายการบิน และอัตราแลกเปลี่ยนโดยทางบริษัทฯ จะคำนึงถึงประโยชน์และความปลอดภัยของท่านเป็นสำคัญที่สุด
2. ทางบริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบต่อการออกนอกประเทศ / ห้ามเข้าประเทศญี่ปุ่น / การนำสิ่งของผิดกฎหมาย / เอกสารการเดินทางไม่ถูกต้อง และความประพฤติส่อไปในทางเสื่อมเสีย รวมถึงภัยธรรมชาติ และการยกเลิกเที่ยวบิน
เอกสารประกอบการยื่นวีซ่ากรุ๊ปประเทศญี่ปุ่น (กรุณาส่งเอกสารก่อนเดินทางอย่างน้อย 10 วัน)
กรุณาถอดปก Passport ก่อนส่งเอกสาร บริษัทจะไม่รับผิดชอบในกรณีสูญหาย
เอกสารในการยื่นขอ VISA JAPAN

เดินทางไปและกลับ ไม่พร้อมกรุ๊ปทางบริษัทไม่สามารถยื่นวีซ่ากรุ๊ปให้ได้ สถานทูตจะเช็คข้อมูลกับท่านโดยตรง
กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน (แนบพร้อมเอกสารยื่นกรุ๊ป) สำหรับวีซ่ากรุ๊ปต้องนำพาสปอร์ตกลับมารายงานกับสถานทูต
1. หนังสือเดินทางไทย อายุไม่น้อยกว่า 6 เดือน นับจากวันเดินทาง และมีหน้าว่างที่ไม่มีตราประทับอย่างน้อย 3 หน้าขึ้นไป
1.1 หากเคยเดินทางเข้าประเทศญี่ปุ่นนับย้อนหลังไม่เกิน 5 ปี และอยู่ในหนังสือเดินทางเล่มเก่า กรุณานำหนังสือเดินทางเล่มเก่ามาแสดงประกอบหลักฐานด้วยเช่นกัน
2. รูปถ่ายสี ขนาด 2 X 2 นิ้ว จำนวน 2 ใบ ถ่ายไว้ไม่เกิน 6 เดือนและ “พื้นหลังเป็นสีขาวเท่านั้น” ถ่ายหน้าตรง ไม่ยิ้มเห็นฟันไม่สวมแว่นดำ ไม่คาดผม หรือสวมหมวก แต่งกายสุภาพ
*** ห้ามใช้รูป ปริ้น หรือ ถ่ายเอง ***
กรุณาอย่าแม็กรูปติดมากับพาสปอร์ตหรือเอกสาร และห้ามเขียนชื่อหลังรูปถ่าย หากรูปมีรอยแม็กหรือน้ำหมึก ทางสถานทูตจะไม่รับพิจารณาในการออกหน้าวีซ่า
3. สำเนาทะเบียนบ้าน (สำเนารายการหน้าเกี่ยวกับบ้านหน้าที่ 1 และ หน้าชื่อผู้เดินทาง)
4. สำเนาบัตรประชาชน หรือ สูจิบัตรสำหรับผู้เดินทางอายุไม่ถึง 15 ปี
5. สำเนาทะเบียนสมรส / ใบหย่า / ใบมรณะบัตร
6. หลักฐานการเงิน
6.1 สำเนาสมุดบัญชีเงินฝาก ออมทรัพย์ ย้อนหลัง 6 เดือนหรือฝากประจำเท่านั้น ถ่ายเอกสารตั้งแต่ หน้าชื่อ และ หน้า 1 ถึงหน้าที่ปรับยอดบัญชีล่าสุด (ปรับยอด ณ ปัจจุบัน) ในกรณีที่เล่มปัจจุบันอายุไม่ถึง 6 เดือนให้ถ่ายสำเนาเล่มเก่ามาตั้งแต่หน้าแรกถึงหน้าสุดท้าย
*** บัญชีกระแสรายวัน และบัญชีเดินสะพัด ไม่สามารถใช้ได้กับสถานกงสุลญี่ปุ่น ***
7. หนังสือรับรองการทำงาน
7.1 กรณีเป็นลูกจ้าง ใช้หนังสือรับรองการทำงาน ระบุวันที่เริ่มทำงาน ตำแหน่ง อัตราเงินเดือน เป็นภาษาอังกฤษเท่านั้น
7.2 กรณีข้าราชการ หนังสือรับรองการทำงานจากต้นสังกัด ระบุตำแหน่งและเงินเดือน จากต้นสังกัด เป็นภาษาอังกฤษพร้อมสำเนาบัตรข้าราชการ
7.3 กรณีเป็นเจ้าของกิจการให้ใช้หนังสือรับรองบริษัท คัดลอกไม่เกิน 3 เดือน นับจากวันที่ออก ถึงวันเดินทาง
7.4 กรณีประกอบอาชีพค้าขายให้ใช้ใบจดทะเบียนการค้าทางสถานทูตไม่รับพิจารณาใบเสียภาษี
8. หนังสือรับรองจากทางสถาบันการศึกษา
8.1 นักเรียนอายุ 16 ปีขึ้นไป ต้องมีหนังสือรับรองจากทางสถาบันการศึกษา เป็นภาษาอังกฤษเท่านั้น
8.2 นักเรียนอายุต่ำกว่า 16 ปี ใช้บัตรประจำตัวนักเรียน
8.3 กรณีศึกษาอยู่ต่างประเทศ ใช้บัตรนักศึกษา
9. กรณีเป็นแม่บ้าน สามารถใช้หลักฐานการเงินของตนเองหรือของสามีและหลักฐานการทำงานของสามี พร้อมแนบสำเนาทะเบียนบ้านและสมรส
10. กรณีบิดา และ มารดา ไม่ได้เดินทางไปกับบุตร แต่ออกค่าใช้จ่ายให้ เอกสารใช้ดังต่อไปนี้
- สำเนาบัตรประชาชน / สำเนาทะเบียนบ้าน / หนังสือรับรองการทำงานตัวจริง เป็นภาษาอังกฤษ / สำเนาสมุดบัญชีเงินฝาก ออมทรัพย์ ย้อนหลัก 6 เดือน หรือฝากประจำเท่านั้น ถ่ายเอกสารตั้งแต่ หน้าชื่อ และ หน้า 1 ถึงหน้าที่ปรับยอดบัญชีล่าสุด (ปรับยอด ณ ปัจจุบัน)
11. กรณีญาติ หรือผู้อื่นออกค่าใช้จ่ายให้
- สำเนาบัตรประชาชน / สำเนาทะเบียนบ้าน / หนังสือรับรองการทำงานตัวจริง เป็นภาษาอังกฤษ / สำเนาสุดบัญชีเงินฝาก ออมทรัพย์ย้อนหลัง 6 เดือนหรือฝากประจำเท่านั้น ถ่ายเอกสารตั้งแต่ หน้าชื่อ และ หน้า 1 ถึงหน้าที่ปรับยอดบัญชีล่าสุด (ปรับยอด ณ ปัจจุบัน)
** หนังสือรับรองค่าใช้จ่ายระบุถึงความสัมพันธ์**สำคัญมากเพราะต้องโยงถึงความสัมพันธ์ระหว่างผู้ออกค่าใช้จ่ายกับผู้เดินทางว่าเป็นอะไรกัน จะเป็นประโยชน์ต่อตัวท่านเองในการขอวีซ่า
12. พาสปอร์ตจีนแดง จะใช้เวลาดำเนินการในการขอวีซ่าประมาณ 2-4 อาทิตย์ จึงต้องขอรบกวนให้ส่งสำเนาหน้าหนังสือเดินทางมาทางบริษัทล่วงหน้า เพื่อที่จะส่งไปที่ประเทศญี่ปุ่นเพื่อขอเอกสารรับรองจากญี่ปุ่น(เอกสารชุดนี้ทางบริษัทเป็นผู้ดำเนินการให้) ผู้เดินทางจะต้องไปแจ้งเข้าออก ที่สำนักงานตรวจคนเข้าเมืองโดยแจ้งประเทศและวันเดินทางที่จะไปและกลับเข้ามา ถ้าผู้เดินทางอายุไม่ถึง 60 ปี ต้องมาแสดงตัวที่สถานทูต (Passport China ทางสถานทูตไม่รับเข้ากรุ๊ปต้องยื่นวีซ่าเดี่ยวเท่านั้น)
ส่วนผู้ที่ทำงาน ต้องแสดงใบอนุญาตทำงานเพิ่มเติม
เอกสารที่ใช้ในการขอวีซ่า
12.1 Passport China
12.2 รูปถ่าย 2นิ้ว 2ใบขนาด 2 X 2 นิ้ว ถ่ายไว้ไม่เกิน 6 เดือนและ “พื้นหลังเป็นสีขาวเท่านั้น” ถ่ายหน้าตรง ไม่ยิ้มเห็นฟัน ไม่สวมแว่นดำ ไม่คาดผม หรือสวมหมวก แต่งกายสุภาพ
*** ห้ามใช้รูปปริ้น หรือ ถ่ายเอง ***
12.3 หนังสือแจ้งเข้าออก โดยก่อนเดินทางผู้เดินทางต้องไปแจ้งเข้า-ออกที่สำนักงานตรวจคนเข้าเมืองพร้อมทั้งถ่ายสำเนาพร้อมนำตัวจริงไปสถานทูต
12.4 ใบสำคัญถิ่นที่อยู่ ถ่ายสำเนาทุกหน้าพร้อมนำตัวจริงไปสถานทูต
12.5 ทะเบียนบ้าน ถ่ายสำเนาทุกหน้าพร้อมนำตัวจริงไปสถานทูต
12.6 ใบอนุญาตทำงาน Work permit ถ่ายสำเนาหน้าชื่อบริษัทที่ทำงาน พร้อมนำตัวจริงไปสถานทูต
12.7 สมุดบัญชีเงินฝาก สำเนาสมุดบัญชีเงินฝาก ออมทรัพย์ ย้อนหลัง 6 เดือนหรือฝากประจำเท่านั้น ถ่ายเอกสารตั้งแต่ หน้าชื่อ และ หน้า 1 ถึงหน้าที่ปรับยอดบัญชีล่าสุด (ปรับยอด ณ ปัจจุบัน) .ในกรณีที่เล่มปัจจุบันอายุไม่ถึง 6 เดือนให้ถ่ายสำเนาเล่มเก่ามาตั้งแต่หน้าแรกถึงหน้าสุดท้าย
*** บัญชีกระแสรายวัน และบัญชีเดินสะพัด ไม่สามารถใช้ได้กับสถานกงสุลญี่ปุ่น ***
หมายเหตุ
***ในกรณีที่ลูกค้าประสงค์จะเดินทางไป-กลับไม่พร้อมกรุ๊ปลูกค้าจะต้องยื่น*วีซ่าเดี่ยว*โดยลูกค้าจะต้องนำเอกสารตัวจริงทุกอย่างไปแสดงที่สถานทูตด้วยตัวตนเอง โดยทางบริษัทจะมีเจ้าหน้าที่ไปอำนวยความสะดวกที่สถานฑูต สำหรับผู้ที่เคยเดินทางเข้าประเทศญี่ปุ่นภายใน 5 ปี อยู่รวมกัน ไป - กลับ ไม่เกิน 15 วันไม่ต้องแสดงเอกสารตัวจริง ทางบริษัทสามารถยื่นวีซ่าของท่านได้ตามปกติ
****กรุณาระบุเบอร์โทรศัพท์ เบอร์ที่ทำงาน มือถือ บ้าน และกรอกรายละเอียดในแบบสอบถามให้ครบถ้วนเพื่อใช้ในการขอวีซ่า
**กรุณากรอกข้อมูลตามความจริง**
***ถ้าเอกสารส่งถึงบริษัทแล้วไม่ครบ ทางบริษัทอาจมีการเรียกเก็บเอกสารเพิ่มเติม อาจจะทำให้ท่านเกิดความไม่สะดวกภายหลัง ทั้งนี้เพื่อประโยชน์ของตัวท่านเองจึงขออภัยมา ณ ที่นี้
***หากยื่นเอกสารปลอมหรือให้ข้อมูลอันเป็นเท็จ ทางสถานทูตจะปฏิเสธพิจารณาออกวีซ่า โดยหลักการทางสถานทูตจะไม่มีการคืนเอกสารแก่ผู้ยื่นคำร้องขอวีซ่า
***ในกรณีที่มีการถูกปฎิเสธการออกวีซ่า ทางสถานทูตขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่อธิบายเหตุผล ถ้าต้องการยื่นวีซ่าอีกครั้งจะไม่สามารถยื่นได้ภายใน 6 เดือนนับจากวันที่ถูกปฎิเสธวีซ่า และทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนค่าบริการ
แผนกกงสุล สถานทูตญี่ปุ่น สามารถสอบถามได้ หมายเลขโทรศัพท์ 02-207-8503 
กรณียื่นวีซ่าเดี่ยวโชว์ตัว
- หากทางบริษัทฯ ตรวจเอกสารท่านแล้ว ไม่ตรงตามเงื่อนไขของการยื่นวีซ่าแบบกรุ๊ป
- กรณีท่านต้องใช้พาสปอร์ตเดินทางก่อนวันเดินทาง และไม่เคยเดินทางเข้าญี่ปุ่นภายใน 5 ปี จะต้องนำเอกสารหลังฐานตัวจริงทุกอย่างพร้อมสำเนาแนบมาด้วย ณ วันที่โชว์ตัว สถานที่โชว์ตัว ศูนย์ยื่นคำร้องขอวีซ่าญี่ปุ่น (JVAC = Japan Visa Application Center)
สถานที่ : อาคารสีลมคอมเพล็กซ์ ชัน-15 กรุงเทพฯ (มีทางเชื่อมกับสถานีรถไฟฟ้าศาลาแดง) หมายเลขโทรศัพท์ : 02-632-1541
*** เบอร์โทรติดต่อลูกค้า (สำคัญมาก)
REMARK
*** บัญชีกระแสรายวัน และเดินสะพัด ไม่สามารถใช้ได้กับกงสุลญี่ปุ่น
*** กรณียื่นวีซ่ากรุ๊ปกับทางบริษัททัวร์ จะต้องเดินทางไปและกลับพร้อมกันตามกำหนด รวมถึงท่านที่ยื่นวีซ่าเดี่ยว ด้วยตนเอง แต่ได้มีการอ้างอิงถึงญาติซึ่งทำการยื่นวีซ่าในกรุ๊ป

ค้นหาที่ท่องเที่ยว


Thailand Tourism Standard

ทัวร์แนะนำ

ผู้เข้าชม

มี 1511 ผู้มาเยือน และ ไม่มีสมาชิกออนไลน์ ออนไลน์