รับจัด Outing, Team Building, CSR, Walk Rally, สัมนานอกสถานที่, ดูงาน ในประเทศและโซนเอเชีย
สำหรับบริษัทในเขตกรุงเทพ ปริมณฑล และ ฉะเชิงเทรา ชลบุรี ระยอง
084-160-0210 , 02-733-0683

ทัวร์มัณฑะเลย์ 3 วัน

9219-tour-man-da-lay-3-days

ทัวร์พม่า สู่ พระราชวังมัณฑะเลย์ (Mandalay Palace) พระราชวังหลวงของ พระเจ้ามิงดง สร้างขึ้นตามผังภูมิจักรวาลแบบพราหมณ์ปนพุทธ โดยสมมุติให้เป็นศูนย์กลางของโลก (เขาพระสุเมรุ) แผนผังเป็นรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัส มีกำแพงล้อมรอบทั้งสี่ทิศ แต่ละทิศมีประตูทางเข้า 3 ประตู รวมทั้งสิ้น 12 ประตู ที่ประตู ทำสัญลักษณ์จักรราศีประดับเอาไว้ ใจกลางพระราชวังเป็นห้องพระมหาปราสาท (ห้องสีหาสนบัลลังก์) เป็นปยัตตั้ด (ยอดปราสาท)

ราคาติดต่อเจ้าหน้าที่

 

download-booking-program-tour

 

download-program-tour

tour-code THA-MM1-3BKK

 

ทัวร์วันที่ 1) สนามบินสุวรรณภูมิ - มัณฑะเลย์ – พระราชวังมัณฑะเลย์- วัดกุโสดอร์ – Shwe Inbin Monastery –มัณฑะเลย์ฮิลล์

10.00

คณะเดินทางพร้อมกัน ณ สนามบินสุวรรณภูมิ เคาน์เตอร์สายการบินบางกอกแอร์เวย์ เจ้าหน้าที่ฯ ให้การต้อนรับท่าน และ คอยอำนวยความสะดวกแก่ท่าน

11.55

เหิรฟ้าสู่ สนามบินมัณฑะเลย์ โดยสายการบินบางกอกแอร์เวย์ เที่ยวบินที่ PG 709

13.20

ถึง สนามบินมัณฑะเลย์ นำท่านผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมือง เรียบร้อยแล้ว

เที่ยง

รับประทานอาหารกลางวัน (มื้อที่ 1) ณ ภัตตาคาร….

 

เดินทางต่อไปยัง เมืองมัณฑะเลย์ อดีตราชธานีของพม่า เมืองมัณฑะเลย์ ซึ่งเป็นเพียงหนึ่งในไม่กี่เมืองที่ยังคงใช้ ชื่อเดิมเรื่อยมาไม่มีการเปลี่ยนแปลง ตั้งอยู่บนที่ราบอันแห้งแล้ง และเขตทำนาปลูกข้าวตามแนวลำน้ำเอยาวดีตอนบน มีประชากรมากกว่า 1 ล้านคน อากาศร้อน (ยกเว้น ช่วงฤดูหนาว ธันวา –กุมภา) ปัจจุบันมัณฑะเลย์ ได้ชื่อว่าเป็นเมืองที่มีนาฎศิลป์ และคีตศิลป์ดีที่สุดในพม่า

  นำท่านเดินทางสู่ พระราชวังมัณฑะเลย์ (Mandalay Palace) พระราชวังหลวงของ พระเจ้ามิงดง สร้างขึ้นตามผังภูมิจักรวาลแบบพราหมณ์ปนพุทธ โดยสมมุติให้เป็นศูนย์กลางของโลก (เขาพระสุเมรุ) แผนผังเป็นรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัส มีกำแพงล้อมรอบทั้งสี่ทิศ แต่ละทิศมีประตูทางเข้า 3 ประตู รวมทั้งสิ้น 12 ประตู ที่ประตู ทำสัญลักษณ์จักรราศีประดับเอาไว้ ใจกลางพระราชวังเป็นห้องพระมหาปราสาท (ห้องสีหาสนบัลลังก์) เป็นปยัตตั้ด (ยอดปราสาท) หุ้มด้วยแผ่นทองซ้อนกัน เจ็ดชั้นสูง 78 เมตร เชื่อกันว่า ความเป็นไปในจักรวาลจะลอดผ่านยอดปราสาท ตรงลงมาสู่พระแท่นราชบัลลังก์ ช่วยให้กษัตริย์ตัดสินพระทัยในเรื่องต่างๆ ได้อย่างถูกต้อง นักมนุษย์วิทยา ชื่อ ชาร์ส เคเยส กล่าวถึงพระราชวังไว้ในรายงาน ความว่า “ กำแพงวังยาวเกือบ 2 กม. มีคูน้ำล้อมรอบ พ้นกำแพงออกไปเป็นบ้านเรือนของสามัญชน และชาวต่างชาติ ตลาด โรงงานของช่างฝีมือ และร้านรวงต่างๆ แต่กำแพงเมืองพุทธไม่ได้สร้างขึ้น เพื่อให้เป็นปราการป้องกันข้าศึกอย่างของจีน และยุโรปในสมัยกลาง แต่สร้างไว้เพื่อแสดงว่าพื้นที่ในวงล้อมของกำแพงเป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์มากกว่า ปัจจุบันพระราชวังที่บูรณะขึ้นใหม่ ตั้งอยู่ในเขตป้อมมัณฑะเลย์ของทางกองทัพ
 
 Praratsawangmandalay1  Praratsawangmandalay2
  นำท่านสู่ วัดกุโสดอร์ ใจกลางวัดเป็นเจดีย์มหาล่อกะมาระเส่ง (มหาโลกมารซิน) สูง 30 เมตร ซึ่งจำลองแบบมาจากพระมหาเจดีย์ชเวสิกองแห่งเมืองพุกาม เป็นวัดที่พระเจ้ามินดงสร้างขึ้นเพื่อเป็นอนุสรณ์แห่งการสังคายนาพระไตรปิฎกครั้งที่ 5 และ ถือเป็นครั้งแรกที่มีการจารึกลงบนหินอ่อน 729 แผ่นเป็นภาษาบาลี ทั้งหมด จารึกพระไตรปิฎก 84,000 พระธรรมขันธ์ และต้องใช้พระสงค์ถึง 2400 รูปในการคัดลอก  และใช้เวลานานถึง หกเดือน กว่าจะแล้วเสร็จ พระไตรปิฏกที่ชำระขึ้นในครั้งนี้ เรียกได้ว่าเป็น “พระไตรปิฎกเล่มใหญ่ที่สุดในโลก”
 
 Watkusodor1  Watkusodor12
  จากนั้นนำท่านชม Shwe Inbin Monastery เป็นวัดที่ใช้ไม้ขนาดใหญ่แกะสลัก มีลวดลายที่สวยงาม และเก่าแก่ สร้างขึ้นในปี 1895
  จากนั้นนำท่านเดินทางไปยัง มัณฑะเลย์ฮิลล์ ตั้งอยู่กลางเมืองมัณฑะเลย์ สูง 236 เมตร ปากทางขึ้นมารูปปั้นสิงห์ขนาดใหญ่สองตัว เป็นจุดชมวิวสวยงาม และมีปูชนียสถานสำคัญๆ ให้นักท่องเที่ยวได้ชม ทั้งดูธรรมชาติ ดูทิวทัศน์อันสวยงามที่สุด และสามรถมองเมืองมัณฑะเลย์ ได้เกือบทั้งหมด พร้อมทั้งชมพระอาทิตย์ตกได้อย่างสวยงาม
 
 Mantalayhill1  Mantalayhill2
18.00 รับประทานอาหารค่ำ (มื้อที่ 2) ณ ภัตตาคาร.....
  จากนั้นเดินทางเข้าสู่ โรงแรม..... ระดับ 3 ดาว
ทัวร์วันที่ 2) เมืองอมรปุระ – ทะเลสาบต่าวตะหมั่น - สะพานไม้อู่เป่ง – วัดมหากันดายงค์
เช้า

รับประทานอาหารเช้า (มื้อที่ 3) ที่ห้องอาหารของโรงแรม

 

นำท่านเดินทางสู่ เมืองอมรปุระ อยู่ทางตอนใต้ของ เมืองมัณฑะเลย์ ออกไป 12 กิโลเมตร พระเจ้าโบ่ต่อพญาทรงสร้างเมืองอมรปุระขึ้นในปี 1782 ใกล้กับเมืองมัณฑะเลย์ ซึ่งเป็นราชธานีที่มีอายุน้อยที่สุดเพียง 76 ปี โดยย้ายจากเมืองอังวะ ตามคำแนะนำของเหล่าปุโรหิตโหราจารย์ ที่หวั่นวิตกกับสถานการณ์ต่างๆ ที่เกิดขึ้นในช่วงที่พระเจ้าโบ่ต่อพญาทรงขึ้นครองราชย์ การชิงอำนาจในช่วงนั้น เริ่มจากการสังหารหมู่ การใช้ไฟกวาดล้างโจมตีหมู่บ้านป่างคะในละแวกเมืองสกายน์ คนในหมู่บ้านถูกไฟครอกตายอย่างน่าสยดสยอง เหล่าพารหมณ์จึงเห็นพ้องว่า ควรย้ายราชธานีไปอยู่ที่อมรปุระ ให้เป็นราชธานีแห่งใหม่แทน จึงมีการบันทึกเรื่องราวของเมืองหลวงใหม่กับประชากรกว่า 200000 คนเอาไว้

  จากนั้นนำท่านสู่ ทะเลสาบต่าวตะหมั่น ระดับน้ำในทะเลสาบจะมีน้ำขึ้นเยอะหรือน้อยขึ้นอยู่กับฤดูกาล ช่วงฤดูหนาว น้ำจะแห้งกลายเป็นแผ่นดินอันอุดมสมบูรณ์ เหมาะสำหรับทำการเพาะปลูก ในช่วงนั้นชาวบ้านจึงมีการทำการเพาะปลูกหลายชนิด เช่น ข้าวโพด ข้าว แม้แต่ดอก ทานตะวันก็ดูสวยงามในฤดูหนาว เหนือท้องน้ำมีสะพานไม้ ทอดข้ามทะเลสาบ 1.2 กิโลเมตร เรียกว่า สะพานไม้อู่เป่ง (U-BEN) สะพานไม้ที่ยาวที่สุดในโลกสร้างขึ้นหลังจากที่ย้ายราชธานีมาอยู่ที่อมรปุระ เป็นสะพานไม้สักที่นำมาจากเมืองอังวะ โดยเสนาบดีของพระเจ้าโบ่ต่อพญา ชื่อว่า เสาอู จึงเรียกชื่อสะพานไม้นี้ ตามชื่อ คือ อู่เป่ง เสาของสะพานใช้ไม้สักถึง 1,208 ต้น ซึ่งมีอายุกว่า 200 ปี
 
 Sapanmaiubeng2  Sapanmaiubeng2
เที่ยง

รับประทานอาหารกลางวัน (มื้อที่ 4) ณ ภัตตาคาร…..

บ่าย

นำท่านร่วมทำบุญถวายปัจจัย ณ วัดมหากันดายงค์ (Maha Gandayon Monastery) ซึ่งเป็นวัดที่ใหญ่ที่สุดของพม่าที่เมืองอมรปุระ ซึ่งในช่วงเพลจะมีภิกษุสงฆ์นับร้อยรูป เดินเรียงแถวด้วยอาการสำรวม เพื่อรับถวายภัตตาหารเพล

 
 Watmahagandayong1  Watmahagandayong2
18.00

รับประทานอาหารค่ำ (มื้อที่ 5)  ณ ภัตตาคาร…..

  จากนั้นเดินทางเข้าสู่ โรงแรม........................ ระดับ 3 ดาว
ทัวร์วันที่ 3) มหามัยมุนีย์ - สนามบินสุวรรณภูมิ
04.30 นำท่านไปนมัสการ พระมหามัยมุนี อันเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์สูงสุด 1 ใน 5 ที่ วัดพระมหามุนี ( มหามุนิพยา )แห่งของพม่า ถือเป็นต้นแบบพระพุทธรูปทองคำขนาดใหญ่ทรงเครื่องกษัตริย์ที่ได้รับการขนานนามว่า “พระพุทธรูปทองคำเนื้อนิ่ม” ที่พระเจ้ากรุงยะไข่ทรงหล่อขึ้นที่เมืองธรรมวดี เมื่อปี พ.ศ. 689 สูง 12 ฟุต 7 นิ้ว หุ้มด้วยทองคำเปลวหนา 2 นิ้ว ทรงเครื่องประดับทองปางมารวิชัย หน้าตักกว้าง 9 ฟุต ในปี พ.ศ. 2327 พระเจ้าปดุงได้สร้างวัดมหามุนี หรือ วัดยะไข่ (วัดอาระกัน หรือวัดพยาจี) เพื่อประดิษฐานพระมหามัยมุนี และในปี พ.ศ.2422 สมัยพระเจ้า สีปอ ก่อนจะเสียเมืองพม่าให้อังกฤษได้เกิดไฟไหม้วัดทองคำจึงทำให้ทองคำเปลวที่ปิดพระละลายเก็บเนื้อทองได้น้ำหนักถึง 700  บาท ต่อมาในปี พ.ศ.2426 ชาวพม่าได้เรี่ยไรเงินเพื่อบูรณะวัดขึ้นใหม่มีขนาดใหญ่กว่าเดิมโดยสายการออกแบบของช่างชาวอิตาลีจึงนับได้ว่าเป็นวัดที่สร้างใหม่ที่สุดแต่ประดิษฐานพระพุทธรูปเก่าแก่ที่สุดในเมืองพม่า โดยรอบ ๆ ระเบียงเจดีย์ยังมีโบราณวัตถุที่นำไปจากกรุงศรีอยุธยาเมื่อครั้งกรุงแตกครั้งที่ 1 พร้อมทั้งร่วมพิธีการอันสำคัญล้างพระพักตร์ถือเป็นการสักการะเพื่อความเป็นสิริมงคล
 
 Pramahamaimunee1  Pramahamaimunee2

 

รับประทานอาหารเช้า (มื้อที่ 6) ณ ห้องอาหารโรงแรม

 

หลังอาหาร นำท่านเดินทางสู่ สนามบินมัณฑะเลย์
  จากนั้นนำท่านชม เวสนาเจดีย์อีกชื่อหนึ่งคือเจดีย์หยกถูกสร้างขึ้นจากหยกทั้งหมด หนึ่งในพลอยเนื้ออ่อน ของประเทศพม่า ตั้งตระหง่านอยู่บนเนินเขาที่ Hsin Ywa
  ออกเดินทางไป สนามบินมัณฑะเลย์
14.05

ออกเดินทางกลับ สนามบินสุวรรณภูมิ โดยสายการบินบางกอกแอร์เวย์ เที่ยวบินที่ PG 710

16.30

เดินทางถึง สนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ

tour-condition

อัตราค่าบริการรวม
1. ตั๋วเครื่องบินชั้นทัศนาจรไป -กลับพร้อมกรุ๊ป อยู่ต่อต้องเสียค่าเปลี่ยนแปลงตั๋ว
2. ที่พักโรงแรมตามรายการ 2 คืน (กรณีมาไม่ครบคู่และไม่ต้องการเพิ่มเงินพักห้องเดี่ยว)
3. อาหารตามรายการระบุ(สงวนสิทธิในการสลับมื้อหรือเปลี่ยนแปลงเมนูอาหารตามสถานการณ์) 
4. ค่าเข้าชมสถานที่ตามรายการระบุ
5. ค่ารถโค้ชรับ-ส่งสถานที่ท่องเที่ยวตามรายการระบุ
6. ค่าไกด์ท้องถิ่นและหัวหน้าทัวร์นำเที่ยวตามรายการ
7. ประกันอุบัติเหตุวงเงิน 1,000,000 บาท (เป็นไปเงื่อนไขตามกรมธรรม์) 
8. ภาษีน้ำมันและภาษีตั๋วทุกชนิด(สงวนสิทธิเก็บเพิ่มหากสายการบินปรับขึ้นก่อนวันเดินทาง)
9. ค่าระวางน้ำหนักกระเป๋าไม่เกิน 20 กก.ต่อ 1 ใบ
อัตราค่าบริการไม่รวม
1. ภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3% และภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%
2. ค่าทำหนังสือเดินทางไทย และค่าธรรมเนียมสำหรับผู้ถือพาสปอร์ตต่างชาติ
3. ค่าใช้จ่ายส่วนตัว อาทิ อาหารและเครื่องดื่มที่สั่งเพิ่มพิเศษ,โทรศัพท์-โทรสาร,อินเตอร์เน็ต,มินิบาร์,ซักรีดที่ไม่ได้ระบุไว้ในรายการ
- ค่าใช้จ่ายอันเกิดจากความล่าช้าของสายการบิน,อุบัติภัยทางธรรมชาติ,การประท้วง,การจลาจล,การนัดหยุดงาน,การถูกปฏิเสธไม่ให้ออกและเข้าเมืองจากเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองและเจ้าหน้าที่กรมแรงงานทั้งที่เมืองไทยและต่างประเทศซึ่งอยู่นอกเหนือความควบคุมของบริษัทฯ
4. ค่าทิปไกด์ท้องถิ่น,คนขับรถ,ผู้ช่วยคนขับรถ450บาท/ทริป/ลูกทัวร์1ท่าน(บังคับตามระเบียบธรรมเนียมของประเทศค่ะ) ค่าทิปหัวหน้าทัวร์ตามสินน้ำใจของทุกท่านค่ะ(ไม่รวมในทิปไกด์ท้องถิ่นและคนขับรถนะคะแต่ไม่บังคับทิปค่ะ)
เอกสารที่ใช้ในการทำวีซ่าพม่า : *หนังสือเดินทางที่มีวันกำหนดอายุใช้งานเหลือไม่น้อยกว่า 6 เดือน นับจากวันที่จะออกเดินทาง
* รูปถ่ายสี ขนาด 2 นิ้ว จำนวน 3 รูป พื้นหลังสีขาวเท่านั้น (ห้ามแม็กซ์รูปใส่พาสปอร์ตค่ะ)
*กรุณาถอดปกพาสปอร์ตของท่าน ก่อนจัดส่งเล่มพาสปอร์ตให้กับทางบริษัท
**กรุณาส่งเอกสารก่อนการเดินทางอย่างน้อย 10 วันทำการ**
อัตราค่าวีซ่าด่วนในกรณีที่ท่านส่งหนังสือเดินทางล่าช้า
*ยื่นวีซ่า ด่วน 4 วัน เสียค่าใช้จ่ายเพิ่มท่านละ 500 บาท
*ยื่นวีซ่า ด่วน 1 วัน และ 2 วัน ลูกค้าต้องไปยื่นด้วยตัวเอง เพื่อโชว์ตัวที่สถานฑูตพม่า
เงื่อนไขการจอง และการสำรองที่นั่ง
จองและชำระมัดจำท่านละ 10,000 บาท ภายใน 2 วัน นับแต่วันจอง พร้อมแจ้งชื่อภาษาอังกฤษตามหน้าหนังสือเดินทาง เพื่อยืนยันการเดินทางและรักษาสิทธิ์ตั๋วโดยสาร หากเกินกำหนดภายใน 2 วัน บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการจองโดยอัตโนมัติชำระส่วนที่เหลือทั้งหมดก่อนเดินทาง ไม่น้อยกว่า 15 วันทำการ (ไม่นับรวม เสาร์-อาทิตย์ และวันหยุดราชการ) มิฉะนั้นทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านสละสิทธ์การจองทุกกรณี (ไม่คืนเงินมัดจำ) กรณีที่ มีการยกเลิกการเดินทางทุกกรณีหลังจากการจองและชำระเงิน บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนค่าใช้จ่ายทั้งหมด พร้อมส่ง Fax สำเนา Passport หรือเล่มตัวจริง มาที่บริษัท ชำระส่วนที่เหลือทั้งหมดพร้อมส่งเอกสารประกอบการเดินทาง ประมาณ 15 วันก่อนเดินทางหรือตามที่ บริษัทแจ้งรับเอกสาร การโอนเงิน
method-of-payment
หมายเหตุ
1. บริษัทฯ มีสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวร์นี้ เมื่อเกิดเหตุสุดวิสัยจนไม่อาจแก้ไขได้
2. บริษัทฯ ไม่รับผิดชอบค่าเสียหายในเหตุการณ์ที่เกิดจากสายการบิน ภัยธรรมชาติ ปฏิวัติและอื่นๆที่อยู่นอกเหนือการควบคุมของทางบริษัทฯหรือค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมที่เกิดขึ้นทางตรงหรือทางอ้อม เช่น การเจ็บป่วย, การถูกทำร้าย, การสูญหาย, ความล่าช้า หรือจากอุบัติเหตุต่างๆ
3. หากท่านถอนตัวก่อนรายการท่องเที่ยวจะสิ้นสุดลง ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านสละสิทธิ์และจะไม่รับผิดชอบค่าบริการที่ท่านได้ชำระไว้แล้วไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น
4. บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบต่อการห้ามออกนอกประเทศ หรือ ห้ามเข้าประเทศ อันเนื่องมาจากมีสิ่งผิดกฎหมาย หรือเอกสาร เดินทางไม่ถูกต้อง หรือ การถูกปฏิเสธในกรณีอื่นๆ
5. รายการนี้เป็นเพียงข้อเสนอที่ต้องได้รับการยืนยันจากบริษัทฯ อีกครั้งหนึ่ง หลังจากได้สำรองที่นั่งบนเครื่อง และโรงแรมที่พักในต่างประเทศเป็นที่เรียบร้อย แต่อย่างไรก็ตามรายการนี้อาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม
6. ราคานี้คิดตามราคาตั๋วเครื่องบินในปัจจุบัน หากราคาตั๋วเครื่องบินปรับสูงขึ้น บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ที่จะปรับราคาตั๋วเครื่องบิน ตามสถานการณ์ดังกล่าว
7. กรณีเกิดความผิดพลาดจากตัวแทน หรือ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จนมีการยกเลิก ล่าช้า เปลี่ยนแปลง การบริการจากสายการบินบริษัทฯขนส่ง หรือ หน่วยงานที่ให้บริการ บริษัทฯจะดำเนินโดยสุดความสามารถที่จะจัดบริการทัวร์อื่นทดแทนให้ แต่จะไม่คืนเงินให้สำหรับค่าบริการนั้นๆ
8. มัคคุเทศก์ พนักงาน และตัวแทนของบริษัทฯ ไม่มีสิทธิ์ในการให้คำสัญญาใดๆ ทั้งสิ้นแทนบริษัทฯ นอกจากมีเอกสารลงนาม โดยผู้มีอำนาจของบริษัทฯ กำกับเท่านั้น
9. หากไม่สามารถไปเที่ยวในสถานที่ที่ระบุในโปรแกรมได้ อันเนื่องมาจากธรรมชาติ ความล่าช้า และ ความผิดพลาดจากทางสายการบิน จะไม่มีการคืนเงินใดๆทั้งสิ้น แต่ทั้งนี้ทางบริษัทฯจะจัดหารายการเที่ยวสถานที่อื่นๆมาให้ โดยขอสงวนสิทธิ์การจัดหานี้โดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า
****หมายเหตุ ราคาและรายการที่เสนอมานี้ อาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม โปรแกรมนี้ไม่เหมาะสมสำหรับสตรีที่ตั้งครรภ์****

ค้นหาที่ท่องเที่ยว


Thailand Tourism Standard

ทัวร์แนะนำ

ผู้เข้าชม

มี 1108 ผู้มาเยือน และ ไม่มีสมาชิกออนไลน์ ออนไลน์