รับจัด Outing, Team Building, CSR, Walk Rally, สัมนานอกสถานที่, ดูงาน ในประเทศและโซนเอเชีย
สำหรับบริษัทในเขตกรุงเทพ ปริมณฑล และ ฉะเชิงเทรา ชลบุรี ระยอง
084-160-0210 , 02-733-0683

ทัวร์เชียงตุง 3 วัน

9221-tour-chiang-tung-3-days

โปรแกรมทัวร์พม่า พาท่านไปยัง วัดอินทร์ ซึ่งจะมีบ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์ กลางโบสถ์ ว่ากันว่าศักดิ์สิทธิ์มาก และเป็นวัดที่สวยงามและเก่าแก่อีกวัดหนึ่ง จากนั้นพาท่านชมทัศนียภาพและไหว้ วัดพระธาตุจอมคำ พาท่านไปยัง หนองตุง เป็นหนองน้ำขนาดใหญ่ซึ่งเป็นที่มาของชื่อเมืองเชียงตุง ดื่มน้ำชา น้ำเต้าฮู้ แล้วเดินเล่นและ ถ่ายรูปเก็บบรรยากาศหนองตุงยามเย็น เดินชมแสงสี ที่มีไม่ค่อยมากและซื้อของฝากตลาดกลางคืน

ราคาติดต่อเจ้าหน้าที่

 

download-booking-program-tour

 

download-program-tour

tour-code THA-MM3-3BKK

 

นำท่านไหว้ พระมหาเมี๊ยะมุณี (วัดหลวง) จำลองมาจากองค์จริงที่เมืองมัณฑะเลย์ วัดพระแก้ว วัดราชฐานหัวข่วง​

ทัวร์วันที่ 1) สนามบินดอนเมือง  - สนามบินเชียงราย  - อ. แม่สาย จ. เชียงราย - เมืองเชียงตุง – วัดอินทร์ - วัดพระธาตุจอมคำ  - หนองตุง  - เดินชมแสงสี                                                                                                                                                   

05.30

คณะเดินทางพร้อมกัน ณ สนามบินดอนเมือง เคาน์เตอร์สายการบินไทยไลอ้อนแอร์ Thai Lion Air – (SL) เจ้าหน้าที่ฯ ให้การต้อนรับท่าน และ คอยอำนวยความสะดวกแก่ท่าน

08.20

เหิรฟ้าสู่ สนามบินเชียงราย โดยสายการบินไทยไลอ้อนแอร์ Thai Lion Air – (SL) เที่ยวบินที่ SL 532

09.50

ถึง สนามบินเชียงราย
  รับประทานอาหารเช้า (1) แบบกล่อง
  จากนั้นนำท่านเดินทางโดยรถปรับอากาศ VIP ไปยัง อ. แม่สาย จ. เชียงราย
  ถึง อ. แม่สาย ทำพิธีการข้ามแดนไปยัง ท่าขี้เหล็ก ประเทศพม่า โดยรถบัส ผ่านเมืองโก เมืองเล็น เมืองท่าเดื่อ ลัดเลาะไปตามแม่น้ำเล็นเรื่อย ๆ ถนนซึ่งเป็นบริษัทของคนไทยสร้าง ผ่านเมืองแพรก (หรือเมืองพยาก) ผาสะแกง และดอยปางควาย ซึ่งเป็นจุดสูงสุดของเส้นทางนี้และเป็นแหล่งพักรถมีสินค้าประเภทผลไม้และของฝากตามฤดูกาลขาย

12.00 

รับประทานอาหารเที่ยง (2) ณ ร้านอาหาร.....

15.00  ถึง เมืองเชียงตุง (สมญานามว่า เมืองสามจอม เจ็ดเชียง เก้าหนอง สิบสองประตู)
  พาท่านไปยัง วัดอินทร์ ซึ่งจะมีบ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์ กลางโบสถ์ ว่ากันว่าศักดิ์สิทธิ์มาก และเป็นวัดที่สวยงามและเก่าแก่อีกวัดหนึ่ง
 
 Watin1  Watin2
  จากนั้นพาท่านชมทัศนียภาพและไหว้ วัดพระธาตุจอมคำ
 
 Watpratadjomkham1  Watpratadjomkham2
16.00  นำท่านเข้าโรงแรมที่พัก
17.00  พาท่านไปยัง หนองตุง เป็นหนองน้ำขนาดใหญ่ซึ่งเป็นที่มาของชื่อเมืองเชียงตุง ดื่มน้ำชา น้ำเต้าฮู้ แล้วเดินเล่นและ ถ่ายรูปเก็บบรรยากาศหนองตุงยามเย็น
 
 Nongtung1  Nongtung2
18.00 รับประทานอาหารค่ำ (3) ณ. ร้านอาหาร....
  เดินชมแสงสี ที่มีไม่ค่อยมากและซื้อของฝากตลาดกลางคืน
  นำท่านเข้าสู่ที่พัก ณ โรงแรม.....
ทัวร์วันที่ 2) ตลาดหลวงเชียงตุง – ต้นไม้หมายเมือง - - การทำเครื่องเงินและเครื่องเขิน   วัดอินทร์พระมหาเมี๊ยะมุณี (วัดหลวง) -- วัดยางกวง – สุสานเจ้าฟ้า –  ประตูเก่าเชียงตุงหรือประตูป่าแดง -  ตลาดเย็น
07.00

รับประทานอาหารเช้า  (4) ที่ ห้องอาหารของโรงแรม

 

จากนั้นเดินเที่ยว ตลาดเมืองเชียงตุง  เป็นตลาดที่ใหญ่มากมีสินค้าทุกประเภทขาย สามารถใช้เงินไทยและสื่อสารกับพ่อค้าแม่ค้าด้วยภาษาไทย บรรยากาศที่เป็นกันเองและมิตรภาพพี่น้องไต ทำให้ราคาสินค้าไม่ค่อยแพง

 
 Taladmuangchiangtung1  Taladmuangchiangtung2
  นำท่านชม "ไม้หมายเมืองเชียงตุง"  เป็นไม้ยางขนาด 10 คนโอบ ที่มองมาจากตรงไหนก็จะเห็นเด่นสง่า ยางต้นนี้มีอายุเกือบ 300 ปี ต้นใหญ่โตมาก แถมขึ้นอยู่บนเนินที่เป็นวัดจอมมน (ถึงมองเห็นได้รอบทิศ..55) เวลาค่ำคืนจะมีการใช้ไฟประดับต้นยางไว้ ให้มองเห็นได้ทั้งคืน
 
 Maimaimuangchiangtung1  Maimaimuangchiangtung2
  พาท่านเยี่ยมชม การทำเครื่องเงินและเครื่องเขิน ซึ่งเป็นช่างเครื่องเขินที่เหลืออยู่ในเชียงตุงเพียงครอบครัวเดียว 
 
 Kiangngen1  Kiangngen2
12.00  รับประทานอาหารกลางวัน  (5) ณ ร้านอาหาร.....
  นำท่านไหว้ พระมหาเมี๊ยะมุณี (วัดหลวง) จำลองมาจากองค์จริงที่เมืองมัณฑะเลย์ วัดพระแก้ว วัดราชฐานหัวข่วง
 
 Pramahamaimunee1  Pramahamaimunee2
  นำท่านไหว้พระเกร็ดนาคที่ วัดยางกวง เดินเที่ยววิถีชีวิตชนเผ่า ในหมู่บ้านเครื่องปั้นดินเผา
 
 Watyangkuang1  Watyangkuang2
  นำท่านชม ชาวบ้านเจียงจัน ในฐานะของผู้ถือกุญแจเข้า สุสานเจ้าฟ้าเชียงตุง ได้อนุเคราะห์ให้พวกเราเข้าไปคารวะกู่บรรจุอัฐิของเจ้าฟ้าเชียงตุงซึ่งตั้งเรียงรายจำนวน 9 กู่
 
 Susanchaophachiangrai1  Susanchaophachiangrai1
  จากนั้นนำท่านเดินทางไป ถ่ายรูปที่ ศาสนพิมาน ที่ หนองคำ ไหว้สุสานเจ้าฟ้าเชียงตุง ถ่ายรูปกับประตูป่าแดง ประตูเมืองเชียงตุง ซึ่งยังสมบูรณ์อยู่ เหลื่อประตูเดียว เยี่ยมชม วัดป่าแดง
 
 Watpadaeng1  Watpadaeng2
18.00  รับประทานอาหารเย็น  (6) ณ ร้านอาหาร.....
  จากนั้นเที่ยวชมในเมืองเชียงตุงตลาดยามค่ำคืน
 
 Taladkamchiangtung1  Taladkamchiangtung2
ทัวร์วันที่ 3) วัดจอมสัก (พระชี้นิ้ว) - วัดเชียงยืน - ตลาดท่าขี้เหล็ก–- อ.แม่สาย– สนามบินเชียงราย – สนามบินดอนเมือง
07.00 รับประทานอาหารเช้า  (7) ที่ ห้องอาหารของโรงแรม
  นำท่านชม วัดจอมสัก (Wat Thaw Mu) เมืองเชียงตุง (Keng Tung) ประเทศพม่า วัดจอมสัก ที่เมืองเชียงตุง มีพระยืนชี้นิ้วองค์ใหญ่ ยืนชี้ไปทางหนองตุง ว่ากันว่า จะทำให้เมืองนั้นมีแต่ความเจริญรุ่งเรือง อีกนัยบ้างก็ว่า พระชี้นิ้วไปทางใด ที่นั่นจะมีเมืองเกิดขึ้น วัดจอมสัก ตั้งอยู่เนินเขาอีกฝากหนึ่งของหนองตุง เป็นหนึ่งใน 3 จอม
 
 Watjomsak1  Watjomsak2

 

นำท่านชม วัดเชียงยืน หรือ วัดเจ๋งยิน (สำเนียงไทขึน) ถือได้ว่าเป็นวัดหลวงของเชียงตุง ที่มีความเป็นมาเก่าแก่ ภายในวิหาร มีพระพุทธรูปประทับยืน 1 องค์ ซึ่งเป็นที่มาของชื่อวัดแห่งนี้

 
 Watchiangyuen1  Watchiangyuen2
12.00  รับประทานอาหารกลางวัน (8) ณ ร้านอาหาร....
  ได้เวลาเดินทางออกจากเชียงตุงมุ่งสู่ ท่าขี้เหล็ก ระหว่างทางแวะซื้อของฝากดอยปางควาย ซึ่งจำนำผัก ผลไม้ ที่ปลูกที่ดอยเหมย มาขายให้นักท่องเที่ยว เดินทางกลับ ท่าขี้เหล็กให้เวลาช้อปปิ้งที่ตลาดท่าขี้เหล็กซื้อสินค้าและของฝาก
 
 Taladthakilek1  Taladthakilek2
  พอสมควรแก่เวลาเดินทางกลับ อ.แม่สาย ประเทศไทย
  นำท่านเดินทางไปยัง สนามบินเชียงราย
19.35  เหิรฟ้าสู่ สนามบินดอนเมือง โดยสายการบินไทยไลอ้อนแอร์ Thai Lion Air – (SL) เที่ยวบินที่ SL 545
21.00 ถึง สนามบินดอนเมือง โดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจ

tour-condition

อัตราค่าบริการรวม
1. ตั๋วเครื่องบินชั้นทัศนาจรไป -กลับพร้อมกรุ๊ป อยู่ต่อต้องเสียค่าเปลี่ยนแปลงตั๋ว
2. ที่พักโรงแรมตามรายการ 2 คืน (กรณีมาไม่ครบคู่และไม่ต้องการเพิ่มเงินพักห้องเดี่ยว)
3. อาหารตามรายการระบุ(สงวนสิทธิในการสลับมื้อหรือเปลี่ยนแปลงเมนูอาหารตามสถานการณ์) 
4. ค่าเข้าชมสถานที่ตามรายการระบุ
5. ค่ารถโค้ชรับ-ส่งสถานที่ท่องเที่ยวตามรายการระบุ
6. ค่าไกด์ท้องถิ่นและหัวหน้าทัวร์นำเที่ยวตามรายการ
7. ประกันอุบัติเหตุวงเงิน 1,000,000 บาท (เป็นไปเงื่อนไขตามกรมธรรม์) 
8. ภาษีน้ำมันและภาษีตั๋วทุกชนิด(สงวนสิทธิเก็บเพิ่มหากสายการบินปรับขึ้นก่อนวันเดินทาง)
9. ค่าระวางน้ำหนักกระเป๋าไม่เกิน 20 กก.ต่อ 1 ใบ
อัตราค่าบริการไม่รวม
1. ภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3% และภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%
2. ค่าทำหนังสือเดินทางไทย และค่าธรรมเนียมสำหรับผู้ถือพาสปอร์ตต่างชาติ
3. ค่าใช้จ่ายส่วนตัว อาทิ อาหารและเครื่องดื่มที่สั่งเพิ่มพิเศษ,โทรศัพท์-โทรสาร,อินเตอร์เน็ต,มินิบาร์,ซักรีดที่ไม่ได้ระบุไว้ในรายการ
- ค่าใช้จ่ายอันเกิดจากความล่าช้าของสายการบิน,อุบัติภัยทางธรรมชาติ,การประท้วง,การจลาจล,การนัดหยุดงาน,การถูกปฏิเสธไม่ให้ออกและเข้าเมืองจากเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองและเจ้าหน้าที่กรมแรงงานทั้งที่เมืองไทยและต่างประเทศซึ่งอยู่นอกเหนือความควบคุมของบริษัทฯ
4. ค่าทิปไกด์ท้องถิ่น,คนขับรถ,ผู้ช่วยคนขับรถ450บาท/ทริป/ลูกทัวร์1ท่าน(บังคับตามระเบียบธรรมเนียมของประเทศค่ะ) ค่าทิปหัวหน้าทัวร์ตามสินน้ำใจของทุกท่านค่ะ(ไม่รวมในทิปไกด์ท้องถิ่นและคนขับรถนะคะแต่ไม่บังคับทิปค่ะ)
เอกสารที่ใช้ในการทำวีซ่าพม่า : *หนังสือเดินทางที่มีวันกำหนดอายุใช้งานเหลือไม่น้อยกว่า 6 เดือน นับจากวันที่จะออกเดินทาง
* รูปถ่ายสี ขนาด 2 นิ้ว จำนวน 3 รูป พื้นหลังสีขาวเท่านั้น (ห้ามแม็กซ์รูปใส่พาสปอร์ตค่ะ)
*กรุณาถอดปกพาสปอร์ตของท่าน ก่อนจัดส่งเล่มพาสปอร์ตให้กับทางบริษัท
**กรุณาส่งเอกสารก่อนการเดินทางอย่างน้อย 10 วันทำการ**
อัตราค่าวีซ่าด่วนในกรณีที่ท่านส่งหนังสือเดินทางล่าช้า
*ยื่นวีซ่า ด่วน 4 วัน เสียค่าใช้จ่ายเพิ่มท่านละ 500 บาท
*ยื่นวีซ่า ด่วน 1 วัน และ 2 วัน ลูกค้าต้องไปยื่นด้วยตัวเอง เพื่อโชว์ตัวที่สถานฑูตพม่า
เงื่อนไขการจอง และการสำรองที่นั่ง
จองและชำระมัดจำท่านละ 10,000 บาท ภายใน 2 วัน นับแต่วันจอง พร้อมแจ้งชื่อภาษาอังกฤษตามหน้าหนังสือเดินทาง เพื่อยืนยันการเดินทางและรักษาสิทธิ์ตั๋วโดยสาร หากเกินกำหนดภายใน 2 วัน บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการจองโดยอัตโนมัติชำระส่วนที่เหลือทั้งหมดก่อนเดินทาง ไม่น้อยกว่า 15 วันทำการ (ไม่นับรวม เสาร์-อาทิตย์ และวันหยุดราชการ) มิฉะนั้นทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านสละสิทธ์การจองทุกกรณี (ไม่คืนเงินมัดจำ) กรณีที่ มีการยกเลิกการเดินทางทุกกรณีหลังจากการจองและชำระเงิน บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนค่าใช้จ่ายทั้งหมด พร้อมส่ง Fax สำเนา Passport หรือเล่มตัวจริง มาที่บริษัท ชำระส่วนที่เหลือทั้งหมดพร้อมส่งเอกสารประกอบการเดินทาง ประมาณ 15 วันก่อนเดินทางหรือตามที่ บริษัทแจ้งรับเอกสาร การโอนเงิน
method-of-payment
หมายเหตุ
1. บริษัทฯ มีสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวร์นี้ เมื่อเกิดเหตุสุดวิสัยจนไม่อาจแก้ไขได้
2. บริษัทฯ ไม่รับผิดชอบค่าเสียหายในเหตุการณ์ที่เกิดจากสายการบิน ภัยธรรมชาติ ปฏิวัติและอื่นๆที่อยู่นอกเหนือการควบคุมของทางบริษัทฯหรือค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมที่เกิดขึ้นทางตรงหรือทางอ้อม เช่น การเจ็บป่วย, การถูกทำร้าย, การสูญหาย, ความล่าช้า หรือจากอุบัติเหตุต่างๆ
3. หากท่านถอนตัวก่อนรายการท่องเที่ยวจะสิ้นสุดลง ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านสละสิทธิ์และจะไม่รับผิดชอบค่าบริการที่ท่านได้ชำระไว้แล้วไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น
4. บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบต่อการห้ามออกนอกประเทศ หรือ ห้ามเข้าประเทศ อันเนื่องมาจากมีสิ่งผิดกฎหมาย หรือเอกสาร เดินทางไม่ถูกต้อง หรือ การถูกปฏิเสธในกรณีอื่นๆ
5. รายการนี้เป็นเพียงข้อเสนอที่ต้องได้รับการยืนยันจากบริษัทฯ อีกครั้งหนึ่ง หลังจากได้สำรองที่นั่งบนเครื่อง และโรงแรมที่พักในต่างประเทศเป็นที่เรียบร้อย แต่อย่างไรก็ตามรายการนี้อาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม
6. ราคานี้คิดตามราคาตั๋วเครื่องบินในปัจจุบัน หากราคาตั๋วเครื่องบินปรับสูงขึ้น บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ที่จะปรับราคาตั๋วเครื่องบิน ตามสถานการณ์ดังกล่าว
7. กรณีเกิดความผิดพลาดจากตัวแทน หรือ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จนมีการยกเลิก ล่าช้า เปลี่ยนแปลง การบริการจากสายการบินบริษัทฯขนส่ง หรือ หน่วยงานที่ให้บริการ บริษัทฯจะดำเนินโดยสุดความสามารถที่จะจัดบริการทัวร์อื่นทดแทนให้ แต่จะไม่คืนเงินให้สำหรับค่าบริการนั้นๆ
8. มัคคุเทศก์ พนักงาน และตัวแทนของบริษัทฯ ไม่มีสิทธิ์ในการให้คำสัญญาใดๆ ทั้งสิ้นแทนบริษัทฯ นอกจากมีเอกสารลงนาม โดยผู้มีอำนาจของบริษัทฯ กำกับเท่านั้น
9. หากไม่สามารถไปเที่ยวในสถานที่ที่ระบุในโปรแกรมได้ อันเนื่องมาจากธรรมชาติ ความล่าช้า และ ความผิดพลาดจากทางสายการบิน จะไม่มีการคืนเงินใดๆทั้งสิ้น แต่ทั้งนี้ทางบริษัทฯจะจัดหารายการเที่ยวสถานที่อื่นๆมาให้ โดยขอสงวนสิทธิ์การจัดหานี้โดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า
****หมายเหตุ ราคาและรายการที่เสนอมานี้ อาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม โปรแกรมนี้ไม่เหมาะสมสำหรับสตรีที่ตั้งครรภ์****

ค้นหาที่ท่องเที่ยว


Thailand Tourism Standard

ทัวร์แนะนำ

ผู้เข้าชม

มี 1408 ผู้มาเยือน และ ไม่มีสมาชิกออนไลน์ ออนไลน์