รับจัด Outing, Team Building, CSR, Walk Rally, สัมนานอกสถานที่, ดูงาน ในประเทศและโซนเอเชีย
สำหรับบริษัทในเขตกรุงเทพ ปริมณฑล และ ฉะเชิงเทรา ชลบุรี ระยอง
084-160-0210 , 02-733-0683

ทัวร์เชียงตุง-เชียงราย 4 วัน

9223-tour-chiang-tung-chiang-rai-4-days

ทัวร์พม่า เดินทางสู่เชียงตุงระยะทางโดยประมาณ170 กม.โดยใช้เวลาเดินทางประมาณ 4 ชั่วโมง ระหว่างทางท่านจะได้สัมผัสกับวิวทิวทัศน์บริเวณสองข้างทาง ซึ่งยังคงความเป็นธรรมชาติอยู่มาก ถนนที่วิ่งเรียบไปกับแม่น้ำ ท่าเล่หรือแม่น้ำเลน ที่ไหลเชี่ยวน้ำใสในช่วงฤดูแล้ง ซึ่งจะมองเห็นโขดหินที่โผล่ตัวจากน้ำอย่างสวยงาม และยิ่งเข้าใกล้เชียงตุงมากเท่าใดก็จะมองเห็นชาวบ้าน ซึ่งส่วนใหญ่แล้วจะเป็นชาวไทยใหญ่และไทยเขิน

ราคาติดต่อเจ้าหน้าที่

 

download-booking-program-tour

 

download-program-tour

tour-code THA-MM5-4BKK

 

ทัวร์วันที่ 1) กรุงเทพฯ – สนามบินแม่ฟ้าหลวง จ.เชียงราย - แม่สาย – ท่าขี้เหล็ก – เชียงตุง –ต้นยางใหญ่ - วัดมหาเมี๊ยะมณี                                                                                                                                              

06.00

คณะพร้อม ณ ท่าอากาศยานดอนเมือง อาคารผู้โดยภายในประเทศ ประตู 11-12 เคาน์เตอร์สายการบินLION AIR เจ้าหน้าที่ คอยต้อนรับ และ อำนวยความสะดวก

08.20

เหิรฟ้าสู่ สนามบินแม่ฟ้าหลวง โดยสายการบินLION AIR เที่ยวบินที่ SL 532

09.45 

เดินทางถึง สนามบินแม่ฟ้าหลวง เชียงราย
  จากนั้นนำทุกท่านเดินทางสู่ ด่านชายแดนแม่สาย นำท่านไปที่ด่านพรมแดนแม่สาย ใช้เวลา 1 ชม.โดยรถโค้ชปรับอากาศ VIP
  จากนั้นนำกระเป๋าใส่รถเล็กเพื่อขนกระเป๋าข้ามไปก่อน จากนั้นนำคณะเดินทางต่อเพื่อไปยัง ด่านพรมแดนแม่สาย หลังจากนั้นเจ้าหน้าที่จะแจกเอกสาร (Border pass ) ยื่นพร้อมกับบัตรประชาชนตัวจริง เพื่อผ่านด่านแม่สาย ข้ามสะพานมิตรภาพไทย-พม่า ขึ้นรถบัสพม่าที่มาจอดรอที่ฝั่งท่าขี้เหล็ก
12.00 บริการอาหารกลางวัน (1) ณ ร้านอาหาร....
  หลังจากนั้นนำทุกท่านเดินทางสู่ เชียงตุง ระยะทางโดยประมาณ170 กม.โดยใช้เวลาเดินทางประมาณ 4 ชั่วโมง ระหว่างทางท่านจะได้สัมผัสกับวิวทิวทัศน์บริเวณสองข้างทาง ซึ่งยังคงความเป็นธรรมชาติอยู่มาก ถนนที่วิ่งเรียบไปกับแม่น้ำ ท่าเล่หรือแม่น้ำเลน ที่ไหลเชี่ยวน้ำใสในช่วงฤดูแล้ง ซึ่งจะมองเห็นโขดหินที่โผล่ตัวจากน้ำอย่างสวยงาม และยิ่งเข้าใกล้เชียงตุงมากเท่าใดก็จะมองเห็นชาวบ้าน ซึ่งส่วนใหญ่แล้วจะเป็นชาวไทยใหญ่และไทยเขิน ผ่านชม ต้นยางใหญ่ขนาด 10 คนโอบ อายุประมาณ 254กว่าปีซึ่งเป็นสัญลักษณ์ของเมืองเชียงตุงหรือที่ชาวเมืองเรียกกันว่าต้นไม้หมายเมือง คือไม่ว่าจะอยู่ที่ไหนถ้ากลับเมืองไม่ถูกให้จำต้นยางนี้ไว้เพราะสูงโดดเด่นเห็นได้ชัด
  ไหว้ พระวัดมหาเมี๊ยะมณี ซึ่งเป็นวัดเจ้าหลวงคู่เมืองเชียงตุงองค์พระจำลองมาจากมัณฑะเลย์
 
 Watmahameamunee1  Watmahameamunee2
18.00 บริการอาหารค่ำ (2) ณ ร้านอาหารท้องถิ่น
  นำทุกท่านเข้าสู่ที่พัก โรงแรม..... หรือ เทียบเท่า
ทัวร์วันที่ 2) ดอยเหมย – บ้านพักกองทัพอังกฤษ – ชุมชนดอยเหมย-วัดเจดีย์มิตรภาพ 4 แผ่นดิน-วัดจอมคำ วัดอินทบุปผาราม – วัดยางกวง-วัดหัวข่วง- กงสุลไทย-ประตูป่าแดง-พระยืนชี้นิ้ว-หนองตุง
07.00 บริการอาหารเช้า (3) ณ ห้องอาหารโรงแรม
  นำท่านเดินทางขึ้นชม ดอยเหมย โดยนั่งรถตู้หรือรถกระบะมีหลังคา  สัมผัสอากาศที่หนาวเย็นบนยอดดอยที่สูง มีอากาศหนาวเย็นตลอดทั้งปี  ในอดีตเคยเป็นที่บัญชาการหรือบ้านพักของกองทัพทหารอังกฤษ  สมัยที่มาปกครอง พม่า ยังคงให้เห็นร่องรอยคือสิ่งปลูกสร้างสไตล์ตะวันตก ชมวิวทิวทัศน์ที่สวยงามพร้อมกับอากาศที่แสนโรแมนติค และบนยอดดอยยังมีชุมชนแวะชิมไวน์ผลไม้                             
  หลังจากนั้นนำท่านชม วัดเจดีย์มิตรภาพ 4 แผ่นดิน บนดอยเหมย
  ได้เวลาอันสมควร นำคณะกลับ เชียงตุง
12.00  บริการอาหารกลางวัน (4) ณ ร้านอาหารท้องถิ่น
  นมัสการพระและไหว้พระธาตุที่ วัดจอมคำ หรือ จองคำ เป็นวัดคู่บ้านคู่เมืองเชียงตุง
 
 Watjomkham1  Watjomkham2
  นมัสการ พระยืนชี้นิ้ว ที่ใหญ่ที่สุดของเมืองเชียงตุงนมัสการพระและพระธาตุที่วัดจอมคำหรือจองคำชมรอบๆบริเวณหนองตุง ซึ่งเป็นหนองน้ำขนาดใหญ่อยู่ใจกลางเมืองเชียงตุง และที่นี่จะมีร้านน้ำชาเกิดขึ้นมากมายหลายร้านเป็นที่พบปะสังสรรค์ของคนทั่วไปโดยเฉพาะคนหนุ่มสาว เพราะได้บรรยากาศที่เงียบสงบ วัดราชฐานหวงหัวข่วง เป็นโรงเรียนพระปริยัติธรรม วัดอินทบุปผาราม วัดยางกวง หรือ วัดยางกง มีพระพุทธรูปทรงเครื่อง ลายเกร็ดพญานาค เชื่อกันว่าขอพรได้สมปรารถนา
 
 Prayuenseeniw1  Prayuenseeniw2
  ผ่านชม อาคารกงสุลไทย สมัยจอมพลผิน ชุณหะวัวัณ ชมประตูเมืองเก่าที่ยังคงเหลืออยุ่ คือ ประตูป่าแดง จากนั้นนำทุกท่านชม ร้านเครื่องเขิน ในเมืองเชียงตุง ที่ยังเหลืออยู่  ชมรอบๆบริเวณ หนองตุง ซึ่งเป็นหนองน้ำขนาดใหญ่อยู่ใจกลางเมืองเชียงตุง
18.00 บริการอาหารค่ำ (5) ณ ร้านอาหารท้องถิ่น
  จากนั้นนำทุกท่าน กลับโรงแรมที่พัก ณ โรงแรม.... หรือเทียบเท่าและพักผ่อนอิสระตามอัธยาศัย
ทัวร์วันที่ 3) ตลาดเช้าเชียงตุง -- ท่าขี้เหล็ก – เจดีย์ชเวดากององค์จำลอง – ตลาดท่าล้อ –ตลาดแม่สาย –แม่สาย สนามบินแม่ฟ้าหลวง – กรุงเทพฯ
07.00 บริการอาหารเช้า (6) ณ ห้องอาหารโรงแรม
 

นำท่านไปชม ตลาดเช้าเมืองเชียงตุง หรือกาดหลวงเป็นตลาดที่ใหญ่ที่สุดของเมืองเชียงตุง ซึ่งมีสินค้าให้เลือกซื้อมากมาย  ของกิน ของใช้ เสื้อผ้า กระเป๋า ของพื้นเมือง ได้เวลานำท่านเดินทางกลับท่าขี้เหล็ก

12.00  บริการอาหารกลางวัน (7) ณ ร้านอาหารท้องถิ่น
  นำทุกท่านเดินทางต่อไปยัง ท่าขี้เหล็ก
  จากนั้นนมัสการ พระเจดีย์ชเวดากององค์จำลอง มีอายุเก่าแก่กว่า 200 ปี มีองค์เจดีย์ที่จำลองมาจากพระมหาเจดีย์ชเวดากองของเมียนมาร์ เป็นองค์เจดีย์สีทองสูงประมาณ 20 ม. ตั้งตระหง่านโดดเด่นรายล้อมรอบด้วยเจดีย์ขนาดเล็กสีขาว 20 องค์
 
 Pramahajedeesawadagong1  Pramahajedeesawadagong2
  จากนั้นนำทุกท่านช้อปปิ้งบริเวณ ตลาดท่าล้อ (ท่าขี้เหล็ก) ซื้อสินค้าเป็นของฝากกลับบ้าน และ ตลาดแม่สาย ส่วนใหญ่สินค้ามาจากจีน
19.40 หิรฟ้ากลับสู่ กรุงเทพฯ โดยสายการบินLION AIR เที่ยวบินที่  SL 545
21.05 เดินทางกลับถึง กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ และความประทับใจ

tour-condition

อัตราค่าบริการรวม
1. ตั๋วเครื่องบินชั้นทัศนาจรไป -กลับพร้อมกรุ๊ป อยู่ต่อต้องเสียค่าเปลี่ยนแปลงตั๋ว
2. ที่พักโรงแรมตามรายการ 2 คืน (กรณีมาไม่ครบคู่และไม่ต้องการเพิ่มเงินพักห้องเดี่ยว)
3. อาหารตามรายการระบุ(สงวนสิทธิในการสลับมื้อหรือเปลี่ยนแปลงเมนูอาหารตามสถานการณ์) 
4. ค่าเข้าชมสถานที่ตามรายการระบุ
5. ค่ารถโค้ชรับ-ส่งสถานที่ท่องเที่ยวตามรายการระบุ
6. ค่าไกด์ท้องถิ่นและหัวหน้าทัวร์นำเที่ยวตามรายการ
7. ประกันอุบัติเหตุวงเงิน 1,000,000 บาท (เป็นไปเงื่อนไขตามกรมธรรม์) 
8. ภาษีน้ำมันและภาษีตั๋วทุกชนิด(สงวนสิทธิเก็บเพิ่มหากสายการบินปรับขึ้นก่อนวันเดินทาง)
9. ค่าระวางน้ำหนักกระเป๋าไม่เกิน 20 กก.ต่อ 1 ใบ
อัตราค่าบริการไม่รวม
1. ภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3% และภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%
2. ค่าทำหนังสือเดินทางไทย และค่าธรรมเนียมสำหรับผู้ถือพาสปอร์ตต่างชาติ
3. ค่าใช้จ่ายส่วนตัว อาทิ อาหารและเครื่องดื่มที่สั่งเพิ่มพิเศษ,โทรศัพท์-โทรสาร,อินเตอร์เน็ต,มินิบาร์,ซักรีดที่ไม่ได้ระบุไว้ในรายการ
- ค่าใช้จ่ายอันเกิดจากความล่าช้าของสายการบิน,อุบัติภัยทางธรรมชาติ,การประท้วง,การจลาจล,การนัดหยุดงาน,การถูกปฏิเสธไม่ให้ออกและเข้าเมืองจากเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองและเจ้าหน้าที่กรมแรงงานทั้งที่เมืองไทยและต่างประเทศซึ่งอยู่นอกเหนือความควบคุมของบริษัทฯ
4. ค่าทิปไกด์ท้องถิ่น,คนขับรถ,ผู้ช่วยคนขับรถ450บาท/ทริป/ลูกทัวร์1ท่าน(บังคับตามระเบียบธรรมเนียมของประเทศค่ะ) ค่าทิปหัวหน้าทัวร์ตามสินน้ำใจของทุกท่านค่ะ(ไม่รวมในทิปไกด์ท้องถิ่นและคนขับรถนะคะแต่ไม่บังคับทิปค่ะ)
เอกสารที่ใช้ในการทำวีซ่าพม่า : *หนังสือเดินทางที่มีวันกำหนดอายุใช้งานเหลือไม่น้อยกว่า 6 เดือน นับจากวันที่จะออกเดินทาง
* รูปถ่ายสี ขนาด 2 นิ้ว จำนวน 3 รูป พื้นหลังสีขาวเท่านั้น (ห้ามแม็กซ์รูปใส่พาสปอร์ตค่ะ)
*กรุณาถอดปกพาสปอร์ตของท่าน ก่อนจัดส่งเล่มพาสปอร์ตให้กับทางบริษัท
**กรุณาส่งเอกสารก่อนการเดินทางอย่างน้อย 10 วันทำการ**
อัตราค่าวีซ่าด่วนในกรณีที่ท่านส่งหนังสือเดินทางล่าช้า
*ยื่นวีซ่า ด่วน 4 วัน เสียค่าใช้จ่ายเพิ่มท่านละ 500 บาท
*ยื่นวีซ่า ด่วน 1 วัน และ 2 วัน ลูกค้าต้องไปยื่นด้วยตัวเอง เพื่อโชว์ตัวที่สถานฑูตพม่า
เงื่อนไขการจอง และการสำรองที่นั่ง
จองและชำระมัดจำท่านละ 10,000 บาท ภายใน 2 วัน นับแต่วันจอง พร้อมแจ้งชื่อภาษาอังกฤษตามหน้าหนังสือเดินทาง เพื่อยืนยันการเดินทางและรักษาสิทธิ์ตั๋วโดยสาร หากเกินกำหนดภายใน 2 วัน บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการจองโดยอัตโนมัติชำระส่วนที่เหลือทั้งหมดก่อนเดินทาง ไม่น้อยกว่า 15 วันทำการ (ไม่นับรวม เสาร์-อาทิตย์ และวันหยุดราชการ) มิฉะนั้นทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านสละสิทธ์การจองทุกกรณี (ไม่คืนเงินมัดจำ) กรณีที่ มีการยกเลิกการเดินทางทุกกรณีหลังจากการจองและชำระเงิน บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนค่าใช้จ่ายทั้งหมด พร้อมส่ง Fax สำเนา Passport หรือเล่มตัวจริง มาที่บริษัท ชำระส่วนที่เหลือทั้งหมดพร้อมส่งเอกสารประกอบการเดินทาง ประมาณ 15 วันก่อนเดินทางหรือตามที่ บริษัทแจ้งรับเอกสาร การโอนเงิน
method-of-payment
หมายเหตุ
1. บริษัทฯ มีสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวร์นี้ เมื่อเกิดเหตุสุดวิสัยจนไม่อาจแก้ไขได้
2. บริษัทฯ ไม่รับผิดชอบค่าเสียหายในเหตุการณ์ที่เกิดจากสายการบิน ภัยธรรมชาติ ปฏิวัติและอื่นๆที่อยู่นอกเหนือการควบคุมของทางบริษัทฯหรือค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมที่เกิดขึ้นทางตรงหรือทางอ้อม เช่น การเจ็บป่วย, การถูกทำร้าย, การสูญหาย, ความล่าช้า หรือจากอุบัติเหตุต่างๆ
3. หากท่านถอนตัวก่อนรายการท่องเที่ยวจะสิ้นสุดลง ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านสละสิทธิ์และจะไม่รับผิดชอบค่าบริการที่ท่านได้ชำระไว้แล้วไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น
4. บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบต่อการห้ามออกนอกประเทศ หรือ ห้ามเข้าประเทศ อันเนื่องมาจากมีสิ่งผิดกฎหมาย หรือเอกสาร เดินทางไม่ถูกต้อง หรือ การถูกปฏิเสธในกรณีอื่นๆ
5. รายการนี้เป็นเพียงข้อเสนอที่ต้องได้รับการยืนยันจากบริษัทฯ อีกครั้งหนึ่ง หลังจากได้สำรองที่นั่งบนเครื่อง และโรงแรมที่พักในต่างประเทศเป็นที่เรียบร้อย แต่อย่างไรก็ตามรายการนี้อาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม
6. ราคานี้คิดตามราคาตั๋วเครื่องบินในปัจจุบัน หากราคาตั๋วเครื่องบินปรับสูงขึ้น บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ที่จะปรับราคาตั๋วเครื่องบิน ตามสถานการณ์ดังกล่าว
7. กรณีเกิดความผิดพลาดจากตัวแทน หรือ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จนมีการยกเลิก ล่าช้า เปลี่ยนแปลง การบริการจากสายการบินบริษัทฯขนส่ง หรือ หน่วยงานที่ให้บริการ บริษัทฯจะดำเนินโดยสุดความสามารถที่จะจัดบริการทัวร์อื่นทดแทนให้ แต่จะไม่คืนเงินให้สำหรับค่าบริการนั้นๆ
8. มัคคุเทศก์ พนักงาน และตัวแทนของบริษัทฯ ไม่มีสิทธิ์ในการให้คำสัญญาใดๆ ทั้งสิ้นแทนบริษัทฯ นอกจากมีเอกสารลงนาม โดยผู้มีอำนาจของบริษัทฯ กำกับเท่านั้น
9. หากไม่สามารถไปเที่ยวในสถานที่ที่ระบุในโปรแกรมได้ อันเนื่องมาจากธรรมชาติ ความล่าช้า และ ความผิดพลาดจากทางสายการบิน จะไม่มีการคืนเงินใดๆทั้งสิ้น แต่ทั้งนี้ทางบริษัทฯจะจัดหารายการเที่ยวสถานที่อื่นๆมาให้ โดยขอสงวนสิทธิ์การจัดหานี้โดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า
****หมายเหตุ ราคาและรายการที่เสนอมานี้ อาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม โปรแกรมนี้ไม่เหมาะสมสำหรับสตรีที่ตั้งครรภ์****

ค้นหาที่ท่องเที่ยว


Thailand Tourism Standard

ทัวร์แนะนำ

ผู้เข้าชม

มี 1538 ผู้มาเยือน และ ไม่มีสมาชิกออนไลน์ ออนไลน์