รับจัด Outing, Team Building, CSR, Walk Rally, สัมนานอกสถานที่, ดูงาน ในประเทศและโซนเอเชีย
สำหรับบริษัทในเขตกรุงเทพ ปริมณฑล และ ฉะเชิงเทรา ชลบุรี ระยอง
084-160-0210 , 02-733-0683

ชมความงามปราสาทหินวัดภู น้ำตกคอนพะเพ็ง ไนแองกลาร่าแห่งเอเชีย 5 วัน (รถ)

9046-tour-prasat-hin-phu-temple-kon-phapeng-waterfall-niagara-5-days

ทัวร์น้ำตกหลีผี ชมความงามของไนแองกลาร่าแห่งเอเชีย เดินทางโดยรถ ชุมชนเก่าแก่ในอดีตสู่ ทัวร์ปราสาทหินวัดภู ทัวร์น้ำตกคอนพะเพ็ง เป็นน้ำตกที่ใหญ่ที่สุดในเขตแม่น้ำโขงตอนล่าง แวะชิมและเลือกซื้อ ชา กาแฟ ที่มีรสชาติอันล้ำเลิศได้ที่ ไร่ชากาแฟ เลือกซื้อสินค้าราคาถูกที่ ร้านค้าปลอดภาษี บริเวณด่านพรมแดนไทย-ลาว

ราคาติดต่อเจ้าหน้าที่

 

download-booking-program-tour

 

download-program-tour

tour-code LAAJ20-5BKK

 

ทัวร์วันที่ 1 กรุงเทพฯ - อุบลราชธานี

18.00

คณะพร้อมกัน ณ จุดนัดพบ

19.00

ออกเดินทาง สู่ จ.อุบลราชธานี โดยรถปรับอากาศ อิสระพักผ่อนตามอัธยาศัยพักผ่อนค้างคืน บนรถ

ทัวร์วันที่ 2 อุบลราชธานี - ช่องเม็ก - จำปาสัก - ปราสาทหินวัดภู

05.00

เดินทางถึง จ.อุบลราชธานี แวะปั๊มน้ำมัน ทำธุระส่วนตัว

06.00

รับประทานอาหารเช้า ณ ร้านแก่งสะพือ (จ.อุบลราชธานี)

07.00

ออกเดินทางสู่ ด่านช่องเม็ก อ.สิรินธร พรมแดนระหว่างไทย–ลาว
ผ่านขั้นตอนพิธีการตรวจคนเข้าเมืองทั้ง 2 ประเทศ เป็นที่เรียบร้อยแล้ว

นำท่านเดินทางเข้าสู่ แขวงจำปาสัก อยู่ทางตอนใต้ของประเทศลาว ซึ่งมีขนาดใหญ่เป็นอันดับ 3 ของประเทศ ตามทางหลวงหมายเลข 10 ระยะทางประมาณ 42 กิโลเมตร จะผ่านสะพานข้ามแม่น้ำโขง ชื่อว่า “สะพานมิตรภาพลาว–ญี่ปุ่น” มีความยาว 1,380 เมตร

สู่เมืองปากเซ เมืองหลวงแห่งแขวงจำปาศักดิ์

12.00

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหาร (เมืองปากเซ)

บ่าย

นำท่าน เดินทางสู่ เมืองจำปาศักดิ์ ผ่านตัวเมืองจำปาศักดิ์ ชุมชนเก่าแก่ในอดีตสู่ ปราสาทหินวัดภู (ระยะทางประมาณ 10 กิโลเมตร) ตั้งอยู่ริมหน้าผาภูศิวลึงค์ เป็นศิลปะแบบนครวัด อายุประมาณเกือบพันปี สัมผัสอารยะธรรมเก่าแก่อันยิ่งใหญ่รวมถึงความงดงามของลวดลายซึ่ง แกะสลักบนหินที่สวยงามที่สุดแห่งหนึ่งตั้งแต่นักโบราณคดีได้ค้นพบมา

ค่ำ

รับประทานอาหารค่ำ ณ ห้องอาหาร (เมืองปากเซ)

 

หลังอาหารนำท่านเดินทางเข้าสู่ โรงแรมระดับ 3 ดาว หรือ เทียบเท่า ให้ท่านได้พักผ่อนตามอัธยาศัย

ทัวร์วันที่ 3 น้ำตกหลี่ผี - น้ำตกคอนพะเพ็ง

เช้า

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรมที่พัก

 

นำท่านเดินทางสู่น้ำตกหลี่ผี โดยนั่งเรือหางยาวข้ามแม่น้ำโขง ผ่านเกาะแก่งต่างๆ ที่อยู่กลางลำน้ำสู่บ้านดอนคอน ผ่านชมหัวรถจักรไอน้ำ และสะพานรถไฟสร้างขึ้นมาสมัยฝรั่งเศสแล้วชมความงามของน้ำตกและความแรงของกระแสชมความงามของน้ำตกและความแรงของกระแสน้ำที่ไหลผ่านแก่งหินต่างระดับกันหลายทิศที่สร้างความน่าอัศจรรย์ให้กับผู้มาเยือน

เที่ยง

รับประทานอาหารกลางวัน ณ บ้านขี้นาค (คอนพะเพ็ง)

 

จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ น้ำตกคอนพะเพ็ง เป็นน้ำตกที่ใหญ่ที่สุดในเขตแม่น้ำโขงตอนล่าง ตั้งอยู่บนแก่งหินขนาดใหญ่ขวางกั้นเส้นทางการไหลของแม่น้ำโขงทั้งสาย มีลักษณะต่างระดับกันสูงประมาณ 10 เมตร ซึ่งแม่จะมีชั้นของหินไม่สูงนัก แต่กระแสน้ำที่ไหลถาโถมลงมามีความรุนแรงมากด้วยแม่น้ำโขงทั้งสายลงมากระทบชั้นหินราวกับจะถล่มถลายแก่งหินอย่างดุดันและเกรี้ยวกราดสร้างความตื่นตาตื่นใจให้แก่นักท่องเที่ยว สมกับสมญานาม “ไนแองการ่าแห่งเอเชีย” อันลือเรื่อง

ค่ำ

รับประทานอาหารค่ำ ณ ห้องอาหาร ของโรงแรม

 

ที่พักโรงแรมระดับ 3 ดาวหรือเทียบเท่า ให้ท่านได้พักผ่อนตามอัธยาศัย

ทัวร์วันที่ 4 น้ำตกตาดอีตู้ - น้ำตกตาดผาส้วม - ไร่ชา-กาแฟ - ช่องเม็ก - อุบลราชธานี

เช้า

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรมที่พัก

08.00

นำท่านเดินทางสู่น้ำตกตาดอีตู้จากตำนานเล่าว่ามีควายตัวเมีย พลาดท่ามาตกน้ำตกที่นี้ตายเลยตั้งชื่อว่าน้ำตกตาดอีตู้ ซึ่งอยู่ในเขตปากซองซึ่งเป็นที่สูงอากาศเย็นสบายทั้งปีกลางคืนค่อนข้างหนาว มีรีสอร์ท ชื่อตาดอีตู้รีสอร์ท ภายในรีสอร์ทมีไร่กาแฟปลูกไว้เต็มพื้นที่ สวยงามมากจากนั้นนำท่านเดินทางสู่ อุทยานแห่งชาติบาเจียง อันเป็นที่ตั้งของน้ำตกที่สวยสดงดงามอีกแห่งคือ น้ำตกตาดผาส่วม แค่ชื่ออาจฟังดูแปลกๆ แต่จุดเด่นของน้ำตก คือสายน้ำที่ไหลผ่านหินผาขนาดใหญ่ที่มีลักษณะเป็นแท่งๆ รูปร่างคล้ายห้องหอของคู่บ่าวสาวดูสวยงามมาก นอกจากนี้ภายในอุทยานยังมีพิพิธภัณฑ์ที่รวบรวมเอาหมู่บ้านโบราณของหลายชนเผ่าจัดแสดงให้นักท่องเที่ยวได้เยี่ยมชม เช่น บ้านของชาวเผ่าต้าง ซึ่งเป็นชนเผ่าที่อาศัยอยู่ในพื่นที่รอบๆ น้ำตกนี้ บ้านของชาวเผ่าอาลัก บ้านของชาวกะตู้ หอกวน ที่ใช้เป็นสถานที่ประกอบพิธีกรรมของชาวเผ่าละแว

12.00

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหาร (ริมน้ำตกตาดผาส่วม)

 

นำท่านแวะชิมและเลือกซื้อ ชา กาแฟ ที่มีรสชาติอันล้ำเลิศได้ที่ ไร่ชากาแฟ ระหว่างทางกลับ นำท่านเดินทางกลับสู่ช่องเม็กก่อนออกจากประเทศลาว

ให้ท่านได้เลือกซื้อสินค้าราคาถูกที่ ร้านค้าปลอดภาษี บริเวณด่านพรมแดนไทย-ลาว

หลังจากนั้นนำท่านเดินทางกลับสู่ จ.อุบลราชธานี ให้ท่านแวะซื้อของฝากที่ร้านดาวทอง จำหน่ายหมูยอ แหนมซี่โครงหมู แหนมเนืองและของฝากที่มีชื่อของ จ.อุบลฯ อีกมากมายจนได้เวลาพอสมควร

18.00

รับประทานอาหารค่ำ ณ ร้านอาหารเมืองอุบลราชธานี

19.00

อิสระให้ท่าน ทำธุระส่วนตัวที่ ร้านอาหารก่อนกลับ กรุงเทพฯ

19.30

ออกเดินทาง กลับสู่ กรุงเทพฯ

ทัวร์วันที่ 5 กรุงเทพฯ

05.00

(เวลาโดยประมาณ) เดินทางถึง กรุงเทพฯ โดยสวัสดิ์ภาพ พร้อม ด้วยความประทับใจ

tour-condition

อัตราค่าบริการนี้รวม
1. ค่ายานพาหนะกรุงเทพฯ-ลาวใต้-กรุงเทพฯ
2. ค่าโรงแรมที่พักจำนวน 2 คืน (พักห้องคู่)
3. ค่าอาหารทุกมื้อ ตามที่ระบุในรายการ
4. ค่าใช้จ่ายของมัคคุเทศก์ท้องถิ่น
5. ค่าอากรท่องเที่ยวประเทศลาว
6. ค่าประกันอุบัติเหตุ
7. ค่าเที่ยวชมสถานที่ตามที่ระบุในรายการ
อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม
1. ค่าวีซ่าสำหรับชาวต่างชาติ
2. ค่าพักห้องเดี่ยวเพิ่มตามอัตรา
3. ค่าใช้จ่ายส่วนตัวนอกเหนือจากรายการ ค่าอาหาร
4. เครื่องดื่มสั่งเพิ่ม ค่าซักรีด ค่าโทรศัพท์ ค่าทิป พนักงาน ฯลฯ
5. ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% ค่าภาษีหัก ณ. ที่จ่าย 3% 
การจองทัวร์
การจองทัวร์จะสมบูรณ์ต่อเมื่อบริษัทได้รับชำระเงินค่ามัดจำ จำนวนท่านละ 10,000 บาท

method-of-payment-northeast
เอกสารที่ต้องใช้
1. พาสปอร์ตที่มีอายุเหลือ 6 เดือน มีหน้าว่างอย่างน้อย 2 หน้า
2. เด็กที่ยังไม่มีบัตรประชาชน ให้ใช้รูปถ่ายผู้ปกครองขนาด 2 นิ้ว 2 ใบ และสำเนาทะเบียนบ้าน 2 ชุด, สำเนาสูติบัตร 2 ชุด พร้อมรูปถ่ายของเด็กขนาด 2 นิ้ว 2 ใบ
หมายเหตุ
- ชาวต่างชาติ ที่เดินทางกับทัวร์จะต้องชำระเพิ่มค่าธรรมเนียมสถานที่ท่องเที่ยวในเขตอุทยานแห่งชาติ สถานที่ละ 300 บาทต่อท่าน
- รายการท่องเที่ยวในโปรแกรมอาจมีการเปลี่ยนแปลงหรือสลับกันได้ตามความเหมาะสม เพื่อประโยชน์และความปลอดภัยของท่าน โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
- บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเลื่อนวันเดินทางหรือยกเลิกการเดินทาง ในกรณีที่มีจำนวนผู้เดินทางไม่ถึง 10 ท่านรถตู้ หรือ 50 ท่านรถโค้ช โดยทางบริษัทจะแจ้งให้ลูกค้าทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 10-15 วันก่อนการเดินทาง (กรณีรวมกรุ๊ป)
- บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงราคา หากต้นทุนมีการเปลี่ยนแปลง
การยกเลิกทัวร์
- หลังสำรองที่นั่งสมบูรณ์แล้ว บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินมัดจำทั้งหมด
- 30 วันก่อนการเดินทาง บริษัทฯ จะเก็บค่ามัดจำทัวร์ 30% และค่าใช้จ่าย 25% ของราคาทัวร์ทั้งนี้คำนวณจากอย่างใดอย่างหนึ่งที่ตัวเลขสูงกว่า
- 15 วันก่อนการเดินทาง บริษัทฯ จะเก็บค่าใช้จ่าย 50% ของราคาทัวร์
- 10 วันก่อนการเดินทาง บริษัทฯ จะเก็บค่าใช้จ่ายทั้งหมด

ค้นหาที่ท่องเที่ยว


Thailand Tourism Standard

ทัวร์แนะนำ

ผู้เข้าชม

มี 1430 ผู้มาเยือน และ ไม่มีสมาชิกออนไลน์ ออนไลน์