รับจัด Outing, Team Building, CSR, Walk Rally, สัมนานอกสถานที่, ดูงาน ในประเทศและโซนเอเชีย
สำหรับบริษัทในเขตกรุงเทพ ปริมณฑล และ ฉะเชิงเทรา ชลบุรี ระยอง
084-160-0210 , 02-733-0683

ทัวร์ฮ่องกง นองปิง ไหว้พระ 5 วัดดัง ช้อปปิ้งนาธาน 3 วัน (CX)

8960-tour-hong-kong-ngong-ping-pay-tribute-to-5-temples-shopping-nathan-3-day-cx

ทัวร์ฮ่องกง ไหว้พระ 5วัดดัง ช้อปปิ้งนาธาน นั่งรถราง Peak Tram ชมวิวเมืองฮ่องกง นมัสการเทพเจ้าแชกง สักการะเจ้าแม่กวนอิมและพระโพธิสัตว์ แวะชมโรงงานหยก เที่ยวเกาะฮ่องกงขึ้นสู่ยอดVICTORIA  PARK แวะชมหาดทราย REPULSE BAY หาดทรายรูปจันทร์เสี้ยวแห่งที่สวยที่สุด แวะช้อปปิ้งย่าน จิมซาจุ่ย ทัวร์ฮ่องกงพร้อมอาหารสุดพิเศษตลอดทริป!

ราคาติดต่อเจ้าหน้าที่

 

download-booking-program-tour

 

download-program-tour

tour-code HKAJ15-3BKK

 

ทัวร์วันที่ 1 กรุงเทพฯ - ฮ่องกง - Mongkok Ladies Market

12.00

พร้อมกันที่ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ชั้น 4 ประตู 5-6 Row M เคาท์เตอร์สายการบินคาเธ่ย์แปซิฟิค Cathay Packfic Airways (CX) โดยมีเจ้าหน้าที่อำนวยความสะดวกแก่ทุกท่าน 

14.55

ออกเดินทางสู่ ฮ่องกง โดยเที่ยวบิน CX 654  **บริการอาหาร และ เครื่องดื่มบนเครื่อง**

18.45

ถึง สนามบิน Cheak Lap Kok ผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองให้ท่านออก “ Exit B”

จากนั้นเดินทางสู่ แหล่งช้อปปิ้งที่ขึ้นชื่ออีกหนึ่งแห่ง Mongkok Ladies Market

ค่ำ

(อิสระอาหารเย็น)

 

จากนั้นนำท่านเข้าสู่ ที่พัก  Penta Hotel or Regal Riverside หรือ เทียบเท่า

ทัวร์วันที่ 2 วัดหวังต้าเซียน - วัดแชกงมิว - วัดชิหลิน - รัพลัสเบย์ - ขอพรเจ้าแม่กวนอิม - นั่งรถรางขึ้นพีคแทรม - ช้อปปิ้งนาธาน - จิมซาจุ่ย - Avenue of Stare

เช้า

บริการอาหารเช้าแบบติ่มซำ ณ ภัตตาคาร

 

จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ วัดแชกง หรือ ที่รู้จักกันดีในนาม “วัดแชกงหมิว” หรือ วัดกังหัน นั่นเอง นมัสการเทพเจ้าแชกง เพื่อความเป็นสิริมงคล

นมัสการ เทพเจ้าหวังต้าเซียน ณ วัดหวังต้าเซียน หนึ่งในวัดที่โด่งดังที่สุดของฮ่องกง เทพซึ่งขึ้นชื่อในการดูแลรักษาโรคภัยไข้เจ็บ และ พบกับผู้คนมากมายที่นำธูปและของมาสักการะ เพื่อขอพรต่างๆตั้งแต่เรื่องความรักไปจนถึงฤกษ์มงคลในการทำธุรกิจ

นำท่านสู่ วัดชิหลิน เพื่อนมัสการเจ้าแม่กวนอิม และ พระโพธิสัตว์ ที่แห่งนี้ได้ สร้างขึ้นตามสถาปัตยกรรมสมัยราชวงศ์ถัง ภายในมีสระบัวอันงดงาม

จากนั้นเยี่ยมชม โรงงาน“จิวเวอร์รี่”ที่ขึ้นชื่อของฮ่องกงพบกับงานดีไชน์ที่ได้รับรางวัลอันดับเยี่ยมยอด

แวะชม โรงงานหยก

เที่ยง

บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร เมนูพิเศษ!! อาหารทะเล Lei Yue Mun

 

นำท่านเที่ยว เกาะฮ่องกงขึ้นสู่ ยอดเขา VICTORIA PEAK หนึ่งในแหล่งท่องเที่ยวยอดนิยมเป็นจุดชมวิวที่คุณจะต้องทึ่งกับความสวยงาม

นำท่านสู่ สถานีพีคแทรม เพื่อโดยสารรถรางด้วยระยะทาง 1.4 กม.สูงประมาณ 400 เมตรจากระดับน้ำทะเล ระหว่างเส้นทางท่านจะได้ตื่นตาตื่นใจกับทัศนียภาพของเกาะฮ่องกงและฝั่งเกาลูนซึ่งเต็มไปด้วยตึกสูงระฟ้าและอาคารต่างๆที่สร้างตามหลักฮวงจุ้ย

นำท่านสู่ หาดทราย REPULSE BAY หาดทรายรูปจันทน์เสี้ยวแห่งนี้สวยที่สุดแห่งหนึ่ง และยังใช้เป็นฉากในการถ่ายทำภาพยนตร์ไปหลายเรื่องมีรูปปั้นของเจ้าแม่กวนอิมและเจ้าแม่ทินโห่วซึ่ง ทำหน้าที่ปกป้องคุ้มครองชาวประมง โดดเด่นอยู่ท่ามกลางสวนสวยที่ทอดยาวลงสู่ชายหาด ให้ท่านนมัสการขอพรจากเจ้าแม่กวนอิมและเทพเจ้าแห่งโชคลาภเพื่อเป็นสิริมงคล ข้ามสะพานต่ออายุซึ่งเชื่อกันว่าข้ามหนึ่งครั้งจะมีอายุเพิ่มขึ้น 3 ปี

จากนั้นนำท่านสู่ ถนนนาธาน ให้ท่านเต็มอิ่มกับการช้อปปิ้งย่าน จิมซาจุ่ยมักจะตั้งต้นกันที่สถานีจิมซาจุ่ยมีร้านขายของทั้ง เครื่องหนัง,เครื่องกีฬา, เครื่องใช้ไฟฟ้า,กล้องถ่ายรูป ฯลฯและสินค้าแบบที่เป็นของพื้นเมืองฮ่องกงอยู่ด้วย และ ตามซอกตึกอันซับซ้อนมากมายมี SHOPPING COMPLEX ขนาดใหญ่ชื่อ OCEAN TERMINAL ซึ่งประกอบไปด้วยห้างสรรพสินค้าเรียงรายกันและมีทางเชื่อมติดต่อสามารถเดินทะลุถึงกันได้  

ค่ำ

(อิสระอาหารเย็นตามอัธยาศัย)

 

นำท่านชม โชว์แสงสีเสียงสุดยิ่งใหญ่ A Symphony of Lights งานแสดงแสงสีเสียงถาวรที่ใหญ่ที่สุดในโลก บันทึกโดยกินเนสส์บุ๊คซึ่งใช้ตึกถึง 44 ตึกรอบอ่าววิคตอเรีย แสง สี เสียง ใช้งบประมาณสูงถึง 44 ล้านดอลล่าร์ฮ่องกง รูปแบบการแสดง คือ ตึกต่างๆ ในฝั่งเกาะฮ่องกง จะเล่นไฟ มีแสงเลเซอร์วิ่งไปมา พร้อมกับดนตรีประกอบการแสดง จุดในการชมการแสดงมีอยู่ 2 จุด คือ หน้าหอนาฬิกา และบริเวณ Avenue of Star

จากนั้นนำท่านเข้าสู่ ที่พัก  Penta Hotel or Regal Riverside หรือ เทียบเท่า

ทัวร์วันที่ 3 สักการะพระใหญ่วัดโป่หลิน - นั่งกระเช้าหนองปิง - ช้อปปิ้งซิตี้เกท เอาท์เล็ต - กรุงเทพฯ

เช้า

บริการอาหารเช้าแบบติ่มซำ ณ ภัตตาคาร

 

จากนั้นนำท่านนั่งกระเช้า Ngong ping 360 ที่ยาวที่สุดในโลก จากตุงชุงสู่ที่ราบนองปิงในเวลา 25 นาที ท่านจะได้ชมทิวทัศน์รอบตัว 360 องศาของเกาะลันเตา พบกับสถาปัตยกรรมจีนโบราณของหมู่บ้านนองปิงบนพื้นที่ 1.5 เฮคตาร์เหนือระดับน้ำทะเล 371 เมตร

อิสระให้ท่าน นมัสการพระใหญ่วัดโป่หลิน หรือ นิยมเรียกว่าพระใหญ่ลันเตา(ในกรณีกระเช้านองปิงจะมีการปิดปรับปรุง จะเปลี่ยนเป็นนั่งรถโดยสารของทางนองปิงแทน)

เที่ยง

บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

 

จากนั้นอิสระทุกท่านที่ City Gate Outlet แหล่งรวมเสื้อผ้าแบรนด์เนม ห้าง OUTLETS ขนาดใหญ่บนเกาะลันเตา ห่างจากสนามบินนานาชาติฮ่องกงเพียง 10 นาที ตั้งอยู่บริเวณสถานีรถไฟใต้ดินตงชงมีเสื้อผ้าแบรนด์ชั้นนำมากมายให้เลือกช้อปรวมทั้งเครื่องประดับ เสื้อผ้าเด็ก รองเท้ากีฬา และ ของตกแต่งบ้าน สินค้าลดพิเศษ รวมทั้งบริเวณ ชั้น 1 ยังเป็น Fast Food ชื่อดังอย่าง Mc Donald’s ,KFC และอื่นๆอีกมากมาย ชั้นใต้ดินยังมี Supermarket มีรายการให้เลือกซื้อเลือกหาไม่ว่าจะเป็นอาหาร ขนม อุปกรณ์ ข้าวของเครื่องใช้ และ สินค้าอีกมากมาย Citygate Outlets Mall มีร้านอาหารนานาชาติมากมายให้เลือกรับประทานมากถึง 17 ร้านค้ารวมทั้งอาหารไทยรสเลิศ ชั้นบนสุดของห้างยังมีร้านกาแฟสุดเก๋ให้นั่งจิบนั่งพักให้

ได้เวลาสมควร นำท่านเดินทางสู่ สนามบิน Cheak Lap Kok

ค่ำ

บริการอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร *** พิเศษ เมนูเสี่ยวหลงเปา***

21.30 

เหิรฟ้ากลับ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ โดยสายการบินคาเธย์แปซิฟิก เที่ยวบินที่ CX617

23.25

หรือ

ถึง สนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ

22.25

เหิรฟ้ากลับ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ โดยสายการบินคาเธย์แปซิฟิก เที่ยวบินที่ CX709

00.15

ถึง สนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ

 tour-condition

อัตราค่าบริการนี้รวม
1. ตั๋วเครื่องบินชั้นทัศนาจรไป -กลับพร้อมกรุ๊ป อยู่ต่อต้องเสียค่าเปลี่ยนแปลงตั๋ว
2. ที่พักโรงแรมตามรายการ 2 คืน (กรณีมาไม่ครบคู่และไม่ต้องการเพิ่มเงินพักห้องเดี่ยว)
3. อาหารตามรายการระบุ(สงวนสิทธิในการสลับมื้อหรือเปลี่ยนแปลงเมนูอาหารตามสถานการณ์) 
4. ค่าเข้าชมสถานที่ตามรายการระบุ
5. ค่ารถโค้ชรับ-ส่งสถานที่ท่องเที่ยวตามรายการระบุ
6. ค่าไกด์ท้องถิ่นและหัวหน้าทัวร์นำเที่ยวตามรายการ
7. ประกันอุบัติเหตุวงเงิน 1,000,000 บาท (เป็นไปเงื่อนไขตามกรมธรรม์) 
8. ภาษีน้ำมันและภาษีตั๋วทุกชนิด(สงวนสิทธิเก็บเพิ่มหากสายการบินปรับขึ้นก่อนวันเดินทาง)
9. ค่าระวางน้ำหนักกระเป๋าไม่เกิน 30 กก.ต่อ 1 ใบ
อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม
1. ภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3% และภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%
2. ค่าทำหนังสือเดินทางไทย และค่าธรรมเนียมสำหรับผู้ถือพาสปอร์ตต่างชาติ
3. ค่าใช้จ่ายส่วนตัว อาทิ อาหารและเครื่องดื่มที่สั่งเพิ่มพิเศษ,โทรศัพท์-โทรสาร,อินเตอร์เน็ต,มินิบาร์,ซักรีดที่ไม่ได้ระบุไว้ในรายการ
4. ค่าใช้จ่ายอันเกิดจากความล่าช้าของสายการบิน,อุบัติภัยทางธรรมชาติ,การประท้วง,การจลาจล,การนัดหยุดงาน,การถูกปฏิเสธไม่ให้ออกและเข้าเมืองจากเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองและเจ้าหน้าที่กรมแรงงานทั้งที่เมืองไทยและต่างประเทศซึ่งอยู่นอกเหนือความควบคุมของบริษัทฯ
5. ค่าทิปไกด์ท้องถิ่น,คนขับรถ ผู้ช่วยคนขับรถ ใน อัตราวันละ 40 ดอลล่าห์ฮ่องกง/วัน/ลูกทัวร์ 1 ท่าน (บังคับตามระเบียบธรรมเนียมของประเทศค่ะ)
6. ค่าทิปหัวหน้าทัวร์ตามสินน้ำใจของทุกท่านค่ะ(ไม่รวมในทิปไกด์ท้องถิ่นและคนขับรถนะคะแต่ไม่บังคับทิปค่ะ)
สิ่งที่ควรนำติดตัว : ยาประจำตัว , ชุดที่สวมใส่สบาย , รองเท้าที่สวมใส่สบาย , เสื้อกันหนาว , กล้องถ่ายรูป , อุปกรณ์กันแดด , ร่มพับ
การจองทัวร์
การจองทัวร์จะสมบูรณ์ต่อเมื่อบริษัทได้รับชำระเงินค่ามัดจำ จำนวนท่านละ 3,000 บาท

method-of-payment-northeast
เอกสารที่ต้องใช้
1. พาสปอร์ตที่มีอายุเหลือ 6 เดือน มีหน้าว่างอย่างน้อย 2 หน้า
2. เด็กที่ยังไม่มีบัตรประชาชน ให้ใช้รูปถ่ายผู้ปกครองขนาด 2 นิ้ว 2 ใบ และสำเนาทะเบียนบ้าน 2 ชุด, สำเนาสูติบัตร 2 ชุด พร้อมรูปถ่ายของเด็กขนาด 2 นิ้ว 2 ใบ
หมายเหตุ
- ชาวต่างชาติ ที่เดินทางกับทัวร์จะต้องชำระเพิ่มค่าธรรมเนียมสถานที่ท่องเที่ยวในเขตอุทยานแห่งชาติ สถานที่ละ 300 บาทต่อท่าน
- รายการท่องเที่ยวในโปรแกรมอาจมีการเปลี่ยนแปลงหรือสลับกันได้ตามความเหมาะสม เพื่อประโยชน์และความปลอดภัยของท่าน โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
- บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเลื่อนวันเดินทางหรือยกเลิกการเดินทาง ในกรณีที่มีจำนวนผู้เดินทางไม่ถึง 10 ท่านรถตู้ หรือ 50 ท่านรถโค้ช โดยทางบริษัทจะแจ้งให้ลูกค้าทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 10-15 วันก่อนการเดินทาง (กรณีรวมกรุ๊ป)
- บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงราคา หากต้นทุนมีการเปลี่ยนแปลง
การยกเลิกทัวร์
- หลังสำรองที่นั่งสมบูรณ์แล้ว บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินมัดจำทั้งหมด
- 30 วันก่อนการเดินทาง บริษัทฯ จะเก็บค่ามัดจำทัวร์ 30% และค่าใช้จ่าย 25% ของราคาทัวร์ทั้งนี้คำนวณจากอย่างใดอย่างหนึ่งที่ตัวเลขสูงกว่า
- 15 วันก่อนการเดินทาง บริษัทฯ จะเก็บค่าใช้จ่าย 50% ของราคาทัวร์
- 10 วันก่อนการเดินทาง บริษัทฯ จะเก็บค่าใช้จ่ายทั้งหมด

ค้นหาที่ท่องเที่ยว


Thailand Tourism Standard

ทัวร์แนะนำ

ผู้เข้าชม

มี 1044 ผู้มาเยือน และ ไม่มีสมาชิกออนไลน์ ออนไลน์