รับจัด Outing, Team Building, CSR, Walk Rally, สัมนานอกสถานที่, ดูงาน ในประเทศและโซนเอเชีย
สำหรับบริษัทในเขตกรุงเทพ ปริมณฑล และ ฉะเชิงเทรา ชลบุรี ระยอง
084-160-0210 , 02-733-0683

ทัวร์เกาหลีใต้ ภูเขาหูม้า สวนสนุกเอเวอร์แลนด์ นัมซานทาวเวอร์ 5 วัน (TW)


8964-tour-south-korea-everland-namsan-tower-5-day-tw

โปรแกรมทัวร์เกาหลีใต้  พาท่านเที่ยวชมภูเขาหูม้า และไหว้พระที่วัดแท๊ปซา  เยี่ยมชมอุทยานNaejangsan  เที่ยวชมวัฒนธรรมเมืองเจินจู  เยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์กระดาษเกาหลี  สนุกสุดเหวี่ยงที่สวนสนุกเอเวอร์แลนด์ ช้อปปิ้งจุใจที่ย่านเมียงดง  และในโปรแกรมทัวร์เกาหลีใต้นี้ยังมีแหล่งท่องเที่ยวอีกมากมายที่อยู่ในโปรแกรมนี้

ราคาติดต่อเจ้าหน้าที่

 

download-booking-program-tour

 

download-program-tour

tour-code KRAJ14-5BKK

 

ทัวร์วันที่ 1) กรุงเทพฯ (สนามบินสุวรรณภูมิ)

22.30

พร้อมคณะที่ สนามบินสุวรรณภูมิชั้น 4 ผู้โดยสารขาออก เคาเตอร์ L โดยสายการบิน T’way (ที เวย์) โดยมีเจ้าหน้าที่รอต้อนรับ พร้อมอำนวยความสะดวกและเดินทางสู่ประเทศเกาหลี

หมายเหตุ สนามบินสุวรรณภูมิ และสนามบินทุกแห่งทั่วโลก อนุญาตให้นาของเหลว เจล และสเปรย์ ติดตัวขึ้นเครื่องได้ในปริมาณไม่เกิน 100 มิลลิลิตร / ขวด / กระปุก / หลอด (รวมกันไม่เกิน 1 ลิตร) การนาผลิตภัณฑ์ของสดที่ทาจากสัตว์ไม่ว่าเนื้อหมู เนื้อวัว ผัก ผลไม้สด ไม่อนุญาตให้นาเข้าประเทศเพื่อป้องกันโรคต่าง ๆ เพราะหากศุลกากรตรวจพบจะต้องเสียค่าปรับ

ทัวร์วันที่ 2) ท่องเที่ยวภูเขาหูม้า - วัดแท๊ปซา - อุทยานแนจังซาน - เมืองเจินจู

01.25

ออกเดินทางสู่สาธารณรัฐเกาหลีใต้ โดยเที่ยวบินที่ TW 102

08.35

เดินทางถึงท่าอากาศยานนานาชาติอินชอน (ใช้เวลาในการเดินทางประมาณ 5 ชั่วโมง/เวลาในประเทศเกาหลีเร็วกว่าไทย 2 ชั่วโมง กรุณาปรับนาฬิกาของท่าน)

หลังจากผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากรแล้ว

จากนั้นนำท่านไปยัง ภูเขาหูม้า ( Mt.Maisan ) ตามชื่อของภูเขาที่มียอดแยกจากกันลักษณะคล้ายกับหูม้า และตรงบริเวณด้านล่างของเขามี วัดแท๊ปซา (Tapsa Temple)  ถูกสร้างขึ้นในช่วงต้นปี 1900 ซึ่งมีเจดีย์หินเป็นลักษณะเด่น เป็นที่สวดมนต์ และเป็นสัญลักษณ์เพื่อความสงบสุข และในระหว่างทางเดินท่านจะได้พบกับความสวยงามของธรรมชาติ ระหว่างที่ท่านจะเดินเข้าไปในวัด

เที่ยง

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร เมนู ชาบูชาบู คล้ายสุกี้หม้อไฟของญี่ปุ่น โดยนำเครื่องเคียงต่าง ๆ เช่นผักหลากชนิด เห็ดตามฤดู โอเด้ง เบคอนหมูที่จัดเตรียมไว้ มาจัดเรียงให้สวยงามในหม้อ เวลาทานเติมน้ำซุปชาบูปรุงรสแล้วต้มให้เดือด แล้วนำอูด้งสดลงต้ม สามารถรับประทานเป็นอูด้งร้อนและทานพร้อมข้าวสวยร้อน ๆ น้ำจิ้มซีอิ๊ว เกาหลี และเครื่องเคียงต่าง ๆ

บ่าย

จากนั้นนำท่านไปยัง อุทยาน Naejangsan เป็นภูเขาที่มีชื่อเสียงในจังหวัด Jeolla เป็นภูเขาที่ดี ที่สุดในเกาหลีในการมาพักผ่อนและ ต้องการมาสัมผัสธรรมชาติอย่างแท้จริงในช่วงทุกฤดู ที่มีความสวยที่แตกต่างกัน ในหน้าร้อนท่านจะได้สัมผัสกับความเขียวขจีของต้นไม้ ภูเขาจะกลายเป็นสีเขียวสดชื่น ฤดูใบไม้ร่วงก็จะเห็นความสวยงามของใบไม้ที่เปลี่ยนสีเป็นสีส้ม แดง เหลือง เมื่อฤดูหนาวหน้าผาหินจะถูกปกคลุมไปด้วยหิมะ และ ช่วงฤดูใบไม้ผลิดอกซากุระก็บานสะพรั่ง สวยงามยิ่งนัก มีพื้นที่ทั้งหมดประมาณ 76,032 ตารางกิโลเมตร ภายในอุทยานยังมีน้ำตกที่มีชื่อเสียงเช่น Dodeok และน้ำตก Geumseon

จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ เมือง เจินจู เป็นหนึ่งในเมืองมรดกโลกของประเทศเกาหลี ที่มีไว้เพื่อให้คนรุ่นหลังได้ศึกษาและรักหวงแหนในวัฒนธรรมของตนที่บรรพบุรุษได้สร้างสรรค์เอาไว้อย่างหาที่ติไม่ได้ “เจินจู” มีวัฒธรรมผสมผสานความดั้งเดิมคล้ายตลาดสามชุก ตลาดน้ำอัมพวา ตลาดร้อยปี หรือแม้กระทั่งบ้านเมืองเก่าแก่ในแถบเกาะรัตนโกสินทร์ของเมืองไทยเรา ในช่วงสุดสัปดาห์ เจินจู จึงเหมือนคุณปู่คุณย่าที่คอยเปิดประตู ต้อนรับลูกหลานให้มาเยี่ยมเยือนและสัมผัสกลิ่นอายรากเหง้าของพวกเขาอย่างน่าสุขใจ

ค่ำ

รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร เมนูพิเศษ ฮันชิก เซ็ทเมนูแดจังกึม อาหารของสังคมชั้นสูงของเกาหลีในสไตล์เกาหลีโบราณ โดยจะจัดเป็นแบบชุดโต๊ะโบราณเกาหลี เน้นอาหารเพื่อสุขภาพ ประกอบไปด้วยเครื่องเคียงต่าง ๆ ที่มีมากมายหลายชนิดหลายประเภทให้ได้เลือกชิมและเลือกทาน เช่น ผักดองต่างๆ กิมจิ ผักสด ปลาย่าง ข้าว ซุป

จากนั้นนำท่านเดินทางเข้าสู่ JEONJU HOTEL หรือเทียบเท่า

ทัวร์วันที่ 3) ท่องเที่ยวพิพิธภัณฑ์กระดาษเกาหลี - หมู่บ้านวัฒนธรรมเจินจู - อุทยานแนจังซาน - สวนผลไม้ - สวนสนุกเอเอวร์แลนด์

เช้า

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

จากนั้นชม พิพิธภัณฑ์กระดาษเกาหลี เป็นพิพิธภัณฑ์แห่งแรกที่รวบรวมสิ่งประดิษฐ์ที่เกี่ยวกับกระดาษของเกาหลีมากกว่า 3,000 ชิ้น

จากนั้นมานำท่านไปยัง Jeonju Hanok Village หรือ หมู่บ้านวัฒนธรรมเจินจู ฮันอก ซึ่งตั้งอยู่ในบริเวณที่คาบเกี่ยวระหว่าง พุงนัมดองและเกียวดอง มีบ้านเรือนแบบเกาหลีที่เรียกกันว่า ฮันอกอยู่กว่า 800 หลัง ถึงแม้ว่าบริเวณเมืองโดยรอบจะเปลี่ยนไปตามยุคสมัย เป็นสังคมอุตสาหกรรมแต่หมู่บ้านแห่งนี้ก็ยังคงสภาพเดิมไม่เปลี่ยนแปลงและมีวิถีชีวิตโดยยึดถือประเพณีดังเดิม ด้วยความสวยงามของสถานที่จึงมีละครหลายเรื่องที่มาถ่ายทำมากมาย

เที่ยง

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร เมนู ข้าวยำเกาหลี (บิบิมบับ) เป็นข้าวสูตรดั่งเดิมของเกาหลีที่ลือชื่อของเมืองแห่งนี้ ซึ่งนำเอาข้าวสวย ผักต่าง ๆ เช่น ถั่วงอก ผักกาดเห็ดหอม สาหร่าย และซอสสีแดง มาผัดรวมกัน ซึ่งก็จะได้รสชาตแบบเกาหลีจริง ๆ ทานพร้อมกับน้ำซุป กิมจิ ถั่วงอกดอง หรือเต้าหู้ทรงเครื่อง

บ่าย

จากนั้นนำท่านเข้าสู่ สวนผลไม้ ให้ท่านเพลิดเพลินเลือกเก็บและชิมผมไม้สดๆๆรสชาติหวานตามอัธยาศัย

จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ดินแดนแห่งความหฤหรรษ์ สวนสนุกเอเวอร์แลนด์ สวนสนุกกลางแจ้งในหุบเขาที่มีชื่อเสียงมากที่สุดของประเทศหรือดิสนีย์แลนด์เกาหลี สถานที่พักผ่อนหย่อนใจของชนทุกรุ่นทุกวัย การท่องเที่ยวในสวนสนุกแห่งนี้จะพาขึ้นรถบัสท่องไปกับโลกของสัตว์ป่าซาฟารี ชมไลเกอร์แฝดคู่แรกของโลก จะพบว่าเจ้าป่าสิงโตและเสือสามารถอยู่ด้วยกันได้อย่างเป็นสุข ชมความน่ารักของหมีที่สามารถสื่อสารกับคนขับได้อย่างดี

จากนั้นเชิญท่านสนุกสนานกับเครื่องเล่นนานาชนิด ด้วยบัตรเข้าชมที่สามารถเล่นเครื่องเล่นฟรีได้ทุกอย่างไม่ จำกัดรอบ (ONE DAY PASS TICKET) เช่น T-Express เครื่องเล่นใหม่ล่าสุด รถไฟเหาะ หนอนสะบัด ชาร์ป โรงหนังสามมิติ บ้านผีสิง หมุนตีลังกาสองตลบ เป็นต้น

ช้อปปิ้งในร้านค้าของที่ระลึกมากมาย ชมเทศกาลดอกไม้บานตามฤดูกาล เช่น ดอกทิวลิปในฤดูใบไม้ผลิ ดอกกุหลาบ และดอกลิลลี่ในฤดูร้อน ดอกเบญจมาศ และใบไม้เปลี่ยนสี่ในฤดูใบไม้ร่วง

ค่ำ

บริการอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร เมนู หมูย่างเกาหลี หรือ คาลบี้ เป็นอาหารพื้นเมืองเกาหลีที่เลื่องชื่อและรู้จักกันดีทั่วโลก

นำท่านเข้าสู่ที่พัก RIO SUWON HOTEL หรือเทียบเท่า

ทัวร์วันที่ 4) ท่องเที่ยวพระราชวังด็อกกุง - ศูนย์โสมรัฐบาล - ศูนย์เครื่องสำอางค์ - ศูนย์สมุนไพรบำรุงตับ - ตลาดเมียงดง - Duty Free - ตลาดทงแดมุน

เช้า

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

จากนั้น นำท่านเดินทางสู่ พระราชวังชางด็อกกุง ตั้งอยู่ทางตะวันออกของพระราชวังคยองบก เริ่มสร้างครั้งแรกในปี 1405 ในสมัยพระเจ้าแทจง เพื่อใช้เป็นที่ประทับของกษัตริย์ในราชวงศ์โชซอนและสถานที่ว่าราชการ ชางด๊อกกุงได้ชื่อว่าเป็นพระราชวังที่สวยงามที่สุดของเกาหลี ส่วนตัวตำหนักที่เห็นในปัจจุบันนั้นได้รับการบูรณะใหม่หลังได้รับความเสียหายจากอัคคีภัยและสงคราม ส่วนด้านหลังพระราชวังเป็นอุทยานลับ “พีวอน”

นำท่านช้อปปิ้งที่ ศูนย์โสมรัฐบาล ที่ได้รับการรับรองจากรัฐบาลเกาหลีว่าเป็นโสมที่มีคุณภาพดีที่สุดของประเทศและรับฟังข้อมูลความรู้จากผู้เชี่ยวชาญซึ่งเปิดเผยเคล็ดลับให้กับผู้มาเยือนเท่านั้นปัจจุบันโสมเป็นสินค้าส่งออกอันดับหนึ่งของประเทศเกาหลีได้รับการยอมรับและพิสูจน์แล้วว่ามีคุณค่าทางโภชนาการสูงอุดมไปด้วยสารอาหารธรรมชาติที่มีประโยชน์ต่อร่างกายและที่สำคัญที่สุดราคาโสมที่ประเทศเกาหลีถูกกว่าประเทศไทยถึง 2 เท่า

จากนั้นนำท่าน เลือกซื้อ คอสเมติก หลากยี่ห้อคุณภาพ@ศูนย์เวชสำอางค์เครื่องสำอางค์

เที่ยง

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร เมนู ไก่ตุ๋นโสม อาหารวังในสมัยก่อน ปัจจุบันเป็นอาหารเลื่องชื่อของเมืองหลวง เชื่อกันว่าบำรุงและเสริมสุขภาพ เสิร์ฟท่านละ 1 ตัว ในหม้อดินร้อน ภายในตัวไก่จมีข้าวเหนียว รากโสม พุทราแดงและเคล็ดลับในการตุ๋น เสิร์ฟพร้อมเครื่องเคียงที่เรียกว่ากักตุกี เส้นขนมจีน เหล้าโสม พริกไทยดำ และเกลือ

บ่าย

นำท่านเดินทางสู่ ศูนย์สมุนไพรเกาหลี ( KOREA HERB SHOP CENTER อ็อดเกนามู ) สมุนไพรบำรุงตับเกาหลี เป็นสมุนไพรที่มีคุณค่าสูงและหายาก ซึ่งผ่านการวิจัยมาเป็นเวลายาวนานกว่า 20 ปี สมุนไพรบำรุงตับเกาหลีสกัดมาจากเมล็ดต้นฮ็อดเกและผสมส่วนแกนกลางของโสมบริสุทธิ์ เมล็ดพันธุ์ต้นฮ็อดเก เจริญเติบโตในป่าลึกบนยอดเขาซึ่งปราศจากมลภาวะใดๆ เมล็ดต้นฮ็อดเก ทางการแพทย์เรียกว่า ผลไม้สีทอง มีรสชาติเปรี้ยว ซึ่งบำรุงตับ ม้าม และปอด สามารถรักษาอาการเมา ร้อนใน กระหายน้ำ อาการอาเจียน และท้องผูก ทางการแพทย์แผนปัจจุบัน ยืนยันว่า เมล็ดต้นฮ็อดเก มีสารโพแทสเซียมไนเนรต ซึ่งสามารถลดระดับแอลกอฮอลล์ในเส้นเลือด ซึ่งลดความเสี่ยงที่แอลกอฮอลล์จะทำลายตับ และ ไต ได้ และช่วยต่อต้านอนุมูลอิสระ อีกทั้งยังขับไขมันส่วนเกินและ เอทานอลที่เป็นผลเสียกับตับ ฉะนั้นเมล็ดต้นฮ็อดเกจึงมีสรรพคุณที่วิเศษกับชีวิตของเราทุกคน

จากนั้นนำท่านช้อปปิ้งย่าน เมียงดง หรือสยามสแควร์เกาหลี หากท่านต้องการทราบว่าแฟชั่นของเกาหลีเป็นอย่างไร ก้าวล้ำนำสมัยเพียงใดท่านจะต้องมาที่เมียงดงแห่งนี้ พบกับสินค้าวัยรุ่น อาทิ เสื้อผ้าแฟชั่นแบบอินเทร์น เครื่องสำอางดังๆ ของเกาหลี พบกับความแปลกใหม่ในการช้อปปิ้งอีกรูปแบบหนึ่ง ซึ่งเมียงดงแห่งนี้จะมีวัยรุ่นหนุ่มสาวชาวโสมไปรวมตัวกันที่นี่กว่าล้านคนในแต่ละวัน เชิญท่านเลือกซื้อหาสินค้าได้ตามอัธยาศัย หรือจะลองนั่งดื่มกาแฟในคอฟฟี่ช้อปสไตล์เกาหลีที่นี่ได้เช่นกัน

จากนั้นนำท่าน ช้อปปิ้งสินค้าปลอดภาษีที่ ดิวตี้ฟรี ที่นี่มีสินค้าชั้นนำให้ท่านเลือกซื้อมากมายกว่า 500 ชนิด อาทิ น้ำหอม เสื้อผ้า เครื่องสำอาง กระเป๋า นาฬิกา เครื่องประดับ ฯลฯ

ค่ำ

รับประทานอาหารค่ำณ ภัตตาคาร เมนู พิเศษ บุฟเฟต์บาบีคิวปิ้งย่างคาลบีสไตล์เกาหลี กับ เนื้อสัตว์ ! เนื้อหมู เนื้อวัว ข้าวสวยและน้ำซุป

จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ย่านศูนย์การค้าแหล่งช้อปปิ้งที่ชื่อไดว่าใหญ่ที่สุดในเอเชีย ทงเดมุน ซึ่งตั้งอยู่บริเวณประตูเมืองโบราณทางทิศตะวันออกท่านสามารถซื้อสินค้าหลากหลายประเภทได้ที่นี้อาทิ เสื้อผ้าบุรุษ-สตรี รองเท้าบุรุษ-สตรี รองเท้าผ้าใบ เข็มขัด ของที่ระลึก ชุดเครื่องครัวถุงน่องถุงเท้าผ้าพันคอโดยท่านจะได้ สัมผัส กับ บรรยากาศการช้อปปิ้งสินค้าในราคาเกาหลีอย่างแท้จริง

นำท่านเข้าสู่ ที่พัก MARU SEOUL HOTEL หรือเทียบเท่า

ทัวร์วันที่ 5) ท่องเที่ยวนัมซานทาวเวอร์ - ศูนย์สมุนไพรน้ำมันสน - ศูนย์อัญมณีพลอยสีม่วง - ซุปเปอร์ละลายเงินวอน - กรุงเทพฯ

เช้า

บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

นำท่านตามรอยหนังไทย สไตล์เกาหลี เขานัมซันเป็นที่ตั้ง Seoul Tower “ซี่งเชื่อกันว่าถ้าใครขึ้นมาคล้องกุญแจที่หอคอยนัมซาน และโยนลูกกุญแจทิ้งไป คู่รักคู่นั้นจะไม่มีใครมาพรากจากกันได้ชั่วนิรันดร์” (ไม่รวมค่าลิฟต์ )

จากนั้นนำท่านสู่ ศูนย์สมุนไพรเกาหลี ( KOREA HERB SHOP CENTER RED PINE ) เป็นผลิตภัณฑ์ ที่สกัดจากน้ำมันสนแดง ที่มีสรรคุณช่วยบำรุงร่างกาย ลดไขมัน ช่วยควบคุมอาหารและรักษาสมดุลในร่างกาย

เที่ยง

บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร เมนู ไก่พะโล้

นำท่านชม โรงงานพลอยสีม่วง หรือ Amethyst แดนเกาหลีเป็นแดนของพลอยสีม่วง พลอยแห่งสุขภาพและนำโชค โดยมีตั้งแต่สีม่วงอ่อนเย็นตาจนถึงสีม่วงไวน์ มีเสน่ห์เย้ายวนใจพลอยนี้จะงามจับตาเมื่อมาทำเป็นแหวน จี้ ต่างหู และสร้อยข้อมือ

จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ สนามบินอินชอน ระหว่างทางพาท่านแวะละลายเงินวอนที่ ร้านค้าสนามบิน ซึ่งท่านสามารถเลือกซื้อสินค้าพื้นเมืองเป็นการส่งท้ายก่อนอำลาเกาหลี อาทิ บะหมี่ซินราเมียน อูด้ง กิมจิ ลูกอมแปลกๆ ช็อคโกแลต น้ำจิ้มหมูย่างเกาหลี ไก่ตุ๋นโสมสำเร็จรูปผลไม้ ในราคาพิเศษ  

นำทุกท่านออกเดินทางสู่ สนามบิน

20.25

เดินทางกลับสู่กรุงเทพฯ โดยสายการบิน ทีเวย์ (TW) เที่ยวบินที่  TW 101

00.10

เดินทางถึง สนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ

tour-condition

อัตราค่าบริการรวม ตามรายการ:
1. ค่าตั๋วเครื่องบินชั้นประหยัด กรุงเทพฯ – โซล – กรุงเทพฯ ไปกลับแบบหมู่คณะ พร้อมที่พัก 3 คืน (ห้องละ 2-3 ท่าน)
2. ค่าภาษีสนามบินทุกแห่งและค่าภาษีน้ำมันของสายการบิน + อาหารเช้า กลางวัน และเย็นหรือค่ำ + บัตรเข้าชมสถานที่ + ค่ารถนำเที่ยว + ค่าผู้นำทัวร์ (มัคคุเทศก์) อำนวยความสะดวก + ค่าน้ำหนักกระเป๋าไม่เกิน 15 กก. (ไม่เกินท่านละ 2 ชิ้น) + ถือขึ้นเครื่องได้ 10 กก. + ค่าประกันอุบัติเหตุตามกรมธรรม์ (วงเงินประกัน 1 ล้านบาท
3. ค่ารักษาพยาบาล 5 แสนบาท ต่ำกว่า 15 ปีหรืออายุ 75-85 ความคุ้มครองเหลือ 50% อายุเกิน 85 ปีไม่คุ้มครอง ไม่คุ้มครองโรคประจำตัวหรือการถูกฆาตกรรมหรือถูกทำร้ายร่างกาย)
ราคาค่าบริการไม่รวม
1. ค่าใช้จ่ายส่วนตัวอาทิ อาหารและเครื่องดื่มที่สั่งเพิ่ม โทรศัพท์ โทรสาร มินิบาร์ ทีวีช่องพิเศษ ค่าทำหนังสือเดินทาง ค่าซักรีด ค่าทิปคนขับรถและไกด์ 30,000 วอนตลอดทริป  ค่าสัมภาระที่เกินชิ้นหรือน้ำหนักเกินสายการบินกำหนด (ปกติ 20 กก.) ค่าวีซ่าพาสปอร์ตต่างด้าว  ค่าภาษีการบริการ  3%  ภาษีมูลค่าเพิ่ม  7%
เงื่อนไขในการจอง
1. กรุณาจองล่วงหน้าก่อนการเดินทาง พร้อมชำระมัดจำ 5,000 บาท สำหรับเทศกาลวันหยุดยาว 10,000 บาท
2. ชำระค่าทัวร์ทั้งหมดก่อนเดินทางไม่น้อยกว่า 14 วัน มิฉะนั้นจะถือว่าท่านยกเลิกการเดินทาง
method-of-payment
หมายเหตุ
1.จำนวนผู้เดินทางขั้นต่ำ 15 ท่านขึ้นไป
2. หนังสือเดินทางต้องมีอายุใช้งานนับจากวันเดินทางไม่น้อยกว่า 6 เดือนและรับเฉพาะผู้ประสงค์เดินทางท่องเที่ยว
3. ทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้นหากเกิดกรณีความล่าช้าจากสายการบิน, การประท้วง, การนัดหยุดงาน, การก่อจลาจล หรือกรณีที่ท่านถูกปฏิเสธ การเข้าหรือออกเมืองจากเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมือง หรือเจ้าหน้าที่กรมแรงงานทั้งจากไทย และต่างประเทศซึ่งอยู่นอกเหนือความรับผิดชอบ
4. ทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้นหากเกิดกรณีความล่าช้าจากสายการบิน, การประท้วง, การนัดหยุดงาน, การก่อจลาจล หรือกรณีที่ท่านถูกปฏิเสธ การเข้าหรือออกเมืองจากเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมือง หรือเจ้าหน้าที่กรมแรงงานทั้งจากไทย และต่างประเทศซึ่งอยู่นอกเหนือความรับผิดชอบ
5. ทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น หากท่านใช้บริการของทางบริษัทฯไม่ครบ อาทิ ไม่เที่ยวบางรายการ, ไม่ทานอาหารบางมื้อ เพราะค่าใช้จ่ายทุกอย่าง ทางบริษัทฯได้ชำระค่าใช้จ่ายให้ตัวแทนต่างประเทศแบบเหมาขาดก่อนออกเดินทางแล้ว
6. ทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น หากเกิดสิ่งของสูญหายจากการโจรกรรม และ/หรือ เกิดอุบัติเหตุที่เกิดจากความประมาทของตัวนักท่องเที่ยวเอง
7. เมื่อท่านตกลงชำระเงินไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วนกับทางบริษัทฯ ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านได้ยอมรับในเงื่อนไขข้อตกลงต่างๆ ที่ได้ระบุไว้แล้วทั้งหมด
การยกเลิกการจอง
1. การยกเลิกไม่น้อยกว่า 45 วัน คือมัดจำทั้งหมด
2. ยกเลิกล่วงหน้า 30 - 44 วันก่อนเดินทาง หักมัดจำท่านละ 1,000 / 2,000 บาท
3. ยกเลิกล่วงหน้า 15 – 29 วันก่อนเดินทาง หักมัดจำท่านละ 3,000 / 6,000 บาท
4. ยกเลิกหลัง 14 วันก่อนเดินทาง หักค่าดำเนินการ 100 %
5. ยกเลิกจากกรณี อุบัติเหตุ หรือ เจ็บป่วย กรุณาส่งหลักฐานใบรับรองแพทย์ หรือ เหตุผลอื่นๆกระกอบการพิจารณา
หมายเหตุการยกเลิกการจอง
กรณีผู้เดินทางไม่ผ่านการตรวจพิจารณาในการ เข้า-ออก ทั้งประเทศไทยและประเทศเกาหลีใต้ อันเนื่องมาจากการกระทำที่ส่อไปในทางผิดกฎหมาย การหลบหนี เข้าออกเมือง หรือการถูกปฎิเสธในกรณีอื่นๆทุกกรณี ทางบริษัทจะไม่รับผิดชอบและไม่คืนค่าใช้จ่ายต่างๆ เนื่องจากเป็นการเหมาจ่ายกับตัวแทนบริษัท 

ค้นหาที่ท่องเที่ยว


Thailand Tourism Standard

ทัวร์แนะนำ

ผู้เข้าชม

มี 791 ผู้มาเยือน และ ไม่มีสมาชิกออนไลน์ ออนไลน์