รับจัด Outing, Team Building, CSR, Walk Rally, สัมนานอกสถานที่, ดูงาน ในประเทศและโซนเอเชีย
สำหรับองค์กรในเขตกรุงเทพ ปริมณฑล และ ฉะเชิงเทรา ชลบุรี
084-160-0210 , 02-733-3996

ไหว้พระวันเดียว อยุธยาพระมหามงคล

139-tour-one-day-merit-temple-ayutthaya

เป็นโปรแกรมไหว้พระ 9วัด เมืองเก่าที่น่าเดินทางเป็นอย่างยิ่ง เดินทางไหว้พระ 9วัดที่ขึ้นชื่อเป็นอย่างยิ่งในจ.อยุธยา  ทางเราจะพาทุกท่านไปสักการะขอพรพระคู่บ้านคู่เมืองของชาวไทย และในโปรแกรมไหว้พระ 9วัด นี้ยังมีแหล่งท่องเที่ยวอีกมากมายที่อยู่ในโปรแกรมนี้

 

ราคาติดต่อเจ้าหน้าที่

 

download-booking-program-tour

 

download-program-tour

tour-code THG-AYA1-1BKK

  

ทัวร์วันวันเดียว ท่องเที่ยวหลวงพ่อโตวัดพนัญเชิง - วัดใหญ่ชัยมงคล - วิหารพระมงคลบพิตร - วัดหน้าพระเมรุ - วัดพุทไธสวรรย์ - วัดกษัตราธิราชวรวิหาร - นมัสการวัดท่าการ้อง - วัดตูม - วัดนครหลวง

06.00

ต้อนรับทุกท่านพร้อมกันที่  หน้าธนาคารไทยพาณิชย์ สาขาสภากาชาดไทย ริมถนนอังรีดูนังต์ โดยเจ้าหน้าที่นิววิวทัวร์

ออกเดินทางโดยรถโค้ชปรับอากาศ  พร้อมห้องสุขภัณฑ์ สู่  จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

บริการอาหารเช้า(1) เครื่องดื่ม และผลไม้ระหว่างการเดินทาง

 

นำท่านนมัสการ  หลวงพ่อโตวัดพนัญเชิง ประดิษฐาน  พระพุทธไตรรัตนนายก  พระพุทธรูปปางสมาธิ  สร้างขึ้นก่อนกรุงศรีอยุธยา เป็นวัดที่ชาวบ้านนับถือกันมาก  รับฟังตำนานเรื่อง  พระนางสร้อยดอกหมาก

ต่อจากนั้นเดินทางต่อไปยัง  วัดใหญ่ชัยมงคล ที่พัฒนารูปแบบมาจากเจดีย์ทวาราวดี ซึ่งนักประวัติศาสตร์ศิลป์ ได้ทำการศึกษาจากเทคนิคการก่อสร้างและรูปแบบสถาปัตยกรรมแล้ว สรุปได้ว่าเป็นของศรีรามเทพนครอย่างแน่นอน 

หลังจากนั้น  นำท่านนมัสการวิหาร พระมงคลบพิตร ซึ่งเป็นพระพุทธรูปสำคัญยิ่งของจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เดิมทีเดียว วิหารพระมงคลบพิตรปรักหักพัง  องค์พระมงคลบพิตรเองก็ตากแดดตากฝน  เหตุจากถูกทำลายอย่างพินาศเมื่อคราวเสียกรุงครั้งที่สอง  พระมงคลบพิตรเป็นพระพุทธรูปทองสัมฤทธิ์องค์ใหญ่ที่สุด  เมื่อพม่าเข้ากรุงได้  จึงเอาไฟสุมลอกหวังจะเอาทองคำ  จนพระกรหักและทิ้งร้างไว้ไม่มีใครดูแล  ภายหลังจึงได้บูรณะขึ้นเป็นลำดับ ดังเช่นปัจจุบัน

สมควรแก่เวลาออกเดินทางชม  วัดหน้าพระเมรุ วัดที่ยังคงสภาพเดิม  เพราะพม่าใช้เป็นที่ตั้งกองบัญชาการ  จึงมิได้ถูกเผาทำลาย ณ วัดนี้มีพระประธานเป็นพระพุทธรูปทรงเครื่องกษัตริย์ที่งดงาม  และพระพุทธรูปปแกะสลักจากหินเขียวอายุนับพันปี   อันเป็นศิลปะที่ล้ำค่าที่หาชมได้ยาก

12.00

บริการอาหารเที่ยง (2) ที่   ห้องอาหาร

บ่าย

ชม วัดพุทไธสวรรย์ ซึ่งเป็นที่ที่สมเด็จพระรามาธิบดีที่ 1 พระเจ้าอู่ทองทรงพักไพร่พลไว้ถึง 3 ปี  ก่อนที่จะสร้าง อาณาจักรกรุงศรีอยุธยาให้เป็นราชธานี ชมความงามที่สง่าโดดเด่นขององค์  พุทธปรางค์ ท่ามกลางพระระเบียงซึ่งมีฐานไพทีรองรับฐานอยู่ขอเชิญชวนท่านสมาชิกที่เดินทางมาในครั้งนี้ได้ร่วมกันถวายสังฆทาน เพื่อถวายอุทิศแด่องค์พระมหาบูรพกษัตริย์แห่งศรีรามเทพนครและอาณาจักรกรุงศรีอยุธยา ณ วัดแห่งนี้ นมัสการ วัดกษัตราธิราชวรวิหาร 

และนมัสการ วัดท่าการ้อง สักการะพระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์ที่มีน้ำอยู่ในเศียรตลอดเวลา  นำมาปลุกเสกทำน้ำมนต์เพื่อเสริมมงคลให้แก่ชีวิต  ที่  วัดตูม

ต่อจากนั้นนำท่านเดินทางสู่  วัดนครหลวง นมัสการรอยพระพุทธบาทจำลองบนปราสาทนครหลวงที่สร้างในสมัย   พระเจ้าปราสาททอง  ที่ยังคงสภาพสมบูรณ์และงดงามยิ่ง 

สมควรแก่เวลาเดินทางกลับ

18.00

ถึงกรุงเทพมหานคร โดยสวัสดิภาพ รถจอด ณ ซอยโรงเรียนหอวัง ถนนหอวัง (หลังเซ็นทรัลลาดพร้าว) กลับถึงบ้านด้วยความสนุกสนาน และประทับใจ

tour-condition

อัตรานี้รวม
1. รถตู้/รถโค้ชปรับอากาศ VIP ตามรายการ
2. ที่พักตามรายการ (ห้องละ 2 ท่าน)
3. อาหารจัดเลี้ยงตามรายการพร้อมอาหารว่าง เครื่องดื่ม ชา-กาแฟและผลไม้
4. ค่าธรรมเนียมเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามรายการ
5. ประกันอุบัติเหตุ ในวงเงินท่านละ 1,000,000 บาท (อายุ 15 – 75 ปี)
6. มัคคุเทศก์และทีมงานที่เข้มแข็งจากนิววิวทัวร์
อัตรานี้ไม่รวม
1. ค่าอาหารและเครื่องดื่มนอกเหนือจากรายการ
2. ค่าใช้จ่ายส่วนตัว เช่น ค่าโทรศัพท์, ค่ามินิบาร์, ค่าซักรีด
3. ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%
หมายเหตุ:
- บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ยกเลิกหรือเลื่อนการเดินทาง ในกรณีที่มีจำนวนผู้เดินทางไม่ถึง 8 ท่าน
- โปรแกรม ทัวร์อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า ทั้งนี้โดยคำนึงถึงประโยชน์และความปลอดภัยของ ท่านเป็นสำคัญ
- สำหรับชาวต่างชาติ ต้องชำระเพิ่มค่าบริการสถานที่ท่องเที่ยวตามแต่ละสถานที่กำหนด
การจองทัวร์
การจองทัวร์จะสมบูรณ์ต่อเมื่อบริษัทได้รับชำระเงินค่ามัดจำ จำนวนท่านละ 1,000 บาท
โดยโอนเงินมาที่ method-of-payment
การยกเลิกทัวร์
1. ยกเลิกทัวร์หลังจากการจองสมบูรณ์แล้ว บริษัทขอสงวนสิทธิ์เก็บค่าธรรมเนียมอย่างน้อยท่านละ 2,000 บาท
2. ยกเลิกทัวร์ภายใน 30 วันก่อนการเดินทาง บริษัทจะริบเงินมัดจำและค่าใช้จ่ายที่ชำระไปแล้ว
3. ยกเลิกทัวร์ภายใน 15 วันก่อนการเดินทาง บริษัทจะหัก 50% จากราคาทัวร์
4. ยกเลิกทัวร์น้อยกว่า 8 วัน ก่อนการเดินทาง บริษัทจะไม่คืนค่าทัวร์ทั้งหมด

ค้นหาที่ท่องเที่ยว


Thailand Tourism Standard

ทัวร์แนะนำ

ผู้เข้าชม

มี 519 ผู้มาเยือน และ ไม่มีสมาชิกออนไลน์ ออนไลน์