รับจัด Outing, Team Building, CSR, Walk Rally, สัมนานอกสถานที่, ดูงาน ในประเทศและโซนเอเชีย
สำหรับบริษัทในเขตกรุงเทพ ปริมณฑล และ ฉะเชิงเทรา ชลบุรี ระยอง
084-160-0210 , 02-733-0683

ทัวร์ 1 วัน ไหว้พระ 9 วัด กรุงเทพมหานคร

1679-tour-1-day-wai-pra-9-wat-bangkok

โปรแกรมทัวร์ไหว้พระ 9 วัด ในเขตกรุงเทพมหานคร สำหรับทุกท่านที่ต้องการความสะดวกสบาย บริการให้เพรียบพร้อมตลอดการเดินทาง โดย 9วัด ที่จะพาไปนี้เป็นวัดที่คู่บ้านคู่เมืองของจ.กรุงเทพมาช้านาน  และในโปรแกรมทัวร์ไหว้พระ 9 วัดนี้ยังมีแหล่งท่องเที่ยวอีกมากมายที่อยู่ในโปรแกรมนี้

 

ราคาติดต่อเจ้าหน้าที่

 

download-booking-program-tour

 

download-program-tour

tour-code THG-BKKJ1-1BKK

  

ทัวร์วันเดียว ท่องเที่ยวไหว้ศาลหนักเมือง - วัดพระแก้ว - วัดพระเชตุพน - ศาลเจ้าพ่อเสือ - วัดสุทัศน์ - วัดชนะสงคราม - วัดระฆัง - วัดอรุณ - วัดกัลยาณมิตร

06.00

พร้อมกัน ณ จุดนัดหมาย สนามไดร์ฟก๊อฟโปรแอม ซ.รัชดาภิเษก 18 เจ้าหน้าที่ฯ ให้การต้อนรับท่าน

06.30

เดินทางสู่ เกาะรัตนโกสินทร์ โดยรถตู้ปรับอากาศ

บริการอาหารว่าง (1) และ เครื่องดื่มบนรถ

ผ่านชมสถานที่ต่างๆ บนถนนราชดำเนิน

07.30

นำท่านสักการะ ศาลหลักเมือง ไหว้พระเสื้อเมือง พระทรงเมือง เจ้าพ่อเจตคุปต์ พระเทพไชยศรี เจ้าพ่อหอกลอง ประกอบพิธีสะเดาะเคราะห์ "ตัดเคราะห์ ต่อชะตา เสริมวาสนาบารมี"

ไหว้พระแก้วมรกต วัดพระศรีรัตนศาสดาราม(วัดพระแก้ว) พระพุทธรูปสำคัญ ศูนย์กลางความศรัทธาชาวไทย "แก้วแหวน เงินทองไหลมาเทมา"

ไหว้พระ วัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม (วัดโพธิ์) นมัสการพระพุทธ ไสยาสน์อันศักดิ์สิทธิ์ (ที่ฝ่าพระบาททั้งสองข้างประดับมุก ลวดลายภาพมงคล 108 ประการ) "ร่มเย็นเป็นสุข อยู่ดีกินดี"

10.00

ไหว้ ศาลเจ้าพ่อเสือ หนึ่งในสามมหาสถานของพระนครที่ชาวจีนต้องสักการะบูชา เพื่อความเป็นสิริมงคล "เสริมอำนาจบารมี"

ไหว้พระ วัดสุทัศน์เทพวราราม ไหว้พระศรีศากยมุณี ที่เก่าแก่ ซึ่งอดีตเคยประดิษฐานอยู่ที่วิหารหลวงวัดมหาธาตุของกรุงสุโขทัย เพื่อความเป็นสิริมงคล "มีวิสัยทัศน์กว้างไกล มีเสน่ห์แก่บุคคลทั่วไป

12.30

บริการอาหารกลางวัน (2) ณ ร้านอาหารซิลค์บาร์ ถนนข้าวสาร

13.30

ไหว้พระ วัดชนะสงคราม ไหว้พระประธานในโบสถ์และรูปเคารพสมเด็จกรมพระราชวังบวรมหาสุรสิงหนาท ผู้นับถือความซื่อสัตย์ "ไหว้พระวัดชนะสงคราม อุปสรรคร้ายพ่ายแพ้"

ไหว้พระ วัดระฆังโฆษิตาราม สักการะสมเด็จพระพุฒาจารย์ (โต พรหมรังสี) และพระประธานที่วัดระฆัง "มีชื่อเสียงโด่งดังตลอดปี"

15.00

ไหว้พระ วัดอรุณฯ สักการะพระปรางค์วัดอรุณฯ เพื่อความเป็นสิริมงคล "ไหว้พระวัดอรุณ ชีวิตโรจน์รุ่ง ทุกวันคืน"

ไหว้พระ วัดกัลยาณมิตร ไหว้หลวงพ่อซำปอกง (พระพุทธไตรรัตนนายก) เพื่อความเป็นสิริมงคล "โชคดีมีชัย เดินทางปลอดภัย"

18.30

นำท่านกลับสู่ จุดนัดหมาย โดยสวัสดิภาพ พร้อมกับภาพความประทับใจ

tour-condition

อัตรานี้รวม
1. ค่ารถท่องเที่ยวตามรายการ,ค่าอาหาร 2 มื้อ ตามที่ระบุในรายการ,ค่าเครื่องดื่มบริการตลอดการเดินทาง
2. ค่าธรรมเนียมสถานที่ท่องเที่ยว ตามรายการที่ระบุ,ค่ามัคคุเทศก์ ผู้ชำนาญงาน ดูแลตลอดการเดินทาง
3. ค่าประกันอุบัติเหตุ ในระหว่างการเดินทาง วงเงินท่านละ 1,000,000 บาท
อัตรานี้ไม่รวม
1. ค่าใช้จ่ายส่วนตัวอื่นๆ อาทิ ค่าอาหารและเครื่องดื่ม ที่สั่งนอกเหนือรายการ
2. ค่าใช้จ่ายที่มีการเปลี่ยนแปลงการเดินทาง ที่เกิดจากผู้เดินทางเอง
3. ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %
เงื่อนไขการจอง
1. กรุณาโทรสำรองที่นั่ง แจ้งชื่อ-นามสกุล พร้อมเบอร์โทรศัพท์และที่อยู่สำหรับการออกใบแจ้งหนี้ และใบเสร็จรับเงิน
2. วางเงินมัดจำ ท่านละ 1,000 บาท โดยการโอนเงินเข้าบัญชี ที่นั่งจะยืนยัน ต่อเมื่อได้รับเงินมัดจำแล้วเท่านั้น
3. ส่วนที่เหลือ ชำระทั้งหมดก่อนการเดินทาง 15 วัน
method-of-payment
เงื่อนไขการยกเลิก
1. ยกเลิกการเดินทางก่อนเดินทาง 30 วัน คืนค่าทัวร์ทั้งหมด (ยกเว้นค่ามัดจำ)
2. ยกเลิกการเดินทางภายใน 15-30 วัน ก่อนการเดินทาง บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการคืนค่ามัดจำในทุกกรณี
3. ยกเลิกการเดินทางภายใน 7-14 วัน ก่อนการเดินทาง บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์คิดค่าใช้จ่าย 80 เปอร์เซนต์ของราคาทัวร์ ในทุกกรณี
4. ยกเลิกการเดินทางภายใน 1-6 วัน ก่อนการเดินทาง บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินค่าทัวร์ทั้งหมดในทุกกรณี

ค้นหาที่ท่องเที่ยว


Thailand Tourism Standard

ทัวร์แนะนำ

ผู้เข้าชม

มี 917 ผู้มาเยือน และ ไม่มีสมาชิกออนไลน์ ออนไลน์