รับจัด Outing, Team Building, CSR, Walk Rally, สัมนานอกสถานที่, ดูงาน ในประเทศและโซนเอเชีย
สำหรับบริษัทในเขตกรุงเทพ ปริมณฑล และ ฉะเชิงเทรา ชลบุรี ระยอง
084-160-0210 , 02-733-0683

ทัวร์ 1 วัน ไหว้พระ 9 วัด พระนครศรีอยุธยา

1690-tour-1-day-wai-pra-9-wat-ayutthaya

โปรแกรมทัวร์ไหว้พระ 9 วัด เป็นอีกโปรแกรมหนึ่งที่น่าสนใจมาก โดยวฃทางเราจะพาทุกท่านไปกราบไหว้พระที่คู่บ้านคู่เมืองของชาวอยุธยามาช้านาน  และในโปรแกรมทัวร์ไหว้พระ 9 วัด นี้ยังมีแหล่งท่องเที่ยวอีกมากมายที่อยู่ในโปรแกรมนี้

 

ราคาติดต่อเจ้าหน้าที่

 

download-booking-program-tour

 

download-program-tour

tour-code THG-AYAJ1-1BKK

 

ทัวร์วันเดียว ท่องเที่ยววัดพนัญเชิง - วัดใหญ่ชัยมงคล - วัดสมณโกฏฐาราม - วัดสุวรรณฯ - วัดกษัตราธิราช - วัดท่าการ้อง - วัดเชิงท่า - วัดมงคลบพิตร

06.00

พร้อมกัน ณ จุดนัดหมาย สนามไดร์ฟก๊อฟโปรแอม ซ.รัชดาภิเษก 18 เจ้าหน้าที่ฯ ให้การต้อนรับท่าน

06.30

เดินทางสู่ จ.อยุธยา โดยรถตู้ปรับอากาศ

บริการอาหารว่าง (1) และ เครื่องดื่มบนรถ

07.30

ถึง จ.อยุธยา นำท่านไหว้พระ วัดพนัญเชิง นมัสการหลวงพ่อโต พระพุทธไตรรัตนายก(ซำปอกง) และศาลเจ้าแม่สร้อยดอกหมาก

ไหว้พระ วัดใหญ่ชัยมงคล นมัสการพระนอน ชมเจดีย์ชัยมงคล และสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์ สมเด็จพระนเรศวรมหาราช

ไหว้พระ วัดสมณโกฏฐาราม วัดที่เก่าแก่ นมัสการพระศรีสมณโกฏบพิตร อันศักดิ์สิทธิ์ ชมเจดีย์ระฆังใหญ่ สักการะตำหนักสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช

10.00

ไหว้พระ วัดสุวรรณดาราราม นมัสการพระประธาน ชมภาพเขียนจิตรกรรมฝาผนังที่งดงาม และชมลวดลายของคันทวยที่แกะสลักอย่างงดงาม

ไหว้พระ วัดกษัตราธิราชวรวิหาร กราบพระประธานในพระอุโบสถมีแท่นฐานผ้าทิพย์ปูนปั้นซึ่งมีความประณีตงดงามมาก

12.30

บริการอาหารกลางวัน (2) ณ ร้านอาหาร

13.30

ไหว้พระ วัดท่าการ้อง ภายในพระอุโบสถมีพระประธานสมัยอยุธยาที่เก่าแก่และศักสิทธิ์มีประชาชนเคารพนับถือมาก กราบนมัสการหลวงพ่อยิ้ม

ไหว้พระ วัดเชิงท่า ชมความงามของ เครื่องไม้อยุธยาที่สวยงามและสมบูรณ์ สถานที่ซึ่งมีตำนานเรื่องเล่าเกี่ยวกับพระเจ้าตากและรัชกาลที่ 1 เมื่อครั้งยังผนวชอยู่ที่วัดแห่งนี้

15.00

ไหว้พระ วิหารพระมงคลบพิตร นมัสการ หลวงพ่อมงคลบพิตร ซึ่งเป็นพระคู่บ้านคู่เมืองอยุธยาเป็นพระพุทธรูปปูนปั้นบุสำริด ลักษระงดงามมาก

ไหว้พระ วัดหน้าพระเมรุ นมัสการ พระพุทธนิมิตรพิชิตมารโมลีศรีสรรเพชรบรมไตรโลกนาถ พระพุทธรูปทรงเครื่องงดงาม และเป็นวัดเดียวที่ไม่ถูกทำลายในคราวเสียกรุง

17.00

ให้ท่านเลือกซื้อของฝาก

จากนั้นนำท่านเดินทางกลับสู่กรุงเทพฯ

18.30

ถึง กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ พร้อมกับภาพความประทับใจ

tour-condition

อัตรานี้รวม
1. ค่ารถท่องเที่ยวตามรายการ,ค่าอาหาร 2 มื้อ ตามที่ระบุในรายการ,ค่าเครื่องดื่มบริการตลอดการเดินทาง
2. ค่าธรรมเนียมสถานที่ท่องเที่ยว ตามรายการที่ระบุ,ค่ามัคคุเทศก์ ผู้ชำนาญงาน ดูแลตลอดการเดินทาง
3. ค่าประกันอุบัติเหตุ ในระหว่างการเดินทาง วงเงินท่านละ 1,000,000 บาท
อัตรานี้ไม่รวม
1. ค่าใช้จ่ายส่วนตัวอื่นๆ อาทิ ค่าอาหารและเครื่องดื่ม ที่สั่งนอกเหนือรายการ
2. ค่าใช้จ่ายที่มีการเปลี่ยนแปลงการเดินทาง ที่เกิดจากผู้เดินทางเอง
3. ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %
เงื่อนไขการจอง
1. กรุณาโทรสำรองที่นั่ง แจ้งชื่อ-นามสกุล พร้อมเบอร์โทรศัพท์และที่อยู่สำหรับการออกใบแจ้งหนี้ และใบเสร็จรับเงิน
2. วางเงินมัดจำ ท่านละ 1,000 บาท โดยการโอนเงินเข้าบัญชี ที่นั่งจะยืนยัน ต่อเมื่อได้รับเงินมัดจำแล้วเท่านั้น
3. ส่วนที่เหลือ ชำระทั้งหมดก่อนการเดินทาง 15 วัน
method-of-payment
เงื่อนไขการยกเลิก
1. ยกเลิกการเดินทางก่อนเดินทาง 30 วัน คืนค่าทัวร์ทั้งหมด (ยกเว้นค่ามัดจำ)
2. ยกเลิกการเดินทางภายใน 15-30 วัน ก่อนการเดินทาง บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการคืนค่ามัดจำในทุกกรณี
3. ยกเลิกการเดินทางภายใน 7-14 วัน ก่อนการเดินทาง บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์คิดค่าใช้จ่าย 80 เปอร์เซ็นต์ของราคาทัวร์ ในทุกกรณี
4. ยกเลิกการเดินทางภายใน 1-6 วัน ก่อนการเดินทาง บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินค่าทัวร์ทั้งหมดในทุกกรณี

ค้นหาที่ท่องเที่ยว


Thailand Tourism Standard

ทัวร์แนะนำ

ผู้เข้าชม

มี 868 ผู้มาเยือน และ ไม่มีสมาชิกออนไลน์ ออนไลน์