รับจัด Outing, Team Building, CSR, Walk Rally, สัมนานอกสถานที่, ดูงาน ในประเทศและโซนเอเชีย
สำหรับบริษัทในเขตกรุงเทพ ปริมณฑล และ ฉะเชิงเทรา ชลบุรี ระยอง
084-160-0210 , 02-733-0683

ทัวร์ 1 วัน สุพรรรบุรี-สามชุก-บึงฉวาก

2471-tour-1-day-tour-suphan-buri-samchuk-bungchawak

โปรแกรมทัวร์สุพรรณหนึ่งวัน เที่ยวสุพรรณบุรีล้วนๆ โดยนำท่านเที่ยวชม บึงฉวาก พิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำ  พระนอนหงาย  อุทยานวังมัจฉา วัดป่าเลไลยก์ ตำนานพระผงสุพรรณ หอบรรหารแจ่มใส  และในโปรแกรมทัวร์สุพรรณนี้ยังมีแหล่งท่องเที่ยวอีกมากมายที่อยู่ในโปรแกรมนี้

 

ราคาติดต่อเจ้าหน้าที่

 

download-booking-program-tour

 

download-program-tour

tour-code THG-SPBJ1-1BKK

 

ทัวร์วันเดียว ท่องเที่ยวบึงฉวาก พิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำ - พระนอนหงาย 1 ใน Unseen – อุทยานวังมัจฉา - วัดป่าเลไลยก์ – ตำนานพระผงสุพรรณ - หอบรรหารแจ่มใส

06.00

คณะพร้อมกันที่จุดนัดหมาย บริเวณสนามไดร์กอล์ฟโปรแอม ซอยรัชดาภิเษก 18 เจ้าหน้าที่ฯ ให้การต้อนรับท่านและคอยอำนวยความสะดวก

06.30

เดินทางสู่ จ.สุพรรณบุรี โดยรถตู้ หรือรถบัสปรับอากาศ 2 ชั้น

รับประทานอาหารแบบกล่อง (1) และเครื่องดื่ม บนรถ สนุกสนานกับกิจกรรมยามเช้า

09.00

นำท่านชม ตลาด 100 ปี สามชุก ตลาดที่มีชีวิตชีวา ชุมชนชาวจีนเก่าแก่ ที่ยังคงสภาพบ้านเรือน และตลาดแบบดั้งเดิม อาทิ ร้านกาแฟท่าเรือ พิพิธภัณฑ์บ้านขุนจำนงจีนารักษ์ ร้านข้าวห่อใบบัวบก

10.30

เที่ยวชม บึงฉวากเฉลิมพระเกียรติ์ เป็นบึงน้ำธรรมชาติขนาดใหญ่ จัดแสดงพันธุ์ปลาซึ่งรวบรวมมาจากต่างประเทศและพันธุ์ปลาไทยกว่า 50 ชนิด ชมอุโมงค์ปลาน้ำจืดแห่งแรกของเมืองไทยชมการแสดงของนักประดาน้ำให้อาหารปลาในอุโมงค์น้ำจืดที่ยาวที่สุดในประเทศไทย

12.30

รับประทานอาหารกลางวัน (2) ณ ร้านอาหาร

13.30

นำท่านสักการะ พระนอนหงาย ที่ วัดพระนอน พระพุทธรูปนอนหงาย ลักษณะเดียวกันกับที่ เมืองกุสินารา ประเทศอินเดีย 1 ใน Unseen in Thailand

และชม อุทยานวังมัจฉา ที่ชุกชุมด้วยปลานานาชนิด

14.30

ตำนานพระผงสุพรรณ วัดพระศรีรัตนมหาธาตุ ซึ่งเป็นวัดคู่บ้านคู่เมืองสุพรรณบุรีอายุไม่ต่ำกว่า 600 ปี และมีกรุพระในองค์พระปรางค์ที่เป็นต้นกำเนิดของพระผงสุพรรณที่โด่งดังไปทั่วประเทศ

15.30

นำท่านนมัสการ หลวงพ่อโต ที่ วัดป่าเลย์ไลก์ พระพุทธรูปปางป่าเลไลยก์ คู่เมืองสุพรรณบุรี องค์พระสูง 20 เมตร อายุกว่า 1,000 ปี ชมจิตรกรรมฝาผนังวิหารคด เรือนขุนช้างและอุทยานมัจฉา

16.00

ชม หอคอยบรรหาร - แจ่มใส ภายใน สวนเฉลิมภัทรราชินี มีความสูง 123 เมตร มีทั้งหมด 4 ชั้น โดยชั้นที่ 4 สูงประมาณ 72 เมตร ชมวิวทิวทัศน์ของเมืองสุพรรณยามเย็น แล้ว เดินทางกลับสู่ กรุงเทพฯ

19.00

ถึง กรุงเทพ โดยสวัสดิภาพ พร้อมกับภาพความประทับใจ

tour-condition

อัตรานี้รวม
1. ค่ารถท่องเที่ยวตามรายการ,ค่าอาหาร 2 มื้อ ตามที่ระบุในรายการ,ค่าเครื่องดื่มบริการตลอดการเดินทาง
2. ค่าธรรมเนียมสถานที่ท่องเที่ยว ตามรายการที่ระบุ,ค่ามัคคุเทศก์ ผู้ชำนาญงาน ดูแลตลอดการเดินทาง
3. ค่าประกันอุบัติเหตุ ในระหว่างการเดินทาง วงเงินท่านละ 1,000,000 บาท
อัตรานี้ไม่รวม
1. ค่าใช้จ่ายส่วนตัวอื่นๆ อาทิ ค่าอาหารและเครื่องดื่ม ที่สั่งนอกเหนือรายการ
2. ค่าใช้จ่ายที่มีการเปลี่ยนแปลงการเดินทาง ที่เกิดจากผู้เดินทางเอง
3. ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %
เงื่อนไขการจอง
1. กรุณาโทรสำรองที่นั่ง แจ้งชื่อ-นามสกุล พร้อมเบอร์โทรศัพท์และที่อยู่สำหรับการออกใบแจ้งหนี้ และใบเสร็จรับเงิน
2. วางเงินมัดจำ ท่านละ 1,000 บาท โดยการโอนเงินเข้าบัญชี ที่นั่งจะยืนยัน ต่อเมื่อได้รับเงินมัดจำแล้วเท่านั้น
3. ส่วนที่เหลือ ชำระทั้งหมดก่อนการเดินทาง 15 วัน
method-of-payment
เงื่อนไขการยกเลิก
1. ยกเลิกการเดินทางก่อนเดินทาง 30 วัน คืนค่าทัวร์ทั้งหมด (ยกเว้นค่ามัดจำ)
2. ยกเลิกการเดินทางภายใน 15-30 วัน ก่อนการเดินทาง บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการคืนค่ามัดจำในทุกกรณี
3. ยกเลิกการเดินทางภายใน 7-14 วัน ก่อนการเดินทาง บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์คิดค่าใช้จ่าย 80 เปอร์เซ็นต์ของราคาทัวร์ ในทุกกรณี
4. ยกเลิกการเดินทางภายใน 1-6 วัน ก่อนการเดินทาง บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินค่าทัวร์ทั้งหมดในทุกกรณี

ค้นหาที่ท่องเที่ยว


Thailand Tourism Standard

ทัวร์แนะนำ

ผู้เข้าชม

มี 1712 ผู้มาเยือน และ ไม่มีสมาชิกออนไลน์ ออนไลน์