รับจัด Outing, Team Building, CSR, Walk Rally, สัมนานอกสถานที่, ดูงาน ในประเทศและโซนเอเชีย
สำหรับบริษัทในเขตกรุงเทพ ปริมณฑล และ ฉะเชิงเทรา ชลบุรี ระยอง
084-160-0210 , 02-733-0683

ทัวร์ 1 วัน สมุทรสงคราม-อัมพวา-ชมหิ่งห้อย

3402-tour-1-day-tour-samut-songkhram-amphawa-watch-fireflies

โปรแกรมทัวร์สมุทรสงคราม พาเที่ยวชมตลาดน้ำอัมพวา  สักการะหลวงพ่อวัดบ้านแหลมที่วัดเพชรสมุทรวรวิหาร พระพุทธรูปคู่บ้านคู่เมือง และชมหิ่งห้อยในยามค่ำคืนก่อนเดินทางกลับ และในโปรแกรมทัวร์สมุทรสงครามนี้ยังมีแหล่งท่องเที่ยวอีกมากมายที่อยู่ในโปรแกรมนี้

 

ราคาติดต่อเจ้าหน้าที่

 

download-booking-program-tour

 

download-program-tour

tour-code THG-SKMJ1-1BKK

 

ทัวร์วันเดียว ท่องเที่ยวพิพิธภัณฑ์เรือ - หลวงพ่อวัดบ้านแหลม - วัดศรัทธาธรรม - วัดบางกระพ้อม - ค่ายบางกุ้ง - อุทยาน ร.2 - ตลาดน้ำอัมพวา - ชมหิ้งห้อย

06.30

คณะพร้อมกันที่จุดนัดหมาย บริเวณสนามไดร์กอล์ฟโปรแอม ซอยรัชดาภิเษก 18 เจ้าหน้าที่  ให้การต้อนรับท่านและคอยอำนวยความสะดวก

07.00

เดินทางสู่ จ.สมุทรสงคราม โดยรถตู้ หรือรถบัสปรับอากาศ 2 ชั้น

รับประทานอาหารแบบกล่อง (1) พร้อมเครื่องดื่มบนรถ แล้วสนุกสนานกับกิจกรรมยามเช้า

09.00

ถึง จ.สมุทรสงคราม

ชม อนุสรณ์สถานแฝดสยามอิน-จัน ชมประวัติชีวิตของแฝดสยามที่ไปสร้างชื่อเสียงทั่วโลก

และนำท่านชม พิพิธภัณฑ์เรือ ที่รวบรวมเรือพื้นบ้านหลากหลายชนิด มาจัดแสดง

10.00

นำท่านนมัสการ หลวงพ่อวัดบ้านแหลม ที่ วัดเพชรสมุทรวรวิหาร พระพุทธรูปคู่บ้านคู่เมืองของชาว จ.สมุทรสงคราม เพื่อความเป็นสิริมงคล

11.00

นำท่านเดินทางสู่ วัดศรัทธาธรรม (วัดมอญ) นำท่านนมัสการพระประธาน ชมโบสถ์ที่มีความสวยงาม ที่สร้างขึ้นด้วยไม้สักทองทั้งหลัง ลวดลายละเอียดงดงาม และเลือกซื้อของรามัญ (มอญ) โดยกลุ่มแม่บ้านชาวมอญ เดินทางสู่ ดอนหอยหลอด ชมวิวทิวทัศน์และสักการะศาลกรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์

12.00

รับประทานอาหารกลางวัน (2) ณ ร้านอาหาร

13.00

นำท่านเดินทางสู่ วัดบางกระพ้อม วัดที่เก่าแก่สมัยกรุงศรีอยุธยา นำท่านชมภาพจิตรกรรมฝาผนังที่แตกต่างไปจากที่อื่น คือ เป็นลวดลายปูนปั้น แสดงเรื่องราวเกี่ยวกับพุทธประวัติ

14.30

เดินทางสู่ ค่ายบางกุ้ง ชมกำแพงจำลองที่สร้างขึ้นเพื่อเป็นอนุสรณ์ของการสู้รบ หลังเหตุการณ์ณ์ที่กรุงศรีอยุธยาแตกครั้งที่ 2 ชมโบสถ์เก่าภายในค่าย ที่เรียกว่า โบสถ์หลวงพ่อดำ ที่มีลักษณะพิเศษ คือ มีต้นไม้ใหญ่ขึ้นปกคลุมทั่วทั้งหลังทั้ง 4 ชนิด ต้นโพธิ์ ต้นไทร ต้นไกร ต้นกร่าง

16.30

นำท่านเดินทางสู่อุทยานร.2 เป็นโครงการเฉลิมพระเกียรติพระบามสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย บุคคลสำคัญที่องค์การยูเนสโก้ยกย่องในเรื่องของศิลปวัฒนธรรมที่พระองค์ได้พระราชทานไว้เป็นมรดกของชาติชม พิพิธภัณฑบ้านทรงไทย 4 หลังแบ่งออกเป็นส่วนต่างๆอาทิ หอกลางประดิษฐานพระบรมรูปรัชกาลที่ 2 และจัดแสดงเรื่องราวเกี่ยวกับความเป็นอยู่ของชายไทยโบราณวัตถุ

17.00

นำท่านสู่ ตลาดน้ำอัมพวา (บริการอาหารค่ำตามอิสระ) และให้ท่านได้เลือกซื้อสินค้า ของที่ระลึกต่างๆตามอัธยาศัย

19.30

นำท่านล่องเรือ ชมหิ่งห้อย ยามค่ำคืน ที่สว่างไสวไปทั้งต้นลำพู

จากนั้น เดินทางกลับสู่ กรุงเทพฯ

22.00

เดินทางถึง กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ พร้อมกับภาพความประทับใจ

tour-condition

อัตรานี้รวม
1. ค่ารถท่องเที่ยวตามรายการ,ค่าอาหาร 2 มื้อ ตามที่ระบุในรายการ,ค่าเครื่องดื่มบริการตลอดการเดินทาง
2. ค่าธรรมเนียมสถานที่ท่องเที่ยว ตามรายการที่ระบุ,ค่ามัคคุเทศก์ ผู้ชำนาญงาน ดูแลตลอดการเดินทาง
3. ค่าประกันอุบัติเหตุ ในระหว่างการเดินทาง วงเงินท่านละ 1,000,000 บาท
อัตรานี้ไม่รวม
1. ค่าใช้จ่ายส่วนตัวอื่นๆ อาทิ ค่าอาหารและเครื่องดื่ม ที่สั่งนอกเหนือรายการ
2. ค่าใช้จ่ายที่มีการเปลี่ยนแปลงการเดินทาง ที่เกิดจากผู้เดินทางเอง
3. ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %
เงื่อนไขการจอง
1. กรุณาโทรสำรองที่นั่ง แจ้งชื่อ-นามสกุล พร้อมเบอร์โทรศัพท์และที่อยู่สำหรับการออกใบแจ้งหนี้ และใบเสร็จรับเงิน
2. วางเงินมัดจำ ท่านละ 1,000 บาท โดยการโอนเงินเข้าบัญชี ที่นั่งจะยืนยัน ต่อเมื่อได้รับเงินมัดจำแล้วเท่านั้น
3. ส่วนที่เหลือ ชำระทั้งหมดก่อนการเดินทาง 15 วัน
method-of-payment
เงื่อนไขการยกเลิก
1. ยกเลิกการเดินทางก่อนเดินทาง 30 วัน คืนค่าทัวร์ทั้งหมด (ยกเว้นค่ามัดจำ)
2. ยกเลิกการเดินทางภายใน 15-30 วัน ก่อนการเดินทาง บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการคืนค่ามัดจำในทุกกรณี
3. ยกเลิกการเดินทางภายใน 7-14 วัน ก่อนการเดินทาง บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์คิดค่าใช้จ่าย 80 เปอร์เซ็นต์ของราคาทัวร์ ในทุกกรณี
4. ยกเลิกการเดินทางภายใน 1-6 วัน ก่อนการเดินทาง บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินค่าทัวร์ทั้งหมดในทุกกรณี

ค้นหาที่ท่องเที่ยว


Thailand Tourism Standard

ทัวร์แนะนำ

ผู้เข้าชม

มี 700 ผู้มาเยือน และ ไม่มีสมาชิกออนไลน์ ออนไลน์