รับจัด Outing, Team Building, CSR, Walk Rally, สัมนานอกสถานที่, ดูงาน ในประเทศและโซนเอเชีย
สำหรับบริษัทในเขตกรุงเทพ ปริมณฑล และ ฉะเชิงเทรา ชลบุรี ระยอง
084-160-0210 , 02-733-0683

ทัวร์กาญจนบุรี-วัดถ้ำเสือ-สะพานข้ามแม่น้ำแคว-Adventure-ของรีสอร์ท 2 วัน

8260-tour-karnchanaburi-watthumsur-kaew-bridge-resort-adventure-2-days

โปรแกรมทัวร์กาญจนบุรี นำท่านสู่จังหวัดกาญจนบุรี ภาคกลางของเรา การท่องเที่ยวแบบชิวๆด้วยธรรมชาติที่บริสุทธิ์ เข้าไหว้พระพุทธชินราช วัดถ้ำเสือ รับประทานอาหารเที่ยงริมแม่น้ำแคว นอนรีสอร์ทบนน้ำ  อิสระในการพักผ่อนและกิจกรรม Adventure ของรีสอร์ท  พร้อมอาหารบุฟเฟ่ต์

 

ราคาติดต่อเจ้าหน้าที่

 

download-booking-program-tour

 

download-program-tour

tour-code THG-KRIJ1-2BKK

 

ทัวร์วันที่ 1) กรุงเทพฯ – วัดถ้ำเสือ – สะพานข้ามแม่น้ำแคว

07.00

คณะเดินทางพร้อมกัน ณ จุดนัดพบบริเวณ โดยมีเจ้าหน้าที่คอยให้การต้อนรับและอำนวยความสะดวกเรื่องสัมภาระ

จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ จังหวัดกาญจนบุรี โดยรถโค้ชปรับอากาศ VIP 2 ชั้น ครบครันด้วยเครื่องอำนวยความสะดวก อาทิ ห้องสุขภัณฑ์, เบาะที่นั่งปรับเอนนอนได้, คาราโอเกะ, ห้องด้านล่าง

บริการอาหารเช้า(แบบกล่อง) บนรถ พร้อมเครื่องดื่มร้อน-เย็นตลอดการเดินทาง ฟังมัคคุเทศก์ชี้แจงรายละเอียดในการเดินทาง  

แวะนมัสการหลวงพ่อชินประทานพร หรือ “พระพุทธชินประทานพร” ณ วัดถ้ำเสือ สร้างด้วยสถาปัตยกรรมแบบไทย จากคำบอกเล่าต่อๆกันมา วัดถ้ำเสือแห่งนี้เดิมเป็นเพียงสำนักสงฆ์เล็กๆ อยู่ในถ้ำบนเขาซึ่งถือกำเนินมากว่า 100 ปี แต่เดิมภายในถ้ำมีพระพุทะรูปศิลาแลงซึ่งชำรุดหักพังมากมาย มีผู้บอกกล่าวกันต่อๆ มาว่าพระพุทธรูปเหล่านั้นเกิดการชำรุดเนื่องจากถูกทหารพม่าทำลายเมื่อครั้ง ที่ได้ยกทัพผ่านมา โดยใช้เส้นทางด่านพระเจดีย์ 3 องค์เป็นเส้นทางเดินทัพ ในปี พ.ศ.2516 ได้มีการวางแผ่นฤกษ์สร้าง หลวงพ่อชินน์ประทานพร หรือพระพุทธชินราช ประทับปางประทานพร ขนาดใหญ่สีทองอร่ามโดดเด่นเป็นสง่าอยู่บนยอดเขา มีพุทธลักษณะที่สวยงามมาก ต่อมาในปี พ.ศ.2518 ได้สร้างมณฑปครอบรอยพระพุทธบาท ซึ่งเป็นรอยพระพุทธบาทเบื้องซ้ายยาว 1.50 เมตร ลึก 2.50 เมตร มีน้ำซึมตลอดเวลาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงโปรดเกล้าฯ พระราชทานวิสุงคามสีมา ในปี พ.ศ.2520 และในปีเดียวกันก็ได้จัดสร้าง อุโบสถอัฏมุข หรือพระอุโบสถ 8 มุข เป็นลักษณะทรงไทยมีลวดลายสวยงามวิจิตร ภายในพระอุโบสถมีภาพเล่าเรื่องราวพระพุทธประวัติ สำหรับอุโบสถ 8 มุขนี้ไม่มีที่ใดสร้าง แต่ที่วัดถ้ำเสือสร้างขึ้นด้วยมโนภาพ ด้วยจิตสำนึกที่พระอรหันต์มาประชุมและกราบทูลพระพุทธเจ้าออกเผยแผ่พระพุทธ ศาสนาทั้ง 8 ทิศ ต่อมา เมื่อปี พ.ศ.2527 ได้สร้าง เจดีย์เกษแก้วมหาปราสาท สูง 75 เมตร ภายในโปร่งมี 9 ชั้น มีบันไดเวียนสำหรับขึ้นไปนมัสการพระบรมสารีริกธาตุด้านบนยอดสุดของพระเจดีย์ ซึ่งสมเด็จพระสังฆราชเสด็จมาบรรจุพระบรมสารีริกธาตุไว้ในปราสาทจุฬามณีบรม สารีริกธาตุ ซึ่งประดิษฐานอยู่ที่ชั้นบนสุดของเจดีย์เกษแก้วมหาปราสาท เมื่อ พ.ศ.2533

12.00

บริการอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหาร ริมแม่น้ำแควใหญ่....

หลังอาหารนำท่านชมความยิ่งใหญ่ของ เขื่อนศรีนครินทร์ เป็นเขื่อนหินถมแกนดินเหนียวที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทยกั้นแม่น้ำแควใหญ่ เป็นเขื่อนเอนกประสงค์ที่อำนวยประโยชน์ทั้งในด้านการชลประทาน การลดอุทกภัยในลุ่มแม่น้ำแม่กลอง รวมทั้งการผลิตกระแสไฟฟ้า การประมง และเหนือสันเขื่อนยังมีทิวทัศน์ที่สวยงามเหมาะสำหรับเป็นที่พักผ่อนหย่อนใจ จากนั้นนำท่านเข้าสู่ที่พักเลคเฮฟเว่น รีสอร์ท แอนด์ ปาร์ค เอาใจท่านที่ชื่นชอบการใช้ชีวิตกลางแจ้ง ท่ามกลางสายน้ำ แสดแดด ขุนเขา และการผจญภัย อิสระในการพักผ่อน

18.00

บริการอาหารเย็น ณ ห้องอาหารของรีสอร์ท พร้อมปาร์ตี้คาราโอเกะแบบชิวๆ

ทัวร์วันที่ 2) อิสระในการพักผ่อนและสนุกสนามกับกิจกรรม Adventure ของรีสอร์ท (ครึ่งวัน) – กรุงเทพฯ

เช้า

อรุณสวัสดิ์เช้าวันใหม่(อิสะในการตื่น)

บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของรีสอร์ท

อิสระในการพักผ่อนแก่ท่านหลังจากที่ลุยงานมาตลอดทั้งปี โดยมีกิจกรรมให้ท่านเลือกทำ เช่น พายเรือคายัค, ห่วง, แทมโปลีน, ม้าโยกน้ำและสวนน้ำ และกิจกรรม Avengers อีกมากมาย (โดยท่านเป็นผู้เสียค่าใช้จ่ายเอง)

12.00

บริการอาหารกลางวันในรูปแบบบุตเฟ่ต์บาร์บีคิว

หลังอาหารเตรียมตัวเก็บสัมภาระเดินทางกลับ กรุงเทพ

18.00

บริการอาหารเย็น ณ ร้านอาหาร...

22.30

เดินทางถึง กรุงเทพมหานคร โดยสวัสดิ์ภาพ พร้อมความประทับใจมิรู้ลืม

tour-condition

อัตราค่าบริการนี้รวม
1. ค่ารถบัสปรับอากาศนำเที่ยว วีไอพี 2 ชั้น
2. ค่าโรงแรม 1 คืน
3. ค่าอาหารและเครื่องดื่มตามรายการ
4. ค่าธรรมเนียมเข้าชมสถานที่
5. มัคคุเทศก์/สต๊าฟ
5. ค่าประกันอุบัติเหตุการเดินทางท่านละ 1,000,000. บาท
อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม
1. ค่าที่พักเดี่ยว
2. ค่าอาหารและเครื่องดื่มนอกเหนือจากรายการ
3. กิจกรรมต่างๆของโรงแรม
4. ค่าใช้จ่ายส่วนตัวต่าง ๆ ค่าโทรศัพท์ มินิบาร์
4. ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% ภาษีธุรกิจบริการ 3%
เงื่อนไขการจอง
1. กรุณาโทรสำรองที่นั่ง แจ้งชื่อ-นามสกุล พร้อมเบอร์โทรศัพท์และที่อยู่สำหรับการออกใบแจ้งหนี้ และใบเสร็จรับเงิน
2. วางเงินมัดจำ ท่านละ 2,000 บาท โดยการโอนเงินเข้าบัญชี ที่นั่งจะยืนยัน ต่อเมื่อได้รับเงินมัดจำแล้วเท่านั้น
3. ส่วนที่เหลือ ชำระทั้งหมดก่อนการเดินทาง 15 วัน
ท่านสามารถโอนเงินเข้าบัญชีของบริษัทฯ ดังรายละเอียดดังนี้
method-of-payment
เงื่อนไขการยกเลิก
1. ยกเลิกการเดินทางก่อนเดินทาง 30 วัน คืนค่าทัวร์ทั้งหมด (ยกเว้นค่ามัดจำ)
2. ยกเลิกการเดินทางภายใน 15-30 วัน ก่อนการเดินทาง บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการคืนค่ามัดจำในทุกกรณี
3. ยกเลิกการเดินทางภายใน 7-14 วัน ก่อนการเดินทาง บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์คิดค่าใช้จ่าย 80 เปอร์เซ็นต์ของราคาทัวร์ ในทุกกรณี
4. ยกเลิกการเดินทางภายใน 1-6 วัน ก่อนการเดินทาง บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินค่าทัวร์ทั้งหมดในทุกกรณี

ค้นหาที่ท่องเที่ยว


Thailand Tourism Standard

ทัวร์แนะนำ

ผู้เข้าชม

มี 893 ผู้มาเยือน และ ไม่มีสมาชิกออนไลน์ ออนไลน์