รับจัด Outing, Team Building, CSR, Walk Rally, สัมนานอกสถานที่, ดูงาน ในประเทศและโซนเอเชีย
สำหรับองค์กรในเขตกรุงเทพ ปริมณฑล และ ฉะเชิงเทรา ชลบุรี
084-160-0210 , 02-733-3996

ทัวร์วัดเขาช่องกระจก-พิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำหว้ากอ-ดำน้ำเกาะทะลุ-นมัสการหลวงปู่ทวด 3 วัน

8407-tour-measured-khao-chong-ka-jok-waghor-aquarium-snorkeling-koh-talu-worship-grandfather-3-days

โปรแกรมทัวร์ประจวบคีรีขันธ์ ทัวร์คนที่รักการท่องเที่ยว นมัสการพระพุทธบาทจำลอง ชมทัศนียภาพตัวเมืองประจวบคีรีขันธ์ กราบสักการะพระพุทธกิติสิริชัย เตรียมพร้อมลงสู่เกาะทะลุ-เกาะสิงห์-เกาะสังข์ ให้ท่านสมาชิกสัมผัสกับ ความงามของโลกใต้ทะเล

 

ราคาติดต่อเจ้าหน้าที่

 

download-booking-program-tour

 

download-program-tour

tour-code THG-PKNJ1-3BKK

 

ทัวร์วันที่ 1) กรุงเทพฯ - วัดเขาช่องกระจก - อุทยานวิทยาศาสตร์พระจอมเกล้าหว้ากอ - เขาธงชัย

06.00

พร้อมกัน ณ สวนลุม (หน้าลานพระรูป ร.6 ตรงข้าม ร.พ. จุฬา)
เจ้าหน้าที่ทีมงานคอยให้การต้อนรับและอำนวยความสะดวกเรื่องสัมภาระ

07.00

ออกเดินทางมุ่งหน้าสู่ จ.ประจวบคีรีขันธ์ พร้อม บริการอาหารเช้าบนรถ (มื้อที่ 1) และสนุกสนานกับกิจกรรมสันทนาการโดยทีมงานมัคคุเทศก์มืออาชีพระหว่างการเดินทาง

นำท่านสมาชิกเดินทางถึงวัดเขาช่องกระจก ให้ท่านสมาชิกนมัสการพระพุทธบาทจำลองและชมทัศนียภาพของตัวเมืองประจวบคีรีขันธ์

จนสมควรแก่เวลาเดินทางสู่ห้องอาหาร

12.00

บริการอาหารกลางวัน ณ ห้องอาหารริมชายหาดอ่าวประจวบคีรีขันธ์ (มื้อที่ 2)

จากนั้นเดินทางสู่อุทยานวิทยาศาสตร์พระจอมเกล้าหว้ากอ

เดินทางถึงอุทยานวิทยาศาสตร์พระจอมเกล้าหว้ากอ

นำท่านเข้าชมพิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำหว้ากอ ซึ่งมีทั้งปลาน้ำจืดปลาทะเลหลากสายพันธุ์ และชมการให้อาหารปลาฉลามในบ่อปลาขนาดใหญ่

นำท่านขึ้นสู่เขาธงชัย กราบสักการะพระพุทธกิติสิริชัยและอนุสรณ์สถานกรมหลวงชุมพรเขตอุดม-ศักดิ์
ขอพรเพื่อความเป็นสิริมงคล

ชมพระมหาเจดีย์เก้ายอดสีทองอร่าม นอกจากนี้ยังเป็นจุดชมวิวพานอรามาสามารถมองเห็นชายหาดที่ทอดตัวเป็นแนวยาว

18.00

บริการอาหารค่ำ ณ ห้องอาหาร (มื้อที่ 3)

19.00

นำท่านสมาชิกเดินทางกลับสู่ที่พัก...อิสระพักผ่อนหรือท่องราตรีได้ตามอัธยาศัย....ราตรีสวัสดิ์

ทัวร์วันที่ 2) ท่องเที่ยววัดถ้ำคีรีวงส์ - เกาะทะลุ - เกาะสิงห์ - เกาะสังข์

07.00

บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของรีสอร์ท (มื้อที่ 4)

ออกเดินทางมุ่งหน้าสู่ อ.บางสะพาน

นำท่านสมาชิกเดินทางสู่วัดถ้ำคีรีวงศ์
ครั้งหนึ่งในช่วงที่หลวงปู่ม่วงมีชีวิตอยู่ รัชกาลที่ 5 ได้เสด็จมาพบหลวงปู่ม่วงที่วัดคีรีวงศ์ โดยจารึกพระปรมาภิไธยย่อไว้ว่า จปร

จากนั้นเดินทางถึงท่าเรือเกาะทะลุ..เตรียมพร้อมลงสู่เกาะทะลุ-เกาะสิงห์-เกาะสังข์ ให้ท่านสมาชิกสัมผัสกับ ความงามของโลกใต้ทะเล ชมปะการังหลายพันธุ์ ดอกไม้ทะเลสีสวยหลากชนิด ชมฝูงปลาใต้ทะเลสีสันอันแปลกตา

บริการอาหารเที่ยงบนเรือ (มื้อที่ 5)

15.30

เดินทางกลับถึงฝั่ง เล่นน้ำ เล่นฟุตบอลชายหาดหรือวอลเล่ย์บอลชายได้ตามอัธยาศัย

จากนั้นอาบน้ำชำระร่างกายและเปลี่ยนเสื้อผ้า

18.00

บริการอาหารเย็น ณ ร้านอาหาร (มื้อที่ 6)

19.00

นำท่านสมาชิกเดินทางกลับสู่ ที่พัก....อิสระพักผ่อนหรือท่องราตรีได้ตามอัธยาศัย....ราตรีสวัสดิ์

ทัวร์วันที่ 3) ท่องเที่ยวด่านสิงขร - หลวงปู่ทวด - กรุงเทพ

07.00

บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของรีสอร์ท (มื้อที่ 7)

08.30

จัดเก็บสัมภาระออกเดินทางจากที่พัก

เดินทางมุ่งหน้าสู่น้ำตกห้วยยาง
เดินทางถึงด่านสิงขร ด่านชายแดนไทย-พม่า

เลือกซื้อของป่าจากฝั่งพม่า
เช่นกล้วยไม้ป่าแวะถ่ายรูปกับจุดแคบสุดในสยาม

12.00

บริการอาหารเที่ยง ณ ห้องอาหาร (มื้อที่ 8)

หลังอาหารแวะนมัสการหลวงปู่ทวดองค์ใหญ่ที่สุดในโลก ณ วัดห้วยมงคล อ.หัวหิน

14.00

เดินทางมุ่งหน้ากลับสู่กรุงเทพ

ระหว่างทางแวะซื้อของฝากขนมหม้อแกงได้ตามอัธยาศัย

19.00

เดินทางถึง กรุงเทพ โดยสวัสดิภาพพร้อมความประทับใจมิรู้ลืม

tour-condition

อัตราค่าบริการนี้รวม1. ค่ารถปรับอากาศนำเที่ยวตลอดรายการ
2. ค่าโรงแรมที่พัก 2 คืน
3. ค่าอาหารตามที่ระบุในรายการรวม 8 มื้อ
4. ค่าอุปกรณ์ดำน้ำ และค่าธรรมเนียม
5. เจ้าหน้าที่มัคคุเทศก์และทีมงานที่ชำนาญทางทะเลคอยดูแลตลอดการเดินทาง
6. ค่าประกันการเดินทาง วงเงิน 1,000,000 บาท
อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม
1. ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3% (กรณีต้องการใบกำกับภาษี)
2. ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ นอกเหนือจากที่ระบุในรายการ
เงื่อนไขการจอง
1. กรุณาโทรสำรองที่นั่ง แจ้งชื่อ-นามสกุล พร้อมเบอร์โทรศัพท์และที่อยู่สำหรับการออกใบแจ้งหนี้ และใบเสร็จรับเงิน
2. วางเงินมัดจำ 30% ของราคาทัวร์ โดยการโอนเงินเข้าบัญชี ที่นั่งจะยืนยัน ต่อเมื่อได้รับเงินมัดจำแล้วเท่านั้น
3. ส่วนที่เหลือ ชำระทั้งหมดก่อนการเดินทาง 15 วัน
ท่านสามารถโอนเงินเข้าบัญชีของบริษัทฯ ดังรายละเอียดดังนี้
method-of-payment
หมายเหตุ
ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายการท่องเที่ยว เพื่อให้เป็นไปตามความเหมาะสมของสถานที่และเวลา โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า ทั้งนี้โดยคำนึงถึงผลประโยชน์และความปลอดภัยของท่านเป็นหลัก
เงื่อนไขการยกเลิก
• ยกเลิกการเดินทางก่อนเดินทาง 30 วัน คืนค่าทัวร์ทั้งหมด (ยกเว้นค่ามัดจำ)
• ยกเลิกการเดินทางภายใน 15-30 วัน ก่อนการเดินทาง บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการคืนค่ามัดจำในทุกกรณี
• ยกเลิกการเดินทางภายใน 7-14 วัน ก่อนการเดินทาง บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์คิดค่าใช้จ่าย 80 เปอร์เซ็นต์ของราคาทัวร์ ในทุกกรณี
• ยกเลิกการเดินทางภายใน 1-6 วัน ก่อนการเดินทาง บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินค่าทัวร์ทั้งหมดในทุกกรณี

ค้นหาที่ท่องเที่ยว


Thailand Tourism Standard

ทัวร์แนะนำ

ผู้เข้าชม

มี 386 ผู้มาเยือน และ ไม่มีสมาชิกออนไลน์ ออนไลน์