รับจัด Outing, Team Building, CSR, Walk Rally, สัมนานอกสถานที่, ดูงาน ในประเทศและโซนเอเชีย
สำหรับบริษัทในเขตกรุงเทพ ปริมณฑล และ ฉะเชิงเทรา ชลบุรี ระยอง
084-160-0210 , 02-733-0683

วันเดียวเที่ยวไหว้พระ-ท่องเที่ยวเมืองเพชร (เพชรบุรี)

8635-tour-one-day-merit-temple-city-phetchaburi

โปรแกรมทัวร์เพชรบุรี วันเดียว ท่านจะได้ไหว้พระในวัดที่สวยงามและมีประวัติที่น่าสนใจ อาทิ วัดศรัทธาธรรม วัดกุฎี วัดเขาตระเครา แล้วท่านยังจะได้ชมความสวยงามและท่องเที่ยวในเมืองเพชรบุรี  และในโปรแกรมทัวร์เพชรบุรีนี้ยังมีแหล่งท่องเที่ยวอีกมากมายที่อยู่ในโปรแกรมนี้

 

ราคาติดต่อเจ้าหน้าที่

 

download-booking-program-tour

 

download-program-tour

tour-code THG-PBI1-1BKK

  

ทัวร์วันวันเดียว ทัวร์วัดศรัทธาธรรม - วัดกุฎี - วัดเขาตระเครา - วัดใหญ่สุวรรณาราม - วัดพระพุทธไสยาสน์ - วัดมหาธาตุ - วัดคงคารามวรวิหาร - วัดเขาบันไดอิฐ

06.00

ต้อนรับทุกท่าน ณ ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขาสภากาชาดไทย ริมถนนอังรีดูนังต์
โดยเจ้าหน้าที่นิววิวทัวร์ ค่อยอำนวยความสะดวก

06.30

ออกเดินทางโดยรถโค้ชปรับอากาศพร้อมห้องสุขภัณฑ์

มุ่งสู่ จังหวัดสมุทรสงคราม บริการอาหารเช้า (1) แบบกล่องบนรถ
ระหว่างการเดินทาง (เครื่องดื่ม น้ำผลไม้ ชา กาแฟ) และทักทายสนทนาตามประสาคนกันเองรอบข้าง

08.00

ถึง วัดศรัทธาธรรม ชม “อุโบสถไม้สักทองฝังมุก ลายรดน้ำ หนึ่งเดียวในสยาม” ที่ใช้เปลือกหอยมุกมาประดับตกแต่งไว้อย่างสวยงาม เดินทางต่อสู่ อำเภอเขาย้อย จังหวัดเพชรบุรี ชม วัดกุฎี วัดเก่าแก่ของเพชรบุรี มีพระอุโบสถสร้างด้วยไม้สักทองทั้งหลัง รอบพระอุโบสถด้านนอกสลักเป็นเรื่องทศชาติมหาชาติและไซอิ๋ว ที่บานประตูเป็นลายเถาทะลุโปร่งแกะสลักลายลึกงดงามปราณีตด้วยงานฝีมือช่างชั้นครู

ชม วัดเขาตระเครา สักการะหลวงพ่อเขาตะเครา ที่มีประวัติว่าหลวงพ่อเป็นพระพี่น้องกับหลวงพ่อโสธร จังหวัดฉะเชิงเทรา หลวงพ่อบ้านแหลม จังหวัดสมุทรสงคราม

ชม วัดใหญ่สุวรรณาราม สร้างในสมัยกรุงศรีอยุธยา ในวัดมีศาลาการเปรียญเป็นพระตำหนักไม้ สักทั้งหลังที่พระเจ้าเสือแห่งกรุงศรีอยุธยา พระราชทานแด่พระสังฆราชชาวเพชรบุรี ชมงานแกะสลักไม้ที่สวยงาม โดยเฉพาะบานประตูสลักลายก้านขดปิดทอง ชมธรรมมาสเทศน์ซึ่งแกะสลักลงรักปิดทอง รูปทรงเป็นบุษบกที่งดงามสมบูรณ์ บนผนังมีภาพเขียนเทพชุมนุม อายุกว่า 300 ปี

12.00

บริการอาหารเที่ยง (2) ณ ห้องอาหารพวงเพชร

บ่าย

ชม วัดพระพุทธไสยาสน์ สักการะพระนอนที่ลักษณะงดงามและมีขนาดใหญ่ ติดอันดับ 1 ใน 4 ของประเทศไทย ที่สร้างขึ้นโดยฝีมือช่างสมัยอยุธยา ชม วัดมหาธาตุวรวิหาร ภายในวัดมีพระปรางค์ห้ายอด สร้างตามศิลปะขอม ปรางค์แต่ละองค์สร้างด้วยศิลาแลง ประดับด้วยลายปูนปั้นที่สวยงามด้วยฝีมือช่างเมืองเพชรที่มีเอกลักษณ์เฉพาะตัว ภายในวิหารยังบรรจุพระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์ที่เคารพยิ่งของชาวเมืองเพชร

ชม วัดคงคาราม เป็นวัดหลวงเก่าแก่ของเมืองเพชรบุรีอีกวัดหนึ่ง ที่ได้รับการบูรณะปฏิสังขรณ์โดยรัชกาลที่ 3 ชม วัดเขาบันไดอิฐ

นำท่านสักการะสังขารหลวงพ่อแดง ชมความอัศจรรย์ของโบสถ์เมียหลวง และโบสถ์เมียน้อย พร้อมฟังนิทานพื้นบ้านจากทีมงาน

สมควรแก่เวลาเดินทางกลับกรุงเทพฯ

ระหว่างทางแวะเลือกซื้อของฝากจากเมืองเพชรฝากคนทางบ้าน

18.00

ถึงกรุงเทพมหานคร โดยสวัสดิภาพ รถจอด ณ ซอยโรงเรียนหอวัง ถนนหอวัง (หลังเซ็นทรัลลาดพร้าว) กลับถึงบ้านด้วยความสนุกสนานและประทับใจ

tour-condition

อัตรานี้รวม
1. รถตู้/รถโค้ชปรับอากาศ VIP ตามรายการ
2. ที่พักตามรายการ (ห้องละ 2 ท่าน)
3. อาหารจัดเลี้ยงตามรายการพร้อมอาหารว่าง เครื่องดื่ม ชา-กาแฟและผลไม้
4. ค่าธรรมเนียมเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามรายการ
5. ประกันอุบัติเหตุ ในวงเงินท่านละ 1,000,000 บาท (อายุ 15 – 75 ปี)
6. มัคคุเทศก์และทีมงานที่เข้มแข็งจากนิววิวทัวร์
อัตรานี้ไม่รวม
1. ค่าอาหารและเครื่องดื่มนอกเหนือจากรายการ
2. ค่าใช้จ่ายส่วนตัว เช่น ค่าโทรศัพท์, ค่ามินิบาร์, ค่าซักรีด
3. ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%
หมายเหตุ:
- บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ยกเลิกหรือเลื่อนการเดินทาง ในกรณีที่มีจำนวนผู้เดินทางไม่ถึง 8 ท่าน
- โปรแกรมทัวร์อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าทั้งนี้โดยคำนึงถึงประโยชน์และความปลอดภัยของ ท่านเป็นสำคัญ
- สำหรับชาวต่างชาติ ต้องชำระเพิ่มค่าบริการสถานที่ท่องเที่ยวตามแต่ละสถานที่กำหนด
การจองทัวร์
การจองทัวร์จะสมบูรณ์ต่อเมื่อบริษัทได้รับชำระเงินค่ามัดจำ จำนวนท่านละ 500 บาท
โดยโอนเงินมาที่ method-of-payment
การยกเลิกทัวร์
1. ยกเลิกทัวร์หลังจากการจองสมบูรณ์แล้ว บริษัทขอสงวนสิทธิ์เก็บค่าธรรมเนียมอย่างน้อยท่านละ 500 บาท
2. ยกเลิกทัวร์ภายใน 30 วันก่อนการเดินทาง บริษัทจะริบเงินมัดจำและค่าใช้จ่ายที่ชำระไปแล้ว
3. ยกเลิกทัวร์ภายใน 15 วันก่อนการเดินทาง บริษัทจะหัก 50% จากราคาทัวร์
4. ยกเลิกทัวร์น้อยกว่า 8 วัน ก่อนการเดินทาง บริษัทจะไม่คืนค่าทัวร์ทั้งหมด

ค้นหาที่ท่องเที่ยว


Thailand Tourism Standard

ทัวร์แนะนำ

ผู้เข้าชม

มี 1817 ผู้มาเยือน และ ไม่มีสมาชิกออนไลน์ ออนไลน์