รับจัด Outing, Team Building, CSR, Walk Rally, สัมนานอกสถานที่, ดูงาน ในประเทศและโซนเอเชีย
สำหรับบริษัทในเขตกรุงเทพ ปริมณฑล และ ฉะเชิงเทรา ชลบุรี ระยอง
084-160-0210 , 02-733-0683

ทัวร์ไหว้พระ 9 วัด อยุธยา 1 วัน

9203-tout-ayut-ta-ya-1-days

โปรแกรมทัวร์อยุธยา ชมวัดแรก ที่ วัดใหญ่ชัยมงคล เดินทางเข้ากราบ พระพุทธชัยมงคล พร้อมชมภาพเขียนจิตรกรรม ภาพยุทธหัตถีสวยงามวัดที่สอง ที่ วัดพนัญเชิง เข้ากราบนมัสการ หลวงพ่อโต (พระพุทธไตรรัตนายก) ขอพรเจ้าแม่สร้อยดอกหมาก และให้อาหารปลาริมแม่น้ำป่าสัก วัดที่สาม ที่ วิหารพระมงคลบพิตร

 

ราคาติดต่อเจ้าหน้าที่

 

download-booking-program-tour

 

download-program-tour

tour-code THG-AYA1-1BKK

 

ทัวร์วันเดียว) กรุงเทพฯ- จ.พระนครศรีอยุธยา - วัดใหญ่ชัยมงคล  - วัดพนัญเชิง – วิหารพระมงคลบพิตร - วัดธรรมิกราช  - วัดเชิงท่า - วัดมหาธาตุ  - วัดกษัตราธิราชวรวิหาร - วัดพุทไธศวรรย์  - วัดไชยวัฒนาราม  - กรุงเทพฯ

06.00

พร้อมกันที่ กรุงเทพฯ เจ้าหน้าที่บริษัทฯ ให้การต้อนรับ และ อำนวยความสะดวกแก่ท่าน

07.00

ออกเดินทางมุ่งหน้าสู่ จ.พระนครศรีอยุธยา โดยรถบัสปรับอากาศ VIP

  พร้อม รับประทานอาหารเช้า (1) แบบกล่อง (ข้าวสวย กับข้าว 1 อย่าง + ไข่ดาว หรือ ข้าวเหนียวหมูทอด)
  นำท่านไหว้พระ วัดแรก ที่ วัดใหญ่ชัยมงคล เดินทางเข้ากราบ พระพุทธชัยมงคล พร้อมชมภาพเขียนจิตรกรรม ภาพยุทธหัตถีสวยงาม ชมเจดีย์ชัยมงคล และนมัสการพระบรมราชานุสาวรีย์สมเด็จพระนเรศวรมหาราช
 
www.thailandtopvote.comวัดใหญ่ชัยมงคล 
  วัดที่สอง ที่ วัดพนัญเชิง นำท่านเข้ากราบนมัสการ หลวงพ่อโต (พระพุทธไตรรัตนายก) ขอพรเจ้าแม่สร้อยดอกหมาก และให้อาหารปลาริมแม่น้ำป่าสัก
 
www.thailandhotelforums.comวัดพนัญเชิง 
  วัดที่สาม ที่ วิหารพระมงคลบพิตร นมัสการ หลวงพ่อมงคลบพิตร ซึ่งเป็นพระคู่บ้านคู่เมืองอยุธยา เป็นพระพุทธรูปปูนปั้นบุสำริด และ เลือกซื้อสินค้าของชาวบ้าน
 
www.tiewpakklang.comมงคลบพิตร 
  วัดที่สี่ ที่ วัดธรรมิกราช เข้าสักการะ พระนอน พระเจดีย์สิงล้อม และ ชมวิหารหลวง
 
www.baanmaha.comธรรมิการาช 
  วัดที่ห้า ที่ วัดเชิงท่า ชมความงามของ เครื่องไม้อยุธยาที่สวยงามและสมบูรณ์ สถานที่ซึ่งมีตำนานเรื่องเล่าเกี่ยวกับพระเจ้าตาก และรัชกาลที่ 1 เมื่อครั้งยังผนวชอยู่ที่วัดแห่งนี้
 
www.travel.mthai.comวัดเชิงท่า 
12.00  รับประทานอาหารเที่ยง (2) ณ (ล่องเรือพร้อมทานอาหาร ที่ สวนอาหารไทรทองริเวอร์ ใช้โดยประมาณ 1 ชั่วโมง)
13.30 วัดที่หก ที่ วัดมหาธาตุ สร้างในสมัยของสมเด็จพระราเมศวร เมื่อ พ.ศ. 1927 ลักษณะสถาปัตยกรรมของพระมหาธาตุ (ปรางค์) เป็นแบบแรกของสมัยอยุธยา ซึ่งมีอิทธิพลของขอม ชั้นล่างก่อสร้างด้วยศิลาแลง แต่ที่เสริมใหม่ปัจจุบันเป็นอิฐปูน สมเด็จพระเจ้าปราสาททอง ได้ปฏิสังขรณ์พระปรางค์ใหม่โดย โดยเสริมให้สูงกว่าเดิม แต่ขณะนี้ยอดพังลงมาเหลือเพียงชั้นมุขเท่านั้น เมื่อ พ.ศ. 2499 กรมศิลปากรได้ขุดแต่งพระปรางค์แห่งนี้ ได้ของโบราณหลายชิ้น ที่สำคัญคือผอบศิลา ภายในมีสถูป 7 ชั้น แบ่งออกเป็น ชิน เงิน นาก ไม้ดำ ไม้จันทร์แดง แก้วโกเมนและทองคำ
 
www.paiduaykan.comวัดมหาธาตุ 
  วัดที่เจ็ด ที่ วัดกษัตราธิราชวรวิหาร นำท่านกราบหลวงปู่เทียม พร้อมกราบพระประธานในพระอุโบสถ มีแท่นฐานผ้าทิพย์ปูนปั้น ซึ่งมีความประณีตงดงามมาก และชมพระปรางค์องค์ประธานของวัด
 
www.dooasia.comวัดกษัตราธิราช 
  วัดที่แปด ที่ วัดพุทไธศวรรย์ ตั้งอยู่ริมแม่น้ำเจ้าพระยาฝั่งตะวันตก อำเภอพระนครศรีอยุธยา สร้างขึ้นบริเวณที่สมเด็จพระเจ้าอู่ทองอพยพมาสร้างเมืองใหม่ เดิมบริเวณนี้เรียกว่า "เวียงเล็ก" หรือ "เวียงเหล็ก" ซึ่งเป็นตำหนักที่ประทับของสมเด็จพระเจ้าอู่ทอง
 
www.travel.kapook.comวัดพุทไธสวรรค์ 
  วัดที่เก้า ที่ วัดไชยวัฒนาราม ตั้งอยู่ริมแม่น้ำเจ้าพระยาฝั่งตะวันตกนอกเกาะเมือง เป็นวัดที่พระเจ้าปราสาททอง กษัตริย์กรุงศรีอยุธยาองค์ที่ 24 (พ.ศ. 2173-2198) โปรดให้สร้างขึ้นเมื่อพ.ศ.2173  ได้ชื่อว่าเป็นโบราณสถานที่มีความงดงามมากแห่งหนึ่ง ความสำคัญอีกประการหนึ่งคือ วัดนี้เป็นที่ฝังพระศพของเจ้าฟ้าธรรมธิเบศร์ (เจ้าฟ้ากุ้ง) กวีเอกสมัยอยุธยาตอนปลายกับเจ้าฟ้าสังวาลย์ซึ่งต้องพระราชอาญาโบยจนสิ้นพระชนม์ในรัชสมัยของพระเจ้าอยู่หัวบรมโกศ
 
www.newtv.co.thวัดไชยวัฒนาราม 
  สมควรแก่เวลาออกเดินทางกลับ กรุงเทพฯ
  แวะซื้อของฝากระหว่างทาง
19.00  ถึง กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจ

ค้นหาที่ท่องเที่ยว


Thailand Tourism Standard

ทัวร์แนะนำ

ผู้เข้าชม

มี 2059 ผู้มาเยือน และ ไม่มีสมาชิกออนไลน์ ออนไลน์