รับจัด Outing, Team Building, CSR, Walk Rally, สัมนานอกสถานที่, ดูงาน ในประเทศและโซนเอเชีย
สำหรับองค์กรในเขตกรุงเทพ ปริมณฑล และ ฉะเชิงเทรา ชลบุรี
084-160-0210 , 02-733-3996

ไหว้พระอีสานเหนือ (ร้อยเอ็ด-มุกดาหาร-สกลนคร-หนองคาย)

138-tour-merit-north-east-temple-roi-et-mukdahan-sakon-nakhon-nong-khai

โปรแกรมทัวร์ไหว้พระอีสานเหนือ ซึ่งเริ่มต้นจัดสำหรับออกทัวร์ในช่วงวันวิสาขบูชา  โปรแกรมนี้เป็นการทัวร์ควบ 4 จังหวัด คือ ร้อยเอ็ด-มุกดาหาร-สกลนคร-หนองคาย แวะชม ชิม ช้อปที่ตลาดอินโดจีนริมแม่น้ำโขง

 

ราคาติดต่อเจ้าหน้าที่

 

download-booking-program-tour

 

download-program-tour

tour-code THG-4PROV2-4BKK

 

ทัวร์วันที่ 1 ท่องเที่ยว จ.ร้อยเอ็ด วัดป่าโนนสวรรค์ - วัดผาน้ำทิพย์เทพประสิทธิ์วนาราม - พุทธอุทยานอิสานผาน้ำย้อย - พระมหาเจดีย์ชัยมงคล

06.00

ต้อนรับทุกท่านพร้อมกัน ณ หน้าธนาคารไทยพาณิชย์ สาขาสภากาชาดไทย ริมถนนอังรีดูนังต์ โดยเจ้าหน้าที่นิววิวทัวร์ (New View Tour)

06.30

ออกเดินทางโดยรถโค้ชปรับอากาศสู่จังหวัดมหาสารคาม

บริการอาหารเช้า (1)  แบบกล่องบนรถระหว่างการเดินทาง (เครื่องดื่ม  น้ำผลไม้  ชา  กาแฟ) และทักทายสนทนาตามประสาคนกันเองรอบข้าง

เที่ยง

บริการอาหารเที่ยง (2)  ณ ห้องอาหารร้านจานเงิน (เมนูแนะนำ  ขาหมูทอดกรอบ  แกงป่ากุ้ง)

บ่าย

เดินทางสู่อำเภอธวัชบุรี  จังหวัดร้อยเอ็ด 

ชมความงามที่แตกต่างของพระเจดีย์  วัดป่าโนนสวรรค์  ที่เกิดจากนิมิตและความคิดสร้างสรรค์โดยการนำเอาหม้อดินเผาขนาดต่าง ๆ มาจัดวางดัดแปลงก่อขึ้นเป็นเสนาสนะ    เนื่องด้วยชาวหมู่บ้านเทิดไทในบริเวณนี้มีอาชีพหลักอีกอย่างหนึ่งคือ  การปั้นหม้อดิน  เครื่องปั้นดินเผาต่าง ๆ

สมควรแก่เวลา  เดินทางสู่อำเภอหนองพอก  ชม พุทธอุทยานอิสานผาน้ำย้อย  ซึ่งเป็นที่ตั้ง  พระมหาเจดีย์ชัยมงคล  ซึ่งสร้างในพื้นที่ 2,500  ไร่  (วัดผาน้ำทิพย์เทพประสิทธิ์วนาราม)  โดยพระอาจารย์ศรี  มหาวีดร  ศิษย์ของพระอาจารย์มั่น   องค์เจดีย์เป็นศิลปกรรมร่วมระหว่างพระปฐมเจดีย์กับพระธาตุพนม  ใช้งบประมาณสร้างถึง  3,000  ล้านบาท  เฉพาะองค์พระเจดีย์สร้างในเนื้อที่  101  ไร่  ยาว101  เมตร  สูง  101  เมตร  ชั้น 1  เป็นห้องอเนกประสงค์  ช้น 2  เป็นศาลาประชุมสงฆ์  ชั้น 3 เป็นพระอุโบสถ ชั้น 4  เป็นจุดชมวิวรอบภูเขาเขียน  ชั้น 5  เป็นพิพิธภัณฑ์พระบูรพาจารย์สายวิปัสสนา  ชั้นสูงสุด  บรรจุพระบรมสารีริกธาตุ 

จากนั้นเดินทางเข้าสู่จังหวัดชายแดนริมแม่น้ำโขง  มุกดาหาร  เมืองการค้าหน้า    ด่านที่ข้ามไปสู่สะหวันเขตในลาวใต้

18.00

นำท่านเข้าพัก ณ โรงแรมพลอยพาเลส  หรือเทียบเท่า   พักผ่อนตามอัธยาศัย ...........  ราตรีสวัสดิ์

19.00

บริการอาหารเย็น (3) ณ ร้านอาหาร ครัวไซ่ง่อน  (อาหารเวียตนาม)

ทัวร์วันที่ 2 ท่องเที่ยวตลาดอินโดจีนริมแม่น้ำ - หาดหินเวินไชย - วัดมัชฌิมาวาส - วัดพระพุทธบาทดงหลวง

07.00

บริการอาหารเช้า (4) ณ  ห้องอาหารของโรงแรม

08.00

ออกเดินทางไปชมทัศนียภาพยามเช้าของวิถีชีวิตผู้คนและตลาดอินโดจีนริมแม่น้ำโขง และช้อปปิ้งสินค้านานาสารพันที่  ตลาดอินโดจีนริมแม่น้ำโขง  ซึ่งใหญ่ที่สุดในบรรดาเมืองชายโขงทั้งหมดจากนั้นเดินทางสู่ภูด่านยาว  อำเภอดอนตาล  ที่ตั้งปราการแสนสวยบนเขาสูงมุกดาหารเหนือระดับน้ำทะเลกว่า 400  เมตร  เป็นเขตลานหินทรายกว้างใหญ่สลับกับบางส่วนเป็นหินพรุน  เต็มไปด้วยไม้พุ่มป่าละเมาะและป่าเต็งรังแคระขึ้นอยู่บนลานหิน  จึงเกิดความงดงามเป็นพิเศษ  ทำให้เป็นเขตป่าบอนไซไปโดยธรรมชาติกว้างใหญ่ราวกับถูกสรรค์สร้างไว้ให้เป็นการเฉพาะ  และเป็นที่ตั้งของ อนุสาวรีย์  (อนุสาวรีย์นักรบนิรนาม)   ปราการที่ไม่เคยถูกตีแตกเลยบนเขาสูง ทิวทัศน์สวย  จนแทบไม่น่าเชื่อว่าเคยเป็นแดนแห่งความตายอย่างน่าแปลกใจจากนั้นชมทัศนียภาพ  หาดหินเวินไชย  ชายหาดริมฝั่งแม่น้ำโขง  ที่ปรับปรุงใหม่สดสวยงาม  มองเห็นวิวทิวทัศน์  2  ฝั่ง  2  ประเทศตระการตา  เป็นที่พักผ่อนหย่อนใจ ลมเย็นสบาย ชมกลองมโหระทึกขนาดใหญ่ที่สุดในเมืองไทยที่ วัดมัชฌิมาวาส  ทำจากสำริดหน้ากลองมีลายนูนรูปคล้ายดวงอาทิตย์รัศมี  14  แฉก  มีประติมากรรมรูปกบประดับทั้ง 4  มุม   ข้างกลองมีลวดลายรูปเรือส่งวิญญาณ  คาดว่ามีอายุประมาณพุทธศตวรรษที่ 5-6 กลองมโหระทึกถือว่าเป็นวัฒนธรรมร่วมของคนในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เมื่อ  2,000 – 3,000  ปีมาแล้ว

12.30

บริการอาหารเที่ยง (5) ณ ห้องอาหาร

บ่าย

เดินทางสู่อำเภอดงหลวง ชมธรรมชาติของลานหินธรรมชาติ  ซึ่งเกิดจากลาวาภูเขาไฟ  และเป็นที่ประดิษฐานรอยพระพุทธบาทในบริเวณ  วัดพระพุทธบาทดงหลวง  ในบริเวณเดียวกันยังเป็นที่ตั้งของปากปล่องภูเขาไฟ  ซึ่งปรากฏร่องรอยอย่างชัดเจนถึง  5  แห่ง  อันเกิดจากการเย็นตัวของลาวาเป็นหลุมลึกกว้างราว  5  เมตร  และบนลานหินยังเป็นที่ตั้งของธาตุไม้  ที่แกะจากไม้ทั้งต้นคล้ายเสา   บรรจุอัฐิพระสงฆ์ที่ชาวบ้านในบริเวณนั้นเคารพนับถือ 

จากนั้นเดินทางสู่จังหวัดสกลนคร เมืองพุทธศาสน์ พระธาตุห้าแห่ง  แอ่งอารยธรรมสามพันปี

18.00

นำเข้าที่พัก ณ โรงแรมสกลแกรนด์  พาเลซหรือเทียบเท่า

18.30

บริการอาหารเย็น (6) ณ ร้านสะบันงา  (เมนูแนะนำ  หัวปลาต้มเผือก  ปลานึ่งแจ่ว  ยำหัวปลีชาววัง)

หลังอาหาร  เชิญทุกท่านเวียนเทียนถวายเป็นพุทธบูชา  เนื่องในวันวิสาขบูชา วันเพ็ญเดือนหกที่  วัดพระธาตุเชิงชุมวรวิหาร องค์พระธาตุศักดิ์สิทธิ์คู่เมืองสกลนคร  สัญลักษณ์ประจำจังหวัดที่สร้างขึ้นครอบรอยพระพุทธบาทของพระพุทธเจ้าในภัทรกัปทุกพระองค์ (4  รอยพระพุทธบาท)  และเมื่อถึงสมัยพระศรีอาริยเมตไตรย์ที่จะมาตรัสรู้ในอนาคตจะทรงประทับรอยพระบาทที่พระธาตุองค์นี้เป็นองค์ที่ 5

ทัวร์วันที่ 3 ท่องเที่ยว จ.สกลนคร วัดถ้ำขาม - เทสกเจดีย์ - เทสรังสีอนุสรณ์ - ปราสาทพระธาตุนารายณ์จงเวง - วัดจันทรสามัคคี (ธรรมยุต)

07.00

บริการอาหารเช้า (7) ณ  ห้องอาหารของโรงแรม

08.00

ออกเดินทางสู่อำเภอพรรณนานิคม 

ชม วัดถ้ำขาม   บนแนวเทือกเขาภูพานซึ่งเป็นที่ปฏิบัติธรรมของหลวงปู่ฟั่น  อาจาโร  และเป็นที่ที่หลวงปู่เทสก์  เทสก์รังสี  ละสังขาร  เป็นที่ตั้งของ เทสกเจดีย์  เทสรังสีอนุสรณ์  โดยสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ เสด็จฯ วางศิลาฤกษ์  เมื่อวันที่  25  พฤศจิกายน  2537   มีบรรยากาศที่ร่มรื่นเย็นสงบเงียบ  เป็นสถาปัตยกรรมแบบจัตุรมุข ศิลปกรรมอยุธยาผสมอีสาน ชม  ปราสาทพระธาตุนารายณ์จงเวง  ซึ่งก่อด้วยศิลาแลงล้วน ๆ  ศิลปะปาปวน  มีทับหลังภาพพระกฤษณะสู้กับสิงห์และภาพสลักอื่น ๆ  ที่ค่อนข้างชัดเจน  และภายหลังได้กลายเป็นพุทธสถาน  เป็นพระธาตุที่สร้างรุ่นเดียวกันกับพระธาตุภูเล็ก  ซื่งเชื่อกันว่าเป็นพระธาตุที่ผู้ชายเป็นฝ่ายสร้างคู่กับพระธาตุนารายณ์จงเวง

12.00

บริการอาหารเที่ยง (8) ณ ร้านครัวทอง

บ่าย

เดินทางสู่จังหวัดหนองคายนำท่านสู่  วัดจันทรสามัคคี (ธรรมยุต)   ที่ส่งเสริมการสอนปริยัติธรรมแด่กุลบุตรที่มีฐานะยากจนในถิ่นทุรกันดารที่ด้อยโอกาส  ให้ได้มีโอกาสศึกษาเล่าเรียนเพระธรรม  เป็นศาสนทายาท  ซึ่งต้องใช้ทุนทรัพย์ในการนี้  จึงขอเชิญชวนท่านผู้มีจิตศรัทธาได้ร่วมกันบริจาคและอุปถัมภ์โครงการบรรพชาอุปสมบทเพื่อการศึกษาฯ  ด้วย

18.00

บริการอาหารเย็น (9) ณ ร้านแดงแหนมเนือง

สมควรแก่เวลานำเข้าสู่ที่พัก ณ โรงแรมรอยัล  แม่โขง  หนองคาย หรือเทียบเท่า

ทัวร์วันที่ 4 ท่องเที่ยว อ.พิมาย จ.นครราชสีมา

07.00

บริการอาหารเช้า (10) ณ  ห้องอาหารของโรงแรม

08.00

ออกเดินทางสู่อำเภอพิมาย  จังหวัดนครราชสีมา 

แวะซื้อของฝากต่าง ๆ  ระหว่างเดินทางกลับ

12.00

บริการอาหารเที่ยง (11) ณ ร้าน....

ออกเดินทางสู่กรุงเทพมหานครต่อ

19.30

เดินถึงกรุงเทพมหานครโดยสวัสดิภาพ รถจอด ณ ซอยโรงเรียนหอวัง ถนนหอวัง (หลังเซ็นทรัลลาดพร้าว) กลับถึงบ้านด้วยความสนุกสนาน และประทับใจยิ่ง

tour-condition

อัตรานี้รวม
1. รถตู้/รถโค้ชปรับอากาศ VIP ตามรายการ
2. ที่พักตามรายการ (ห้องละ 2 ท่าน)
3. อาหารจัดเลี้ยงตามรายการพร้อมอาหารว่าง เครื่องดื่ม ชา-กาแฟและผลไม้
4. ค่าธรรมเนียมเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามรายการ
5. ประกันอุบัติเหตุ ในวงเงินท่านละ 1,000,000 บาท (อายุ 15 – 75 ปี)
6. มัคคุเทศก์และทีมงานที่เข้มแข็งจากนิววิวทัวร์
อัตรานี้ไม่รวม
1. ค่าอาหารและเครื่องดื่มนอกเหนือจากรายการ
2. ค่าใช้จ่ายส่วนตัว เช่น ค่าโทรศัพท์, ค่ามินิบาร์, ค่าซักรีด
3. ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%
หมายเหตุ:
- บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ยกเลิกหรือเลื่อนการเดินทาง ในกรณีที่มีจำนวนผู้เดินทางไม่ถึง 8 ท่าน
- โปรแกรมทัวร์อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า ทั้งนี้โดยคำนึงถึงประโยชน์และความปลอดภัยของท่านเป็นสำคัญ
- สำหรับชาวต่างชาติ ต้องชำระเพิ่มค่าบริการสถานที่ท่องเที่ยวตามแต่ละสถานที่กำหนด
การจองทัวร์
การจองทัวร์จะสมบูรณ์ต่อเมื่อบริษัทได้รับชำระเงินค่ามัดจำ จำนวนท่านละ 2,000 บาท
method-of-payment-northeast
การยกเลิกทัวร์
1. ยกเลิกทัวร์หลังจากการจองสมบูรณ์แล้ว บริษัทขอสงวนสิทธิ์เก็บค่าธรรมเนียมอย่างน้อยท่านละ 2,000 บาท
2. ยกเลิกทัวร์ภายใน 30 วันก่อนการเดินทาง บริษัทจะริบเงินมัดจำและค่าใช้จ่ายที่ชำระไปแล้ว
3. ยกเลิกทัวร์ภายใน 15 วันก่อนการเดินทาง บริษัทจะหัก 50% จากราคาทัวร์
4. ยกเลิกทัวร์น้อยกว่า 8 วัน ก่อนการเดินทาง บริษัทจะไม่คืนค่าทัวร์ทั้งหมด

ค้นหาที่ท่องเที่ยว


Thailand Tourism Standard

ทัวร์แนะนำ

ผู้เข้าชม

มี 487 ผู้มาเยือน และ ไม่มีสมาชิกออนไลน์ ออนไลน์