รับจัด Outing, Team Building, CSR, Walk Rally, สัมนานอกสถานที่, ดูงาน ในประเทศและโซนเอเชีย
สำหรับองค์กรในเขตกรุงเทพ ปริมณฑล และ ฉะเชิงเทรา ชลบุรี
084-160-0210 , 02-733-3996

อีสานเลาะโขง (นครราชสีมา-ขอนแก่น-อุดรธานี-สกลนคร-นครพนม-ร้อยเอ็ด)

141-tour-i-san-khong-river-nakhon-ratchasima-khon-kaen-udon-thani-sakon-nakhon-nakhon-phanom-roi-et

โปรแกรมทัวร์อีสานเลาะโขง เป็นโปรแกรมที่ขายดีอีกโปรแกรมหนึ่งโปรแกรม รถจะลัดเลาะเส้นทางถนนที่ขนาบกับแม่น้ำโขง (บางจังหวัดหรือเส้นทางก็ไม่ขนาบ)  เที่ยวชมอุทยานแห่งชาตภูเวียง สักการะพระธาตุพนม  และในโปรแกรมทัวร์อีสานเลาะโขงนี้ยังมีแหล่งท่องเที่ยวอีกมากมายที่อยู่ในโปรแกรมนี้

 

ราคาติดต่อเจ้าหน้าที่

 

download-booking-program-tour

 

download-program-tour

tour-code THG-6PROV1-4BKK

 

ทัวร์วันที่ 1 ท่องเที่ยว จ.นครราชสีมา ศูนย์ข้อมูลทางหลวงภาคอิสาน - เขื่อนลำตะคอง - เมืองโบราณเสมา - จ.ขอนแก่น - พระธาตุแก่นนคร - วัดหนองแวง

06.00

ต้อนรับทุกท่านพร้อมกัน  ณ  หน้าธนาคารไทยพาณิชย์ สาขาสภากาชาดไทย  ริมถนนอังรีดูนังต์ โดยเจ้าหน้าที่นิววิวทัวร์  (New View Tour)

06.30

ออกเดินทางโดยรถโค้ชปรับอากาศพร้อมห้องสุขภัณฑ์สู่  จังหวัดนครราชสีมา  ประตูสู่อิสาน  แผ่นดินที่เต็มเปี่ยมไปด้วยร่องรอยอารยธรรมและประเพณีที่สืบต่อกันมาหลายชั่วอายุคน  สะท้อนวิถีไทยที่งดงามนุ่มนวลและอ่อนโยน

บริการอาหารเช้า (1)  แบบกล่องบนรถระหว่างการเดินทาง (เครื่องดื่ม  น้ำผลไม้  ชา  กาแฟ) และทักทายสนทนาตามประสาคนกันเองรอบข้าง

09.00

ถึง  ศูนย์ข้อมูลทางหลวงภาคอิสาน ที่พักริมทางเขื่อนลำตะคอง  เพื่อพักอิริยาบถและชมทัศนียภาพความงามเหนือเขื่อนลำตะคอง  และเป็นที่ตั้งรูปสลักของ พลเอกชาติชายชุณหะวัณ  อดีตนายกรัฐมนตรีที่นำความเจริญมาสู่โคราช   เป็นรูปสลักจากหินทรายสีเขียวที่ดีที่สุดและมีมกที่สุดในโคราชในท่ายืนกอดอกพิงรถช้อปเปอร์คู่ใจ

10.00

ถึงบริเวณจุดที่ตั้ง เมืองโบราณเสมา เมืองโบราณรูปไข่สมัยทวาราวดี ซึ่งประดิษฐานพระนอนที่สร้างด้วยหินทรายสีแดงซึ่งเก่าแก่  และใหญ่ที่สุดในเมืองไทย  ที่วัดธรรมจักรเสมาราม  และ  เสมาธรรมจักรโบราณซึ่งมีลักษณะคล้ายที่ขุดพบได้ในนครปฐม

12.00

บริการอาหารเที่ยง (2) ณ  โรงแรมสีมาธานี

บ่าย

เดินทางสู่  จังหวัดขอนแก่น........ดาวแห่งดินในแดนอิสาน 

นำท่านสักการะ  พระธาตุแก่นนคร  วัดหนองแวง  เมืองเก่าริมแก่นนครใจกลางเมืองที่ประดิษฐานเจดีย์เก้าชั้นทรงจอมแห  พระมหาธาตุนี้ เป็นมหามังคลานุสรณ์  200 ปี ของ  จังหวัดเป็นที่บรรจุพระบรมสารีริกธาตุที่อัญเชิญมาจากอินเดีย  จากชั้นสูงสุดของเจดีย์ท่านสามารถชมทัศนียภาพรอบเมืองขอนแก่นได้อย่างทั่วถึง

17.00

นำท่านเข้าพัก ณ โรงแรม.....หรือเทียบเท่า  เชิญท่านพักผ่อนและสำราญอิริยาบถตามอัธยาศัย

19.00

บริการอาหารเย็น  (3)  ณ  ร้านอาหาร...

ทัวร์วันที่ 2 ท่องเที่ยว จ.อุดรธานี ภูประตูตีหมา - อุทยานแห่งชาติภูเวียง - พระมหาธาตุเจดีย์เฉลิมพระบารมีพระนวมินทร์ - วัดป่าบ้านค้อ - พุทธอุทยานมหารุกขชาติภูก้อน – ปฐมรัตนบูรพาจาริยานุสรณ์ - พระร่วงรุ่งโรจน์ศรีบูรพา - พระพุทธรัตนโกสินทร์ทองคำ - อมิทีสต์ (Amethyst)

07.00

บริการอาหารเช้า (4) ณ  ห้องอาหารของโรงแรม

08.00

ออกเดินทางสู่  ภูประตูตีหมา   อุทยานแห่งชาติภูเวียง  ซึ่งเป็นที่ค้นพบซากฟอสซิลไดโนเสาร์พันธุ์หนึ่ง ที่มีลำตัวสูงใหญ่ประมาณ 15 เมตร  คอยาว  หางยาว  เป็นพันธุ์กินพืชซึ่งไม่เคยพบที่ใดมาก่อน  จึงได้อัญเชิญพระนามของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี มาตั้งชื่อไดโนเสาร์นี้เพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติว่า  “ภูเวียงกอซอรัสสิรินธรเน่” 

สมควรแก่เวลาเดินทางผ่าน จังหวัดหนองบัวลำภูเข้าสู่  จังหวัดอุดรธานี  เมืองน้ำตกจากสันภูพาน   อุทยานแห่งธรรมะ  อารยะธรรมห้าพันปี  ธานีผ้าหมี่ชิด  แดนเนรมิตหนองประจักษ์  เลิศลักษณ์กล้วยไม้หอม  อุดรซันไฌน์

12.00

บริการอาหารเที่ยง (5)  ณ  วี ที แหนมเนือง (อาหารเวียตนาม)

บ่าย

เดินทางสู่  อำเภอบ้านผือ   สักการะ  พระมหาธาตุเจดีย์เฉลิมพระบารมีพระนวมินทร์  วัดป่าบ้านค้อ  ซึ่งประดิษฐานพระบรมสารีริกธาตุสร้างขึ้นเพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว  ในพระราชวโรกาสมหามงคล 72 พรรษา  ภายในเป็นภาพจิตรกรรมกระจกสีสมัยใหม่ที่วิจิตรงดงาม  ซึ่งว่าด้วยเรื่อง  พระมหาชนก    สมควรแก่เวลา นำท่านเดินทางสู่อำเภอนายูง  ชม  พุทธอุทยานมหารุกขชาติภูก้อน    ป่าไม้ธรรมชาติที่สมบูรณ์  อากาศชุ่มชื้นเย็นสบาย  มีหมอกปกคลุม  และมีต้นน้ำลำธารไหลตลอดทั้งปี  เป็นสถานที่สงบซึ่งมีความสูงจากระดับน้ำทะเล  827  เมตร  ชม  ปฐมรัตนบูรพาจาริยานุสรณ์  วัดป่าภูก้อน  ซึ่งสร้างมาตั้งแต่ พ.ศ. 2527  ซึ่งสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ  สยามบรมราชกุมารี  เสด็จพระราชดำเนินทรงประกอบพิธีบรรจุพระบรมสารีริกธาตุ  ในพระเกศของ “พระร่วงรุ่งโรจน์ศรีบูรพา”   พระประธานขององค์เจดีย์ ในวันที่  29  มกราคม  2544  และชม  ซุ้มวิมาน  ซึ่งเป็นที่ประดิษฐานพระทองคำนามว่า  “พระพุทธรัตนโกสินทร์ทองคำ” (วัดป่าภูก้อนเกิดขึ้นจากความดำริชอบของพุทธบริษัท  ผู้ตระหนักถึงคุณค่ายิ่งใหญ่และความสำคัญของป่าไม้ธรรมชาติ  ที่เหลือน้อยลงทุกวัน  โดยมุ่งดำเนินตามรอยพระยุคลบาทของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว  ในการรักษาความสมบูรณ์ของป่าไม้  ต้นน้ำลำธารตลอดจนสัตว์ป่าและพรรณไม้นานาพันธุ์  เพื่อให้เป็นมรดกของลูกหลานคู่ผืนแผ่นดินไทย  พร้อมทั้งเพื่อจรรโลงส่งเสริมพระบวรพุทธศาสนาให้เจริญมั่นคงคู่แผ่นดินนี้ตราบนานเท่านานคัดลอกจากคำกราบบังคมทูลถวายสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ  สยามบรมราชกุมารี     ของนายอำนวย  วีรวรรณ.....)  ชมโพรงผลึกของอัญมณี  อมิทีสต์  (Amethyst)  หรือ  พลอยสีดอกตะแบก  สีม่วงเข้มโปร่งใส  เป็นประกายงดงาม  เป็นพลอยในตระกูล  Quartz  เกิดได้ในหลายรูปแบบ  ส่วนใหญ่จะพบเป็นผลึกเล็กๆ  ฝังอยู่ตามแหล่งหินโบราณหรือแหล่งที่สมบูรณ์จริงๆ  ก็จะเกิดเป็นผลึกหลายร้อยชิ้นรวมกันอยู่ในโพรงหินลาวาดึกดำบรรพ์สีเขียว  ลักษณะเหมือนถ้ำเล็ก ๆ  มีหินงอกหินย้อยเต็มไปหมดเรียกว่า โพรงผลึก  (ZGeodes)

สมควรแก่เวลาเดินนำท่านเข้าพัก ณ โรงแรมบ้านเชียง หรือเทียบเท่า

19.00

บริการอาหารเย็น (6) ณ  ห้องอาหารของโรงแรม 

หลังอาหาร  เชิญท่านพักผ่อนตามอัธยาศัย ................  ราตรีสวัสดิ์

ทัวร์วันที่ 3 ท่องเที่ยว กุดนาขาม (งานศิลป์ถิ่นอิสาน) - พิพิธภัณฑ์อนุสรณ์ครบรอบ 100 ปี - วัดอาจาโรรังสี - พระพุทธทุกขนิโรธบารมี - พระธาตุพนม (วอก)

07.00

บริการอาหารเช้า (8) ณ  ห้องอาหารของโรงแรม

08.00

ออกเดินทางสู่  อำเภอเจริญศิลป์  จังหวัดสกลนคร  เมืองพุทธศาสน์  พระธาตุห้าแห่งแอ่งอารยธรรมสามพันปี     ชม  งานศิลป์ถิ่นอิสาน   กุดนาขาม   โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริในสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถตั้งแต่ปี  พ.ศ. 2526  ซึ่งสามารถช่วยเหลือราษฎรให้มีความเป็นอยู่  และคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น   โดยการฝึกงานศิลปาชีพประเภทต่างๆ  อาทิเช่น  แกะสลักไม้   จักสานไม้ไผ่   ทำเฟอร์นิเจอร์   ตัดเย็บเสื้อผ้า   การตีเหล็กและการหล่อโลหะ ฯลฯ เชิญท่านชมและเลือกซื้อผลิตภัณฑ์หลากหลายรูปแบบ อาทิ ผ้าทอผ้าปักลวดลายสวยงาม  เครื่องประดับจากปีกแมลงทับ  ไม้โมกแกะสลัก  เครื่องเบญจรงค์  โดยเฉพาะเครื่องเซรามิคที่มีชื่อเสียงของที่นี่ซึ่งเป็นงานผสมของดินขาวและดินเมืองสกลนคร  ที่ดูเหมือนว่ายังผสมไม่เข้ากันจนกลายเป็นลวดลายแปลกตาไม่ซ้ำกัน

ชม พิพิธภัณฑ์อนุสรณ์ครบรอบ 100 ปี หลวงปู่เทสก์  เทสรงสี  ที่ วัดอาจาโรรังสี  ซึ่งภายในตกแต่งด้วยงานลงรักปิดทองลายฉลุ  ศิลปกรรมของ  งานช่างรัก  ลวดลายปูนปั้นปิดทองล้วนงดงาม  และประดิษฐานพระประธาน  “พระพุทธทุกขนิโรธบารมี”  และเจดีย์บุษบกที่เก็บรักษาพระธาตุทั้งหกของหลวงปู่เทสก์ด้วย

12.30

บริการอาหารเที่ยง   (9) ณ  ห้องอาหาร

บ่าย

เดินทางสู่  นครพนม   นครแห่งแม่น้ำโขงและพระธาตุศักดิ์สิทธิ์ทั้งเจ็ด  เมืองที่มีริมฝั่งแม่น้ำโขงที่งดงามที่สุด  ด้วยฉากหลังคือ  ทิวทัศน์ภูเขายาวเหยียดสวยงาม  สลับซับซ้อนของแขวงคำม่วน  ประเทศลาว  กั้นด้วยสายน้ำโขงที่แลนิ่ง  แต่ไหลลึกไม่หยุดหย่อน สักการะ   พระธาตุพนม   พระธาตุมิ่งขวัญปีวอก   โบราณสถานศักดิ์สิทธิ์สำคัญคู่บ้านคู่เมือง   ที่วัดพระธาตุพนมวรวิหารที่มีมานานกว่า 1,500  ปี  บนยอดฉัตรองค์พระธาตุเป็นทองคำแท้หนักถึง  10  กิโลกรัม   ภายในบรรจุพระอุรังคธาตุ  (กระดูกหน้าอก) แห่งองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้า  จากนั้น เลียบแม่น้ำโขงชมทัศนียภาพยามเย็นที่งดงามสองฝั่ง  และสัมผัสบรรยากาศสายลมหนาว

17.30

นำเข้าพัก   ณ  โรงแรมนครพนมริเวอร์วิว  ริมแม่น้ำโขงหรือเทียบเท่า 

ชมอีกหนึ่งภาพความงามยามแสงอาทิตย์ใกล้ลับฟ้าบนหาดทรายทองแห่งศรีโคตรบูนยามเย็น

19.00

บริการอาหารเย็น (10) ณ  ห้องอาหารของโรงแรม  หลังอาหาร  เชิญท่านพักผ่อนตามอัธยาศัย...........ราตรีสวัสดิ์

ทัวร์วันที่ 4 ท่องเที่ยวพุทธอุทยานอีสานผาน้ำย้อย - พระมหาเจดีย์ชัยมงคล - วัดผาน้ำทิพย์เทพประสิทธิ์วนาราม นครพนม – กรุงเทพฯ

07.00

บริการอาหารเช้า (11) ณ  ห้องอาหารของโรงแรม

08.00

อำลาเมืองนครพนม  ออกเดินทางสู่  อำเภอหนองพอก   ชม   พุทธอุทยานอีสานผาน้ำย้อย  ซึ่งเป็นที่ตั้งของ  พระมหาเจดีย์ชัยมงคล  สร้างในพื้นที่  2,500  ไร่ (วัดผาน้ำทิพย์เทพประสิทธิ์วนาราม)  โดย  หลวงปู่ศรี  มหาวีโร  พระเถรานุเถระในสายปฏิบัติของพระอาจารย์มั่น  ภูริทัตโต  องค์เจดีย์เป็นศิลปกรรมร่วมระหว่างพระปฐมเจดีย์และพระธาตุพนม  โดยใช้งบประมาณสร้างถึง  3,000  ล้านบาท  เฉพาะองค์พระเจดีย์สร้างในเนื้อที่  101  ไร่  ยาว  101  เมตร  สูง  101  เมตร  ชั้น 1  เป็นห้องเอนกประสงค์   ชั้น 2  เป็นศาลาประชุมสงฆ์   ชั้น 3  เป็นพระอุโบสถ   ชั้น 4  เป็นจุดชมวิวรอบภูเขาเขียว   ชั้น 5  เป็น  พิพิธภัณฑ์พระบูรพาจารย์สายวิปัสสนา  ชั้นสูงสุด  บรรจุพระบรมสารีริกธาตุ

12.30

บริการอาหารเที่ยง (12) ณ  โรงแรมร้อยเอ็ด ซิตี้

บ่าย

เดินทางกลับสู่  กรุงเทพมหานคร

20.30

ถึง กรุงเทพมหานคร โดยสวัสดิภาพ รถจอด ณ ซอยโรงเรียนหอวัง ถนนหอวัง (หลังเซ็นทรัลลาดพร้าว) กลับถึงบ้านด้วยความสนุกสนาน และประทับใจ

tour-condition

อัตรานี้รวม
1. รถตู้/รถโค้ชปรับอากาศ VIP ตามรายการ
2. ที่พักตามรายการ (ห้องละ 2 ท่าน)
3. อาหารจัดเลี้ยงตามรายการพร้อมอาหารว่าง เครื่องดื่ม ชา-กาแฟและผลไม้
4. ค่าธรรมเนียมเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามรายการ
5. ประกันอุบัติเหตุ ในวงเงินท่านละ 1,000,000 บาท (อายุ 15 – 75 ปี)
6. มัคคุเทศก์และทีมงานที่เข้มแข็งจากนิววิวทัวร์
อัตรานี้ไม่รวม
1. ค่าอาหารและเครื่องดื่มนอกเหนือจากรายการ
2. ค่าใช้จ่ายส่วนตัว เช่น ค่าโทรศัพท์, ค่ามินิบาร์, ค่าซักรีด
3. ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%
หมายเหตุ:
- บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ยกเลิกหรือเลื่อนการเดินทาง ในกรณีที่มีจำนวนผู้เดินทางไม่ถึง 8 ท่าน
- โปรแกรม ทัวร์อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า ทั้งนี้โดยคำนึงถึงประโยชน์และความปลอดภัยของท่านเป็นสำคัญ
- สำหรับชาวต่างชาติ ต้องชำระเพิ่มค่าบริการสถานที่ท่องเที่ยวตามแต่ละสถานที่กำหนด
การจองทัวร์
การจองทัวร์จะสมบูรณ์ต่อเมื่อบริษัทได้รับชำระเงินค่ามัดจำ จำนวนท่านละ 2,000 บาท
โดยโอนเงินมาที่ method-of-payment-northeast
การยกเลิกทัวร์
1. ยกเลิกทัวร์หลังจากการจองสมบูรณ์แล้ว บริษัทขอสงวนสิทธิ์เก็บค่าธรรมเนียมอย่างน้อยท่านละ 2,000 บาท
2. ยกเลิกทัวร์ภายใน 30 วันก่อนการเดินทาง บริษัทจะริบเงินมัดจำและค่าใช้จ่ายที่ชำระไปแล้ว
3. ยกเลิกทัวร์ภายใน 15 วันก่อนการเดินทาง บริษัทจะหัก 50% จากราคาทัวร์
4. ยกเลิกทัวร์น้อยกว่า 8 วัน ก่อนการเดินทาง บริษัทจะไม่คืนค่าทัวร์ทั้งหมด

ค้นหาที่ท่องเที่ยว


Thailand Tourism Standard

ทัวร์แนะนำ

ผู้เข้าชม

มี 793 ผู้มาเยือน และ ไม่มีสมาชิกออนไลน์ ออนไลน์